دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Reactive power control::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Reactive power control

تعداد مقالات یافته شده: 10
ردیف عنوان نوع
1 Day-ahead energy management and feeder reconfiguration for microgrids with CCHP and energy storage systems
مدیریت انرژی روز و تنظیم مجدد فیدر برای میکروگرید با CCHP و سیستمهای ذخیره انرژی-2020
Energy management featuring distribution feeder reconfiguration (DFR) and reactive power control, improves the technical and economic efficiency of microgrids. The present work proposes a framework that leverages scenarios to jointly manage the real and reactive power dispatches of the controllable generation resources as well as the topology of the distribution feeder. Multiple operation measures are optimized including the operation cost, real power loss, the voltage stability index (VSI), and the greenhouse gas emissions of the microgrid. Hybrid Big Bang- Big Crunch (HBB-BC) algorithm is used to solve the formulated optimization problem. Nondispatchable and dispatchable distributed generation units (DGs), as well as the battery and thermal energy storage systems (BESS and TESS), are considered as a hybrid energy system. Combined cooling, heating, and power (CCHP) units are considered as dispatchable DGs and wind and solar photovoltaic generations are considered as non-dispatchable DGs. The efficiency of the proposed model and solution algorithm is investigated using a 33-bus microgrid, and the simulation outcomes are discussed.
Keywords: Combined cooling, heating, and power (CCHP) | Distribution feeder reconfiguration (DFR) | Distributed generation (DG) | Energy storage system (ESS)
مقاله انگلیسی
2 Safe deep reinforcement learning-based constrained optimal control scheme for active distribution networks
طرح کنترل بهینه محدود مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق ایمن برای شبکه های توزیع فعال-2020
Reinforcement learning-based schemes are being recently applied for model-free voltage control in active distribution networks. However, existing reinforcement learning methods face challenges when it comes to continuous state and action spaces problems or problems with operation constraints. To address these limitations, this paper proposes an optimal voltage control scheme based on the safe deep reinforcement learning. In this scheme, the optimal voltage control problem is formulated as a constrained Markov decision process, in which both state and action spaces are continuous. To solve this problem efficiently, the deep deterministic policy gradient algorithm is utilized to learn the reactive power control policies, which determine the optimal control actions from the states. In contrast to existing reinforcement learning methods, deep deterministic policy gradient is naturally capable of addressing control problems with continuous state and action spaces. This is due to the utilization of deep neural networks to approximate both value function and policy. In addition, in order to handle the operation constraints in active distribution networks, a safe exploration approach is proposed to form a safety layer, which is composed directly on top the deep deterministic policy gradient actor network. This safety layer predicts the change in the constrained states and prevents the violation of active distribution net works operation constraints. Numerical simulations on modified IEEE test systems demonstrate that the proposed scheme successfully maintains all bus voltage within the allowed range, and reduces the system loss by 15% compared to the no control case.
Keywords: Active distribution network | Constraint satisfaction | Deep deterministic policy gradient | Optimal voltage control | Smart transformer
مقاله انگلیسی
3 کنترل توان اکتیو و راکتیو با تمرکززدایی دوسطحی برای خوشه¬ی مزرعه¬ی بادی بزرگ¬مقیاس
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
این مقاله، کنترل توان اکتیو و راکتیو با تمرکززدایی دوسطحی (DARPC) برای خوشه¬ی مزرعه¬ی بادی بزرگ¬مقیاس (WFC) متشکل از چندین مزرعه¬ی بادی را ارائه می¬دهد. WFC مرجع توان اکتیو را از اپراتور سیستم انتقال (TSO) دنبال می¬کند و در عین حال ولتاژ باس نقطه¬ی اتصال (POC) را کنترل نموده و ولتاژ ترمینال توربین بادی (WT) را در تمامی مزارع بادی، پایدار نگه می¬دارد. در سطح بالاتر، طرح کنترل توزیع¬شده¬ی توان اکتیو و راکتیو مبتنی بر پروتکل اجماع برای WFC طراحی شده و این می¬تواند به اشتراک¬گذای منصفانه¬ی مراجع توان اکتیو و راکتیو برای تمامی مزارع بادی دست یابد. در سطح پایین¬تر، طرح کنترلی متمرکز مبتنی بر کنترل پیشگویانه¬ی مدل (MPC) پیشنهاد می¬شود که می¬تواند بطور مؤثر خروجی توان اکتیو و راکتیو تمامی توربین¬های بادی در مزرعه¬ی بادی را تنظیم کند. طرح کنترل متمرکز پیشنهادی می¬تواند ولتاژ ترمینال توربین¬های بادی را در مقادیر نزدیک به ولتاژ نامی حفظ نموده و در عین حال مرجع توان را از کنترل سطح بالاتر دنبال کند. DARPC می¬تواند به خوبی دشواری محاسباتی WFC کنترل¬شده را با توزیع کارهای محاسباتی و پایش برای چندین کنترل¬کننده¬ی مزرعه¬ی بادی، کاهش دهد. به علاوه، هزینه¬ی ارتباطی نیز کاهش می¬یابد. یک WFC با 8 مزرعه¬ی بادی و در مجموع 128 توربین بادی برای اعتبارسنجی طرح DARPC پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفت.
مقاله ترجمه شده
4 مروری بر اثر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر شبکه ی توزیع
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
سیستم های تولید پراکنده (DG) با وجود ظرفیت کوچکی که دارند، در صورتیکه توان تولید آنها برای سیستم توزیع بطور مناسب کنترل نشود، می توانند موجب افزایش ولتاژ فیدر شوند. برای جلوگیری از این افزایش ولتاژ، می توان از به روزترین اینورترها برای تطبیق توان راکتیو استفاده کرد، این کنترل Volt/Var نامیده می شود. به علاوه، این سیستم های DG مبتنی بر اینورتر بطور دائم به شبکه ی توزیع بزرگ متصلند. در نتیجه، هدف از این مقاله ارائه ی یک روش بهینه ی کنترل توان راکتیو برای سیستم های DG، بویژه سیستم های فتوولتائیک (PV) در حالت ماندگار است. هدف دوم این مقاله تحلیل پاسخ حالت گذرای یک شبکه ی توزیع به اندازه ی کافی بزرگ متصل به سیستم های PV با ظرفیت بالا است که توانایی کنترل توان راکتیو را دارند. این شبکه ی بزرگ می تواند در مقایسه با برنامه ی تحلیل حالت گذرای مبتنی بر ویرایشگرهای گرافیکی، به شیوه ی کارآمدتری توسط برنامه ی تحلیل پخش بار حالت ماندگار یا OpenDSS مبتنی بر ویرایشگرهای متنی، بسط داده شود. در نتیجه، این مقاله روشی را بیان می کند که مدل های فیدر ایجادشده در OpenDSS را به برنامه ی تحلیل سیستم های قدرت حالت گذرا یا DIgSILENT انتقال می دهد. یعنی روش پیشنهادی یک شبکه ی توزیع واقعی به حد کافی بزرگ دارای صدها گره و سیستم های PV با ظرفیت بالا را مدل می کند که توانایی کنترل توان راکتیو را دارد. این مقاله در ادامه به بررسی دینامیک های حالت گذرای فیدرها می پردازد. از تحلیل های حالت ماندگار و حالت گذرا به این نتیجه رسیدیم که سیستم های PC با ظرفیت بالا و دارای قابلیت کنترل Volt/Var می توانند افزایش ولتاژ ناشی از تزریق توان خود به فیدر را کاهش داده و اگر به خوبی کنترل شوند، ولتاژ باسی را که به آن متصلند در چارچوب بازه ی ولتاژی مورد نظر، تنظیم کنند.
کلیدواژه ها: DIgSILENT | OpenDSS | سیستم های فتوولتائیک (PV) | کنترل توان راکتیو | پاسخ حالت گذرا | کنترل Volt/Var.
مقاله ترجمه شده
5 کنترل ولتاژ AC و توان راکتیو سیستم LCC HVDC با خازن های کنترل پذیر
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 45
کاملاً مشخص است که سیستم LCC HVDC سنتی توانایی کنترل توان راکتیو خود و ولتاژهای AC ترمینال ها را ندارد. این مقاله به بررسی کنترل ولتاژ AC و توان راکتیو در سمت اینورتر سیستم LCC HVDC با خازن های کنترل پذیر می پردازد. توانایی سیستم در عملکرد تحت زاویه ی خاموشی منفی برای دستیابی به گستره ی وسیعی از کنترل توان راکتیو، و بطور خاص، توانایی تحویل دادن توان راکتیو مورد استفاده قرار می گیرد. در ارتباط با ولتاژ ترمینال AC اینورتر یا کنترل توان راکتیو، و برخی دیگر از قابلیت-های کنترلی سمت یکسوساز، کنترل توان اکتیو، مطلوب است، زیرا تغییرات شدید انتقال توان اکتیو بسیار نامطلوب است. نخست، تحلیل نظری دقیق انجام می گیرد تا کنترل پذیری توان راکتیو را نشان دهیم، و سطح ولتاژ خازنی براساس گستره ی کنترلی مطلوب انتخاب می شود. به علاوه، یک روش جدید سنجش زاویه ی خاموشی برای اندازه گیری های زاویه ی خاموشی منفی پیشنهاد می شود. اثربخشی کنترل پذیری توان / ولتاژ راکتیو برای سیستم پیشنهادی از طریق نتایج شبیه سازی با استفاده از شبیه ساز دیجیتال زمان واقعی (RTDS) اعتبارسنجی شد. برای تأیید اثربخشی کنترل ولتاژ و توان راکتیو، CCC HVDC و LCC HVDC با SVC نیز در RTDS ایجاد شدند، و شبیه سازی ها با هم مقایسه شدند. افزون بر این، سهم کنترل ولتاژ AC در سیستم قدرت با استفاده از روش پیشنهادی از طریق نتایج شبیه سازی بر روی سیستم قدرت AC چهار ماشینه ی دو ناحیه ای نشان داده شد.
کلیدواژه: کنترل توان راکتیو | کنترل ولتاژ AC | LCC HVDC | HVDC با خازن کنترل پذیر | انتقال HVDC
مقاله ترجمه شده
6 استراتژی کنترل ولتاژ و کنترل فرکانس برای ریزشبکه های مستقل با نفوذ بالا از سیستم های تولید تجدید پذیر متناوب
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 38
در این مقاله ما یک استراتژی کنترل ولتاژ و فرکانس برای ریزشبکه های با نفوذ بالا از سیستم های تجدید پذیر که ممکن است باعث فرکانس های بزرگ و انحراف ولتاژ با توجه به نوسانات قدرت خروجی پیش بینی شود را پیشنهاد می کنیم. برای این منظور از دیدگاه کنترل فرکانس یک سیستم باتری ذخیره انرژی (bess) برای تولید فرکانس اسمی سیستم به جای یک ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است.این باعث مستقل شدن فرکانس سیستم از اینرسی مکانیکی ژنراتور سنکرون می شود.با این حال bess دارای محدودیت ظرفیت است.در یک مقدار مشخصی برای حفظ حالت شارژ bess از ژنراتور سنکرون استفاده میشود.برای کنترل ولتاژ ما پیشنهاد دادیم که یک کنترل کننده ی افت توان اکتیو و توان راکتیو به کنترل کننده ی توان راکتیو معمولی اضافه شود.با اضافه کردن کنترل کننده ی افت توان اکتیو و راکتیو(p/q) ژنراتور های تجدیدپذیر یک ولتاژ با نوسان کم را بدست می اورد که به طور چشمگیری کاهش نوسانات ولتاژ ناشی از خود نوسان توان خروجی است.نتایج شبیه سازی اثبات اثر بخشی استراتژی کنترل از دیدگاه هردو کنترل ولتاژ و فرکانس ارائه شده است.
اصطلاحات فهرست شده: سیستم ذخیره سازی انرژی باتری| کنترل فرکانس | افت p/q | ژنراتور های تجدیدپذیر | ریزشبکه های مستقل | کنترل ولتاژ | اثرمیرایی ولتاژ
مقاله ترجمه شده
7 Overload and overvoltage in low-voltage and medium-voltage networks due to renewable energy – some illustrative case studies
اضافه بار و اضافه ولتاژ در ولتاژ کم و متوسط ولتاژ شبکه با توجه به انرژی های تجدید پذیر - برخی از مطالعات موردی گویا-2014
This paper presents the use ofcurtailment to allow more wind or solar power to be connected to a distribu tion network when overcurrent or overvoltage set a limit. Four case studies, all based on measurements, are presented. In all cases the hosting capacity method is used to quantify the gain in produced energy for increased levels of distributed renewable energy resources. A distinction is made between “hard cur tailment” where all production is disconnected when overcurrent and overvoltage limits are exceeded and “soft curtailment” where the amount of production to be disconnected is minimized. It is shown that the type of curtailment method used has a large impact on the amount of delivered energy to the grid. The paper further discusses details of the curtailment algorithm, alternatives to curtailment, the communication needs and risks associated with the use of curtailment Keywords: Power distribution Smart grids Renewable electricity production Curtailment Reactive power control Risk-based assessment
مقاله انگلیسی
8 Overload and overvoltage in low-voltage and medium-voltage networks due to renewable energy – some illustrative case studies
اضافه بار و اضافه ولتاژ در ولتاژ کم و متوسط ولتاژ شبکه با توجه به انرژی های تجدید پذیر - برخی از مطالعات موردی گویا-2014
This paper presents the use ofcurtailment to allow more wind or solar power to be connected to a distribu tion network when overcurrent or overvoltage set a limit. Four case studies, all based on measurements, are presented. In all cases the hosting capacity method is used to quantify the gain in produced energy for increased levels of distributed renewable energy resources. A distinction is made between “hard cur tailment” where all production is disconnected when overcurrent and overvoltage limits are exceeded and “soft curtailment” where the amount of production to be disconnected is minimized. It is shown that the type of curtailment method used has a large impact on the amount of delivered energy to the grid. The paper further discusses details of the curtailment algorithm, alternatives to curtailment, the communication needs and ris Keywords: Power distribution Smart grids Renewable electricity production Curtailment Reactive power control Risk-based assessmentks associated with the use of curtailment
مقاله انگلیسی
9 کنترل توربین بادی ژنراتور القايي از دو سو تغذيه با استفاده از کنترل مستقیم بردار جریان
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
توربين بادي ژنراتور القايي از دو سو تغذيه (DFIG) يك توربين بادي سرعت متغير است كه بطور گسترده اي امروزه در صنعت مدرن توان باد مورد استفاده قرار مي گيرد. در حال حاضر توربينهاي بادي DFIG تجاري با فن آوري كه در يك دهه قبل توسعه يافته اند مورد استفاده قرار میگیرند. اما در اين مقاله نشان خواهد داد كه يك محدوديت در روش كنترل برداري مرسوم وجود دارد. اين مقاله يك روش كنترل مستقيم بردار جريان در يك توربين بادي DFIG ارائه مي دهد بر اساس يك استراتژي كنترل يكپارچه براي گسترش استخراج انرژي باد، توان راكتيو و پشتيباني از ولتاژ شبكه توربين بادي مي باشد. يك سيستم شبيه سازي گذرا با استفاده از شبيه سازي سيستم قدرت براي تاثير روش پيشنهادي انجام شده است. روش كنترل مرسوم با روش كنترل پيشنهادي براي كنترل توربين بادي DFIG تحت هر دو شرايط وزش شديد باد و ثابت بودن باد مقايسه شده است. اين مقاله نشان خواهد داد كه تحت كنترل مستقيم برادار جريان سيستم DFIG يك عملكرد برتر در ابعاد مختلف خواهد داشت.
كلمات كليدي: كنترل ولتاژ لينك dc | كنترل مستقيم بردار جريان | ژنراتور القايي دو سو تغذيه | توربين بادي | كنترل پشتيبان ولتاژ شبكه | استخراج حداكثر توان | كنترل توان راكتيو.
مقاله ترجمه شده
10 Modeling and control of PMSG-based variable-speed wind turbine
مدلسازی و کنترل مبتنی بر PMSG توربین های بادی با سرعت متغیر-2010
This paper presents a control scheme of a variable-speed wind turbine with a permanent-magnetic synchronous generator (PMSG) and full-scale back-to-back voltage source converter. A comprehensive dynamical model of the PMSG wind turbine and its control scheme is presented. The control scheme comprises both the wind-turbine control itself and the power-converter control. In addition, since the PMSG wind turbine is able to support actively the grid due to its capability to control independently active and reactive power production to the imposed set-values with taking into account its operating state and limits, this paper presents the supervisory reactive power control scheme in order to regulate/contribute the voltage at a remote location. The ability of the control scheme is assessed and discussed by means of simulations, based on a candidate site of the offshore wind farm in Jeju, Korea. Keywords: Permanent-magnetic synchronous generator Variable speed Wind turbine Wind farm
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi