دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Motivations::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Motivations

تعداد مقالات یافته شده: 75
ردیف عنوان نوع
1 ُسفر خارجی در انگلیس و پیچیدگی برکسیت
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله به بررسی تاثیر برکسیت روی مسافرت های خارجی ساکنان شهر لندن می پردازد. این مقاله یک مطالعه جامع را در بر می گیرد و از دو مطالعه تحقیقی، قبل از همه پرسی برکسیت (307 نفر) و بعد از آن (278 نفر) استفاده می کند. نتایج این تحقیق با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی سری فازی روی تغییر قبل و بعد از همه پرسی در تاثیر روی مسافرت های خارجی ازنظر قیمت و کیفیت، انگیزه های انتخاب مقصد و خطرات مشاهده شده تاکید می کند. این نتایج همچنین معنادار و قابل توجه بودن اهمیت مسافرت، سن و درآمد سالانه را راجع به تصمیمات سفر خارجی برقرار می کنند. این تحقیق همچنین نتایج را با حالات تحلیل خطی غالب (رگراسیون؛ وی کرامر) مقایسه می کند که روی غیرخطی بودن به عنوان مناسب ترین گزینه برای بررسی جنبه های پیچیدگی و پیشروی بیشتر از تناسب به اعتبار پیشگویانه تاکید می کنند.
مقاله ترجمه شده
2 چه چیزی گردشگران اجدادی را به "میهن" می کشاند؟ تحلیلی روی انگیزه های گردشگری اجدادی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
دودمان و تبار در منابع علمی گردشگری، توجه محدودی را به خود جلب کرده است اما نشان داده شده است که نقشی مهم در گردشگری میراثی به ویژه برای کشورهایی با پراکندگی گسترده یهودیان مثل ایرلند، ایتالیا، هند، چین و اسکاتلند ایفا می کند. هدف این مطالعه بررسی انگیزه های گردشگران اجدادی و به دست آوردن یک درک مبسوط از این بازار می باشد. یک ارزیابی روی 282 گردشگر اجدادی اجازه شناسایی سه عامل کلیدی را داد: انگیزه گردشگر اجدادی؛ انگیزه های گردشگر میراثی؛ و انگیزه گردشگر توده ای. این موضوعات، تحلیل جزئیات خوشه ها و شناسایی 4 بخش اجدادی را امکانپذیر کرد: فرو رفتن در میراث کامل؛ مشتاق اجداد؛ علاقه عمومی؛ و میراث متمرکز. باتوجه به فقدان سرمایه گذاری و منابعی که در حال حاضر دردسترس تامین کننده های گردشگری اجدادی باشد، شناسایی این عوامل، راه درازی است تا حوزه های سازنده تمرکز برای کارهای تبلیغی منابع را پررنگ کند.
کلیدواژه ها: گردشگری اجدادی | انگیزه ها | تحلیل خوشه ای | تحلیل عاملی توضیحی
مقاله ترجمه شده
3 Examining Chinese adult children’s motivations for traveling with their parents
بررسی انگیزه های بچه های بزرگسال چینی برای مسافرت رفتن با والدین خود-2018
This study examines Chinese adult children’s holiday travel with their parents as a unique type of family travel. A netnographic examination of 158 detailed online blogs was conducted to explore the adult children’s motivations for taking such travels. The results of the netnographic study revealed that the motivations for traveling with their parents by Chinese young adults include health and recovery, novelty and knowledge, commemoration and celebration, dream fulfillment, family togetherness and relationship, compensation and reward, expression of filial piety, escape and relaxation, and pleasure seeking. These motivations can be classified as parent-oriented motivations, family-oriented motivations and self-oriented motivations. The study identifies features of the adult children-senior parents’ travel market and offers insights about the continuity of family roles in the social context of an aging Chinese society. Marketing implications for this growing Chinese market are provided.
keywords: Family travel| Chinese adult children| Chinese senior parents| Travel motivations
مقاله انگلیسی
4 Using ontology-based clustering to understand the push and pull factors for British tourists visiting a Mediterranean coastal destination
استفاده از خوشه بندی مبتنی بر هستی شناسی جهت درک عوامل فشاری و کششی برای گردشگران بریتانیایی بازدید کننده از یک مقصد ساحل مدیترانه-2018
This paper studies why British tourists decide to travel to a particular destination in a Catalan region. The analysis is based on a survey that includes open-ended questions. First, we propose the operationalization of the concepts of motivation and meaning as push–pull factors when choosing a destination. Second, an ontology-based clustering method is presented, which makes it possible to analyse these qualitative factors from a semantic perspective to obtain tourist segments. A benchmark confirms that the segmentation obtained is better than that generated using classic clustering methods The results show that different meanings can be associated with any single place.
keywords: Data mining| Tourism motivations| Destination meaning| Ontologies| Qualitative data tourism geography
مقاله انگلیسی
5 Heterogeneity of sport event volunteer motivations: A segmentation approach
ناهمگنی انگیزه های داوطلبان رویدادهای ورزشی: یک دیدگاه بخش بندی-2018
This study identifies specific sport event volunteer motivations, and then segments sport event volunteers based on their motivations. It investigates the distinct features of four motivational clusters in terms of their socio-demographics, their volunteering-related experiences, and the type of sport event at which they volunteered. The data comprises a sample of 337 volunteers from three sport events in Queensland. The Volunteer Motivation Scale for International Sporting Events (VMS-ISE) questionnaire is used and data are analyzed using exploratory factor analysis and hierarchical cluster analysis on standardized variables. Chi-square tests are then undertaken to explore relationships with other variables. The results indicate that motivations differ among the four main groups identified. Event organizers will be able to use this understanding of differing motivations to develop more effective volunteer management strategies.
keywords: Cluster analysis |Sport event |Volunteer |Motivation
مقاله انگلیسی
6 راهنماي خوش آمدید یا نه: درك انگیزه خرید مصرف کننده در بازار خرده فروشی مد
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مطالعه دلایل انگیزشی جهت اتخاذ سرپرستی خرده فروشی در مد و پوشاک، که تحقیقات کوچکی در مورد آن انجام می شود، بررسی می کند. در سبک خرده فروشی مد، متخصصان مد لباس های شخصی را برای کمک به مصرف کنندگان برای خرید شان فراهم می کنند. از آنجا که مصرف کنندگان در خواست هایشان متفاوت هستند، خرده فروشان باید عوامل مختلفی را که بر تصمیم گیری های مربوط به پذیرش فرد که بر روی آن تاثیر می گذارد ، درک کنند.
برای این منظور، 54 مصاحبه نیمه ساخت یافته با مصرف کنندگان و غیر مصرف کنندگان مد و مدرن و همچنین سبک ها انجام دادیم. این مطالعه دانش انگیزشی خرید آنلاین را در بخش های خرده فروشی با مشاغل مشروط تقویت می کند و شواهد بیشتری را در مورد تأثیر عوامل زمینه ای بر انگیزه های خرید افزایش می دهد. از همه مهمتر، ما عوامل منحصر به فرد راه حل های سفارشی را شناسایی کردیم ، یکی از ویژگی های معمول خرده فروشی مد شده است. از دیدگاه مدیریتی، یافته های ما خرده فروشان را به یک لنز می رساند که از طریق آن می توانند فعالیت های بازاریابی و آموزش فروش را بهتر و بهبود بخشند.
کلمات کلیدی: فروش خرده فروشی | مد | انگیزه خرید | مشاوره فروشنده
مقاله ترجمه شده
7 Connecto ergo sum! an exploratory study of the motivations behind the usage of connected objects
یک مطالعه توضیحی روی انگیزه های نهفته در پشت استفاده از اشیای به هم متصل شده-2018
The Internet of Things seems about to revolutionize individuals attitudinal and behavioral patterns and their habits. Increasingly, everyday objects will come with connected features and functions. In this context, it is crucial for companies to study motivations to use connected products and to understand the specific role played by user’s connectedness. On the basis of individual interviews with 43 users of various connected objects, this research explores such motivations and proposes a theoretical framework in which desirable attributes, perceived value, and psychological traits play a key role. The results are then discussed from both theoretical and managerial perspectives.
keywords: Connectedness| Connected objects| Internet of things| Perceived value| Appropriation
مقاله انگلیسی
8 Participatory methodologies to promote student engagement in the development of educational digital games
روشهای مشارکت در ترغیب دانش آموزان به اشتغال در توسعه بازی های دیجیتال آموزشی-2018
Engagement is a fundamental condition for learning, which the outdated educational system is failing to sustain for the current generation of students, born in a world permeated with digital technologies. This article presents an analysis of high school students’ engagement while playing the roles of programmers and designers of educational digital games in the Community of Practice of the DEMULTS project, which aims to provide an alternative within the traditional educational system. Data collection was performed within an ethnographic approach with participant observation, questionnaires and social network interaction, and analysis was based on the constructs of Activity Theory. Four groups of students were identified with similar needs and motivations, each engaged at different levels according to the nature of the tasks, interaction with peers and educators, and personal expectations. Results reveal that, even in a supposedly fun and innovative context, the relationship between the object of the activity and the students needs is crucial to promote engagement and learning. Identifying and taking into account students needs and expectations is reinforced as an indispensable step in educational interventions.
keywords: Interdisciplinary projects| Learning communities| Media in education| Secondary education| Teaching/learning strategies
مقاله انگلیسی
9 Motivations and constraints of Airbnb consumers: Findings from a mixed-methods approach
انگیزه ها و محدودیت های مشتریان bnb هوایی: یافته هایی از یک دیدگاه روشهای ترکیبی-2018
Airbnb is widely recognized as a disruptive innovation in the tourism industry. While separate studies have examined various factors affecting consumers adoption of Airbnb, the literature has largely focused on a handful of factors in isolation. Adopting a sequential mixed-methods approach, this study proposes a comprehensive conceptual model integrating the literature and findings of a qualitative study and subsequently tests the model via a national survey. The results suggest that, for motivations, price value, enjoyment, and home benefits significantly explain overall attitude toward Airbnb. As for constraints, distrust is the only factor that significantly predicts overall attitude, while insecurity is directly related to behavioral intentions. Overall attitude, perceived behavioral control, and subjective norms, such as social influence and trend affinity, predict behavioral intentions. This study contributes to the literature by simultaneously examining the predictive power of both motivations and constraints of Airbnb consumers in explaining overall attitude and purchase behavior.
keywords: Sharing economy |Airbnb |Motivations |Constraints |Hotel |Tourism
مقاله انگلیسی
10 A Bayesian network model to explore practice change by smallholder rice farmers in Lao PDR
مدل شبکه های بیزی برای کشف تغییر عمل توسط کشاورزان برنج ; کاران در لائوس-2018
A Bayesian Network model has been developed that synthesizes findings from concurrent multi-disciplinary research activities. The model describes the many factors that impact on the chances of a smallholder farmer adopting a proposed change to farming practices. The model, when applied to four different proposed tech nologies, generated insights into the factors that have the greatest influence on adoption rates. Behavioural motivations for change are highly dependent on farmers individual viewpoints and are also technology de pendent. The model provides a boundary object that provides an opportunity to engage experts and other sta keholders in discussions about their assessment of the technology adoption process, and the opportunities, barriers and constraints faced by smallholder farmers when considering whether to adopt a technology.
Keywords: Innovation diffusion ، Bayesian networks ، Small-holder farmers ، Rice agriculture ، Laos ، Lao PDR
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی