دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Mobile ad hoc network (MANET)::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Mobile ad hoc network (MANET)

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 یک سیستم مدیریت اعتبار مقاوم در برابر حمله برای شبکه های ادهاک سیار
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
با توجه به گستردگی و پويايی توپولوژي شبكه، شبكه ad hoc سیار(MANET) در برابر حملات مختلف گره هاي مخرب آسيب پذير است. تمرکز تحقیق جاری پیرامون چگونگی جمع آوری اطلاعات اعتماد و انتخاب گره های رله اعتماد برای تحویل پیام است. به همین دلیل ارزش اعتبار برای تشخیص میزان اعتماد گره توصیه می شود. در این مقاله، یک سیستم مدیریت اعتبار، که شامل جمع آوری اطلاعات اعتبار و محاسبه ارزش اعتبار است، برای مقابله با حملات مخرب و بهبود کارایی شبکه توصیه شد. یک مکانیزم جمع آوری اعتماد جدید برای بهینه سازی کارایی مجموعه اطلاعات اعتماد توصیه شد. یک مدل محاسبه ارزش اعتبار گره براساس اعتماد ذهنی و اعتماد توصیه شده طراحی شد. در نهایت، نتایج شبیه سازی اثربخشی این مدل را نشان داد.
کليدواژه: شبکه های ادهاک سیار | سیستم مدیریت اعتبار | حملات | اطلاعات اعتماد
مقاله ترجمه شده
2 بهینه‌سازی انرژی کارآمد در شبکه ادهاک سیار با استفاده از پروتکل AODV با کیفیت بهتر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
شبکه متحرک اد هاک (MANET) مجموعه‌ای از گره‌های تشکیل‌شده برای برقراری ارتباط بدون نیاز به زیرساخت است. با توجه به ویژگی‌های محدود MANET باید ارتباط بی‌سیم را رله کرد. این باعث می‌شود که توان باتری یک عامل مهمی در MANET باشد تا ارتباطات قابل‌اعتماد بدون هرگونه قطعی برق برقرار شود. کارهای تحقیقاتی بسیاری برای بهبود توان باتری برای جلوگیری از افت بسته و یا اتلاف بسته در حین انتقال بسته‌ها انجام شده است. بهینه‌سازی توان باتری در MANET هنوز در نتیجه‌گیری وارد نشده است. این مقاله پژوهشی یک روش برای بهبود توان باتری در MANET و ارائه کیفیت بهتر در انتقال بسته است. این با استفاده از پروتکل AODV با بهبود استراتژی مسیریابی در انتقال بسته به دست می‌آید. این نتیجه در شبیه‌ساز شبکه اجرا می‌شود و بهبود بهتر نسبت به استراتژی بهینه‌سازی توان موجود را نشان می‌دهد.
واژه‌های کلیدی: شبکه متحرک اد هاک (MANET) | پروتکل اد هاک بردار برحسب تقاضا (AODV) | پروتکل AODV توان بهینه‌سازی شده(POAODV)
مقاله ترجمه شده
3 A survey on authentication schemes in VANETs for secured communication
یک نظرسنجی در مورد طرح های تأیید هویت در VANET برای برقراری ارتباط امن-2017
Article history:Received 5 January 2016Received in revised form 5 January 2017 Accepted 23 February 2017Available online 2 March 2017Keywords:Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs) Dedicated Short Range Communications (DSRC)Vehicle to Vehicle (V2V) Vehicle to Infrastructure (V2I) SecurityAuthenticationA vehicular Ad Hoc Network (VANET) is a class of mobile ad hoc network (MANET) which supports, vehicle to vehicle (V2V) and vehicle to infrastructure (V2I) communications. The significant features of VANET includes, self-organization, distributed networking, and highly dynamic topology. The VANET features and its applications to road safety have attracted a lot of interest in industry and academia more so into the research on improvement of transportation systems for saving millions of lives. The transmission of messages in open-access environment like VANET leads to the most critical and challenging security issues. Authentication, data confidentiality, data integrity, data availability, and non- repudiation are crucial components of security in VANET. This paper focuses on the authentication schemes in VANET as it plays a important role in secured communication. The authentication schemes are basically classified into three categories: cryptography techniques, digital signatures, and message verification techniques. The main objective of this paper is to provide a taxonomy of authentication schemes, and discuss their mechanisms, advantages, disadvantages, performance and scope of research. Furthermore, the paper concludes with presentation of open security issues in VANET authentication. 2017 Elsevier Inc. All rights reserved.
Keywords:VehicularAd Hoc Networks (VANETs) | Dedicated Short Range Communications (DSRC) | Vehicle to Vehicle (V2V) | Vehicle to Infrastructure (V2I) | Security | Authentication
مقاله انگلیسی
4 Dynamic anomaly detection using cross layer security in MANET
تشخیص ناهنجاری پویا با استفاده از لایه امنیتی متقاطع در MANET -2017
Mobile ad hoc networks (MANETs) are one of the emerging technologies of wireless com munication, in which each node in the MANET acts as a router. In an ad hoc network, any node can communicate with any other node in the network. However, this infrastructure of mobile nodes makes this system more vulnerable to various types of attacks. A black hole attack is one such attack in which the packet is dropped maliciously. In this paper, we propose a security solution known as the honeypot-based dynamic anomaly detection using cross-layer security (HBDADCS). The proposed technique detects and isolates black hole attacks from the ad hoc network. In this work, various novel algorithms are used which involve honeypot methodology. These technologies are proposed in order to detect and isolate black hole attacks from the network. Simulation-based results prove that the proposed technique has better packet delivery and end to end to delay with a decreased network load solely due to control packets compared to the other existing techniques.
Keywords: Mobile ad hoc network (MANET) | Ad hoc on demand distance vector (AODV) | protocol | Black Hole attack | Cross layer | Honey pot | Route request (RREQ)
مقاله انگلیسی
5 Token-Based Adaptive MAC for a Two-Hop Internet-of-Things Enabled MANET
مک آدرس تطبیقی مبتنی بر توکن برای اینترنت اشیا دوگامی فعال شده MANET-2017
In this paper, a distributed token-based adaptive medium access control (TA-MAC) scheme is proposed for a twohop IoT-enabled mobile ad hoc network (MANET). In the TAMAC, nodes are partitioned into different one-hop node groups, and a time division multiple access (TDMA)-based superframe structure is proposed to allocate different TDMA time durations to different node groups to overcome the hidden terminal problem. A probabilistic token passing scheme is devised to distributedly allocate time slots to nodes in each group for packet transmissions, forming different token rings. The distributed time slot allocation is adaptive to variations of the number of nodes in each token ring due to node movement. To optimize the MAC design, performance analytical models are presented in closed-form functions of both the MAC parameters and the network traffic load. Then, an average end-to-end delay minimization framework is established to derive the optimal MAC parameters under a certain network load condition. Analytical and simulation results demonstrate that, by adapting the MAC parameters to the varying network condition, the TA-MAC achieves consistently minimal average end-to-end delay, bounded delay for local transmissions, and high aggregate throughput. Further, the performance comparison with other MAC schemes shows the scalability of the proposed MAC in an IoT-based twohop environment with an increasing number of nodes.
Index Terms: IoT| multi-hop MANET | token passing | TDMA | adaptive MAC | scalability | end-to-end delay | aggregate through put
مقاله انگلیسی
6 Performance analysis and implementation of proposed mechanism for detection and prevention of security attacks in routing protocols of vehicular ad-hoc network (VANET)
تجزیه و تحلیل عملکرد و پیاده سازی مکانیزم پیشنهادی برای شناسایی و پیشگیری از حملات امنیتی در پروتکل های مسیریابی شبکه حمل و نقل هوایی (VANET)-2017
Next-generation communication networks have become widely popular as ad-hoc networks, broadly cat- egorized as the mobile nodes based on mobile ad-hoc networks (MANET) and the vehicular nodes based vehicular ad-hoc networks (VANET). VANET is aimed at maintaining safety to vehicle drivers by begin autonomous communication with the nearby vehicles. Each vehicle in the ad-hoc network performs as an intelligent mobile node characterized by high mobility and formation of dynamic networks. The ad- hoc networks are decentralized dynamic networks that need efficient and secure communication requirements due to the vehicles being persistently in motion. These networks are more susceptible to various attacks like Warm Hole attacks, denial of service attacks and Black Hole Attacks. The paper is a novel attempt to examine and investigate the security features of the routing protocols in VANET, appli- cability of AODV (Ad hoc On Demand) protocol to detect and tackle a particular category of network attacks, known as the Black Hole Attacks. A new algorithm is proposed to enhance the security mecha- nism of AODV protocol and to introduce a mechanism to detect Black Hole Attacks and to prevent the network from such attacks in which source node stores all route replies in a look up table. This table stores the sequences of all route reply, arranged in ascending order using PUSH and POP operations. The priority is calculated based on sequence number and discard the RREP having presumably very high destination sequence number. The result show that proposed algorithm for detection and prevention of Black Hole Attack increases security in Intelligent Transportation System (ITS) and reduces the effect of malicious node in the VANET. NCTUNs simulator is used in this research work.© 2016 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of Faculty of Computers and Information, CairoUniversity. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Keywords:Routing protocol | Mobile ad hoc network (MANET) | Vehicular ad hoc network (VANET) | Black Hole Attack | Malicious node | Throughput
مقاله انگلیسی
7 آنالیز عملکرد پروتکل های روتینگ ادهاک برای VANET با استفاده از شبیه سازی NS2
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
شبکه های ادهاک نقلیه (VANET) بعنوان زیرمجموعه ای از کاربرد شبکه ی ادهاک موبایل (MANET) ظهور کردند؛ تصور می شود که رویکرد قابل توجهی نسبت به ITS (سیستم حمل و نقل هوشمند) باشد. VANETها برای کمک به رانندگان و بهبود مسائلِ ایمنی و راحتیِ رانندگی وارد می شوند، بعنوان گامی به-سمتِ ساختن یک محیطِ زیستِ هوشمندتر، تمیزتر، هموارتر، و ایمن تر. در حال حاضر، وسایل نقلیه مجهز به واحدهایِ روی بِرد (OBU) هستند که به آنها اجازه می دهد موقعیت هایی را که بر سایر وسایل نقلیه اثر می-گذارند و ارتباطات را مدیریت می کنند، حس کنند. VANET یک پاردایمِ ارتباطی جدید است که ارتباطِ بین وسایل نقلیه ای را که با سرعت بالایی بررویجاده ها حرکت می کنند، ممکن می سازد. این موضوع منبع الهامی شد برای ایجادِ چندین کاربرد جدید نظیرِ مهندسی ترافیک، مدیریت ترافیک، پخشِ اطلاعات اورژآنسی جهتِ اجتناب از موقعیت های خطرآفرین و سایر کاربردهایِ کاربری. 802.11p، که با نام WAVE هم شناخته می-شود، یک پروتکلِ استاندارد است که برای سیستم های ترافیکی آینده در نظر گرفته شده است تا از کاربردهای امنیتی و کاربردهای تجاریِ غیرامنیتی برای ارتباطاتِ نقلیه پشتیبانی کند. 802.11p از روی 802.11a اصلاح شده است، و هردو مبتنی بر OFDM هستند. تفاوت اصلی بین 802.11a و 802.11p این است که 802.11p از پهنای باند فرکامسی 10 MHz (نصفِ پهنای باند 802.11a) استفاده می کند تا سیگنال را نسبت به محوشدگی روباست تر کند و تلرانس را افزایش دهد. این مقاله عملکردِ 802.11p را برای ارتباطِ وسیله نقلیه-به-وسیله نقلیه ازطریقِ آزمایش های دنیای واقعی با استفاده از پروتکل هایِ روتینگِ ادهاک متفاوت، بررسی می کند. ما تروپوت و تلفاتِ بسته ی 802.11p را در محیط های شهری اندازه می گیریم. به علاوه، عملکردِ پروتکل روتینگ با مدولاسیون های متفاوت، با تغییر دادن تعدادِ وسایل نقلیه جهتِ ارزیابیِ امکان پذیریِ استفاده از سازگاریِ نرخی برای کاربردهایِ ایمنیِ V-به-V ، اندازه گیری می شود.
کلمات کلیدی: عملکرد | آنالیز | شبکه ادهاک | AODV | DSR | DSDV | NS2
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi