دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Option contract::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Option contract

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 A Nash-bargaining model for trading of electricity between aggregations of peers
یک مدل چانه زنی نش برای تجارت برق بین تجمیع همتاها-2020
In the last several years, the growth in household solar generation and the lack of success of the feed-in-tariff programs have led to the rise of peer-to-peer (P2P) energy trading schemes among prosumers. However, a change that has started more recently is the growth of smart homes and businesses, of which loads are IoT controlled and are supported by advanced metering infrastructure (AMI). This has created a new opportunity for smart homes and businesses to form aggregations (coalitions) and participate in cooperative load management and energy trading. Unlike energy trading among individual prosumers in most P2P networks, a new trading opportunity that is emerging is between aggregations of peers of smart homes and businesses and electric ve- hicles (EVs). In this paper, we consider one such trading scenario between two aggregations, of which one has smart homes and businesses with load consuming entities (not prosumers), and the other has EVs only. The aggregation with smart homes and businesses derive cost reduction through optimal load scheduling based on load preferences, market-based pricing of electricity, and opportunity to trade (buy) energy from the aggregation with EVs. Whereas the aggregation of EVs optimally schedules charging to meet EV needs and uses stored energy to trade (sell). A generalized Nash bargaining model is developed for obtaining optimal trading strategies in the form of plain or swing option contracts. A sample numerical problem scenario is used to show that suitable contracts can be derived that allow aggregations of peers to mutually benefit from energy trading.It is shown that there exist numerous alternative optimal solutions to the Nash bargaining problem. The solutions comprise different combinations of strike price and option value, for all of which savings to the parties remain constant. For plain option, with a contract quantity of 1 MWh, the total savings generated is equivalent to the average price of 1.62 MWh of electricity. Interactions among contract parameters (such as strike price, option value, and option quantity) and the relative market power of the aggregations are also examined.
Keywords: Aggregation of peers | Peer-to-peer energy trading | Option contract | Nash bargaining solution
مقاله انگلیسی
2 Supply chain risk management considering put options and service level constraints
مدیریت ریسک زنجیره تأمین با توجه به گزینه ها و محدودیت های سطح خدمات-2020
This paper considers a supply chain composed of a supplier and a retailer who commits to a service level to make end-users happy and promote sales. To reduce the losses resulting from the high demand volatility, the retailer purchases put options from the supplier to adjust its initial order. The optimal ordering and production policies with and without put options under the service level constraint are derived. We find that, in the two cases, the expected profits of the retailer are non-increasing in the service level constraint while that of the supplier are non-decreasing in it. Model comparison reveals that with put options, the retailer will offer higher service level and earn more profit than without; such effect is more salient when the demand is more variable. However, the put option contract will not always benefit the supplier especially when the service constraint is high. We also find that put option contract can effectively improve the decentralized system’s performance, but this only happens when the service constraint is low. In addition, we find that put option contract have no better capability than wholesales price contract in coordinating the supply chain in the presence of a service level constraint.
Keywords: Risk management | Supply chain management | Put option contract | Service level constraints | Operations-finance-marketing interfaces
مقاله انگلیسی
3 Production and procurement strategies for seasonal product supply chain under yield uncertainty with commitment-option contracts
استراتژی های تولید و تهیه زنجیره تامین محصول فصلی تحت عدم اطمینان محصول با قراردادهای قرارداد تعهدی-2017
This paper develops a game-theoretic decision-making model of production and procurement with commit ment-option contracts in a decentralized supply chain consisting of one manufacturer and one retailer. The manufacturer distributes one kind of seasonal product via the retailer to the end market, whose demand is random, and the manufacturers production yield is stochastic. We study the retailers optimal ordering policy and the manufacturers optimal production strategy under two different option contracts (that is, commitment unidirectional call option contract and commitment-bidirectional option contract). The effects of demand uncertainty, production yield stochastic volatility, instant procurement price variability, and the price parameters’ changes of option contracts on the optimal operational strategies and performances of both participants are also analyzed. These results will be helpful for the manufacturers and retailers in the supply chain with seasonal products to make production scheduling strategy and procurement policy feasibly and scientifically.
Keywords: Commitment-option contract | Random yield | Seasonal product |Supply chain
مقاله انگلیسی
4 Coordinating VMI supply chain under yield uncertainty: Option contract, subsidy contract, and replenishment tactic
هماهنگی زنجیره تامین VMI تحت عدم قطعیت عملکرد: قرارداد گزینه، قرارداد یارانه، و تاکتیک دوباره پر کردن-2017
The paper introduces an option contract to improve the performance of a vendor-managed inventory (VMI) supply chain under yield uncertainty. We first assume that there is a deterministic demand and find that the option contract can coordinate the supply chain and arbitrarily allocate coordinated profit among members. Compared with a subsidy contract, we then investigate the relationship between the option contract and the subsidy contract in the paper. When a replenishment tactic is considered in the model, supply chain coordination and Pareto improvement can be achieved by introducing the option contract. The paper further shows that the option contract also can effectively coordinate the supply chain when demand is stochastic. Numerical studies are conducted to illustrate our models and validate our findings.
Keywords: Supply chain coordination | Vendor-managed inventory | Yield uncertainty | Option contract | Replenishment tactic
مقاله انگلیسی
5 نقش صنعت بیمه در کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار سال 2012
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تامین اطمینان در بازار بورس اوراق بها دار بوسیله فراهم کردن محیطی مطمئن یکی از دستاوردهای اصلی بازارهای بورس دنیا می باشد . در بازار بورس کشورهای توسعه یافته بازارهایی وجود دارند که وظیفه تامین اطمینان و کاهش ریسک حاصل از نوسانات قیمت سهام را به عهده دارند0 .این بازارها "بازار اختیار معامله سهام" نامیده می شوند .این مقاله ضمن مقایسه قرارداد اختیار معامله سهام وقرارداد بیمه به بررسی امکان کاهش ریسک حاصل از خرید سهام در بازار بورس توسط قراردادهای بیمه ای پرداخته است . در همین راستا بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق ابتدا به بررسی نظری موضوع با بهره گیری از منابع داخلی وخارجی پرداخته شده است . سپس با استفاده از روش میدانی داده های مورد نظرجمع آوری شده اند . داده ها از پرسشنامه ای که بین سهامداران حاضر در تالار بورس توزیع شده بدست آمده و با استفاده از نرم افزار مورد تحلیل قرار گرفته اند .نتایج نشان می دهد سهامداران تمایل به بیمه شدن سهام خود دارند ومعتقدند دخالت صنعت بیمه در بازار بورس به عنوان بازار تامین اطمینان می تواند میزان سرمایه گذاریها را افزایش دهد .در انتها پیشنهاداتی باتوجه به نتایج حاصله ارائه شده است .
واژگان کلیدی: ریسک ، بیمه ، سهام ، اختیار معامله
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi