دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Risk-based fuzzy axiomatic design approach Multiple attribute decision making Shannon entropy Material selection Gas turbine دیدگاه طراحی خودکار فازی مبتنی بر خطر، انتروپی شانون، تصمیم گیری چندگانه نسبتی، انتخاب مواد، توربین گازی::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Risk-based fuzzy axiomatic design approach Multiple attribute decision making Shannon entropy Material selection Gas turbine دیدگاه طراحی خودکار فازی مبتنی بر خطر، انتروپی شانون، تصمیم گیری چندگانه نسبتی، انتخاب مواد، توربین گازی

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 فرآیند انتخاب مواد براساس ریسک که توسط تئوری اطلاعات حمایت می شود: مطالعه موردی توربین های گازی صنعتی
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 14 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
تیغه های توربین گازی با استفاده از مواد با مقاومت بالا در دمای بالا تولید می شوند، زیرا آنها در اغلب در معرض محیط های شدید قرار دارند. انتخاب مواد برای چنین مواردی باید با حساسیت و با استفاده از یک روش سیستماتیک انجام شود. علاوه بر این، ممکن است خطرات مختلفی در مورد ارزش های مواد مناسب وجود داشته باشد. به عنوان مثال، تفاوت بین شرایط طراحی شده و شرایط غیر منتظره ممکن است برخی از ویژگی های خطرناک را برای مواد ایجاد کند. اگرچه با توجه به خطراتی که برای مسئله انتخاب مواد تیغه توربین گاز یا موارد عملی مشابه با تکنولوژی بالا مورد توجه است، در چنین زمینه هایی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. این مقاله الگوریتم انتخاب مواد مبتنی بر ریسک را با استفاده از اصول انتروپیهای سو و شانون که بر اساس نظریه اطلاعات پشتیبانی می شود، ارائه می دهد. در این راستا، رویکرد طراحی محوری فازی با ریسک را با ضرایب اهمیت یکپارچه شده شانون را توسعه می دهیم. یک مثال دنیای واقعی در مورد انتخاب مواد از تیغه توربین گازی صنعتی با استفاده از چهار تکنیک شامل طراحی محوری فازی، طراحی محوری فازی وزنی، طراحی محوری فازی بر پایه ریسک و رویکرد طراحی محوری وزنی مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار گرفته است. در مثال، عوامل ریسک برای تعیین تاثیر تغییرات دما در خواص مواد تعیین می شود. در نهایت، رتبه بندی های حاصل با محاسبه ضرایب همبستگی رتبه بندی Spearman مقایسه می شوند. مقایسه ها نشان می دهد که در نظر گرفتن عوامل خطر در مسئله بر روی رتبه بندی نتیجه تاثیر می گذارد. ما نتایج روش های پیشنهادی را با رویکردهای فازی بدون وزن و وزن دار MULTIMOORA معتبر سازی می کنیم.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi