دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Response surface methodology::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Response surface methodology

تعداد مقالات یافته شده: 11
ردیف عنوان نوع
1 بهینه سازی شرایط فرآیند تولید کربن فعال بسیار متخلخل از ضایعات پوست خرما به منظور حذف آلاینده های موجود در آب
سال انتشار: 2021 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 32
در این مطالعه ، فرآیند تهیه کربن فعال بسیار متخلخل (AC) از پوست خرما از طریق روش سطح پاسخ، بهینه سازی شد. شرایط بهینه آماده سازی AC از طریق روش ترکیبی تجزیه حرارتی با فعال سازی شیمیایی با استفاده از اسید فسفریک در حدود 3 ساعت زمان فعال سازی ، 400 درجه سانتیگراد درجه حرارت فعال سازی و 40وزنی برای مقدار عامل فعال بدست آمد. بالاترین مقادیر سطح خاص و تعداد ید تحت شرایط بهینه عبارتند از902 متر مربع در گرم و 983 میلی گرم در گرم، که تخلخل بسیار بالای ساختار AC را تأیید می کند. همچنین AC آماده به دلیل مساحت زیاد و وجود گروههای عملکردی اسیدی در سطح آن ، توانایی چشمگیری در از بین بردن آلاینده های مختلف از جمله آرسنیک (V) ، متیلن آبی ، متیل نارنجی و کوئرستین داشت. سرانجام ، شاخص تجاری محاسباتی در حدود 451 مترمربع در هر واحد مواد به دست آمد که کاربرد پوست خرما را به عنوان یک پیش درآمد ارزان قیمت و امیدوار کننده برای آماده سازی تجاری AC تأیید می کند.
واژه های کلیدی: پوست خرما | روش سطح پاسخ | سطح خاص | شماره ید | کوئرستین
مقاله ترجمه شده
2 Geothermal resource and reserve assessment methodology: Overview, analysis and future directions
منابع زمین گرمایی و روش ارزیابی ذخایر: بررسی اجمالی ، تجزیه و تحلیل و مسیرهای آینده-2020
Resource assessment and reserve estimation play a crucial role in the decision-making, financing, development, and operation of geothermal projects. The present study critically examines all existing resource assessment methodology and practices when quantifying power potential of geothermal fields. The potential generating capacity of geothermal projects at the early stage of development, where there is limited information about the resource, is typically estimated using the volumetric method. Sustainable operation and management of existing geothermal fields, on the other hand, rely on developing and updating a calibrated numerical reservoir model. To-date, the volumetric method and reservoir simulation remain the most appropriate tools to use for geothermal resource assessment. The former method is the recommended approach for projects that are still at the early stage of development, while the latter technique is for predicting sustainable production capacity after exploration drilling. However, building a numerical model for a project at the early due diligence stage is also useful and can complement the volumetric method. Most studies of resource assessment methodologies highlight the difficulty of obtaining accurate, predictable generating output potential. Quantification of uncertainty in predictable output is carried out using the Monte Carlo method. This review demonstrates that the probabilistic assessment using Experimental Design (ED) and Response Surface Methodology (RSM) is a more promising technique that can be easier and quicker to implement.
Keywords: Resource assessment | Resource assessment methodology | Power potential | Volumetric method | Numerical reservoir simulation | Probabilistic resource assessment
مقاله انگلیسی
3 An efficient simulation optimization methodology to solve a multi-objective problem in unreliable unbalanced production lines
یک روش بهینه سازی شبیه سازی کارآمد برای حل یک مشکل چند هدف در خطوط تولید نامتوازن غیرقابل اعتماد-2019
This research develops an expert system to addresses a novel problem in the literature of buffer allo- cation and production lines. We investigate real-world unreliable unbalanced production lines where all time-based parameters are probabilistic including time between parts arrivals, processing times, time be- tween failures, repairing times, and setup times. The main contributions of the paper are a twofold. First and foremost, the mean processing times of workstations and buffer capacities, unlike the existing litera- ture, are considered as decision variables in a multi-objective optimization problem which maximizes the throughput rate and minimizes the total buffer capacities as well as the total cost of the mean process time reductions. Secondly, an efficient methodology is developed that can precisely reflect a real-world system without any unrealistic and/or restrictive assumptions on the probabilistic nature of the system, which are commonly assumed in the existing literature. One of the greatest challenges in this research is to estimate the throughput rate function since it highly depends on the random behavior of the sys- tem. Thus, a simulation optimization approach is developed based on the Design of Experiments and Re- sponse Surface Methodology to fit a regression model for throughput rate. Finally, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II) and Non-dominated Ranked Genetic Algorithm (NRGA) are used to gener- ate high-quality solutions for the aforementioned problem. This methodology is run on a real numerical case. The experimental results confirm the advantages of the proposed methodology. This methodology is an innovative expert system with a knowledge-base developed through this simulation optimization approach. This expert system can be applied to complex production line problems in large or small scale with different types of decision variables and objective functions. The application of this expert system is transformative to other manufacturing systems.
Keywords: Unreliable unbalanced production lines | Buffer allocation problem | Simulation optimization | Design of experiments | Response surface methodology | Meta-heuristics
مقاله انگلیسی
4 بهینه سازی ساچمه پاشی ‏ با ابزار تصمیم گیری پیچیده: تصمیم گیری چند معیاره
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
فرایند ساچمه پاشی ‏ کنترل شده با دو روش مستقل: (1) ساچمه پاشی اولیه از نوار Almen برای تعیین شدت مورد نظر، (2) ساچمه کاری نمونه واقعی با شدت Almen ، انجام شد. ساچمه پاشی Almen در مرحله اول زمان زیادی طول می کشد. که علت آن این است که علاوه بر استفاده از پارامترهای ورودی، اندازه گیری ارتفاع قوس و کنترل شدت Almen نیز باید به طور پیوسته انجام شود. نتایج به طور مستقیم بر ویژگی های واقعی موثر است. با این حال اندازه گیری ارتفاع و تنظیم پارامترهای ورودی به تکنسین کارفرما بستگی دارد. بنابراین، روش عددی با مدلسازی اجزای محدود (FEM) ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و RSM (روش شناسی سطح پاسخ) پیشرفت بیشتری دارد. بدین منظور، روش عددی دیگری از جمله تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) توسعه یافته اند و همچنین در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی، زبری سطح و سختی سطح قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش های MCDM با خودشان سازگار هستند و در چارچوب پارامترهای ورودی (فشار هوا، اندازه ساچمه، طول ساچمه باری) و پارامترهای خروجی نیز سازگار است (سختی سطح، زبری سطح). رویکرد Topsis نتایج سازگار را در مقایسه با دیگر رویکردها و شرایط آزمایشی ارائه می دهد.
کليدواژگان: شدت Almen | ساچمه کاری | Topsis | Vikor | GRA | MCDM
مقاله ترجمه شده
5 What are causes of cash flow bullwhip effect in centralized and decentralized supply chains?
علل اثرگذاری جریان پول نقد در چرخه عرضه متمرکز و غیر متمرکز چیست؟-2017
Bullwhip effect in supply chain is a phenomenon which can emerge in both inventory lev els and replenishment orders. Bullwhip effect causes variations in cash conversion cycle (CCC) across cash flow of supply chain. As a result, it can lead to inefficiencies such as cash flow bullwhip (CFB). Due to negative impact of CFB on cash flow of supply chain, it can lead to a decrease in efficiency of supply chain management (SCM). That is why sup ply chain modeling is a proper start point for effective management and control of the CFB. This paper aims to analyze concurrent impact of causes of inventory bullwhip effect and effect of their interactions on CFB based on generalized OUT policy from aspect of CCC variance. To this end, first we develop system dynamics structure of beer distribution game as simulation model which includes multi-stage supply chain under both central ized and decentralized supply chains. Then, in order to develop CFB function, we design experiments in developed simulation model using response surface methodology (RSM). Results demonstrate that if each chain member uses generalized OUT policy as replen ishment model, there still exists CFB in both chains and CFB largely stems from rationing and shortage gaming in both centralized and decentralized supply chain. In addition, when information on ordering parameters are not shared among members, parameters of down stream stage (i.e. retailer) are more important than parameters of upstream stage (i.e. man ufacturer) in reducing CFB function.
Keywords: Supply chain management | Bullwhip effect | Cash flow bullwhip |Response surface methodology
مقاله انگلیسی
6 Performance of coated and uncoated mixed ceramic tools in hard turning process
عملکرد ابزار سرامیک مخلوط پوششدار و بدون پوشش در فرایند تبدیل سخت-2016
The present contribution deals with the study of the effects of cutting speed, feed rate and depth of cut on the performance of machining which traditionally named ‘‘machinability”. The focus is made on the effect of the pre-cited cutting parameters on the evolution of sur- face roughness and cutting force components during hard turning of AISI D3 cold work tool steel with CC6050 and CC650 ceramic inserts. Also, for both ceramics a comparison of theirwear evolution with time and its impact on the surface equality was proposed. The plan-Keywords:Hard turningning of experiments was based on Taguchi’s L16orthogonal array. The analysis of varianceSurface roughness Cutting forceTool wear Taguchi method RSM(ANOVA), the signal-to-noise ratio and response surface methodology (RSM) were adopted.Consequently, the validity of proposed linear regression model was checked and the most important parameter affecting the surface roughness and cutting force components were determined. Furthermore, in order to determine the levels of the cutting regime that lead to minimum surface roughness and minimum machining force the relationship between cutting factors was analyzed. The results revealed that the surface quality obtained with the coated CC6050 ceramic insert is 1.6 times better than the one obtained with uncoated CC650 ceramic insert. However, the uncoated ceramic insert was useful in reducing the machining force.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Hard turning | Surface roughness | Cutting force | Tool wear | Taguchi method | RSM
مقاله انگلیسی
7 Machinability evaluation and desirability function optimization of turning parameters for Cr2O3 doped zirconia toughened alumina (Cr-ZTA) cutting insert in high speed machining of steel
ارزیابی ماشینکاری و تابع مطلوبیت بهینه سازی تبدیل پارامترهای Cr2O3 به آلومینیوم نشکن زیرکونیا (کروم، ZTA) برش درج در ماشینکاری با سرعت بالا از فولاد-2016
In present study, mechanical properties, microstructure and machining parameter optimization of Cr2O3 doped zirconia toughened alumina (ZTA) ceramic insert have been investigated for application in high speed turning of AISI 4340 steel with achieving maximum tool life. The yttria stabilized zirconia (YSZ) in α-Al2O3 matrix with varying percentage of co-doped chromia (Cr2O3) is prepared to study the phase transformation behaviour. The samples are uniaxially pressed in the form of cutting inserts and subsequently sintered at 1600 1C to evaluate the mechanical properties. Hardness and fracture toughness reaches the highest value i.e. 17.40 GPa and 7.20 MPa m1/2 respectively at 0.6% Cr2O3 doped ZTA due to more metastable tetragonal ZrO2 phase present in the alumina matrix. After 50 min of machining, the flank wear and surface roughness are found well below the tool rejection criteria. The cutting force also does not affect detrimentally on the job–tool interface. Turning experiments have been adopted as per central composite design (CCD) of response surface methodology (RSM) with varying 3 levels of cutting speed (140 m/ min, 280 m/min, 420 m/min), feed rate (0.12 mm/rev, 0.18 mm/rev, 0.24 mm/rev) and depth of cut (0.50 mm, 1.00 mm, 1.50 mm). The effect of each input parameter on output responses is investigated using analysis of variance (ANOVA) and modelled using regression analysis. The influence of cutting speed, feed rate and depth of cut is observed maximum for determination of flank wear, cutting force and surface roughnessrespectively. Cutting speed of 420 m/min with feed rate of 0.12 mm/rev and depth of cut of 0.5 mm has been shown as optimized condition with 83.32% desirability for minimum tool failure and maximum tool life.& 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.
Keywords: Chromia | Zirconia toughened alumina | Machinability | Central composite design | Response surface methodology
مقاله انگلیسی
8 Application of Particle Swarm Optimization for Optimizing the Process Parameters in Turning of PEEK CF30 Composites
استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند در تبدیل از PEEK CF30 کائوچو و مواد مرکب-2016
This work deals with optimization of multiple characteristics in Computer Numerical Control (CNC) turning of reinforced Poly Ether Ether Ketone (PEEK CF30) with TiN coated tools under dry condition. The considered criteria included specific cutting pressure, machining force and cutting power. Three controllable factors of the turning process consisting of cutting speed, depth of cut and feed rate were incorporated. Taguchi design of experiments method was used to arrange the experimentation task. The developed response surface models were then employed with particle swarm optimization (PSO) to optimize the cutting conditions. PSO program gives the minimum values of the considered criteria and the corresponding optimal cutting conditions.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Faculty of Engineering.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering
Keywords: PEEK CF30 | Design of experiments (DOE) | Response surface methodology (RSM) | particle swarm optimization (PSO).
مقاله انگلیسی
9 Application of image processing to assess emulsion stability and emulsification properties of Arabic gum
استفاده از پردازش تصویر برای ارزیابی ثبات امولسیون و خواص امولسیون صمغ عربی-2015
tThis paper focuses on the development of an effective methodology to determine the optimum levelsof independent variables leading to maximize stability of O/W emulsions containing Arabic gum, as anatural emulsifier and stabilizer. Response surface methodology (RSM) was employed to determine theeffect of Arabic gum content (2%, 5%, and 8% (w/w)), homogenization time (5, 12.5, and 20 min) andstorage temperature (4, 22, and 40◦C). Image processing was used to determine emulsion stability basedon responses including creaming index, centrifugal stability, viscosity, color parameters, and D32andD43indices. For each response, a second-order polynomial model with high coefficient of determination(R2) values ranging from 0.95 to 0.989 was developed using multiple linear regression analysis. Theoptimization results showed that the overall optimum region with the highest stability was found to beat the combined levels of 5.81% (w/w) Arabic gum content, 5 min homogenization time, and 22◦C forstorage temperature. Keywords: Emulsion stability Images processing Arabic gum RSM
مقاله انگلیسی
10 تجزیه و تحلیل HPLC-PDA مهار کننده های ACE، هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در طراحی آزمایش ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
روش کروماتوگرافی مایع ساده، سریع، دقیق و حساس با عملکرد بالا برای اندازه گیری همزمان مهار کننده های ACE با هیدروکلروتیازید و اينداپاميد در فرمولاسیون های دارویی توسعه داده شده است. طراحی آزمایش (DOE) با استفاده از طراحی تركيب مرکزی (CCD) برای تسهیل توسعه روش و بهینه سازی آن استفاده شد. فاز متحرک استفاده از روش پاسخ سطحي با استفاده از نرم افزار کارشناس طراحی بهینه سازی شده است. جداسازی کروماتوگرافی در ستون Hypersil -Gold C18 (100•4.6 mm، 3lm، Thermo Fisher Scientific, USA) در 25 C به دست آمد. فاز متحرک 58٪ بافر (5mM) KH2PO4، حاوی تريتيلامين (0.25ml/L) 25% استونیتریل و 17٪ متانول (با pH تنظیم شده0.1 ± 2.8) بود. تجزیه و تحلیل در 215 نانومتر انجام شد. نرخ جریان فاز متحرک 1.0 ml/min و حجم تزریق10µl بود. روش از نظر خطی، محدودیت های سنجش کمی و تشخیص، دقت، استحکام و نیرومندی بر اساس دستورالعمل کنفرانس بین المللی هماهنگ سازي (ICH) اعتبار سنجي شد. منحنی هاي کالیبراسیون (برای لیزینوپریل، هیدروکلروتیازید، کاپتوپریل، ايميداپريل، پريندوپريل، اينداپاميد و تراندولاپریل) در محدوده غلظت 5- 35 µg/ml خطی بود. حد تشخیص و حد سنجش کمی برای داروهای تجربی در محدوده 0.03-0.61 و 0.08-1.84µg / ML بود.
کلید واژه ها: HPLC | مهارکننده های ACE | هیدروکلروتیازید | اینداپامید | طراحی آزمایشات (DOE) | طرح مرکب مرکزی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi