دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Operational risks::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Operational risks

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 تحلیل ریسک عملیاتی داده محور در تدارکات تجارت الکترونیک
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
کارایی تدارکات تجارت الکترونیک(ECL) یکی از فاکتورهای مهم موفقیت شرکت های تجارت الکترونیک در بازارهای رقابتی امروز است. به هر حال، اجرای ECL فرایندی پیچیده و آسیب پذیر در برابر بسیاری از خطرات است که این عامل تهدید مهمی برای عملکرد می باشد. درک کامل این خطرات نیازمند اجرای اندازه گیری های هدفمند برای کاهش موثر تاثیرات سو می باشد. بنابراین، در این تحقیق یک روش تحلیل کمیتی برای خطرات اجرایی درECL بر اساس اطلاعات بدست امده از تعاملات تجارت الکترونیک ارائه شده است. بخصوص اینکه، فرایند اجرای ECL از طریق تحلیل پیوسته فعالیت های کلیدی بدست می آید. سپس، با در نظر گرفتن زمان اجرا به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، الگوهای عملکردی در فازهای مختلف اجرا تحلیل می شوند. در ادامه، با در نظر گرفتن پراکندگی های مختلف در فازهای مختلف و بخصوص توزیع چند بعدی زمان انتقال، روش تحلیل خطر با استفاده از مدل ترکیبی گاسیان (GMM) برای تحلیل خطر مطرح شده است. در نهایت، یک مطالعه موردی برای اندازه گیری خطرات اجرایی با استفاده از اطلاعات واقعی معرفی شده است و چند مورد از کاربردها همراه با نتایج بیان شده اند.
کلمات کلیدی: تدارکات تجارت الکترونیک | ریسک های اجرایی | تحلیل داده، تحلیل ریسک | مدل ترکیب گاسیان
مقاله ترجمه شده
2 Inventory component volatility and its relation to returns
فراریت مولفه انبارداری و رابطه آن با بازگشت ها-2018
Members of manufacturing supply chains have to take many risks. Prior academic work emphasizes that inventory management is one of the pivotal sources for operational risks, particularly in terms of inventory volatility and excess inventory. Recent research shows that total inventory volatility not only poses a threat to a firms operational performance, but also increases a firms abnormal stock returns. However, the volatility impact of the three underlying inventory components—raw materials, work-in-process, and finished goods—is still unresolved. We argue that the relationship between inventory volatility and stock returns differs between the three inventory components since they each relate to different stages of the supply chain. Using a sample of U.S. manufacturing firms over the period 2005 to 2013, we empirically examine the relationship between inventory component volatility and stock returns. We find a significant positive association between work-in-process inventory volatility and stock returns, a significant negative association between finished goods inventory volatility and stock returns, and no significant association between raw material inventory volatility and stock returns. In additional analyses, we find that types of industry dynamism influence these relationships. The results of this study provide a more detailed picture regarding the investor perception of inventory dynamics.
keywords: Operational risk |Inventory management |Stock returns |Raw material |Work-in-process |Finished goods
مقاله انگلیسی
3 A Monte Carlo evolution of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to assess performance variability in complex systems
تحول مونت کارلو از روش تجزیه و تحلیل رزونانس کاربردی (FRAM) برای ارزیابی تغییرات عملکرد در سیستم های پیچیده-2017
Modern trends of socio-technical systems analysis suggest the development of an integrated view on technological, human and organizational system components. The Air Traffic Management (ATM) system can be taken as an example of one of the most critical socio-technical system, deserving particular atten tion in managing operational risks and safety. In the ATM system environment, the traditional techniques of risk and safety assessment may become ineffective as they miss in identifying the interactions and couplings between the various functional aspects of the system itself: going over the technical analysis, it is necessary to consider the influences between human factors and organizational structure both in everyday work and in abnormal situations. One of the newly introduced methods for understanding these relations is the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) which aims to define the couplings among functions in a dynamic way. This paper evolves the traditional FRAM, proposing an innovative semi quantitative framework based on Monte Carlo simulation. Highlighting critical functions and critical links between functions, this contribution aims to facilitate the safety analysis, taking account of the system response to different operating conditions and different risk state. The paper presents a walk-through section with a general application to an ATM process.
Keywords: FRAM | Safety-II | Safety assessment | Resilience engineering | Monte Carlo
مقاله انگلیسی
4 Risk assessment of critical infrastructures – New parameters for commercial ports
ارزیابی ریسک زیرساخت های حیاتی - پارامترهای جدید برای بنادر تجاری-2017
PII: S1874-5482(15)30029-9 Reference: IJCIP 222 Manuscript No.: IJCIP 2015 32 Submitted: September 26, 2015; Revision 1 Received: July 4, 2016; Revision 2 Received: February 2, 2017; Accepted: June 21, 2017,2017 Abstract Risk assessment of critical infrastructures is an important topic, but the available methodologies do not enable the proper scoring of the risks to commercial port infrastructures, which is vital to formulating effective and realistic security plans. Developing a comprehensive risk assessment methodology for commercial ports is a long-term project. However, this paper focuses on the first mandatory step of analyzing the different types of risks faced by a commercial port infrastructure. The number of potential risks is large –information technology risks, operational risks, labor risks, etc. Therefore, the emphasis is on the risks associated with threats to people, infrastructure, services and goods, which include terrorism, sabotage, criminal activities involving contraband goods and human trafficking, and labor conflicts. This paper presents a methodology for improving the scoring of the risks to commercial ports and understanding their real scope. This is accomplished by examining the key methodologies related to infrastructures in general and commercial ports in particular. After comparing the characteristics of the selected methodologies, the paper discusses the results of a survey of experts at Spanish ports and an analysis of almost two years of security statistics, the goal being to obtain realistic information about the importance of the various risks in order to specify suitable countermeasures and evaluate their costs. The results have enabled the identification of several new parameters that must be considered when assessing the risks to commercial ports, as well as enhancements to the definitions and use of some of the existing parameters. The new parameters include the intrinsic risk to a port, intrinsic risk to the type of terminal, accessibility, terminal layout and operational relevance of key elements to port operations (e.g., structures, railroad facilities and warehouses). The results presented in this paper have been validated by an expert panel.
Keywords:Risk Assessment | Critical Infrastructure | Commercial Ports | Threats | Security
مقاله انگلیسی
5 چــارچــوبــی بـرای اتـومـاسیـون ایمنـی عملکـرد سیستـم هـای ایمنـی بحـرانـی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
هرچه سطح ریسک بالاتر برود، ایمنی بیشتر کاهش می¬یابد و بالعکس. تاریخچه¬ی ارزیابی ریسک از نقطه-ی بررسی حادثه به سوی از پیش تعیین نمودن سطح کوانتومی ریسک، در حرکت است. ارزیابی سطح ریسک بخشی از روند بررسی ریسک برای شناخت اثرات، اهمیت خطر، و خطرات عملیاتی و جنبه¬های ریسک است. روند ارزیابی خطر به طراحی مناسب روش¬های کنترل ریسک جهت پیشنهاد نمودن تأمین اقدامات امنیتی مناسب به منظور کاهش تبعات ریسک، اجتناب از سبک ¬شمردن ریسک¬ و خطرات، کمک می¬کند. ممکن است عملکردهای فاقد ریسک و فاقد نقض یا "خرابی ایمن" در سیستم¬های ایمنی بحرانی منجر به از بین رفتن تجهیزات، خسارت مالی، آسیب¬های زیست¬محیطی و خطرات برای زندگی بشر نشوند. تکنیک¬های استاندارد حاکم به عوامل ریسک متنوعی اشاره دارند و نقاط بالقوه¬ای را نشان می-دهند که در آنها عملیات ایمنی بحرانی می¬تواند به شکست بینجامد. توسعه¬ی یک چارچوب بر استانداردهای اجرایی حاکم استوار است و با ارزیابی ایمنی ریسک برای اتوماسیون ایمنی عملکردهای سیستم ایمنی بحرانی سر و کار دارد. برای کنکاش در عوامل مختلف بنیادین ریسک، اثرات و ارزیابی آن برای مشخص¬سازی دامنه¬، ویژگی¬ها و احتمالات ریسک بطور جامع با در نظر گرفتن شرایط عملی، چارچوبی برای اتوماسیون امنیتی عملکردهای ایمنی بحرانی پیشنهاد می¬شود. این روش عوامل بنیادین ریسک را شناسایی نموده و اهمیت آن را به لحاظ شغلی و مالی تعیین می¬کند. بر اساس این شناسایی، یک مقیاس ده نقطه¬ای جهت بررسی خطرات امنیتی به دست می¬آید. نتایج اعمال این چارچوب به نیروگاه بهبود قابل توجهی را در ارزیابی ریسک در مقایسه با ارزیابی¬های موجود از ریسک نشان داد. این نشانه¬ای از ارزیابی ریسک ایمنی ناکافی/محدود حاکم در پرداختن دقیق به ریسک عملیاتی مربوطه است و اثبات می¬کند که این چارچوب مفید است.
کلیدواژه ها: سیستم های ایمنی بحرانی | ایمنی کاربردی | ایمنی نرم افزار | کیفیت نرم افزار | عملکردهای نیروگاهی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi