دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Online system::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Online system

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 سیستم پشتیبانی از تصمیم برای خطرات و اقدامات متقابل ایمنی جاده ای اروپا
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
سیستم پشتیبانی از تصمیم درباره ایمنی جاده ای اروپا (roadsafety-dss.eu) یک سیستم نوآورانه است که شواهد و مدارک دسترس پذیری را درباره گستره وسیعی از خطرات جاده ای و اقدامات متقابل امکانپذیر فراهم می کند. این مقاله پایه و اساس علمی سیستم پشتیبانی از تصمیم را توصیف می کند. ساختار موجود در سیستم پشتیبانی از تصمیم شامل (1) یک طبقه بندی که به شناسایی عوامل خطر و اقدامات متقابل آن می پردازد و آنها را به همدیگر مرتبط می کند، (2) یک مجموعه ای از مطالعات، و (3) خلاصه هایی که تاثیرات تخمین زده شده در منابع علمی را برای هر عامل و سنجه خطر خلاصه بندی می کنند و (4) یک ابزار ارزیابی کارآمدی اقتصادی (محاسبه گر E3) می شود. سیستم پشتیبانی از تصمیم در یک ابزار نوین مبتنی بر وب با فصل مشترک بسیار انسانی اجرا می شود که به کاربران اجازه می دهد تا مرور اجمالی سریعی داشته باشند یا نتایج هر مطالعه را برطبق نیازهای مخصوص آنها عمیق تر بررسی کنند.
کلیدواژه ها: اقدامات متقابل ایمنی جاده | خطرات جاده ای | سودمندی | سیستم آنلاین | مرور | هزینه – سود
مقاله ترجمه شده
2 A mathematical optimization model for efficent efficient management of Nurses’ Quarters in a teaching and referral hospital in Hong Kong
یک مدل بهینه سازی ریاضی برای مدیریت کارآمد ربع ها پرستاران در یک بیمارستان آموزشی و ارجاعی در هنگ کنگ-2016
Article history:Received 13 August 2014Accepted 22 September 2015Available online 9 October 2015Keywords:Nurses’ QuartersMixed-integer programming Resource allocationBed assignmentObjectiveEffective use of available resources is critical in the healthcare industry. Space in the Nurses’ Quarters in an acute regional and teaching hospital in Hong Kong is under pressure and effective use of such scarce resources is warranted. We present an application of mathematical optimization to ensure rooms are optimally assigned for users, in which the least number of rooms need to be opened while entertaining the most number of user requests, while at the same time satisfying various business rules of quarter management.MethodsExtensive consultation was embarked at the start of the project to gather requirements from quarter management and frontline users. Utilization statistics were also gathered and analyzed. A web-based booking system was designed and implemented to streamline the booking workflow for users, while a mixed integer programming model was implemented to automate the room assignment process for quarter management.FindingsMore than 70% of bookings are now booked through the automated system. Unlike the old workflow where users need to travel to the quarter for reservation of rooms, they can now access the online system using any computer workstation that is connected to the hospital intranet. This greatly simplifies the booking workflow for users and decreased the amount of no-shows. In addition, workflow wastage in the then-manual room assignment process was minimized through the use of the room assignment model. Instead of manually assigning requests to rooms each day, an optimized room assignment that takes into account new and complex business rules on room allocation is now automatically generated with a click of a button. Defects and rework that arise from the manual process were eliminated through the implementation of the mathematical model. The implementation of such a fair and transparent assignment methodology also minimized the amount of disputes and complaints from users.ConclusionThe use of operations research methodologies is useful in enhancing workflow efficiency and resource utilization in healthcare. Through the employment of a data-driven and evidence-based methodology, buy-in from stakeholders could be obtained so that a new and enhanced workflow could be successfully implemented.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Nurses’ Quarters | Mixed-integer programming | Resource allocation | Bed assignment
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی