دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Repurchase intention::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Repurchase intention

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 Price perception and price appearance on repurchase intention of Gen Y: do brand experience and brand preference mediate?
درک قیمت و ظاهر قیمت بر قصد خرید مجدد Gen Y: آیا تجربه برند و اولویت تجاری واسطه هستند؟-2020
The study examines the effect of price perception and price appearance on Gen Ys repurchase intention towards snack products of small and medium-sized enterprises (SMEs), along with the mediating roles of consumers brand experience and preference. A survey method for data collection in the study used with a structured questionnaire, in which the respondents were requested to give their responses to the experiment conducted on local specialty snack products produced by SMEs. Covariance-based structural equation modeling (CB-SEM) was used to analyze the hypothesized relationships in the research model. The findings show that all the direct effects in the proposed model have a significant effect, except for the relationship between price perception and brand preference that there is no significant effect. Similarly, the mediating roles of consumer brand experience and consumer-based brand preference proved to have a significant effect. Finally, the implications of this study will be discussed further.
Keywords: Price perception | Appearance | Brand preference | Experience | Repurchase | Management | Industry management | Marketing | Consumer attitude | Family business
مقاله انگلیسی
2 بررسی نقش بازاریابی رسانه اجتماعی در مشارکت و تولید مشترک ارزش: مطالعه تجربی در چین و هنگ کنگ
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
علی رغم پیشرفت های مفهومی در زمینه تولید مشترک ارزش و مشارکت مصرف کننده-برند، توجه علمی کمی به اهمیت فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی در تحکیم قصد تولید مشترک ارزش مصرف کننده و مشارکت مصرف کننده-برند شده است. بازاریابی رسانه اجتماعی به عنوان ساختار سلسله مراتبی دارای پنج بعد مفهوم سازی می گردد: سرگرمی، متعارف سازی، تعامل، تبلیغات کلامی الکترونیکی و روند جدید. این مقاله به بررسی نقش بازاریابی رسانه اجتماعی در تولید مشترک ارزش و مشارکت مصرف کننده –برند و قصد خرید مجدد و واکنش رفتاری می پردازد. طبق داده های اولیه نظرسنجی از 392 کاربر گوشی هوشمند در چین و هنگ کنگ، از مدل سازی معادله ساختاری-حداقل مربع نسبی برای آزمودن فرضیه ها استفاده کردیم. یافته ها نشان می دهد که راهبردهای بازاریابی رسانه اجتماعی موثر منجر به تحکیم تولید مشترک ارزش، مشارکت مصرف کننده-برند، قصد خرید مجدد و رفتار جستجو مستمر می گردد. همچنین تفاوت عمده در زمینه تاثیر مشارکت مصرف کننده-برند بر قصد خرید مجدد بین مصرف کنندگان چینی و هنگ کنگ وجود دارد. این یافته ها بر تایید تجربی پنج مولفه بازاریابی رسانه اجتماعی بر ادبیات بازاریابی می افزایند و درباره نحوه تولید مشترک ارزش و مشارکت مصرف کننده-برند مطالبی فراهم می سازند. یافته ها همچنین ادبیات بازاریابی را غنی می سازند و نشان می دهند که تولید مشترک ارزش به عنوان پیشامد مشارکت مصرف کننده-برندعمل می کند و منجر به قص رفتاری مصرف کننده شده و بازخورد ان را می توان در رفتار جستجو مستمر و قصد خرید مجدد دید.
واژگان کلیدی: بازاریابی رسانه اجتماعی | مشارکت | تولید مشترک | قصد خرید مجدد | رفتار جستجو مستمر | چین | هنگ کنگ
مقاله ترجمه شده
3 The role of social media in enhancing guanxi and perceived effectiveness of E-commerce institutional mechanisms in online marketplace
نقش رسانه های اجتماعی در ارتقای سودمندی مشاهده شده مکانیزمهای سازمانی تجارت الکترونیک در بازار آنلاین-2018
This study extends literature on e-commerce trust and repurchase intentions by exploring the role of swift guanxi and the perceived effectiveness of institutional mechanisms (PEEIM) in the context of a Chinese e-marketplace – Taobao. We explore how Taobao’s social media technologies (online reviews and instant messenger) can improve swift guanxi and PEEIM by increasing online interactivity and presence. We find that buyers’ PEEIM negatively moderates trust in online sellers and repurchase intentions. We show that swift guanxi, created by social media’s interactivity and presence, enhances trust, which further increases repurchase intentions. Theoretical and managerial implications and future research directions are discussed.
keywords: Online marketplace |Trust |Institutional mechanisms |Swift guanxi |Interactivity |Social presence
مقاله انگلیسی
4 Co-creating service recovery after service failure: The role of brand equity
بازیابی خدمات ایجاد شده پس از شکست خدمات: نقش ارزش ویژه برند-2017
Co-creating service recovery with customers has recently appeared as a new perspective in service research. Prior research demonstrates the effectiveness of co-created recovery strategies in driving customer outcomes, and out lines when co-creating a service recovery is recommended. This paper complements prior research not only by demonstrating the mediating role of outcome favorability in the relationship between co-created service recov ery and customer outcomes, but also by showing whether organizations with different levels of brand equity benefit equally from co-creating service recovery with their customers. The results of two experiments show that co-creating a service recovery makes customers believe they received the most favorable solution for the ser vice failure, which in turn influences satisfaction with service recovery and repurchase intentions. In addition, co creating a service recovery is recommended for organizations with low levels of brand equity, but not for orga nizations with high levels of brand equity.
Keywords: Service failure | Service recovery | Customer satisfaction | Co-creation | Brand equity
مقاله انگلیسی
5 بررسی تاثیر کیفیت برداشتی و ارزش شرکت های اجتماعی بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
مطالعات پیشین در مورد شرکت های اجتماعی نشان دادند که برخلاف مشتریان فعالیت های تجاری خصوصی، مشتریان فعالیت های تجاری اجتماعی برای ارزش اجتماعی محصولات شرکتی اهمیت قائل شده و اینکه ارزش اجتماعی بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد تاثیر می گذارد. هرچند، مطالعات پیشین به این نکته اشاره داشته اند که تمرکز محض بر ارزش اجتماعی به عنوان فاکتور تاثیرگذار بر رفتار خرید، انعکاس دهنده تغییر در موقعیت شرکت های اجتماعی نخواهد بود. ما انتظار داریم که ارزش های اجتماعی و دیگر ارزش هایی که توسط مشتریان از محصولات شرکت های اجتماعی برداشت می شوند، بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد تاثیر بگذارند. هدف این تحقیق به این صورت است. اولا، ارزش مشتری برای محصولات و خدمات شرکت های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. دوما، این مسئله بررسی می شود که آیا روابط مثبت مطرح شده بین کیفیت و ارزش خدمات و محصولات در مطالعات پیشین، قابل ارجاع به شرکت های اجتماعی هستند یا خیر. سوما، به دنبال این هستیم که بفهمیم آیا رضایت از محصولات و خدمات شرکتی اجتماعی بر قصد خرید مجدد تاثیرگذارند. در نهایت، به منظور پی بردن به تعامل دینامیک میان متغیرها، این تحقیق جریان کلیدی فاکتورهای تاثیرگذار بر قصد خرید مجدد مشتریان اجتماعی را مدل سازی می نماید: کیفیت برداشتی--- ارزش برداشتی---رضایت مشتری--- قصد خرید مجدد. نتایج نشان می دهند که روابطی مثبت بین برداشت مشتری از کیفیت و ارزش اجتماعی، عاطفی و کاربردی وجود دارد. همچنین روابطی مثبت بین برداشت اجتماعی، عاطفی و کاربردی مشتری با میزان رضایت وی وجود دارد. یافته های به دست آمده نشان می دهند که مشتریان شرکت های اجتماعی، ارزش اجتماعی، عاطفی و کاربردی را از طریق کیفیت خدمات و محصولات درک می نمایند. ارزش برداشتی تاثیراتی مثبت بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در آینده خواهد داشت. این تحقیق نشان می دهد که روابط مثبت بین کیفیت و ارزش و همچنین رضایت و قصد خرید مجدد مشتری، در زمینه شرکت های اجتماعی نیز یافت می شوند. در آخرین بخش، برداشت ها و مفاهیم کاربردی شرکت های اجتماعی مبتنی بر یافته های این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و نکاتی برای مطالعات آینده ارائه می گردد.
کلمات کلیدی: شرکت اجتماعی | کیفیت درک شده | ارزش درک شده | رضایت مشتری | قصد خرید مجدد
مقاله ترجمه شده
6 تجربه آنلاین مشتری در خرده فروشی الکترونیکی : مدل تجربی از سوابق و نتایج آن
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 15 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 47
درک تئوری رفتار خرید آنلاین توجه زیادی را به خود جلب نموده است. توجه کمتری بر روی ایجاد تجربه مشتری (CE) که از تعامل خریدار آنلاین با فروشندگان الکترونیکی ناشی میشود؛ متمرکز شده است.
این مطالعه یک مدل را توسعه داده و آنرا بطور تجربی با استفاده از رابطه بین سوابق و نتایج حاصل از تجربه مشتری آنلاین( OCE) درون وبسایتهای خرید اینترنتی با کمک گرفتن از یک نمونه بین المللی آزمایش میکند. این مطالعه، معیارهای عملیاتی از این متغیرها را به اضافه ی مولفه های موثر و شناختی OCE شناسایی نموده و فراهم میکند. این مقاله با هدف گیری به سمت دانش جدید و درک اینکه چگونه خرده فروشان اینترنتی میتوانند یک تجربه موثر انلاین را برای مشتریان خود فراهم کنند، سهمی از تولید مقالات در این زمینه را به خود اختصاص میدهد.
کلمات کلیدی: خرده فروشی الکترونیکی | تجربه مشتری آنلاین | اعتماد | رضایت | قصد خرید مجدد | مدل معادلات ساختاری
مقاله ترجمه شده
7 تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
در این تحقیق، تاثیر متغیرهای ارزش برند، انصاف برند، کیفیت برند، رضایت‌ برند، اعتماد برند و تعهد برند بر روی وفاداری برند و نیت‌های خرید مجدد، بررسی شده است. متغیرهای انصاف، ارزش و کیفیت بعنوان متغیرهای ورودی تعیین شده‌اند؛ رضایت برند، اعتماد، تعهد عاطفی و تعهد مستمر، بعنوان متغیرهای میانی در نظر گرفته شده‌اند؛ نیت‌ خرید مجدد و وفاداری نیز متغیرهای خروجی هستند. یک بررسی بر روی دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه آتاتورک انجام شده است. بر طبق نتایج تحقیق، مشخص شد که انصاف ، ارزش و کیفیت برند هیچ تاثیری بر روی رضایت برند ندارند، ولی بر اعتماد تاثیر می‌گذارند. مشخص شد که رضایت برند تنها بر تعهد عاطفی تاثیر دارد، و اعتماد بر هر دو مورد تعهد عاطفی و تعهد مستمر، اثرگذار است. بعلاوه، تاثیر تعهد عاطفی بر نیت خرید مجدد و وفاداری دیده شد، ولی تاثیری از تعهد مستمر بر روی نیت خرید مجدد مشاهده نشد.
"کلمات کلیدی: تعهد برند | رضایت‌مندی | اعتماد | نیت خرید مجدد | وفاداری
مقاله ترجمه شده
8 عوامل موثر بر ارزش خرید اینترنتی و قصد خرید مجدد مشتری
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 51
این تحقیق به صورت تجربی به آزمایش در مورد تاثیر کیفیتهای گوناگون سایت خرید اینترنتی بر روی ارزشهای سودمندی و خوشایندی خرید اینترنتی می پردازد. همچنین تاثیر سطح معلوم ارزش خرید اینترنتی روی رضایتمندی مشتری و قصد خرید مجدد در این مقاله، بحث شده است. ما معادلات اساسی تحلیلها را با مشاهدات 293 نمونه شامل دو گروه با درآمد متفاوت (شاغل و محصل) ارائه میدهیم. نتایج ما نشان میدهد که در حالی که کیفیت سیستم و خدمات عوامل تاثیرگذار حیاتی بر ارزش سودمندی خرید هستند، کیفیت اطلاعات و خدمات نیز بیشتر به خوشایندی ربط دارند. این یافته ها نشان میدهند که کیفیت خدمات نقش مهمی هم در افزایش سودمندی و هم در افزایش خوشایندی دارد. یافته های ما همچنین نشان میدهند که تاثیر عوامل کیفی بر روی ارزشهای خرید اینترنتی و قصد خرید مجدد متعاقب آن در دو گروه درآمدی متفاوت میباشد.
کلمات کلیدی: خرید اینترنتی | کیفیت سیستم | کیفیت اطلاعات | کیفیت خدمات | رضایت مشتری | ارزش خرید سودمند| ارزش خرید لذت بخش | قصد خرید مجدد
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi