دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Recommender Systems::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Recommender Systems

تعداد مقالات یافته شده: 30
ردیف عنوان نوع
1 تجزیه و تحلیل ذینفعان در محیط های یادگیری در زمینه سیستم های پیشنهادی رضایت بخش
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
این مقاله گزارشی درباره¬ی آنالیز 360 درجه ذینفعان است که به منظور مطالعه و طراحی یک سیستم پیشنهاد دهنده آموزشی در موسسه مدیریت علوم، پیشاور، پاکستان اجرا شده است. در این پژوهش اولویت های 300 دانشجو، 50 استاد و کتابدار در رابطه با سیستم های پیشنهاد دهنده آموزشی درون مؤسسه جمع آوری شد. تفاوت سیستم های پیشنهادی مورد مطالعه ما را بر این داشت که سیستم پیشنهادی ای را ارائه دهیم که کاربر قادر به کنترل نتایج سیستم پیشنهادی باشد تا دقت رضایتبخش حاصل شود. بدین منظور ، قصد داریم که دانشجویان را توانمند ساخته تا آنها با توجه به نیازهای مربوطه خود، قادر به تعامل و کنترل توصیه های ارائه شده باشند. برای درک نیازهای کاربر کنترل ذینفعان، جنبه های کنترل کاربر را برای سیستم پیشنهادی درخواست کردیم. و دریافتیم که نیازهای زیادی در بین سه گروه ذینفع، برای کنترل کاربر بر سیستم های پیشنهادی وجود دارد.
کليدواژه: سيستم هاي پيشنهادي | تحليل ذینفعان | رضایت بخش | كنترل كاربر
مقاله ترجمه شده
2 Social network data to alleviate cold-start in recommender system: A systematic review
داده های شبکه های اجتماعی برای سبک کردن شروع دوباره در سیستم توصیه گر: یک مرور سیستماتیک-2018
Recommender Systems are currently highly relevant for helping users deal with the information overload they suffer from the large volume of data on the web, and automatically suggest the most appropriate items that meet users needs. However, in cases in which a user is new to Recommender System, the system cannot recommend items that are relevant to her/him because of lack of previous information about the user and/or the user-item rating history that helps to determine the users preferences. This problem is known as cold-start, which remains open because it does not have a final solution. Social networks have been employed as a good source of information to determine users preferences to mitigate the cold-start problem. This paper presents the results of a Systematic Literature Review on Collaborative Filtering-based Recommender System that uses social network data to mitigate the cold-start problem. This Systematic Literature Review compiled the papers published between 2011–2017, to select the most recent studies in the area. Each selected paper was evaluated and classified according to the depth which social networks used to mitigate the cold-start problem. The final results show that there are several publications that use the information of the social networks within the Recommender System; however, few research papers currently use this data to mitigate the cold-start problem.
keywords: Cold start| Social network| Collaborative filtering| Recommender system| Systematic literature review
مقاله انگلیسی
3 A social recommendation method based on an adaptive neighbor selection mechanism
یک روش توصیه اجتماعی برمبنای یک مکانیزم انتخاب همسایه سازگار-2018
Recommender systems are techniques to make personalized recommendations of items to users. In e-commerce sites and online sharing communities, providing high quality recommendations is an important issue which can help the users to make effective decisions to select a set of items. Collaborative filtering is an important type of the recommender systems that produces user specific recommendations of the items based on the patterns of ratings or usage (e.g. purchases). However, the quality of predicted ratings and neighbor selection for the users are important problems in the recommender systems. Selecting suitable neighbors set for the users leads to improve the accuracy of ratings prediction in recommendation process. In this paper, a novel social recommendation method is proposed which is based on an adaptive neighbor selection mechanism. In the proposed method first of all, initial neighbors set of the users is calculated using clustering algorithm. In this step, the combination of historical ratings and social information between the users are used to form initial neighbors set for the users. Then, these neighbor sets are used to predict initial ratings of the unseen items. Moreover, the quality of the initial predicted ratings is evaluated using a reliability measure which is based on the historical ratings and social information between the users. Then, a confidence model is proposed to remove useless users from the initial neighbors of the users and form a new adapted neighbors set for the users. Finally, new ratings of the unseen items are predicted using the new adapted neighbors set of the users and the interested items are recommended to the active user. Experimental results on three real-world datasets show that the proposed method significantly outperforms several state-of-the-art recommendation methods.
keywords: Recommender systems| Adaptive neighbor selection| Confidence| Reliability| Trust
مقاله انگلیسی
4 Do adjective features from user reviews address sparsity and transparency in recommender systems?
آیا ویژگی های وصفی حاصل از بازدیدهای کاربر بیانگر پراکندگی و شفافیت در سیستمهای توصیه گر می باشد؟-2018
Recommender systems have become increasingly essential in many domains for alleviating the problem of information overload, but existing recommendation techniques suffer from data sparsity and transparency issues. In this paper, we show that the adjective features embedded in user reviews can be used by the recommendation techniques to address the sparsity and transparency problems. We extend the standard frequency-inverse document frequency (TF-IDF) term weighting scheme by introducing nearest neighbors frequency (NNF) to automatically extract high-quality adjective features from user reviews, and incorporate the extracted adjective features into a specific recommendation technique to show effectiveness. The results of experiments conducted on real-world datasets show that the integrated method reduced the prediction errors of the state-of-the-art rating-based method by 19.5% in extremely sparse settings. When compared with the state-of-the-art tag-based method, the proposed method reduced the prediction errors by 11.3%, and increased the interest similarity in similar user identification by 7.1%.
keywords: Adjective features |Recommender systems |Side information |Sparsity |Transparency |User reviews
مقاله انگلیسی
5 تجربه توصیه های مفید یادگیری در سیستم توصیه شده توسط کاربر
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
در این مقاله، گزارش مطالعات مقدماتی درباره ترجیحات کاربر برای سیستم تجربه توصیه شده در مفید بودن تحصیل ارائه داده شد. مطالعه گروه تمرکز بروی 59 کاربر (دانشجو) برای ثبت ترجیحات آنها مورد مطالعه قرار گرفت. گروه تمرکز و تعامل با شش (6) روش رایج تجربی سیستم توصیه نشان داده و شرح داده شد. آنالیز چند متغیره و LDA (آنالیز اختیاری خطی) و خوشه بندی برای محاسبه اهمیت تجربه مختلف در برابر ویژگی های مختلف توصیه گر اجرا شد. نتایج نشان دهنده وجود اختلاف در انواع مختلف تجربه توصیه گر است و این اختلاف در زمانی است که ارائه / تولید نتایج توصیه گر منجر به امکانات serendipity می شود. این تحقیق مهندسین نرم افزار و دانشمندان داده را قادر به طراحی تجربه برای سیستم های توصیه شده می سازد و تمرکز بر کاربرانی است که نیاز به ارائه توصیه های سريع و دقت دارند.
کليدواژه: سيستم توصيه گر | تجربه | مفید بودن تحصیل
مقاله ترجمه شده
6 A weighted multi-attribute-based recommender system using extended user behavior analysis
یک سیستم توصیه گر وزنی مبتنی بر چند برخوردی با استفاده از تحلیل مبسوط رفتار کاربر-2018
A new weighted multi-attribute based recommender system (WMARS) has been developed using extended user behavior analysis. WMARS obtained data from number of clicked items in the recommendation list, sequence of the clicked items in recommendation the list, duration of tracking, number of tracking same item, likes/dislikes, association rules of clicked items, remarks for items. WMARS has been applied to a movie web site. The experimental results have been obtained from a total of 567 heterogeneous users, including employers in different sectors, different demographic groups, and undergraduate and graduate students. Using different weighted sets of the attributes’ parameters, WMARS has been tested and compared extensively with collaborative filtering. The experimental results show that WMARS is more successful than collaborative filtering for the data set that was used.
keywords: Collaborative filtering |Evolutionary algorithms |Recommender systems |Relevance feedback |User behavior analysis
مقاله انگلیسی
7 Computing Hierarchical Summary from Two-Dimensional Big Data Streams
خلاصه سازی محاسبات سلسله مراتبی از جریانهای داده های بزرگ دو بعدی-2018
There are many application domains, where hierarchical data is inherent, but surprisingly, there are few techniques for mining patterns from such important data. Hierarchical Heavy Hitters (HHH) and multilevel and Cross-Level Association Rules (CLAR) mining are well-known hierarchical pattern mining techniques. The problem in these techniques; however, is that they focus on capturing only global patterns from data but cannot identify local contextual patterns. Another problem in these techniques is that they treat all data items in the transaction equally and do not consider the sequential nature of the relationship among items within a transaction; hence, they cannot capture the correlation semantic within the transactions of the data items. There are many applications such as clickstream mining, healthcare data mining, network monitoring, and recommender systems, which require to identify local contextual patterns and correlation semantics. In this work, we introduce a new concept, which can capture the sequential nature of the relationship between pairs of hierarchical items at multiple concept levels and can capture local contextual patterns within the context of the global patterns. We call this notion Hierarchically Correlated Heavy Hitters (HCHH). Specifically, the proposed approach finds the correlation between items corresponding to hierarchically discounted frequency counts. We have provided formal definitions of the proposed concept and developed algorithmic approaches for computing HCHH in data streams efficiently. The proposed HCHH algorithm have deterministic error guarantees, and space bounds. It requires O(η/ϵpϵs) memory, where h is a small constant, and ϵp ∈ [0,1], ϵs ∈ [0,1] are user defined parameters on upper bounds of estimation error. We have compared the proposed HCHH concept with existing hierarchical pattern mining approaches both theoretically as well as experimentally.
Index Terms: Hierarchical patterns, association rules, frequent patterns
مقاله انگلیسی
8 Emerging Trends, Issues, and Challenges in Big Data and Its Implementation toward Future Smart Cities: Part 2
مسائل و چالش های نو ظهور در داده های بزرگ و پیاده سازی آن در مسیر آینده شهرهای هوشمند: قسمت 2-2018
Due to urbanization, smart cities are emerging as a priority for research and development across the world. However, the rapid progress in smart cities research is posing enormous challenges in terms of the large amounts and various types of data at an unprecedented granularity, speed, and complexity that are increasingly produced by IoT sensors via emerging communication technologies. Meanwhile, the accumulation of huge amounts of data can be used to support intelligent decisions for better lives. Therefore, smart cities are data-driven. But effective computing, like distributed and parallel computing, artificial intelligence, and cloud/fog computing are the basic infrastructure for data processing, especially big data processing, and are the key factors for success in future smart cities. The use of big data can certainly help in creating cities where infrastructure and resources are used in a more efficient manner. The articles in this special section explore emerging trends, issues, and challenges in big data and its implementation toward future smart cities.
Keywords: Special issues and sections,Big Data, Smart cities,Quality of experience,Recommender systems,Resource management,Systems architecture, Urban areas
مقاله انگلیسی
9 A novel recommendation method based on social network using matrix factorization technique
یک روش نوین توصیه برمبنای شبکه اجتماعی با اسفاده از روش عامل سازی ماتریسی-2018
The rapid development of information technology and the fast growth of Internet have facilitated an explosion of information which has accentuated the information overload problem. Recommender systems have emerged in response to this problem and helped users to find their interesting contents. With increasingly complicated social context, how to fulfill personalized needs better has become a new trend in personalized recommendation service studies. In order to alleviate the sparsity problem of recommender systems meanwhile increase their accuracy and diversity in complex contexts, we propose a novel recommendation method based on social network using matrix factorization technique. In this method, we cluster users and consider a variety of complex factors. The simulation results on two benchmark data sets and a real data set show that our method achieves superior performance to existing methods.
keywords: Recommendation method |Social network |K-harmonic means |Particle swarm optimization |Matrix factorization
مقاله انگلیسی
10 An empirical evaluation of high utility itemset mining algorithms
ارزیابی تجربی از الگوریتم های استخراج ابزارها با کاربرد زیاد-2018
High utility itemset mining (HUIM) has emerged as an important research topic in data mining, with applications to retail-market data analysis, stock market prediction, and recommender systems, etc. How ever, there are very few empirical studies that systematically compare the performance of state-of-the-art HUIM algorithms. In this paper, we present an experimental evaluation on 10 major HUIM algorithms, using 9 real world and 27 synthetic datasets to evaluate their performance. Our experiments show that EFIM and d2HUP are generally the top two performers in running time, while EFIM also consumes the least memory in most cases. In order to compare these two algorithms in depth, we use another 45 synthetic datasets with varying parameters so as to study the influence of the related parameters, in par ticular the number of transactions, the number of distinct items and average transaction length, on the running time and memory consumption of EFIM and d2HUP. In this work, we demonstrate that, d2HUP is more efficient than EFIM under low minimum utility values and with large sparse datasets, in terms of running time; although EFIM is the fastest in dense real datasets, it is among the slowest algorithms in sparse datasets. We suggest that, when a dataset is very sparse or the average transaction length is large, and running time is favoured over memory consumption, d2HUP should be chosen. Finally, we compare d2HUP and EFIM with two newest algorithms, mHUIMiner and ULB-Miner, and find these two algorithms have moderate performance. This work has reference value for researchers and practitioners when choosing the most appropriate HUIM algorithm for their specific applications.
Keywords: Itemset mining ، High utility itemsets ، State-of-the-art high utility itemset mining
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی