دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Multiculturalism::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Multiculturalism

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 “There is still peace: There are no wars:”: Prioritizing unity over diversity in Botswana’s social studies policies and practices and the implications for positive peace
"هنوزهم صلح وجود دارد: هیچ جنگی وجود دارد": اولویت سازی اتحاد بر اختلاف در سیاست ها و روشهای مطالعات اجتماعی بوستوانا و دلالت ها برای صلح مثبت-2018
This article examines the ways in which education policy and practice in Botswana negotiate tensions between assimilationist and multiculturalist approaches to ethnic diversity. We find that the curriculum, as written and as taught, is preoccupied with unity and the avoidance of armed conflict, goals that have perpetuated an assimilationist approach, normed around the culture and language of the Tswana ethnic majority. We argue that a multicultural approach could foster conditions of positive peace, including recognition and equality of opportunity across ethnic groups, which is more urgent today given the sustained absence of armed conflict. We offer strategies for how practitioners and policy makers might move forward in transforming existing multicultural policy discourse into multicultural school practices.
keywords: Botswana |National identity |Curriculum |Assimilation |Multiculturalism |Negative and positive peace
مقاله انگلیسی
3 The difference of ‘being diverse’: City branding and multiculturalism in the ‘Leicester Model’
تفاوت "متنوع بودن ": نام تجاری شهر و چند فرهنگی در مدل "لستر"-2017
This city profile on Leicester focuses on the representation of ethnical diversity in city branding. Through a historical approach, the paper discusses how the local authorities have taken advantage of the arrival of different migration flows into the city, in order to redefine its post-industrial identity in terms of multiculturalism, tol erance and inclusivity. In so doing, the paper emphasises the combination of deliberate marketing commu nicative activities, the provision of services for attracting and retaining foreign businesses and the creation of an open urban milieu where various ethnic groups are free to express and celebrate their own cultures through festivals and events. The paper identifies the alignment between place communication and place ‘offerings’ development as the crucial element underpinning Leicesters model for multicultural cooperation and critically assesses the recent challenges that are being posed to the sustainment of a multicultural city image.
Keywords: City branding | Place branding | Multiculturalism | Ethnical diversity | Leicester
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی