دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Reference image::صفحه 1
تبریک روز مهندس
نتیجه جستجو - Reference image

تعداد مقالات یافته شده: 5
ردیف عنوان نوع
1 A ( k , n ) Threshold Partial Reversible AMBTC-based Visual Cryptography Using One Reference Image
A (k ، n) رمزنگاری تصویری مبتنی بر AMBTC قابل برگشت جزئی با استفاده از یک تصویر مرجع-2019
Recently, Yang et al. introduced a ðk; nÞ approach called Reversible Absolute moment block truncation coding Visual Cryptography Scheme (RAVCS) (Yang et al., 2017) to conceal a secret image into n AMBTC shares. However, a large number of reference images is used in their method. To reduce the number of reference images, a ðk; nÞ PRAVCS using one AMBTC reference image is introduced. In encoding phase, a binary secret image is shared into n AMBTC shadow images according to the base matrices generated by two proposed constructions. In decoding phase, the secret image is recovered by stacking sufficient bitmaps, and the AMBTC reference image is partially recovered as well. When n AMBTC shares are used, losslessly reconstruction for the reference image is obtained. Theoretical analysis and experiments by the proposed method are demonstrated to show the effectiveness. Moreover, Construction 1 has larger contrast, while Construction 2 achieves higher reversibility for more thresholds.
Keywords: Visual cryptography | Block truncation coding | Partial reversible | Meaningful share | Contrast | Reference image
مقاله انگلیسی
2 فشرده سازی سریع و کارآمد تصویر لنزی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
تصویربرداری میدانی نوری با به دست دادن اطلاعاتی درباره میزان درخشندگی، رنگ و جهت اشعه های روشن در یک صحنه شناخته می شود. این امر منجر به این می شود که تصویر با مقدار بسیار زیادی داده نمایش داده شود که نیازمند روشهای کارآمد برای کدگذاری هستند. در این مقاله، تصاویر لنزی به صورت تصاویر دارای زیر- روزنه ای ارائه می شوند. این تصاویر به صورت یک داده ورودی دارای ترتیب کاذب برای رمزگشای ویدیوی HEVC سازماندهی می شود. برای بهره برداری بهتر از حشوها و افزونگی های موجود بین تصاویر زیر- روزنه ای همسایه و درپیامد آن، کاهش فواصل بین یک تصویر زیرروزنه ای و مراجع استفاده شده برای پیش بینی آن، تصاویر زیرروزنه ای به چهار گروه کوچکتر تقسیم می شوند که در یک ترتیب مارپیچی بررسی می شوند. از اصلی ترین و مرکزی ترین تصویر زیرروزنه ای که بالاترین شباهت را با همه تصاویر دیگر دارد، به عنوان تصویر مرجع اولیه برای هریک از چهار منطقه استفاده می شود. به علاوه، یک ساختاری تعریف می شود که تصاویر زیرروزنه ای که ازنظر فضایی باهم مجاور هستند را به عنوان مراجع پیش بینی با بالاترین شباهت به تصویر فعلی انتخاب می کند. در این روش، کارآمدی کدگذاری افزایش می یابد و بنابراین منجر به ایجاد شباهت بالاتری دربین سه واحد کدگذاری هم¬¬- مکان (CTU) می شود. از شباهت های بین سی تی یوهای هم- مکان برای پیش بینی عمق واحد استفاده می شود. به علاوه، کدگذاری مستقل هر زیرگروه، پردازش موازی را امکانپذیر می کند که درکنار پیش بینی عمق واحد کدگذاری پیشنهاد شده، زمان اجرای کدگذاری را به صورت میانگین تقریبا" تا 80 درصد کاهش می دهد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که عملکرد نرخ انحراف روش پیشنهادی درمقایسه با سایر جدیترین روشهای فشرده سازی لنزی، بهره فشرده سازی بالاتر و پیچیدگی محاسباتی پایین تری دارد.
عبارات شاخص – میدان نور | لنزی | فشرده سازی | ترتیب اسکن | ساختار GOP | پردازش موازی | درخت واحد کدگذاری
مقاله ترجمه شده
3 چارچوب بازیابی کیفیت تصویر برای افزایش کنتراست تصاویر ماهواره ای سنجش از دور
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 21 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
پژوهش ها در حوزه ی تصاویر ماهواره ای سنجش از دور عمدتاً بر افزایش کنتراست و حذف نویز از تمرکز دارند، این بر قابلیت درک داده ها و وضوح آنها تأثیر می گذارد. در نتیجه، همیشه با چالشی در پردازش تصاویر ماهواره ای سنجش از دور به منظور دستیابی به تصاویری با کیفیت بالاتر و افزایش قابلیت دیداری و تصاویری با کمترین میزان آرتیفکت برای ارتقای ارزش کاربردی آنها مواجهیم. در این مقاله، یک چارچوب مؤثر بهبود کیفیت پیشنهاد می شود، که عمدتاً بر افزایش کنتراست تصاویر ماهواره ای سنجش از دور تمرکز دارد. چندین تصویر ماهواره ای سنجش از دور در تأیید اثربخشی روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های موجود ارتقای سنجش از دور ارزیابی شدند، و نتایج کمّی آنها با NIQMC (معیار کیفیت تصویر بدون مرجع برای انحراف کنتراست)، BIQME (معیار کور کیفیت تصویر برای تصاویر بهبودیافته)، MICHELSON (کنتراست مایکلسون)، DE انتروپی گسسته)، EME (معیار بهبود) و PIXDIST (فاصله ی پیکسل) و همراه با مقایسه ی نتایج کیفی تأیید شد. نتایج نشان می دهد که بهبود بصری به دست آمده با استفاده از روش پیشنهادی بر سایر روش های بهبود بصری برتری دارد. نهایتاً نتایج شبیه سازی مشخص نمود که روش پیشنهادی برای تصاویر ماهواره ای سنجش از دور، مؤثر و کارامد است.
کلیدواژه: سنجش از دور | کنتراست | بازیابی | کیفیت
مقاله ترجمه شده
4 مرجع کامل جدید کیفیت تصویر بر اساس معیار بر روی کمترین تفاوت محسوس
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
استاندارد کیفیت تصویر (IQM) برای اندازه گیری چگونگی تصویر که در آن تغییرات انجام شده تحریف شده اند استفاده می شود. دانستن مقیاس تحریفات تصویر برای اهداف در نظر گرفته شده اهمیت دارد (فشرده سازی، پزشکی قانونی، پزشکی، و غیره). مقدار تحریفات پیامد های مختلفی برای هر یک از نرم افزارها دارد اعم از اینکه آیا تصویر برای برنامه مربوطه با استفاده از IQM مناسب است یا نه. یکی از مهمترین رویکردهای اساسی در مقالات که در اندازه گیری میزان تحریفات استفاده می شوداستاندارد کیفیت تصویر تمام مرجع (FR-IQM) است. FR-IQM به هر دو تصویر اصلی و تحریف شده در مرحله ی مقایسه نیاز دارد.در این مطالعه، با در نظر گرفتن سیستم بینایی انسان (HVS)، یک استاندارد کیفیت تصویر کامل مرجع جدید بر اساس کمترین تفاوت محسوس (JND) ارائه شده است. از طریق این استاندارد جدید، فیزیولوژی HVS (رنگ و حساسیت نور) و ویژگی های روانی- فیزیولوژیکی (بافت و تحریک حساسایت) در نظر گرفته می شود. از طریق JND، از اضافه شدن تغییرات ناخواسته که نمی تواند توسط HVS احساس شود جلوگیری می شود. نتایج کیفیت نزدیک به نقطه صفر به تصویر با کیفیت تر اشاره دارد. نتایج تجربی نشان داد که استاندارد در درخواست یک سطح بالاتری از عملکرد را برای HVS زمانی که با همتایان خود در مقایسه است را شرح می دهد.
کلمات کلیدی: استاندارد کیفیت تصویر | مرجع کامل معیار کیفیت تصویر | سیستم بینایی انسان | تفاوت محسوس
مقاله ترجمه شده
5 A Unified Software Framework for Automatic Precise Georeferencing of Large Remote Sensing Image Archives
چارچوب نرم افزار یکپارچه برای مرجع جغرافیایی دقیق خودکار سنجش از راه دور آرشیو تصاویر-2015
Though georeferencing satellite images is a solved industry problem long back, every satellite sensor data is unique to process due to its proprietary information and expected geometric accuracies usually demands use of reference data. Industry is moving towards unifying frameworks, sensor models where the users have to just plug-in details. The growing archive is inevitable and therefore (re) processing requirements have to handle huge image archives with state of art georeferencing standards automatically. Use of reference data is necessary to georeference the data sets to better accuracies beyond systematic corrections. This paper presents an approach for such tedious task of automatically reliably georeference huge image archives involving reference image/control points use in georeferencing Indian Remote Sensing satellite images. Keywords: Geometric Processing | remote sensing | satellite images | image registration | georeferencing | software framework
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi