دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Rare earth elements::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Rare earth elements

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
2 The rapid evolution of speculative investment in the REE market before, during, and after the rare earth crisis of 2010–2012
تحول سریع سرمایه گذاری های احتمالی در بازار REE قبل از آن،در طول و پس از بحران زمین نادر 2010-2012-2018
The purpose of this study is to examine the rate of investment capital that flowed into the rare earth element (REE) junior mining market, to assess the key factors that affected this investment rate, before, during and after the Rare Earth Crisis of 2010–2012, and to determine the result of the total capital invested. The time period chosen for the study was 2006–2015. From the approximately 400 junior mining companies that were pursuing REE during this time period, 28 companies were chosen to represent the market for this study. During the time period, these 28 companies raised a total of $5,924,554,171, with $4,254,272,520 of this amount being raised during the Crisis time period of 2010–2012. Critical factors that affected money flowing into the rare earth junior mining companies were newsletter articles, media coverage, Chinese rare earth policies, government an nouncements and reports, the initial public offering of Molycorp, Inc., rare earth element prices, World Trade Organization decisions, and junior mining company stock prices. Of the 28 companies, only Lynas Corporation Ltd. and Molycorp, Inc. achieved commercial REE production. Capital flowing into REE junior mining companies declined rapidly from 2013 to 2015, as the market found other solutions and the Crisis subsided.
Keywords: Rare earth elements ، Junior mining investment ، REE crisis ، Export quota cut ، China
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی