دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Regional ICT access::صفحه 1
اربعین
نتیجه جستجو - Regional ICT access

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Regional ICT access and entrepreneurship: Evidence from China
دسترسی به ICT منطقه ای و کارآفرینی: شواهدی از چین-2018
Entrepreneurship has become increasingly important for innovations and economic development. However, there is limited information systems research examining the role of regional ICT for entrepreneurs. This study investigates the direct effect of regional ICT access on individuals’ entrepreneurial performance and the interaction effect between regional ICT access and guanxi in the context of Chinese business and economy. Drawing upon a matched large-scale dataset, we found that regional ICT access in terms of access to the Internet, fixed phone, and mobile phone had a significant impact on performance. Furthermore, regional ICT access had a positive interaction effect with guanxi.
keywords: Regional ICT access| Guanxi| Entrepreneurship| China
مقاله انگلیسی
2 دسترسی به ICT محلی و کار آفرینی: شواهد و مدارکی از چین
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
کار افرینی به طور فزاینده ای برای نواوری و توسعه اقتصادی اهمیت دارد. با وجود این؛ تحقیقاتی در مورد سیستم های اطلاعات محدود وجود دارد که نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات محلی (ICT) را برای کارآفرینان بررسی می کند. این مطالعه اثر مستقیم از دسترسی به ICT محلی در عملکرد کارافرینی افراد و اثر متقابل بین دسترسی به ICT محلی و guanxi در کسب و کار و اقتصاد چین را بررسی می کند. بر اساس یک پایگاه داده تطبیق یافته مقیاس – بزرگ ؛ ما یافت کرده ایم که دسترسی به ICT محلی در از لحاظ دسترسی به اینترنت؛ تلفن ثابت؛ و تلفن همراه تاثیر قابل توجهی در عملکرد ها دارد. بنابراین؛ دسترسی به ICT محلی اثر متقابل مثبت همراه guanxi دارد.
لغات کلیدی: دسترسی به ICT محلی | guanxi | کار افرینی | چین.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی