دانلود و نمایش مقالات مرتبط با QoS::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - QoS

تعداد مقالات یافته شده: 51
ردیف عنوان نوع
1 Deep Learning Clusters in the Cognitive Packet Network
خوشه های یادگیری عمیق در شبکه بسته های شناختی-2019
The Cognitive Packet Network (CPN) bases its routing decisions and flow control on the Random Neural Network (RNN) Reinforcement Learning algorithm; this paper proposes the addition of a Deep Learning (DL) Cluster management structure to the CPN for Quality of Service metrics (Delay Loss and Bandwidth), Cyber Security keys (User, Packet and Node) and Management decisions (QoS, Cyber and CEO). The RNN already models how neurons transmit information using positive and negative impulsive signals whereas the proposed additional Deep Learning structure emulates the way the brain learns and takes decisions; this paper presents a brain model as the combination of both learning algorithms, RNN and DL. The pro- posed model has been simulated under different network sizes and scenarios and it has been validated against the CPN itself without DL clusters. The simulation results are promising; the presented CPN with DL clusters as a mechanism to transmit, learn and make packet routing decisions is a step closer to em- ulate the way the brain transmits information, learns the environment and takes decisions.
Keywords: Random Neural Network | Deep Learning Clusters | Cognitive Packet Network | QoS | Cybersecurity | Routing
مقاله انگلیسی
2 A Joint Power Efficient Server and Network Consolidation approach for virtualized data centers
یک سرور توانی کارآمد مشترک و دیدگاه یکپارچه سازی شبکه برای مراکز داده ای مجازی-2018
Cloud computing and virtualization are enabling technologies for designing energy-aware resource management mechanisms in virtualized data centers. Indeed, one of the main challenges of big data centers is to decrease the power consumption, both to cut costs and to reduce the environmental impact. To this extent, Virtual Machine (VM) consolidation is often used to smartly reallocate the VMs with the objective of reducing the power consumption, by exploiting the VM live migration. The consolidation problem consists in finding the set of migrations that allow to keep turned on the minimum number of servers needed to host all the VMs. However, most of the proposed consolidation approaches do not consider the network related consumption, which represents about 10–20% of the total energy consumed by IT equipment in real data centers. This paper proposes a novel joint server and network consolidation model that takes into account the power efficiency of both the switches forwarding the traffic and the servers hosting the VMs. It powers down switch ports and routes traffic along the most energy efficient path towards the least energy consuming server under QoS constraints. Since the model is complex, a fast Simulated Annealing based Resource Consolidation algorithm (SARC) is proposed. Our numerical results demonstrate that our approach is able to save on average 50% of the network related power consumption compared to a network unaware consolidation.
keywords: Cloud| Virtualization| Power| Green computing| Simulated annealing
مقاله انگلیسی
3 Quality of service in delay tolerant networks: A survey
کیفیت خدمات در شبکه های مقاوم تاخیری: یک بررسی-2018
Delay tolerant networks (DTNs) are characterized by the absence of the end-to-end path due to intermittent connectivity among the nodes. Such networks are potentially applicable in the challenging scenarios, e.g. interplanetary communication, post-disaster environment, where traditional communication infrastructure is partially or fully absent. Each application requires some quality of service (QoS) guarantees for the traffic flow. QoS support cannot be provided to a network without QoS provisioning. However, QoS provisioning in a DTN is more difficult task than traditional networks, because of its inherent characteristics. There exist various issues which affect QoS in DTNs. In this paper, we explore the issues that influence QoS in DTNs. Subsequently, we analyze the effects of the issues on the QoS in terms of delivery ratio, packet drop etc. We also review various QoS management solutions in DTNs. The schemes on the QoS issues are classified based on their underlying approaches and key features. The paper is concluded with a brief discussion on some of the open research issues regarding QoS in DTNs.
keywords: Delay tolerant networks| Quality of service| QoS issues| QoS management solutions
مقاله انگلیسی
4 Improving the Effectiveness of Burst Buffers for Big Data Processing in HPC Systems with Eley
بهبود اثربخشی بافرها پشت سر هم برای پردازش داده های بزرگ در سیستم های HPC با Eley-2018
Burst Buffer is an effective solution for reducing the data transfer time and the I/O interference in HPC systems. Extending Burst Buffers (BBs) to handle Big Data applications is challenging because BBs must account for the large data inputs of Big Data applications and the Quality-of-Service (QoS) of HPC applications—which are considered as first-class citizens in HPC systems. Existing BBs focus on only intermediate data of Big Data applications and incur a high performance degradation of both Big Data and HPC applications. We present Eley, a burst buffer solution that helps to accelerate the performance of Big Data applications while guaranteeing the QoS of HPC applications. To achieve this goal, Eley embraces interference-aware prefetching technique that makes reading data input faster while introducing low interference for HPC applications. Evaluations using a wide range of Big Data and HPC applications demonstrate that Eley improves the performance of Big Data applications by up to 30% compared to existing BBs while maintaining the QoS of HPC applications.
Keywords: HPC ، MapReduce ، Big data ، Parallel file systems ، Burst buffers ، Interference ، Prefetch
مقاله انگلیسی
5 تحلیل کارایی سیستم‌های صف‌ اولویت‌ با استفاده از شبکه‌های پتری بهنگام
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
در این مقاله نتایج تحقیقات و تحلیل کارایی سیستم صف اولویت‌ (PQS) ارائه شده است که از کیفیت سرویس (QOS) پشتیبانی می‌کند. مدل‌های صف‌ اولویت‌ که از سه کلاس ترافیکی (اولویت بالا، متوسط و کم) در معماری 5-3-1 پشتیبانی می‌کنند، مورد طراحی و آزمایش واقع شدند. ارزیابی کارایی سیستم‌های آزمایش شده با استفاده از شبکه‌های پتری بهنگام(زمانبندی شده) انجام شده است. استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی در قالب شبکه‌های پتری (PN) برای ارزیابی و اعتبارسنجی زمان انتظار، ساز و کارهای صف‌بندی و شدت ترافیک با استفاده از الگوریتم صف‌بندی مجاز است. ما در این مقاله به این نتیجه خواهیم رسید که مدل‌های شبکه‌های پتری زماندار می‌توانند به طور موثری در مدل‌سازی و تحلیل کارایی سیستم‌های صف‌بندی اولویت مورد استفاده قرار بگیرند.
کلمات کلیدی: تحلیل کارایی | شبکه‌های پتری | سیستم‌های صف‌ اولویت‌ | کیفیت سرویس‌.
مقاله ترجمه شده
6 تقویت میان افزار بر مبنی کاربردهای اینترنت اشیا از طریق مکانیسم مدیریت زمان اجرای قابل جابجایی کیفیت سرویس کاربرد برای یک M2M سازگار با میان افزار IOT
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
در سال های اخیر؛ در مخابرات و شبکه های کامپیوتری از طریق مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) و شبکه های تعریف شده نرم افزار (SDN)، مفاهیم و تکنولوژی های جدیدی را شاهد بوده اید. SDN، به برنامه های کاربردی برای کنترل شبکه اجازه می دهد، و NFV، اجازه می دهد تا توزیع توابع شبکه در محیط های مجازی، امکان پذیر شوند، اینها دو نمونه ای هستند که به طور فزاینده ای برای اینترنت اشیا (IoT) استفاده می شود. این اینترنت (IoT) وعده را به ارمغان می آورد که در چند سال آینده میلیاردها دستگاه را به هم متصل کند، و چالش های علمی متعددی را به ویژه در مورد رضایت از کیفیت خدمات (QoS) مورد نیاز برنامه های کاربردی IOT افزایش دهد. به منظور حل این مشکل، ما دو چالش را با توجه به QoS شناسایی کرده ایم: شبکه های متقاطع و نهادهای میانجی که اجازه می دهد تا برنامه با دستگاه های IoT ارتباط برقرار کند. در این مقاله؛ در ابتدا یک چشم انداز نواورانه از یک "عملکرد شبکه" با توجه به محیط توسعه و استقرار آن ارائه می کنیم. سپس، رویکرد کلی از یک راه حل که شامل گسترش پویا، مستقل و یکپارچه از مکانیزم های مدیریت QoS است، را توصیف می کنیم. همچنین مقررات اجرای چنین رویکردی را توصیف می کنیم. در نهایت؛ یک مکانیزم هدایتگر ارائه می کنیم، که به عنوان یک تابع شبکه اجرا می شود، و اجازه کنترل یکپارچه مسیر داده ها از یک ترافیک میان افزار مشخص را می دهد. این مکانیسم از طریق استفاده مربوط به حمل و نقل خودرو ارزیابی می شود.
کلمات کلیدی: اینترنت اشیا | کیفیت سرویس | میان افزار | چارچوب نمونه | گسترش پویا | عملکرد شبکه | محاسبات خودکار.
مقاله ترجمه شده
7 A Mobility-Aware Optimal Resource Allocation Architecture for Big Data Task Execution on Mobile Cloud in Smart Cities
معماری تخصیص منابع بهینه موبایل آگاه برای اجرای وظایف داده های بزرگ در ابرهای سیار در شهرهای هوشمند-2018
In recent years, the smart city concept, which involves multiple disciplines, for example, smart healthcare, smart transportation, and smart community, has become popular because of its ability to improve urban citizens quality of life. However, most services in these areas of smart cities have become data-driven, thus generating big data that require seamless real-time access, sharing, storing, processing, and analysis anywhere at any time for intelligent decision making to improve living standards. In this scenario, MCC can play a vital role by allowing a mobile device to access and offload big-data-related tasks to powerful cloudlet servers attached to many wireless APs, thus ensuring that the QoS demands of end users are met. However, the connectivity of mobile devices with a given AP is not continuous, but rather sporadic with varying signal strengths. Furthermore, the heterogeneity of the cloudlet resources and the big data application requests place additional challenges in making optimal code execution decision. To cope with this problem, this article proposes a mobility- aware optimal resource allocation architecture, namely Mobi-Het, for remote big data task execution in MCC that offers higher efficiency in timeliness and reliability. The system architecture and key components of the proposed resource allocation service are presented and evaluated. The results of experiments and simulations have demonstrated the effectiveness and efficiency of the proposed Mobi-Het architecture for mobile big data applications.
Keywords: Big Data, cloud computing, data analysis, decision making, mobile computing, quality of service, resource allocation, smart cities
مقاله انگلیسی
8 Genetic algorithm based bacterial foraging optimization with three-pass protocol concept for heterogeneous network security enhancement
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینه سازی نگهداری باکتری ها با مفهوم پروتکل سه گذر برای افزایش امنیت شبکه های ناهمگن-2017
Article history:Received 10 January 2017Received in revised form 22 March 2017 Accepted 28 March 2017Available online xxxKeywords:Mobile Ad-hoc Network (MANET) Security protocolGenetic algorithmBacterial foraging optimization Three-pass protocol conceptMost of the currently available Heterogeneous protocols operate on the basis of reliable and secured com- munication environment. These protocols are vulnerable to modern intruding techniques that include different types of raised attacks. Routing attacks are very atrocious because of the dynamic nature of heterogeneous network Routing as well as member nodes with different Computational powers. Het- erogeneous Network architectures plays a vital role in modern world communication that is virtually all communications and secret resource transactions are widely depending on the heterogeneous net- work architecture. GABFO has been concerned to optimize the parameters in the dynamic nature of environment for update itself by its genitival processes.TPP can afford high security, without exchange of mean value. The combination of both GABFOTPP ensures high security against attacks and leads best Qos improvement. The Planned work is an effort to improve the existing security of the heterogeneous net- work routing protocols, using Genetic Algorithm based Bacterial Foraging Optimization (GA-BFO) with Three-pass protocol concept against different types of attacks and it can be most useful in secured IoT Communication.© 2017 Published by Elsevier B.V.
Keywords:Mobile Ad-hoc Network (MANET) | Security protocol | Genetic algorithm | Bacterial foraging optimization | Three-pass protocol concept
مقاله انگلیسی
9 A QoS-driven approach for cloud computing addressing attributes of performance and security
یک رویکرد مبتنی بر QoS برای محاسبات ابری با ویژگی های عملکرد و امنیت-2017
In recent years, cloud computing has been one of the most widely discussed topics in the field of Information Technology. Owing to the popularity of services offered by cloud environments, several critical aspects of security have aroused interest in the academic and industrial world, where there is a concern to provide efficient mechanisms to combat a wide range of threats. As is well known, the application of security techniques and methodologies has a direct influence on the performance of the system, since security and performance are two quantities that are inversely proportional. This means that if the service providers fail to manage their computing infrastructure efficiently, the demand for services may not be met with the quality required by clients, including security and performance requirements, and the computational resources may be used inefficiently. The aim of this paper was to define QoS-driven approaches for cloud environments on the basis of the results of a performance evaluation of a service in which different security mechanisms are employed. These mechanisms impose additional overhead on the performance of the service, and to counter this, an attempt was made to change computational resources dynamically and on-the-fly. On the basis of the results, it could be shown that in a cloud environment, it is possible to maintain the performance of the service even with the overhead imposed by the security mechanisms, through an alteration in the virtualized computational resources. However, this change in the amount of resources had a direct effect on the response variables.
Keywords: Cloud computing | Quality of service | Performance evaluation | Security mechanisms | Resource management
مقاله انگلیسی
10 QoS guaranteeing robust scheduling in attack resilient cloud integrated cyber physical system
تضمین برنامه ریزی قوی QoS در حمله ابر انعطاف پذیر سیستم یکپارچه فیزیکی سایبری-2017
In this paper, we propose a security framework based on the semi-network form game in unison with a robust and attack resilient scheduling mechanism for a cloud integrated Cyber Physical System (CPS). As CPS moves from the traditional Sensing Control and Data Acquisition (SCADA) systems with limited on-board processing units, the need to use cloud computing arises owing to the ever increasing processing demands of heterogeneous CPS applications. In such systems, system stability and critical operational capability have the highest priority. This multi-system coupling can have security vulnerabilities which can cripple the speed and effectiveness of data processing, which is unacceptable in time and resource critical CPS applications owing to the need for satisfying the stringent Quality of Service (QoS) requirements. Therefore, a robust scheduling mechanism invulnerable to security attacks is needed to efficiently utilize the scalable processing components as provided by a cloud computing platform. However, scalability brought in by the cloud integration and data migration increases the attack space of an attacker due to an increase in available access points. To address this issue, we developed a new method of learning procedure using Bayesian Networks for the semi-network form game to aid our scheduling algorithm. We employ game theoretic principles to proactively understand the behavior of an attacker based on the strategic decisions made by the defender. This helps us in building a robust scheduling mechanism that schedules tasks based on the decisions made from the output of the game.
Keywords: QoS | Cloud | Cyber Physical System | Security | Scheduling
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی