دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Process innovation::صفحه 2
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Process innovation

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
11 بررسی رابطه بین انعطاف پذیری منابع انسانی، نوآوری سازمانی و فرهنگ سازش پذیری
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
انعطاف پذیری منابع انسانی (HR) قابلیت یک سطح شرکت است که شامل انعطاف پذیری مهارت کارمند و انعطاف پذیری رفتار کارمند می باشد. انعطاف پذیری منابع انسانی اجازه می دهد تا سازمان ها وِفق یابند و به تغییرات در محیط شان پاسخگو باشند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اگر سازمان بسیار نوآورانه باشد و راهبُرد های انعطاف پذیر HR را داشته باشد، بنابراین آن بر فرهنگ سازمانی، ریسک پذیری و آزمایش در یک شرکت تأثیر می گذارد. این پژوهش همچنین نشان داده است که نوآوری در روند کار میانِ فرهنگ سازش پذیری / انطباق پذیری و نوآوری محصول میانجی گری می کند. همچنین این پژوهش نشان داد که مدیران باید بر فرآیندهایی که کارآیی را به منظور بهره برداری منابع بهبود می دهد، اصرار ورزند. تجربیاتی که از فعّالیّت های نوآوری در روند کار بدست آمده نشان می دهد که داشتن یک پایگاه دانش قوی، به شرکت در توسعه تکنولوژی های نوآورانه مانند به کارگیری دستگاه های خودکار برای تولید، کنترل و آزمایش، و یا به سُهولت یک تولید هوشمند کمک می کند.
طراحی / روش شناسی / روش - پرسشنامه ها یی برای کارکنان به 23 شرکت تایوانی در صنایع با تکنولوژی پیشرفته فرستاده شد، که نوآوری برای بقاء شان مهم و کلیدی می باشد و 293 تا نظرسنجی معتبر جمع آوری شد. مدلسازی توازن ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS IBM، برای آزمودن فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها – یافته ها کاملاً از فرضیه های ما حمایت می کند که انعطاف پذیری HR تأثیر مثبتی بر فرهنگ سازش پذیری / انطباق پذیری دارد، و بنابراین به نوآوری سازمانی کمک می کند. به علاوه، به این نتیجه رسیدیم که فرهنگ سازش پذیری / انطباق پذیری تأثیر مستقیمی بر روی نوآوری در روند کار، و تأثیر غیر مستقیمی بر روی نوآوری محصول از طریق نوآوری در پروسه یا روند پیشروی کار داشته است.
ابتکار (خلاّقیّت) / قدر (اهمیّت) – بر نقش حیاتی انعطاف پذیری HR و فرهنگ سازش پذیری / انطباق پذیری روی نوآوری سازمانی در بخش تکنولوژی پیشرفته تأکید شده است. بر اهمیّت انعطاف پذیری HR (منابع انسانی) تأکید شده است تا به مدیریت مدیران ارشد شرکت اشاره شود.
کلید واژه ها : انعطاف پذیری منابع انسانی | فرهنگ سازش پذیری/ انطباق پذیری | نوآوری در پروسه یا روند کار | نوآوری محصول
مقاله ترجمه شده
12 Business process management and IT management: The missing integration
مدیریت فرآیند کسب و کار و مدیریت IT: ادغام از دست رفته-2016
The importance of business processes and the centrality of IT to contemporary organizations’ perfor-mance calls for a specific focus on business process management and IT management. Despite the widescope of business process management covering both business and IT domains, and the profound impactof IT on process innovations, the association between business process management and IT manage-ment is under-explored. Drawing on a literature analysis of the capabilities of business process and ITgovernance frameworks and findings from a case study, we propose the need for horizontal integrationbetween the two management functions to enable strategic and operational business—IT alignment. Wefurther argue that the role of IT in an organization influences the direction of integration between thetwo functions and thus the choice of integration mechanisms. Using case study findings, we propose thatIT as a business enabler respectively calls for sequential and reciprocal integrations at strategic and oper-ational planning levels. Drawing on logical reasoning, we suggest that IT as a strategic driver necessitatesreciprocal integration at both levels.
Keywords:Alignment | IT governance | Business process governance | Business process management | Information technology management
مقاله انگلیسی
13 تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني برای مديريت پروژه در زمینه موفقيت اجراي پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
هدف مقاله ي كنوني، طرح اهميت آموزش عملكرد پروژه، آموزش شغلي و انگيزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان هاي غير انتفاعي و ايجاد تاثير آن بر تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. بدين منظور، ما پرسشنامه اي را طراحي نموديم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو مي باشد كه همه در موسسات بهداشت عمومي اسلووني در سطح درجه دو فعاليت دارند. براي آزمون اهداف تحقيق، آمار توصيفي و مدل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند كه متغيرهاي مستقل در مدل رگرسيون مبين 75.2% تغيير متغير وابسته بودند كه نشان دهنده تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلي و انگيزش مجريان پروژه به لحاظ آماري تاثير بسزایی بر موفقيت تحقق پروژه داشته است. ساختار سازمان پروژه و جو سازماني بر پياده سازي موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومي در سطح درجه دو تاثيري ندارند. ويژگي هاي شناخته شده محيط حمايتي و تاثيرشان بر پياده سازي موفق يك پروژه در موسسات بهداشت عمومي، نتايج نظري و عملي را بوجود مي آورند. نتايج اين تحقيق برحسب يك محيط حمايتي مديريت پروژه، براي طراحان نوآوري هاي فرايند كاري سودمند خواهد بود.
كليد واژه: مديريت | مديريت پروژه | بهداشت عمومي | تحقيق | تحليل رگرسيون
مقاله ترجمه شده
14 تاثير اجزای مختلف حمایت سازماني برای مديريت پروژه بر موفقيت تحقق پروژه در مؤسسات بهداشت عمومي
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
هدف مقاله ي كنوني، طرح اهميت آموزش عملكرد پروژه، آموزش شغلي و انگيزش و ساختار سازمان پروژه در سازمان هاي غير انتفاعي و ايجاد تاثير آن بر تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. بدين منظور، ما پرسشنامه اي را طراحي نموديم. نمونه شامل 180 نفر پاسخگو مي باشد كه همه در موسسات بهداشت عمومي اسلووني در سطح درجه دو فعاليت دارند. براي آزمون اهداف تحقيق، آمار توصيفي و مدل رگرسيون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان مي دهند كه متغيرهاي مستقل در مدل رگرسيون مبين 75.2% تغيير متغير وابسته بودند كه نشان دهنده تحقق موفقيت آميز پروژه مي باشد. سطوح آموزش و آموزش شغلي و انگيزش مجريان پروژه به لحاظ آماري تاثير بسزایی بر موفقيت تحقق پروژه داشته است. ساختار سازمان پروژه و جو سازماني بر پياده سازي موفق پروژه در موسسات بهداشت عمومي در سطح درجه دو تاثيري ندارند. ويژگي هاي شناخته شده محيط حمايتي و تاثيرشان بر پياده سازي موفق يك پروژه در موسسات بهداشت عمومي، نتايج نظري و عملي را بوجود مي آورند. نتايج اين تحقيق برحسب يك محيط حمايتي مديريت پروژه، براي طراحان نوآوري هاي فرايند كاري سودمند خواهد بود.
کلمات کلیدی: مديريت | مديريت پروژه | بهداشت عمومي | تحقيق | تحليل رگرسيون
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi