دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Meaningfulness::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Meaningfulness

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 نگاهی به خلاقیت: سوگیری های خلاقیت و تاثیرات متفاوت آنها بر عکس العمل هی مشتری در بازاریابی (نا)همزمان
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
چالش بازاریابی محتوی دیجیتالی ایجاد پیام های معنادار در لحظات معنادار است. بدین منظور، برندها اغلب پیام های رسانه اجتماعی را با لحظات موضوعی تنظیم می کنند که بازاریابی همزمان نام دارد. هدف بازاریابی همزمان ایجاد پیوند معنادار و توسعه خلاقیت آمیز در فشار زمانی به خاطر ماهیت همزمان بوده که می تواند تاثیر منفی بر تازگی و نوآوری داشته باشد. این تنش را با بررسی خلاقیت بازاریابی همزمان در اینستاگرام و پیامدهای آن بررسی نمودیم. طبق تحلیل محتوی 516 پیام اینستاگرام، به سوگیری معنادار برای بازاریابی همزمان پرداختیم و معناداری به بهای تازگی و پیشه وری تمامی می شود. به هر حال یافته های تحلیل محتوی و آزمایش مازاد نشان داد فقط پیشه وری و تازگی و نه معناداری تاثیر مثبت بر واکنش مصرف کننده داشتند.
کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی | بازاریابی در زمان واقعی | خلاقیت | سوگیری های خلاقیت | صنعتگری | اصالت | معنی دار بودن
مقاله ترجمه شده
2 Understanding the impact of business analytics on innovation
درک تأثیر تحلیل های تجاری بر نوآوری-2020
Advances in Business Analytics in the era of Big Data have provided unprecedented opportunities for or- ganizations to innovate. With insights gained from Business Analytics, companies are able to develop new or improved products/services. However, few studies have investigated the mechanism through which Business Analytics contributes to a firm’s innovation success. This research aims to address this gap by theoretically and empirically investigating the relationship between Business Analytics and innovation. To achieve this aim, absorptive capacity theory is used as a theoretical lens to inform the development of a research model. Absorptive capacity theory refers to a firm’s ability to recognize the value of new, external information, assimilate it and apply it to commercial ends. The research model covers the use of Business Analytics, environmental scanning, data-driven culture, innovation (new product newness and meaningfulness), and competitive advantage. The research model is tested through a questionnaire survey of 218 UK businesses. The results suggest that Business Analytics directly improves environmental scan- ning which in turn helps to enhance a company’s innovation. Business Analytics also directly enhances data-driven culture that in turn impacts on environmental scanning. Data-driven culture plays another important role by moderating the effect of environmental scanning on new product meaningfulness. The findings demonstrate the positive impact of business analytics on innovation and the pivotal roles of en- vironmental scanning and data-driven culture. Organizations wishing to realize the potential of Business Analytics thus need changes in both their external and internal focus.
Keywords: Analytics | Innovation | Big Data | Data-driven culture | Absorptive capacity
مقاله انگلیسی
3 Self-employment and eudaimonic well-being: Energized by meaning, enabled by societal legitimacy
خود اشتغالی و رفاه eudaimonic: با معنا انرژی می گیرد ، و توسط مشروعیت جامعه امکان پذیر می شود-2020
This study investigates why and where self-employment is related to higher levels of eudaimonic well-being. We focus on meaningfulness as an important eudaimonic process and subjective vitality as a eudaimonic well-being outcome that is central to entrepreneurs proactivity. Building on self-determination theory, we posit that self-employment, relative to wage-employment, is a more self-determined and volitional career choice, which enhances the experience of meaningfulness at work and perceptions of work autonomy. In a multi-level study of 22,002 individuals and 16 European countries, meaningfulness at work mediates the relationship between self-employment and subjective vitality and explains this relationship better than work autonomy. We identify moderating effects of context: the societal legitimacy of entrepreneurship in a country affects the choice set of alternative career options that individuals can consider and thus shapes the experience of meaningfulness at work and work autonomy, and thereby indirectly subjective vitality. These findings expand our understanding of eudaimonic well-being, entrepreneurs work, and the role of context in entrepreneurship and well-being research. They complement existing research on hedonic well-being of entrepreneurs and extend the scarce literature on their eudaimonic well-being.
Keywords: Well-being | Eudaimonic well-being | Meaningfulness at work | Autonomy | Vitality | Entrepreneurship | Self-employment
مقاله انگلیسی
4 Co-created value: Multidimensional scale and nomological network
ارزش هم خلقی شده: مقیاس چند بعدی و شبکه تنها سخن گویی-2018
Although, increasing interest is given to value co-creation in service industries, including tourism and hospitality, there is a lack of a valid and reliable instrument that measures value from the co-created perspective. Study addresses a research gap by developing conceptually grounded and psychometrically sound scale of co-created value. Derived from service-dominant logic and theory of value, co-created value is conceptualized as a personal appraisal of the meaningfulness of a service based on what is contributed and what is realized through collaboration. The scale development and validation followed multi-step multi-stage methodology and verified the measure in different tourism and hospitality contexts. The analyses resulted in 25-item 5-dimension original scale representing: meaningfulness, contribution, collaboration, recognition and emotional response. The co-created value scale was tested for concurrent validity using consumer loyalty as a part of the nomological network, with antecedents operationalized as openness and authenticity and consequences as well-being, competitive advantage, commitment, and trust.
keywords: Co-created value |Scale development |Service-dominant logic |Well being |Service advantage |Trust
مقاله انگلیسی
5 مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
ما نظریه کاملی از مشارکت سازمانی جمعی را ارائه می دهیم که نظریه مشارکت (engagement theory ) رابا مدل مدیریت منابع یکپارچه می کند. ما پیشنهاد می دهیم که مشارکت به عنوان یک ساختار سطح سازمانی قابل بررسی است که تحت تاثیر فعالیت های سازمانی متمرکز بر انگیزش قرار دارد و منابع سطح شرکت را ارائه می دهد. به ویژه ما سه فعالیت متمایز سازمانی را به عنوان منابع مورد ارزیابی قرار می دهیم که شامل انگیزه بخشی به طراحی کار، فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رهبری تحول گرای transformational leadership مدیرعامل (CEO) chief executive officer است که درک این مساله را ساده می کند که اعضای سازمان یک کلیت هستند که به طور فیزیکی، شناختی و عاطفی در یک کار مورد سرمایه گذاری واقع می شوند. پیشینه نظریه ما براساس این مفهوم قرار دارد که این منابع سازمانی در هنگام استفاده به صورت مشترک می توانند سبب حداکثرسازی هر یک از سه وضعیت روانشناختی مورد نظر شوند که برای مدیریت کامل الزامی هستند که شامل معنادار بودن روانشناختی، ایمنی و در دسترس بودن است. همچنین مدل مدیریت منابع بر ارزش اعضای تیم مدیریت در اجرا و فرآیند نظارت استراتژی شرکت به عنوان ابزاری برای ارتقا تاثیرات منابع سازمانی بر مشارکت سازمانی جمعیcollective organizational engagement تاکید دارد. ما به صورت تجربی این نظریه را براساس یک نمونه 300 تایی از شرکت ها تست می کنیم و مدارکی را ارائه می دهیم که نشان می دهد مشارکت سازمانی جمعی نقش واسطه ای بین سه منبع سازمانی و عملکرد شرکت ایفا می کند. علاوه بر این، ما در می یابیم که اجرای استراتژیک به طور مثبت رابطه بین سه منبع سازمانی و مشارکت سازمانی جمعی را تعدیل می کند. همچنین استدلال های مربوط به نظریه، تحقیق و فعالیت مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
6 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و درکیری شغلی: با نقش تعدیل کننده شرایط معناداری روانی و امنیت
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و درگیری شغلی کارکنان انجام شده است. علاوه براین، این مطالعه نقش تعدیل کننده شرایط معناداری روانی و امنیت را نیز بررسی کرده است. یک مطالعه تجربی در ترکیه بوسیله 264 شرکت کننده در بانک، بیمه و سازمان های مالی صورت گرفت. نظرسنجی با استفاده از پرسش نامه فرهنگ سازمانی( OCQ) با رویکرد هاریسون (1993) انجام شد، مقیاس درگیری شغلی، معناداری روانی و امنیت روانی برای تعیین رابطه بین متغیرها استفاده شدند. منحصر بفرد بودن این مطالعه بدین خاطر است که ساختار فرهنگ سازمانی با رویکرد مناسب به نگرش های کاری کارمندان از درگیری شغلی در زمینه تعدیل شرایط معناداری روانی و امنیت مرتبط بود. نتایح این تحقیق با پیامدهای آن از هر دو سطح مفهومی و عملی مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی | مشارکت شغلی | شرایط روانی | معنی دار بودن روانشناسی | امنیت روانی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi