دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Quercetin::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Quercetin

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 بهینه سازی شرایط فرآیند تولید کربن فعال بسیار متخلخل از ضایعات پوست خرما به منظور حذف آلاینده های موجود در آب
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مطالعه ، فرآیند تهیه کربن فعال بسیار متخلخل (AC) از پوست خرما از طریق روش سطح پاسخ، بهینه سازی شد. شرایط بهینه آماده سازی AC از طریق روش ترکیبی تجزیه حرارتی با فعال سازی شیمیایی با استفاده از اسید فسفریک در حدود 3 ساعت زمان فعال سازی ، 400 درجه سانتیگراد درجه حرارت فعال سازی و 40وزنی برای مقدار عامل فعال بدست آمد. بالاترین مقادیر سطح خاص و تعداد ید تحت شرایط بهینه عبارتند از902 متر مربع در گرم و 983 میلی گرم در گرم، که تخلخل بسیار بالای ساختار AC را تأیید می کند. همچنین AC آماده به دلیل مساحت زیاد و وجود گروههای عملکردی اسیدی در سطح آن ، توانایی چشمگیری در از بین بردن آلاینده های مختلف از جمله آرسنیک (V) ، متیلن آبی ، متیل نارنجی و کوئرستین داشت. سرانجام ، شاخص تجاری محاسباتی در حدود 451 مترمربع در هر واحد مواد به دست آمد که کاربرد پوست خرما را به عنوان یک پیش درآمد ارزان قیمت و امیدوار کننده برای آماده سازی تجاری AC تأیید می کند.
واژه های کلیدی: پوست خرما | روش سطح پاسخ | سطح خاص | شماره ید | کوئرستین
مقاله ترجمه شده
2 Towards better quality criteria of European honeydew honey: Phenolic profile and antioxidant capacity
نسبت به معیارهای کیفیت بهتر عسل زنبور عسل اروپا: مشخصات فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدان-2019
Concerning the particular nutritive value of honeydew honey compared to blossom honey, and small number of studies defining botanical origin of honeydew honey, comprehensive analysis of phenolic profile of 64 honeydew honey samples of specific botanical origin was performed. Two advanced techniques of liquid chromatography hyphenated with mass spectrometry were used for identification of a total of 52 compounds and quantification of 25 of them. Pattern recognition analysis applied on data on phenolic compounds content confirmed that quercetin, naringenin, caffeoylquinic acid, hydroxyphenylacetic acid, apigenin and genistein, could be considered as potential markers of botanical origin of honeydew honey. Spectroscopic and electrochemical approaches were applied for the evaluation of the antioxidant capacity. Quercus sps. samples, Quercus frainetto and Quercus ilex, showed high biological activity and specific chemical composition. Additionally, cyclic voltammetry profiles were used for characterization and natural clustering of honeydew honey for the first time.
Keywords: Honeydew honey | Phenolic profile | UHPLC-LTQ OrbiTrap MS | UHPLC-DAD-MS/MS | Pattern recognition methods | Antioxidant activity
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi