دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Safety::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Safety

تعداد مقالات یافته شده: 591
ردیف عنوان نوع
1 Data Mining Strategies for Real-Time Control in New York City
استراتژی داده کاوی برای کنترل زمان واقعی در شهر نیویورک-2105
The Data Mining System (DMS) at New York City Department of Transportation (NYCDOT) mainly consists of four database systems for traffic and pedestrian/bicycle volumes, crash data, and signal timing plans as well as the Midtown in Motion (MIM) systems which are used as part of the NYCDOT Intelligent Transportation System (ITS) infrastructure. These database and control systems are operated by different units at NYCDOT as an independent database or operation system. New York City experiences heavy traffic volumes, pedestrians and cyclists in each Central Business District (CBD) area and along key arterial systems. There are consistent and urgent needs in New York City for real-time control to improve mobility and safety for all users of the street networks, and to provide a timely response and management of random incidents. Therefore, it is necessary to develop an integrated DMS for effective real-time control and active transportation management (ATM) in New York City. This paper will present new strategies for New York City suggesting the development of efficient and cost-effective DMS, involving: 1) use of new technology applications such as tablets and smartphone with Global Positioning System (GPS) and wireless communication features for data collection and reduction; 2) interface development among existing database and control systems; and 3) integrated DMS deployment with macroscopic and mesoscopic simulation models in Manhattan. This study paper also suggests a complete data mining process for real-time control with traditional static data, current real timing data from loop detectors, microwave sensors, and video cameras, and new real-time data using the GPS data. GPS data, including using taxi and bus GPS information, and smartphone applications can be obtained in all weather conditions and during anytime of the day. GPS data and smartphone application in NYCDOT DMS is discussed herein as a new concept. © 2014 The Authors. Published by Elsevier B.V. Selection and peer-review under responsibility of Elhadi M. Shakshu Keywords: Data Mining System (DMS), New York City, real-time control, active transportation management (ATM), GPS data
مقاله انگلیسی
2 Failure mode and reliability study for Electrical Facility of the High Temperature Engineering Test Reactor
بررسی حالت خرابی و قابلیت اطمینان برای تاسیسات الکتریکی راکتور آزمایشی مهندسی دما بالا-2021
The first-of-a-kind commercial electricity and hydrogen cogeneration system is being designed by the Japan Atomic Energy Agency (JAEA) to establish the industrial application of the High Temperature Gas-cooled Reactors (HTGR). The High Temperature Engineering Test Reactor (HTTR) is expected to be coupled with a test cogeneration plant to demonstrate its safety features and justify further HTGR technology development. The aim of this work was to assess the frequency of the unplanned outages of such a plant due to the failures of the HTTR Electrical Facility. The system analysis has been performed followed by the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). The new FMEA-based Gradual Screening Approach has been proposed and applied in order to select the most relevant failure modes. The initial calculation performed for the standard configuration of the system indicated that the reliability may be insufficient for its long-term commercial operation, as planned for about 20 years. Therefore, several modifications of the design have been proposed, aiming at the reliability enhancement. However, the updated results are still below the industrial standards. This opens up a new field of research in reliability engineering and creates a challenge for the HTGR-based cogeneration plants consisting of the joint nuclear-chemical facilities.
Keywords: HTTR reactor | Electrical Facility | FMEA-based Gradual Screening | Nuc-Chem facility | Reliability
مقاله انگلیسی
3 The architecture of accounting and the neoliberal betrayal of life
معماری حسابداری و خیانت نئولیبرالی از زندگی-2021
This paper identifies the way in which accounting practices reinforced the increasing influence of the intolerant financial emphasis of the market on the quality of social housing under neoliber- alism when successive British governments gave little importance to the impact of aesthetic and ethical qualities of social housing on the well-being of inhabitants. Social values, most especially safety and beauty, were able to be reinterpreted according to economic logic, thereby denying the need for them to be explicitly considered in any social housing decisions. The study emphasises the way in which the austerity and deregulation agenda of neoliberal policies that had a signif- icant impact on building and fire safety regulations were ultimately justified by financial criteria. The Grenfell Tower fire in 2017 belatedly exposed the way in which the financial and operational visibilities created by accounting practices had become crucial to the successful implementation of the economic logic of the neoliberal agenda and related market priorities of successive British governments, irrespective of the consequences. The paper demonstrates how the Grenfell Tower refurbishment was the apotheosis of neoliberalism; a toxic mix of austerity, outsourcing and deregulation. The focus on value for money in the refurbishment led ultimately to the betrayal of life of the residents.
keywords: حسابداری | برج گرنفل | مسکن اجتماعی | نئولیبرالیسم | فوکو | Accounting | Grenfell Tower | Social housing | Neoliberalism | Foucault
مقاله انگلیسی
4 Multifactor door locking systems: A review
سیستم های قفل درب چند عاملی: مروری-2021
Security has become very important, but along with that, people also need a system that is not very expensive and can be customized to meet our needs. As conventional door locks can be easily opened, this makes people vulnerable to security threats. This study attempts a comparative analysis of pre- existing researches, made in the field of security control system developed and improvised over the span of time with multifactor authentication technique’s evolvement. The components, hardware complications, work efficiency and algorithms used in each of the model is drawn as a comparison to other to pro- vide an idea of systematic development in this regard. With each passing day, security systems are advancing and new technology is being developed. Security systems or door locking mechanics have evolved from metallic door locks of primitive type keys, to advanced controlling structure with up to four or five step authentications to ensure utmost safety.© 2021 Elsevier Ltd. All rights reserved. Selection and peer-review under responsibility of the scientific committee of the 3rd International Conference on Materials, Manufacturing and Modelling.
Keywords: Security | Door lock | Multifactor authentication | Biometric verification | Keypad | Gsm lock
مقاله انگلیسی
5 Blood supply chain operation considering lifetime and transshipment under uncertain environment
عملکرد زنجیره تامین خون با توجه به طول عمر و انتقال مجدد در یک محیط نامشخص-2021
According to the characteristics of blood inventory control problem under the condition of blood shortage, the dynamic decision-making problem of blood supply chain is investigated in this paper. Firstly, based on the recursive equation, the state transition equations of two categories of blood demand under two inventory issue strategies (FIFO and LIFO) are given. The mathematical expressions of key indexes such as blood outdating and blood shortage are obtained. A blood collection decision- making method based on EWA (Estimated Withdrawal & Aging) strategy is proposed. Then, an optimal model of blood transshipment problem is established with the goal of the shortest transshipment time and the maximum freshness of the transported blood. In addition, an allocation planning model with multiple priority requirements and fairness concerns is established to achieve the best fairness and the minimum shortage. Besides, a discrete event system simulation (DESS) framework is designed according to the characteristics of the model. Finally, the effectiveness of the decision-making method and EWA inventory strategy are verified by numerical simulation. The results show that safety stock, target stock level and fluctuation range of demand have significant impacts on the control effect of blood inventory.© 2021 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Blood shortage | Blood collection | Blood allocation | Blood transshipment | Blood supply chain | Discrete event system simulation
مقاله انگلیسی
6 Uncovering research streams on agri-food supply chain management: A bibliometric study
کشف جریانهای تحقیق در مورد مدیریت زنجیره تأمین مواد غذایی کشاورزی: یک مطالعه کتابشناختی-2021
This study carried out a bibliometric analysis to critically review the evolution of the agri-food supply chain (AFSC) research field over the period of 2008–2019. A set of 1236 articles was analyzed from the Web of Science database. Besides using different analytical scientometric tools (topic mapping, co-citation, co-authorship and overlay visualization networks), this study identified frequently-used keywords, new and hot research topics and frequently-studied supply chain management (SCM) practices. Frequently used keywords are food supply chain, food waste, sustainability, food safety, SCM, food industry, and food security. New research themes include contract, blockchain, internet of things, resilience, and short food supply chain, a topic that demands further research especially due to the international COVID-19 pandemic and the need of farmers to be closer to the consumers. Hot research topics, that is, subjects that have been studied in highly cited papers were also identified include life cycle assessment, environmental impact, packaging, water use, food waste prevention, food waste generation, blockchain and carbon footprint. Among SCM practices, this study observed that risk and sustainable SCM are frequently used keywords. Procurement and reverse logistics were observed in fewer studies. SCM, food waste, food quality, GHG emissions and risk management are sustainable SCM practices frequently observed.
Keywords: Agri-food supply chain | Bibliometric analysis | Co-authorship | Co-citation analysis | Scientometrics | Supply chain management practices
مقاله انگلیسی
7 Accounting for seasonal effects on cyclist-vehicle crashes
حسابداری برای اثرات فصلی بر روی تصادفات دوچرخه سواری-2021
Crash data is usually aggregated over time where temporal correlation contributes to the unobserved hetero- geneity. Since crashes that occur in temporal proximity share some unobserved characteristics, ignoring these temporal correlations in safety modeling may lead to biased estimates and a loss of model power. Seasonality has several effects on cyclists’ travel behavior (e.g., the distribution of holidays, school schedules, weather varia- tions) and consequently cyclist-vehicle crash risk. This study aims to account for the effect of seasonality on cyclist-vehicle crashes by employing two groups of models. The first group, seasonal cyclist-vehicle crash fre- quency, employs four vectors of the dependent variables for each season. The second group, rainfall involved cyclist-vehicle crash frequency, employs two vectors of the dependent variables for crashes that occurred on rainy days and non-rainy days. The two model groups were investigated using three modeling techniques: Full Bayes crash prediction model with spatial effects (base model), varying intercept and slope model, and First- Order Random Walk model with a spatial–temporal interaction term. Crash and volume data for 134 traffic analysis zones (TAZ’s) in the City of Vancouver were used. The results showed that the First-Order Random Walk model with spatial–temporal interaction outperformed the other developed models. Some covariates have different associations with crashes depending on the season and rainfall conditions. For example, the seasonal estimates for the bus stop density are significantly higher for the summer and spring seasons than for the winter and autumn seasons. Also, the intersection density estimate for a rainy day is significantly higher than a non- rainy day. This indicates that on a rainy day each intersection to the network adds more risk to cyclists compared to a non-rainy day.
keywords: ایمنی دوچرخه سواری | خطر سقوط فصلی | اثر آب و هوا بر روی خطر سقوط دوچرخه سواران | فضایی | بیل کامل | Cyclist safety | Seasonal crash risk | Weather effect on cyclists’ crash risk | Spatiotemporal | Full Bayes
مقاله انگلیسی
8 Improving multi-sport event ticketing accounting information system design through implementing RFID and blockchain technologies within COVID-19 health protocols
بهبود طراحی سیستم اطلاعات حسابداری بلیط رویدادهای چند ورزشی از طریق پیاده‌سازی فناوری‌های RFID و بلاک چین در پروتکل‌های بهداشتی COVID-19-2021
To run a multi-sport event, it is necessary to have a design of accounting information system for ticket sales that can run efficiently and can reduce opportunities of fraudulent acts. A case study during the 18th Asian Games 2018 shows that there were problems of inadequate ticket sales facilities for prospective spectators due to vendor diversion to the frictional problems such as venues located in various regions and protection of spectator rights in accordance with the purchased tickets. Some cases found in the multi-sport event were false seats and fictitious spectators allowed entrance to some arenas they did not have the right to enter, although they have gone through verification measures using line-of-sight barcoding technology. Some cases were also found during the 18th Asian Games 2018, in which there was a problem of inadequate ticket sales facilities for prospective spectators due to a change of vendor. There were also frictional problems on venues which are spread in various regions and regarding protection of spectators’ rights per their purchased tickets. Moreover, it is fundamental that we take concern in the current pandemic situation, all event organizers are obliged to consider implementing health protocols issued by the World Health Organization (WHO) for safety to break the chain of COVID-19 infection. This study is conducted to identify the core of those problems and offer a solution by implementing radio-frequency identification (RFID) and blockchain technology to optimize the services applied in the multi-sport event, especially during and post-pandemic. Ticketing effectiveness for spectators are also challenged by budgetary and eco-friendliness issues.
keywords: سیستم اطلاعات حسابداری | بارکش | کووید -19 | رویداد چند ورزش | رام | بلیط بلیط | Accounting information system | Blockchain | COVID-19 | Multi-sport event | RFID | Ticketing
مقاله انگلیسی
9 Accounting and auditing of credit loss estimates: The hard and the soft
حسابداری و حسابرسی تخمین زیان اعتباری: سخت و نرم-2021
A key goal of financial reporting is to address information asymmetries, which are amplified in the case of banks given their credit, maturity and liquidity transformation and complex, judgmental accounting standards dealing with expected credit losses (ECL). The paper explores the role of bank management in estimating and recognizing ECL, and how external auditors challenge the resulting figures. Based on analysis of G-SIB disclosures, it concludes that management and auditors tend to prioritize observable and verifiable, hard information to reduce challenge to their reported estimates and protect against the threat of legal liability. Emphasis on such information facilitates loss deferral, damaging the reliability of banks’ financial reporting, obscuring their safety and soundness picture and jeopardizing financial stability. Based on these conclusions, the paper seeks to open a new path to the research and policy analysis of credit loss recognition, introducing proposals to address the procyclicality of credit loss accounting by tackling inappropriate incentives that decouple risk taking from its translation onto banks’ financial statements.
keywords: انتظارات اعتباری انتظار می رود | عدم تقارن اطلاعات | افشای | عوارض جانبی | ثبات اقتصادی | پروسیکیت | Expected Credit Losses | Information asymmetries | Disclosures | Externalities | Financial stability | Procyclicality
مقاله انگلیسی
10 Heat recovery in an actual LNG supply chain: Retrofitting of designed heat exchange networks (HENs) for potential fuel saving
بازیابی گرما در یک زنجیره تامین LNG واقعی: مقاوم سازی مجدد شبکه های تبادل گرما (HENs) برای صرفه جویی احتمالی در سوخت-2021
The demand for liquefied natural gas (LNG) is steadily increasing and projected to become an important component of global energy demand. Although LNG processing requires high-energy to convert the gas into liquid, it is still the most preferable method of supply due to technical, economic, safety, and political reasons. Energy integration strategies and process optimization between units have been emphasized as ways to reduce energy demand. In this study, a rigorous simulation for proposed heat exchanger networks (HENs) between sulfur recovery units (SRU) and gas sweetening units (GSU) that exhibit heat sources and sinks was conducted. The HENs were designed using pinch analysis tools in Aspen Energy Analyzer (AEA) and were used to determine the maximum energy recovery and potential fuel savings after retrofitting within LNG supply chain. The feasibility of retrofitting the HENs into LNG plant without affecting process conditions or product quality was also determined. Although universal HEN reduces energy consumption of the existing plant by 68%, the network complexity limits its practical application. Simplified HENs between the sub-units reduced energy demand by 50% and achieved fuel saving of 34%. Retrofitting HENs improved existing LNG energy integration, enhanced process economy, reduced fossil fuel burning and protected the environment.
Keywords: Supply chain management | Risk management | Policy matrix
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi