دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Routing::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Routing

تعداد مقالات یافته شده: 148
ردیف عنوان نوع
1 Developing and solving an integrated model for production routing in sustainable closed-loop supply chain
توسعه و حل یک مدل یکپارچه برای مسیر یابی تولید در زنجیره تأمین حلقه بسته پایدار-2021
Social and environmental sustainability has gained increasing importance in today’s complex supply chains. Accordingly, an integrated model for production routing in the sustainable closed-loop supply chain is presented in the current study. A three-objective mathematical model is also proposed to minimize supply chain costs, maximize social responsibility or social benefits, and finally, minimize environmental emissions. Sample trial problems are solved in three groups of the small, medium, and large size using the BCO algorithm. To prove the efficiency of this algorithm, its results are compared with the results using the NSGA-II algorithm in terms of comparative metrics such as quality, diversity, and spacing, as well as the runtime to the solution. According to the results, in all cases, the BCO algorithm outperformed the NSGA-II algorithm as it achieved more qualitative and near-optimal solutions. Also, the diversity metric values showed that the BCO algorithm is stronger in the exploration and extraction of the solution feasible region. The results of the metric of spacing and runtime to solution also showed that the NSGA-II algorithm achieves the solution in lower runtime than the BCO algorithm and searches solutions space in a more uniform manner.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Closed-loop supply chain | Sustainability | Production routing
مقاله انگلیسی
2 An efficient biometric based authenticated geographic opportunistic routing for IoT applications using secure wireless sensor network
یک مسیریابی فرصت طلبانه جغرافیایی معتبر مبتنی بر بیومتریک برای برنامه های IoT با استفاده از شبکه حسگر بی سیم امن-2021
The applications of Wireless Sensor Networks (WSNs) are been broadly utilized in the field of Internet of Things (IoT) under communication framework. Notwithstanding services gave by the WSNs, numerous IoT-related applications necessitate reliable and secure delivery of data over unsteady remote connec tions. In-order to ensure secure and reliable delivery of data, many existing paper works accomplish authentication based routing algorithms with numerous forwarders within the Wireless Sensor Networks. Be that as it may; these types of approaches are vulnerable to genuine attacks like Denial of Service (DoS), where countless duplicate data packets are intentionally dispatched to destination node which disturbs the typical activities of wireless sensor networks. So, here we propose a new scheme of security algorithm for the wireless sensor networks. Our method, Biometric based-Authenticated Geographic Opportunistic Routing (BAGOR) algorithm depends on the user biometrics to shield the violation of DoS attacks, in order to meet out the validness requirements and reliability in the network. By examining biometric and statistic state information (SSI) of remote connections, BAGOR uses a trust model as statistic state information to get better proficiency of packet delivery. Dissimilar to past pioneering routing algorithm, BAGOR guarantees data honesty by building up an entropy-deployed selective validation algorithm and can detach DoS aggressors and reduce the computational expense. Thus, the eveloped procedure is assessed and compared with already existing security techniques. The simulations show that BAGOR decreasing system traffic, shielding against Denial of Service attacks, and expanding the lifetime of a sensor node in the network. Thus, the usefulness and execution of the whole system is enhanced.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved. Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the Emerging Trends in Materials Science, Technology and Engineering.
Keywords: Biometric authentication | BAGOR algorithm | Denial-of-Service attacks | Geographic opportunistic routing | Statistic state information
مقاله انگلیسی
3 Sustainable supply chain management for perishable products in emerging markets: An integrated location-inventory-routing model
مدیریت پایدار زنجیره تأمین برای محصولات فاسدشدنی در بازارهای نوظهور: یک مدل مسیریابی-موجودی-مکانیابی یکپارچه-2021
The demand for perishable products in emerging markets has been increasing. However, the perishability of products brings tremendous challenges for firms to build a sustainable supply chain. In this paper, we propose an integrated model of location-inventory-routing for perishable products, considering the factors of carbon emissions and product freshness. First, the economic cost, carbon emission levels, and freshness of the perishable products are analyzed. Second, with the goals of achieving the lowest economic cost and carbon emissions and the highest product freshness, a multi-objective planning model is developed, and constraints are established based on the actual location-inventory-routing situation. Third, the YALMIP toolbox is used to solve the model, and the optimal solution to this complex multi-objective problem is obtained. Finally, the effectiveness and feasibility of the proposed method are verified by the case study, as well as the sensitivity vehicle speed to the results. It is found that the integrated model proposed in this paper is able to significantly improve the efficiency of perishable goods supply chain management from the perspective of global optimization, and vehicle speed is able to significantly affect economic costs and carbon emissions.
Keywords: Emerging market | Sustainable operations | Perishable product supply chain | Location-inventory-routing integration | Carbon emissions
مقاله انگلیسی
4 Evolving challenges and strategies for fungal control in the food supply chain
چالش ها و استراتژی های در حال کنترل برای کنترل قارچ در زنجیره تامین مواد غذایی-2021
Fungi that spoil foods or infect crops can have major socioeconomic impacts, posing threats to food security. The strategies needed to manage these fungi are evolving, given the growing incidence of fungicide resistance, tightening regulations of chemicals use and market trends imposing new food-preservation challenges. For example, alternative methods for crop protection such as RNA-based fungicides, biocontrol, or stimulation of natural plant defences may lessen concerns like environmental toxicity of chemical fungicides. There is renewed focus on natural product preservatives and fungicides, which can bypass regulations for ‘clean label’ food products. These require investment to find effective, safe activities within complex mixtures such as plant extracts. Alternatively, physical measures may be one key for fungal control, such as polymer materials which passively resist attachment and colonization by fungi. Reducing or replacing traditional chlorine treatments (e.g. of post-harvest produce) is desirable to limit formation of disinfection by-products. In addition, the current growth in lower sugar food products can alter metabolic routing of carbon utilization in spoilage yeasts, with implications for efficacy of food preservatives acting via metabolism. The use of preservative or fungicide combinations, while involving more than one chemical, can reduce total chemicals usage where these act synergistically. Such approaches might also help target different subpopulations within heteroresistant fungal populations. These approaches are discussed in the context of cur- rent challenges for food preservation, focussing on pre-harvest fungal control, fresh pro- duce and stored food preservation. Several strategies show growing potential for mitigating or reversing the risks posed by fungi in the food supply chain.ª 2021 The Author(s). Published by Elsevier Ltd on behalf of British Mycological Society. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). * Corresponding author. E-mail address: Simon.Avery@nottingham.ac.uk (S. V. Avery).1 Authors made equal contributions. https://doi.org/10.1016/j.fbr.2021.01.0031749-4613/ª 2021 The Author(s). Published by Elsevier Ltd on behalf of British Mycological Society. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Keywords: Agrichemicals | Antimicrobial resistance | Food spoilage | Phytopathogens | Spoilage fungi
مقاله انگلیسی
5 Hybridization of an interactive fuzzy methodology with a lexicographic min-max approach for optimizing a multi-period multi-product multi-echelon sustainable closed-loop supply chain network
ترکیبی از یک روش فازی تعاملی با رویکرد حداکثر واژه نامه نگاری برای بهینه سازی یک شبکه زنجیره تامین پایدار حلقه بسته چند محصولی چند دوره ای-2021
Here, a fuzzy multi-period multi-echelon multi-objective mixed-integer non-linear programming (MOMINLP) model is considered for a sustainable multi-product multi-site multi-distribution multi-customer supply chain in forward flow having multi-centers for collecting, checking, repairing and decomposing and multi-disposal cen- ters in the reverse flow. Minimizing the total cost of the closed-loop supply chain (CLSC), elevating the customer satisfaction degrees, minimizing the total waiting time, minimizing the manufacturing site greenhouse gases and minimizing the CO2 emissions from vehicles are considered as the objective functions. Furthermore, integration of strategic decisions of flow allocations and vehicle routing with tactical and operational decisions such as production and workforce planning and improving upon customer satisfaction are considered. Also, we are concerned with the stability of the model and the accuracy of the obtained solution. We consider uncertainty and propose an appropriate method to develop a fair optimization of the distribution of raw materials and products to the supply chain participants. The presented solution method initially considers an adaptation of the lexico- graphic min–max fairness approach to finding a short delay for the delivery time of all the existing flows between every two consecutive echelons of the CLSC network. Then, a service quality measure is introduced to evaluate the uncertain delivery time considering the delay unpleasantness measure (DUM) index and measure the delay unpleasantness of all the existing delivery time delays. The model is converted to an auxiliary crisp MOMINLP problem by taking appropriate strategies, and a novel interactive fuzzy approach is proposed to find a compromised solution. The effectiveness of the algorithm is illustrated through a generated case study. The validity of the proposed method is confirmed by comparing the obtained results with the ones obtained by some other valid approaches, making use of distance and dispersion measure functions. Computational results show the proposed fuzzy method to be more efficient than other approaches. The encouraging results provide motivations for the use of our proposed fuzzy approach to solving other kinds of multi-objective mixed-integer models.
Keywords: Closed-loop supply chain | Fuzzy optimization | Lexicographic min–max fairness | Multi-objective mixed-integer non-linear programming | Uncertainty | Compromised solution
مقاله انگلیسی
6 A set of efficient heuristics and meta-heuristics to solve a multi-objective pharmaceutical supply chain network
مجموعه ای از روشهای اکتشافی و کارآیی کارآمد برای حل یک شبکه زنجیره تامین دارویی چند هدفه-2021
In this paper, we propose a new multi-objective optimization approach for the pharmaceutical supply chain network (PSCN) design problem to minimize the total cost and the delivery time of pharmaceutical products to the hospital and pharmacy, while maximizing the reliability of the transportation system. A new mixed-integer non-linear programming model was developed for the production-allocation-distribution-inventory-ordering- routing problem. Three new heuristics (H-1), (H-2), and (H-3) have been proposed and to validate the model, two new meta-heuristic algorithms, namely, an Improved Social Engineering Optimization (ISEO) and Hybrid Firefly and Simulated Annealing Algorithm (HFFA-SA) have been developed. The proposed mathematical model has been evaluated through extensive simulation experiments by analyzing different criteria. The results show that the proposed model along with the solution method provides a reliable and powerful instrument to solve the PSCN design problem.
Keywords: Pharmaceutical supply chain network | Heuristic algorithms | Improved social engineering optimization | Hybrid firefly and simulated annealing | algorithm | Multi-objective optimization
مقاله انگلیسی
7 Multi-objective sustainable opened- and closed-loop supply chain under mixed uncertainty during COVID-19 pandemic situation
چندین هدف پایدار حلقه بسته و حلقه بسته تحت عدم اطمینان مخلوط در طی وضعیت همه گیر COVID-19-2021
Logistics problems play a significant role in an emergency situation. During and after a critical circumstance (like pandemic COVID-19), it is an important task to active the opened- and closed-loop system through an efficient and resilient supply chain network. This paper considers a multi-objective multi-product multi-period two-stage sustainable opened- and closed-loop supply chain planning to maintain supply among production centers and various hospitals during COVID-19 pandemic situation. To build a less contagious network, transportation problem and pick-up-delivery vehicle routing problem are designed as two stages, respectively to carry out distribution. We allow a mixed uncertain environment by considering uncertain-random parameters in the proposed model to express ambiguity in real-life data. A multi-attribute decision making approach is suggested to determine the priorities of affected areas, according to their urgency in terms of entropy weights. Moreover, a robust optimization approach for uncertain-random parameter is developed to cope with uncertainty in different scenarios, and thereafter augmented weighted Tchebycheff method is applied to solve the model. To demonstrate the practicability of the proposed model and solving approach, three test problems with reasonable sizes are considered and results are discussed through some sensitivity analyses.
Keywords: Sustainable opened- and closed-loop supply chain | Mixed uncertainty | Multi-attribute decision making | Transportation problem | Pick-up-delivery vehicle routing problem | Robust optimization.
مقاله انگلیسی
8 Combining Production and Distribution in Supply Chains: the Hybrid Flow-Shop Vehicle Routing Problem
ترکیب تولید و توزیع در زنجیره های تأمین: مشکل مسیریابی وسایل نقلیه فروشگاه های گلخانه ای ترکیبی-2021
Many supply chains are composed of producers, suppliers, carriers, and customers. These agents must be coordinated to reduce waste and lead times. Production and distribution are two essential phases in most supply chains. Hence, improving the coordination of these phases is critical. This paper studies a combined hybrid flow-shop and vehicle routing problem. The production phase is modeled as a hybrid flow-shop configuration. In the second phase, the produced jobs have to be delivered to a set of customers. The delivery is carried out in batches of products, using vehicles with a limited capacity. With the objective of minimizing the service time of the last customer, we propose a biased-randomized variable neighborhood descent algorithm. Different test factors, such as the use of alternative initial solutions, solution representations, and loading strategies, are considered and analyzed.
Keywords: hybrid flow-shop problem | vehicle routing problem | biased randomization | metaheuristics
مقاله انگلیسی
9 Integrated computer vision algorithms and drone scheduling
الگوریتم های یکپارچه بینایی ماشین و برنامه ریزی هواپیماهای بدون سرنشین-2021
Computer vision algorithms have attained significant accuracy in the past decade, among which arguably the most important one is deep neural networks. Unmanned aerial vehicles, commonly called drones, equipped with cameras, offer a convenient, efficient, and cost-effective way of collecting a large set of images. Combining drones and computer vision algorithms can automate the monitoring and surveying of infrastructure systems, for example, car detection (Maria et al., 2016), pedestrian and bicycle volume data collection (Kim, 2020), and road degradation survey (Leonardi et al., 2018). However, the existing research has been largely driven by two independent streams of expertise: computer vision and drone scheduling. Computer scientists strive to design more accurate computer vision algorithms without much consideration of how the images are collected, whereas operations researchers endeavor to design drone routing algorithms to collect a given set of images in the most efficient manner. We suggest that the planning of images to collect (number and locations of images, amongst others) and the design of—more often than not, the choice of—computer vision algorithms should be determined holistically instead of independently. Section 2 presents an example to show the number of images to collect depends on the accuracy of the computer vision algorithms. Section 3 lays out the roadmap for future research direction.
مقاله انگلیسی
10 Radial propagation of yield-power-law grouts into water-saturated homogeneous fractures
انتشار شعاعی ماسه های عملکردقدرت -قانون در شکستگی های همگن اشباع شده با آب-2020
This study presents analytical solutions for single-phase radial flow of yield-power-law fluids between homogeneous fractures (smooth parallel plates), which covers the special cases of yield-power-law fluids, i.e., Herschel-Bulkley, Bingham and power-law fluids, as well as Newtonian fluids. The analytical solution for radial flow of Herschel-Bulkley fluids is given for the first time. A formula for the plug flow region created by the yield stress is deduced, showing that this is constant and independent of the radius for radial flow of yield-stress fluids, which is also verified by numerical simulations. For modeling of the rock grouting process where the yieldpower- law grouts are injected into water-saturated fractures, we also established a general mathematical model for the two-phase (one yield-power-law grout and one Newtonian fluid) radial flow in homogeneous fractures using the Reynolds equation based on the derived analytical solutions for single-phase radial flow of yield-power-law grouts. By solving the two-phase radial flow problem, the evolution of pressure distribution and grout propagation length is illustrated. The results generally show the high sensitivity of the rheological parameters and the potentially important impact of water flow and time-dependent rheological properties on the radial propagation of yield power-law grouts.
Keywords: Rock grouting | Two-phase flow | Radial flow | Yield-power-law fluids | Plug flow region | Propagation length
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi