دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Moment Invariants::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Moment Invariants

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 مشتقات ثابت دو بعدی تفکیک پذیر صریح برای تشخیص جسم
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
مشتقات ثابت تصویر به طور گسترده ای در زمینه های تشخیص الگو و دید رایانه مورد استفاده قرار گرفته اند، زیرا آنها قادر به ارائه الگوی ویژگی های مستقل تبدیل هندسی هستند. در حال حاضر، ثابت های تفکیک پذیر و مشتقات آنها به دلیل توانایی در ترکیب ویژگی های اساسی ثابت های متعامد مختلف، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از مشتق های ثابت تفکیک پذیر موجود، به طور غیرمستقیم از مشتق های هندسی و بر اساس رابطه چندجمله ای متعامد و هندسی، به دست می آیند. بنابراین، در این مقاله، رویکرد مستقیمی برای ساخت مجموعه ای از مشتق های ثابت تفکیک پذیر گسسته Chebichef-Krawtchouk پیشنهاد شد که در آن به طور همزمان مشتق برای چرخش، مقیاس پذیری و تبدیل انتقال فراهم می شود و مبتنی بر فرم صریح چند جمله ای Tchebichef و Krawtchouk است. در نتیجه، نتایج تجربی و نظری اثربخشی روش پیشنهادی اثبات شد و ارجحیت آنها در طبقه بندی تصویر و شناخت الگو در مقایسه با روش های موجود نشان داده شد.
کليدواژه: مشتقات غیرمستقیم | روش صریح | ثابت تفکیک پذیر | چندجمله ای Krawtchouk | چندجمله ای Tchebichef | تشخیص الگو
مقاله ترجمه شده
2 Characterization of phase space trajectories for Brain-Computer Interface
توصیف خط سیر فضایی فاز برای رابط مغز و کامپیوتر-2017
Article history:Received 27 August 2016Received in revised form 4 May 2017 Accepted 15 May 2017Keywords:Brain-Computer Interface (BCI) Electroencephalogram (EEG) Distance series (DS)Moment invariantsPhase space reconstruction (PSR)A new processing framework that allows detailed characterization of the nonlinear dynamics of EEG signals at real-time rates is proposed. In this framework, the phase space trajectory is reconstructed and the underlying dynamics of the brain at different mental states are identified by analyzing the shape of this trajectory. Two sets of features based on affine-invariant moments and distance series trans- form allow robust estimation of the properties of the phase space trajectory while maintaining real-time performance. We describe the methodological details and practical implementation of the new frame- work and perform experimental verification using datasets from BCI competitions II and IV. The results showed excellent performance for using the new features as compared to competition winners and recent research on the same datasets providing best results in Graz2003 dataset and outperforming competition winner in 6 out of 9 subject in Graz2008 dataset. Furthermore, the computation times needed with the new methods were confirmed to permit real-time processing. The combination of more detailed descrip- tion of the nonlinear dynamics of EEG and meeting online processing goals by the new methods offers great potential for several time-critical BCI applications such as prosthetic arm control or mental state monitoring for safety.© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.1.
Keywords:Brain-Computer Interface (BCI) | Electroencephalogram (EEG) | Distance series (DS) | Moment invariants | Phase space reconstruction (PSR)
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی