دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Nursing students::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Nursing students

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 یادگیری مشارکتی: استفاده از مدل عضویت برای دانشجویان بزرگسال پرستاری در شرایط حاد استقرار شغلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
عضویت سنتی پیش – ثبت نام دانشجویان پرستاری در تمرینات کلینیکی از یک مدل یک به یک 1:1 تبعیت کرده است. به دانشجویان یک مربی مشخص درطی تحویل شغل اختصاص داده می شود و آنها مسئول پشتیبانی و ارزیابی فراگیر هستند. مطالعات زیادی مشکلات این دیدگاه عضویت را شناسایی کرده اند مثلا"عدم وجود زمان برای تسهیل یادگیری بر یک اساس 1:1. در پاسخ به برخی از این چالش ها، یک مدل عضویت مشارکتی هم به صورت بین المللی و هم به صورت ملّی درحال استفاده شدن است. این مدل با قرارگیری تعدادی دانشجوی سال اولی، سال دومی و سال سومی درکنار هم سروکار دارد و به این دانشجویان بیماران مشخصی جهت درمان مشترک و تحت نظارت اختصاص داده شده است. این مدل قبلا" در آمستردام به عنوان یک دیدگاه مفید برای عضویت برقرار بوده است (لوبو و همکاران 2014). به علاوه، یادگیری مشارکتی درعمل نیز در ایرلند، استرالیا و آمریکا معرفی شده است. این مقاله روی اجرای یک مدل یادگیری مشارکتی توسط یک بیمارستان منطقه ای و موسسه آموزش عالی در جنوب غربی انگلیس بحث می کند و با یک مطالعه مقدماتی پیرامون استقرار شغلی شروع می شود. به دنبال موفقیت این پروژه، این مدل در سایر حوزه های استقرار شغلی نیز درحال اجرا شدن است.
مقاله ترجمه شده
2 The relationship of personality traits and entrepreneurship tendencies with career adaptability of nursing students
رابطه ویژگی های شخصیتی و گرایش های کارآفرینی با سازگاری شغلی دانشجویان پرستاری-2019
Purpose: This study was performed to reveal the relationship of nursing students personality traits and entrepreneurship tendency with career adaptability. Method: This descriptive and correlational studys sample consisted of the junior and senior students in the nursing faculty of a state university in Istanbul (n=265). The data was collected using the Student Information Questionnaire, Career Adapt-Abilities Scale, Ten Item Personality Inventory, and Scale of University Students Entrepreneurship. Descriptive tests and Pearsons correlation analysis were used for data analysis. Multiple linear regression analysis was used to determine the variables that affect the career adaptability of nursing students. Results: The mean points on the personality inventory sub-dimensions of nursing students were highest in conscientiousness (5.72, SD 1.29) and lowest in emotional stability (4.46, SD 1.33). The mean on the Scale of University Students Entrepreneurship was 135.2 (SD 19.50) and on the Career Adapt-Abilities Scale was 78.7 (SD 9.05). The significant relationship between the personality traits, entrepreneurship tendency, and career adaptability scores of the students was weak and moderate. The regression model used to determine the variables that affect the career adaptability of nursing students was significant. Of the variables in the model, entrepreneurship tendency and being a fourth-year student significantly influenced the total score on career adaptability. Conclusion: The results showed a correlation between personality traits and career adaptability. In addition, there is a positive correlation between entrepreneurship tendency and career adaptability. The students with high entrepreneurship tendencies have better career adaptability. The results suggest that nursing education should improve entrepreneurial and intrapreneurial traits by considering the personality traits of students in order to ensure their adaptation to the nursing profession.
Keywords: Nursing | Student | Career adaptability | Personality traits | Entrepreneurship
مقاله انگلیسی
3 رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری چینی
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 19
زمینه: در اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، سواد اطلاعاتی پایه و اساس سواد علمی شده است و پایه ای را برای رشد نوآورانه فراهم می کند. بررسی رابطه بین رفتارهای جستجوی اطلاعات و رفتارهای نوآورانه دانشجویان پرستاری می تواند به رهنمود توسعه آموزش و تربیت سواد اطلاعاتی برای دانشجویان پرستاری کمک کند. با این حال رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه در دانشجویان پرستاری توجه اندکی را به خود معطوف کرده است.
هدف: هدف این مطالعه بررسی رابطه بین رفتار جستجوی اطلاعات و رفتار نوآورانه دانشجویان پرستاری است.
روشها: دانشجویان پرستاری در استان هونان چین با یک مقیاس رفتار جستجوی اطلاعات و مقیاس رفتار نوآورانه ارزیابی شدند.
نتایج: درکل 1247 دانشجوی پرستاری در تحلیل نهایی شامل شدند. نتایج نشان داد که هم رفتار جستجوی اطلاعات و هم رفتار نوآورانه به صورت قابل توجهی در دانشجویان دوره لیسانس نسبت به دانش آموزان دبیرستانی پرستاری (0.01 > P) و در فوق لیسانس ها نسبت به لیسانس ها (0.01 > P) بهتر بود. سطح کلی رفتار جستجوی اطلاعات در دانشجویان پرستاری رابطه مثبتی با رفتار نوآورانه داشت (0.63 = r، 0.01 > P) و 7 بُعد رفتار جستجوی اطلاعات نیز با رفتار نوآورانه در درجات مختلفی همبسته بودند. به علاوه، استفاده از اطلاعات اثبات شد که قوی ترین پیش بینی کننده رفتار نوآورانه است.
نتیجه گیری: رفتار جستجوی اطلاعات رابطه مثبتی با رفتار نوآورانه دربین دانجشویان پرستاری داشت. یک نیاز به یکپارچه سازی آموزش سواد اطلاعاتی با دوره های بازیابی اطلاعات به ویژه در جنبه های استفاده از اطلاعات، بازیابی و بررسی آنها وجود دارد.
کلیدواژه ها: رفتار جستجوی اطلاعات | رفتار نوآوری | تحلیل همبستگی | دانشجویان پرستاری | سواد اطلاعاتی
مقاله ترجمه شده
4 The role of information security learning and individual factors in disclosing patients health information
نقش یادگیری امنیت اطلاعات و عوامل فردی در افشای اطلاعات سلامت بیماران-2017
One of the most vulnerable stakeholders that may violate health information privacy pre scribed in HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) are nursing students who have some limited access to EMR systems to retrieve health records while freely com municating with patients and relevant stakeholders. However, limited attention has been given to nursing students’ deviant behaviors. To fill this gap, this study develops a re search model of a nursing student’s behavior of disclosing health information by identifying the deterrent effects of health information security awareness (HISA) nurtured by nursing schools and personal values such as personal norms and self-control. Our study empirically tests the model and found that three learning components ((1) general information security awareness, (2) health information security regulation aware ness, and (3) punishment severity awareness) are significantly important to develop HISA. We find that HISA significantly affects personal norms and self-control which play as de terrence against the intention to disclose patients’ health information. As the importance of complying with HIPAA regulations and information security poli cies by employees who work in health care industry increases, our findings shed new light on the role of HISA and personal values in nursing education and the health care indus try’s efforts to protect patients’ health information.
Keywords: Health information security | awareness | Intention to disclose patients’ | health information | HIPAA | Nursing education | Health information privacy
مقاله انگلیسی
5 بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر روی نمرات هوش هیجانی دانشجویان کارشناسی پرستاری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 25 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 21
طبق نظر شورای بین المللی پرستاران، هدف پرستاری، حفاظت، بهبود و بازگرداندن سلامت افراد، خانواده ها و جوامع است (بویاتزیس و فن اوستن، 2002). متخصصان پرستاری تلاش می کنند تا مراقبت های پرستاری با کیفیت را در سیستم های پیچیده مراقبت های بهداشتی فراهم نمایند که در آن منابع محدود، آسیب های بیمار و بیماری های مشترک، علاوه بر کمبود پرستاری، به بار سنگینی که بر دوش پرستاران است نیز افزوده می شود (واتسون و همکاران، 2008). نه تنها انتظار می رود که نیازهای جسمی، احساسی، معنوی و اجتماعی بیماران را برآورده سازند؛ بلکه از لحاظ اخلاقی و حرفه ای نیز موظف هستند که در هر شرایطی به طور موثر و بدون عیب عمل کنند (آکیار، 2009). پرستاری در سطح بین المللی به عنوان یکی از پُر استرس ترین حرفه ها شناخته شده است (کالیونکو و همکاران، 2012؛ جورجنس-اکرمانس و براند، 2012؛ مونتس-برگس و آگوستو، 2007)، که توسط میزان بسیار بالای فرسودگی شغلی در میان متخصصان پرستاری اثبات می گردد (گاروسا، مورنو-خیمنز و همکاران، 2011). منابع عمده استرس برای این گروه شغلی شامل در معرض قرار گرفتن و مواجهه با درد و رنج کشیدن و مرگ انسان ها، مهارت های ناکافی برای پاسخگویی به نیازهای عاطفی بیماران و خانواده های آنها، تصمیم گیری که با معضلات اخلاقی پیچیده می شود، عدم اطمینان در مورد بیماری و مسیر درمان، شغل شیفتی، ترس از مرتکب شدن خطا یا متهم شدن به غفلت، اختلاف و تمایز قدرت، عدم پشتیبانی از جانب همکاران یا سازمان، حجم کاری سنگین، و تضاد و تعارض با سایر متخصصین مراقبت های بهداشتی و بیماران و خانواده های آنها می باشد (آگوستو لاندا، 2010؛ واتسون و همکاران، 2008). این عوامل استرس زا می توانند پاسخ های عاطفی پیچیده ای را ایجاد نمایند که به نوبه خود نه تنها می توانند به سلامتی جسمی و روحی آنها منجر گردند، بلکه تشکیل دهنده توانایی آنها برای ارائه مراقبت های پرستاری با کیفیت می باشند. همانطور که اعضای تیم های مراقبت های بهداشتی چند رشته ای در محیط های پیچیده مراقبت های بهداشتی کار می کنند، پرستاران بایستی با دقت زیادی وضعیت احساسی بیماران و همکاران و نیز خودشان را درک و ارزیابی نمایند. این نوع از قابلیت ها برای ارائه مراقبت های مراقبتی باکیفیت، تضمین کار گروهی موثر، و مدیریت روابط بین فردی ضروری است (کلارک، 2006؛ شانتا و گارگیلو، 2014)، در واقع، تا جایی که هیچ تلاشی در توسعه مهارت های مورد نیاز برای تسلط یافتن بر آن در اولین فرصت، یعنی در طول سال اول یا دوم مدرسه پرستاری نبایستی مضایقه شود (شانتا و گارگیلو، 2014).
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی