دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Photovoltaic::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Photovoltaic

تعداد مقالات یافته شده: 28
ردیف عنوان نوع
1 ارزیابی تغییر پذیری انرژی تجدید پذیر برای الزامات پیک تقاضا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
اعتبار ظرفیت برای تولید بخشی از ظرفیت نامی است که می‌تواند برای تحقق کفایت منبع سیستم مشارکت داشته باشد. اگرچه، تخمین زدن اعتبار ظرفیت تغییر پذیری انرژی تجدید پذیر یک چالش به منظور تغییر پذیری، عدم قطعیت، و تنوع فضایی برای منابع تجدید پذیر می‌باشد. این مطالعه سیستم گسترش انرژی منطقه ای برای تعیین تاثیرات آن بر روی بخش قدرت ایالات متحده تا سال 2050 از اشتباهات محاسباتی اعتبار ظرفیت تجدید پذیر، استفاده می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که دست کم گرفتن ها کوچک اعتبار ظرفیت تجدید پذیر تاثیر کمی بر ساخت سیستم دارد، اما دست کم گرفتن های بزرگ (%50<) می‌تواند گسترش فوتوولتائیک خورشیدی را نزدیک به 100 گیگاوات (%50) و گسترش بادی را تا 43 گیگاوات (%22.8) در سال 2030، کاهش دهد. مانند تفاوت های بزرگی که ممکن هستند بدلیل اعتبار ظرفیت برای تغییر پذیری انرژی تجدید پذیر که اساسا می‌تواند تاثیری بر هزینه های کلی و ارزش انرژی تجدید پذیر تغییر پذیر مربوط به دیگر تکنولوژی ها، داشته باشد. مانند تاثیراتی که قویا در میان مدت اما کمتر مربوط به دوره بلند مدت به منظور کاهش مقدار منابع متغیر، احساس شدند. دست کم گرفتن اعتبار ظرفیت انرژی تجدید پذیر متغیر باعث افزایش هزینه های کلی سیستم و انتشارات می‌شود. در مقابل آن، دست بالا گرفتن اعتبار ظرفیت انرژی تجدید پذیر متغیر هزینه های کلی سیستم را در ریسک مربوط به قابلیت اطمینان کمتر، را کاهش می‌دهد.
کلید واژه ها: بادی | خورشیدی | انرژی تجدید پذیر | مقدار ظرفیت | اعتبار ظرفیت | کفایت منبع
مقاله ترجمه شده
2 مدیریت انرژی دینامیکی برای سیستم قدرت فوتوولتائیک شامل ذخیره سازی ترکیبی انرژی در استفاده از ریز شبکه
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
تکنولوژی های ذخیره سازی انرژی یک قسمت ادغام شده مهم با شبکه سیستم های انرژی تجدید پذیر (RES) در آینده خواهند شد. استفاده از ذخیره سازی انرژی با RES در بهترین راه استفاده از توان تجدید پذیر و کاهش مصرف سوخت های فسیلی متداول می‌باشد. تغییر ناگهانی تقاضای بار ذخیره سازی انرژی با حداکثر توان با قابلیت چگالی نیاز دارد. این مقاله حاوی یک سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی (HESS) است که حاوی دو انرژی بالا و بانک باتری ذخیره سازی چگالی توان و واحد ابر خازن به ترتیب برای پاسخ به ضرورت های ذکر شده در بالا، می‌باشد. تنظیم سیستم قدرت پیشنهاد شده و الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی می‌تواند شدیدا تقاضای بار دینامیکی پشتیبانی شده توسط اجزای سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی، توان فوتوولتائیک و اتصال شبکه را تامین کند. کنترل واحد از طریق یک الگوریتم مدیریت انرژی، مبنی بر تغییرات دینامیکی در سیستم فراهم شده است. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی در این مقاله برای نشان دادن امکان پذیری ساختار مدیریت انرژی پیشنهاد شده ارائه شده است. اعتبار الگوریتم مدیریت انرژی دینامیکی پیشنهاد شده با مبدل کارآمد، به صورت آزمایشگاهی در آزمایشگاه بر اساس نمونه اولیه HESS در شبکه هوشمند بررسی شده است.
اصطلاحات شاخص: باتری | مدیریت انرژی | سیستم ذخیره سازی انرژی ترکیبی | ابر خازن | فوتوولتائیک | ریز شبکه
مقاله ترجمه شده
3 Optimized controllers for enhancing dynamic performance of PV interface system
کنترل کننده های بهینه برای ارتقای عملکرد پویای سیستم فصل مشترک PV-2018
The dynamic performance of PV interface system can be improved by optimizing the gains of the Proportional–Integral (PI) controller. In this work, gravitational search algorithm and harmony search algorithm are utilized to optimal tuning of PI controller gains. Performance comparison between the PV system with optimized PI gains utilizing different techniques are carried out. Finally, the dynamic behavior of the system is studied under hypothetical sudden variations in irradiance. The examination of the proposed techniques for optimal tuning of PI gains is conducted using MATLAB/SIMULINK software package. The main contribution of this work is investigating the dynamic performance of PV interfacing system with application of gravitational search algorithm and harmony search algorithm for optimal PI parameters tuning.
keywords: Photovoltaic power systems |Gravitational search algorithm |Harmony search algorithm |Genetic algorithm |Artificial intelligence
مقاله انگلیسی
4 Maximum power point tracking for photovoltaic solar pump based on ANFIS tuning system
پیگیری نقطه توانی بیشینه برای پمپ خورشیدی فوتوولتایی برمبنای سیستم میزان سازی ANFIS-2018
Solar photovoltaic (PV) systems are a clean and naturally replenished energy source. PV panels have a unique point which represents the maximum available power and this point depend on the environmental conditions such as temperature and irradiance. A maximum power point tracking (MPPT) is therefore necessary for maximum efficiency. In this paper, a study of MPPT for PV water pumping system based on adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) is discussed. A comparison between the performance of the system with and without MPPT is carried out under varying irradiation and temperature conditions. ANFIS based controller shows fast response with high efficiency at all irradiance and temperature levels making it a powerful technique for non-linear systems as PV modules.
keywords: MPPTANFIS |Boost converter |PMDC pump
مقاله انگلیسی
5 The influence of different irradiation databases on the assessment of the return of capital invested in residential PV systems installed in different locations of the Brazilian territory
تأثیر پایگاه داده های مختلف تابشی در ارزیابی بازده سرمایه ای که در سیستم های PV مسکونی نصب شده در نقاط مختلف منطقه برزیل-2017
Rooftop residential photovoltaic (PV) generation is becoming more widespread among homeowners. A proper PV system design is crucial in order to avoid annual electricity production in excess of residential demand in countries where a net metering scheme is in place like in Brazil. It is therefore important that the information related to the average solar irradiation incident on the solar modules is accurately assessed, allowing precise estimates of photovoltaic electricity production. This work defines the criteria for the proper choice of a freely available irradiation database for the Brazilian territory and compares the results with the PVsyst-Meteonorm, a well-known modeling system. We demonstrate that, for Brazil, the Global Horizontal Irradiance (GHI) information provided by Openei-SWERA series is the best fit to differ ent locations in the Brazilian territory, after introducing the corrections made by the horizontal to the plane-of-array transposition algorithms.
Keywords: Irradiation database | CAPEX | LCOE | Return on Investment
مقاله انگلیسی
6 یک طرح کنترل مدلی پیشگویانه اتفاقی دولایه ای برای ریزشبکه ها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
یک طرح کنترلی دو لایه ای مبتنی بر عملیات کنترل پیشگویانه مدلی (MPC) در دو مقیاس زمانی مختلف برای مدیریت انرژی در یک ریزشبکه متصل به شبکه اصلی شامل یک باتری، یک میکرو توربین، یک سیستم قدرت زای نوری، یک بار جزئی غیرقابل پیش بینی و ورودی از شبکه الکتریکی، پیشنهاد می شود. بهنه ساز سطح بالا در یک مقیاس زمانی کند اجرا می شود، روی یک مدل ساده سازی شده از سیستم تکیه می کند و مسئول محاسبه شرایط عملیاتی اسمی برای هر مولفه ریزشبکه درطی یک بازه زمانی طولانی، نوعا" یک روز، با دوره زمانی نمونه گیری 15 دقیقه ای می باشد تا یک شاخص عملکرد اقتصادی را بر اساس پیش بینی های موجود برای تولید قدرت زای نوری و بار درخواستی، بهینه سازی کند. کنترل کننده سطح پایین در تناوب بالاتر، نوعا" یک دقیقه، اجرا می شود، روی یک الگوریتم MPC اقتصادی اتفاقی تکیه می کند و عملیات ریزشبکه را جهت به حداقل رساندن اختلاف درطی هر بازه زمانی 15 دقیقه لی بین تبادل انرژی برنامه ریزی شده و تبادل انرژی واقعیو درنتیجه جلوگیری از جریمه ها، تنظیم می کند. روش MPC اتفاقی برطبق یک راهبرد کرانی انقباضی اجرا می شود و برآورده شدن محدودیت های احتمالی را تضمین می کند. مدلها و شبیه سازی های جزئیاتی تر از سیستم کنترل کلی ارائه می شود.
عبارتهای شاخص : تولید توزیع شده | کنترل سلسله مراتبی | کنترل مدلی پیشگویانه اتفاقی | عدم قطعیت
مقاله ترجمه شده
7 چالش مدل تجاری: درسهایی از یک شرکت محلی خورشیدی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 33
سیستم های قدرت زای نوری خورشیدی به عنوان منابع حیاتی تجدیدپذیر انرژی برای کاهش تغییرات آب و هوایی و کم کردن وابستگی به سوخت های فسیلی تلقی می شوند. با این حال، در برخی کشورها سرعت نفوذ سیستمهای قدرت زای نوری درحال کاهش است. یک مورد در این موضوع کشور آلمان است کشوری با بالاترین ظرفیت سیستمهای قدرت زای نوری نصب شده. باتوجه به شرایط جدید در بازار آلمان، سرعت نفوذ به صورت پیوسته هم در سال 2012 و هم 2013 کاهش یافته است. اینکه آیا سرعت نفوذ دوباره کاهش خوهد یافت یا نه نامشخص است. با اینکه منابع علمی اخیر اشاره کرده اند که شرکتهای خورشیدی محلی یک نقش محرک حیاتی در نفوذ دارند، مطالعات نه چندان زیادی تاکنون بر روی مدلهای تجاری و چالشهایی که چنین شرکتهای محلی ممکن است داشته باشند بحث کرده اند. این مقاله از طریق یک مطالعه موردی گسترده، مدل تجاری یک شرکت محلی خورشیدی را در یک شهری با 43000 ساکن در جنوب آلمان بررسی می کند. مورد این شرکت درباره یک چالش مهم مدل تجاری صحبت می کند. غلبه بر چنین چالشهایی نه تنها می تواند اجازه بقای شرکت را دهد بلکه همچنین نفوذ سیستمهای قدرت زای نوری خورشیدی را در منطقه تحریک می کند. نتایج دلالت هایی هم برای بخشهای صنعتی و هم سیاست گذاران نشان می دهد.
کلیدواژه ها: نفوذ | نوآوری | قدرت زای نوری خورشیدی | مدل تجاری | انرژی تجدید پذیر | چرخه عمر محصول
مقاله ترجمه شده
8 Improving appraisal of sustainability of energy options – A view from Slovenia
بهبود ارزیابی پایداری گزینه های انرژی - نمایی از اسلوونی-2016
The new Slovenian approach to systematic, transparent, and reproducible appraisal of sustainability as related to electricity production is presented. The common sustainability components, i.e. economy, environment, and society, are integrated into evaluation of the feasibility, rationality, and uncertainty of the energy mix alternatives. A three stage model has been applied for this sustainability appraisal. The first level deals with alternative technologies for electricity production, the second with alternative mixtures of technologies for meeting electricity needs by 2050, and the third takes into account the expected timing of shutting-down existing old power plants and constructing the new ones. Technology alternatives cover both conventional and renewable energy sources: coal fired, gas fired, biomass fired, oil fired, nuclear, hydro, wind, and photovoltaic. The results show that only mixtures of nuclear, hydro, and gas fired technologies are reliable and rational in the context of meeting expected energy needs. The expected share of energy produced by wind and photovoltaic technology is between 8% and 15%, which makes them less sustainable than other technologies. Eventually, they do not meet sustainability goals from the economic and social points of view.& 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Energy policy | Sustainability | Spatial feasibility | Qualitative multi-criteria modelling
مقاله انگلیسی
9 Business model challenge: Lessons from a local solar company
چالش مدل کسب و کار : درسهایی از یک شرکت محلی خورشیدی-2016
Solar photovoltaic systems are considered vital renewable energy sources for mitigating climate change and reducing dependency on fossil fuels. However, in some countries, the diffusion rate of photovoltaic systems is decreasing. A case in point is Germany, the country with the highest installed capacity of photovoltaic systems. Given the new conditions in the German market, the diffusion rate continuously declined in both 2012 and 2013. Whether the diffusion rate will again take off is not known. While the recent literature has pointed out that local solar companies have a vital driving role in diffusion, not many studies have yet discussed the business models and challenges such local companies may have. Through an extensive case study, this paper explores the business model of a local solar company in a town of 43,000 habitants in Southern Germany. The case of this company tells about an important business model challenge. Overcoming such challenges may not only let the company survive but also drive the diffusion of solar photovoltaic systems in the region. The results include implications for both industrial actors and policymakers.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Diffusion | Innovation | Solar photovoltaics | Business model | Renewable energy | Product life cycle
مقاله انگلیسی
10 Achieving annual and monthly net-zero energy of existing building in hot climate
دستیابی به انرژی خالص صفر سالانه و ماهانه ساختمان های موجود در آب و هوای گرم-2016
This paper demonstrates the possibility of converting a public building from inefficient energy consumer into a net-zero energy building (NZEB). This task is achieved through cost effective energy efficient mea- sures (EEMs) and integration of solar energy systems. Three scenarios that utilize the same roof area are proposed to convert the building into NZEB. The first two scenarios use only PV system with the second scenario that incorporates replacing current chillers with more efficient chillers while the third scenario combines both PV and solar cooling systems. The first scenario attains NZEB on annual basis only whereas the other scenarios achieve NZEB on both annual and monthly basis. The second scenario has distinct advantages over other scenarios with respect to energy saving, interaction with energy grids and eco- nomic consideration.Both implemented and proposed EEMs result in about 1480 MW h saving of the building consumption and about 1021 ton avoided CO2 emission annually with payback periods ranging from half to 3 years for the considered measures. Annual avoided CO2 emission of about 748 ton is achieved for first or second scenario and about 848 ton for third scenario with payback periods 14.1, 11.8 and 15 years for the 3 con- sidered scenarios, respectively.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Net-zero energy building | Energy conservation | Energy efficient measures | Solar photovoltaic | Solar absorption cooling
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی