دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Private Banking Sector::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Private Banking Sector

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 تاثیر استرس شغلی بر رضایتمندی شغلی کارکنان: مطالعه تجربی بانک های خصوصی پاکستان
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
کارکنان تقریبا در هر بخش کاری تحت تاثیر استرس هستند که در نهایت تاثیر منفی بر رضایتمندی شغلی آنها می گذارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر استرس کارکنان بر رضایتمندی شغلی آنها در بانک های خصوصی مشغول به کار در پنجاب به ویژه در منطقه مولتان می باشد. این مقاله با استفاده از پرسشنامه ساختار یافته انجام شد. تعداد کل 185 پرسشنامه توزیع گردید که از بین آنها 162 مورد پاسخ داده و به ما برگردانده شدند. آزمون اعتبار برای بررسی اعتبار ابزار تحقیق به کار رفت. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مدل 17 انجام شد. تحلیل تناسب و تحلیل رگرسیون به عنوان تکنیک های آماری تحلیل داده هابه کار رفت. تاثیر محیط کار، پاداش های مالی، حجم کار، اقتدار در تصمیم گیری و رفتار مدیریت بر رضایتمندی شغلی بررسی گردید. نتیجه گرفته شد که رابطه منفی قوی بین محیط کار، پاداش های مالی، اقتدار در تصمیم گیری و رفتار مدیریت از رضایتمندی شغلی وجود دارد. به هر حال تاثیر مثبت حجم کار بر رضایتمندی شغلی نیز مشاهده گردید. این تاثیر همچنین با برخی مطالعات قبلی پشتیبانی و تایید شد.
واژگان کلیدی: استرس شغلی | رضایتمندی شغلی | بخش بانکداری خصوصی | محیط کاری | پاداش های مالی | اقتدار در تصمیم گیری | رفتار مدیریت | حجم کار در شغل
مقاله ترجمه شده
2 Internationalization strategies of emerging market banks: Challenges and opportunities
استراتژی بین المللی سازی بانکهای بازار های نو ظهور: چالش ها و فرصت ها-2017
The greatly improved economic fundamentals of the major emerging economies over the last decade have propelled several emerging banks into the ranks of the world’s largest. Despite their importance in the global economy, the internationalization of emerging market banks remains an understudied phenomenon. This article examines factors that may influence the internationalization strategies of emerging market banks in the private banking sector, both when going abroad (takeoff) and upon arrival in a host country (landing). The private banking sector is of significant interest given its importance in many leading financial centers around the world while undergoing major transformation due to the worldwide financial crisis, several recent scandals, and a fast-changing regulatory environment. We highlight the internationalization strategies of two banks from emerging countries, China and Brazil, and their experience in Switzerland’s traditional private banking sector. These two cases highlight factors that may influence successful internationalization such as prior industry experience, existing client base, entry strategy, ownership type, and the liability of foreignness. Our findings offer valuable implications for managers from other emerging economies by providing a better understanding of how emerging market banks expand internationally.
KEYWORDS : Emerging market | banks | Internationalization | strategy | Swiss banking| Chinese banks| Brazilian banks| Private banking
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi