دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Quantum Mechanics::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Quantum Mechanics

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Computational prediction of chemical reactions: current status and outlook
پیش بینی محاسباتی واکنش های شیمیایی: وضعیت فعلی و چشم انداز-2018
Over the past few decades, various computational methods have become increasingly important for discovering and developing novel drugs. Computational prediction of chemical reactions is a key part of an efficient drug discovery process. In this review, we discuss important parts of this field, with a focus on utilizing reaction data to build predictive models, the existing programs for synthesis prediction, and usage of quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) to explore chemical reactions. We also outline potential future developments with an emphasis on pre-competitive collaboration opportunities.
مقاله انگلیسی
2 خواص ساختاری و الکترونی از حامل داروی SWGaPNT
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 12
برهمکنشی از داروی 5-فلورواراسیل همراه نانولوله تک دیواره گالیوم فسفید (4, 0) ، (SWGaPNT)، به وسیله استفاده از مکانیک کوانتومی مورد مطالعه قرار گرفت. تمام محاسبات با استفاده از روش تئوری تابعی چگالی هیبریدی (DFT/B3LYP) و تابع پایه استاندارد 6-31G∗ فراهم شده است. توصیف کوانتوم مولکولی و انالیز اربیتال مرزی در سیستم نانولوله و دارو مطالعه شده است. (SWGaPNT) و کاربردهای انها به عنوان انتقال دهنده دارو مورد بحث قرار گرفت. نتایج نشان داده است که (SWGaPNT) می توان به عنوان یک وسیله انتقال دهنده مناسب دارو 5- فلورواراسیل مطابق با سیستم بیولوژیکی نقش ایفا کند.
کليدواژگان: تابع رفتار تراكم (DFT) | SWGaPNT | تحویل دارو | 5-فلورووراكسیل (5FU)
مقاله ترجمه شده
3 مطالعات ONIOM در مورد برهمکنش بین نانولوله کربنی تک دیواره و مشتقات gallates به عنوان عوامل ضد سرطان
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
هدف: مشتقات جدید 7- هیدروکسی کومارینیل گالات در تعدادی از ترکیبات دارویی مانند داروی ضد سرطان و عامل های ضد میکروبی شناسایی شده است. در اینجا نانولوله کربنی CNT برای کاربردهای دارویی وبه خصوص به عنوان سیستم حامل دارو بحث شده است. توانایی از SWCNT(5.5) صندلی بر اساس سیستم های انتقال دهنده دارو در درمانی از سرطان به وسیله مکانیک کوانتومی/ روش های مکانیک مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ها: بررسی تئوری از برهمکنش های بین SWCNT(5.5) صندلی همراه مشتقات گالات به وسیله روش های مکانیک کوانتومی/ مکانیک مولکولی QM/MM به وسیله ONIOM2( DFT : UFF ) با استفاده از برنامه گوسین 03 براورد شده است.
نتیجه: نتایج بدست امده از این مطالعه، نشان می دهد که SWCNT(5.5) صندلی برهمکنش ضعیفی دارد که این برهمکنش شامل برهمکنش های واندروالس است و به روشنی نشان می دهد که این سیستم به طور نسبی پایداری کمی دارند و SWCNT(5.5) صندلی انتقال دهنده مناسب برای دارو است که برای داروهای ضد سرطانی بررسی شده است.
انالیزی از محاسبات ONIOM2 و انرژی برهمکنش از SWCNT(5.5) صندلی و مشتقات گالات نشان می دهد که این حامل می تواند برای بهبود بیولوژیکی و فعالیت های ضد سرطانی از مشتقات گالات بکار برده شده است.
کلمات کلیدی: ضد سرطان | صندلی (5، 5) SWCNT | تحویل دارو | مشتقات گالانت | ONIOM2 | مکانیک کوانتومی / مکانیک مولکولی
مقاله ترجمه شده
4 اثربخشی معقول شبیه سازی های مبتنی بر عامل در نظریه بازی تکاملی پاسخ به نظرات در مورد «نظریه تکاملی بازی با استفاده از روش های مبتنی بر عامل»
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 10
در سال 1960، فیزیکدان معروف یعنی اوژن وایگنر یک مقاله به نام «اثربخشی نامعقول ریاضیات در علوم طبیعی» [1] را به چاپ رساند که در آن او در مورد رابطه بین فیزیک و ریاضی بحث و تفکر کرده بود. وایگنر تعجب خود در مورد میزان اثربخشی ریاضیات در پیش بینی دنیای فیزیکی آینده را با توجه به شرایط اولیه معین ابراز نمود. برای او، اینکه استفاده از قوانین ریاضیات به صورت تکراری متخصص را به سمت «گرداب تضادها» هدایت نمی کند، شبیه معجزه بود. او این امر را شگفت انگیز می دانست چون دنیای ریاضیات، در اولین نگاه، ربطی به دنیای فیزیک ندارد. ریاضیات اجازه می دهد تا مفاهیم بسیار انتزاعی ایجاد شوند که تصور ما را به مبارزه دعوت می کنند: آنها تنها توسط نبوغ ریاضیدان محدود می شوند. این فکر که مفاهیمی مانند اعداد پیچیده، ممکن است برای دنیای فیزیکی ما که در آن همه چیز قابل شمارش و واقعی است قابل استفاده باشند، ممکن است مزحک به نظر برسد، تا زمانی که کشف می کنیم که این مفاهیم در شناخت مکانیک کوانتوم بسیار ضروری هستند. با این نگرش، ما اکنون می دانیم که قابلیت پیش بینی عجیبی فراهم می شود. هر زمان که ما فکر کنیم شکاف بین یک بدنه همیشه در حال گسترس ریاضیات و نظریه های فیزیکی ما در حال بیشتر شدن است، یک توسعه جدید، آن را دوباره کمک می کند، مثلا با پی بردن به این نکته که یک ابداع ریاضیاتی پیچیده مانند «نظریه مورس» برای شناخت مفاهیم پیچیده در فیزیک نظری به عنوان فراتقارن ضروری است [2]. شاید ریاضیات اثربخشی نامعقول بیشتری از تصور وایگنر داشته باشد؟
کلمات کلیدی: نظریه بازی تکاملی | مدل سازی مبتنی بر عامل
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی