دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Query recommendation::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Query recommendation

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 یک روش فیلتر مشارکتی برای توصیه نمودن نشست های OLAP
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 41
در حالیکه OLAP دارای نقشی کلیدی در پشتیبانی از اکتشاف مؤثر مکعب های چند بُعدی است، ممکن است تعداد زیادی از انبوهش ها و انتخاب هایی که می توانند بر اساس داده ها عمل کنند، موجب تجربه کردن فقدان جهت گیری مناسب از سوی کاربران شوند. به منظور پرداختن به این موضوع، ما در این مقاله یک روش توصیه ی نشأت گرفته از فیلتر مشارکتی را پیشنهاد نمودیم. ما ادعا می کنیم که دنباله ی کامل جستارهای متعلق به یک نشست OLAP ارزشمند است، چرا که به کاربر دیدگاهی ترکیبی و توأمان از داده ها می دهد؛ به این خاطر هدف ما توصیه نمودن نشست های OLAP و نه جستارهای OLAP تنهاست. همانند دیگر روش های مشارکتی، روش ما نیز سه مرحله دارد: (1) جستجوی فهرست نشست هایی که دارای برخی شباهت-ها با موردی هستند که به تازگی دلخواه کاربر بوده است؛ (2) استخراج مرتبط ترین نشست های فرعی؛ و (3) تطبیق برترین نشست های فرعی با نشست های جاری کاربر. با اینحال، برای اولین بار است که با نشست ها به عنوان شهروندان درجه اول برخورد شده، و با استفاده از تکنیک های جدید برای مقایسه ی نشست ها کاندیدهای توصیه شده ی معناداری را تعیین نموده، و با نشست های کنونی تطبیق داده می شوند. پس از توصیف روش، در رابطه با نتایج مجموعه ی بزرگی از تست های اثربخشی و بهره وری مبتنی بر معیارهای مختلف کیفیت توصیه های ارائه شده بحث می کنیم.
کلمات کلیدی: OLAP | معیارهای تشابه | توصیه ی جستار | شخصی سازی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi