دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Schema theory::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Schema theory

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Oh, the places you’ll go: A schema theory perspective on cross-cultural experience and entrepreneurship
Oh, the places you’ll go: A schema theory perspective on cross-cultural experience and entrepreneurship-2020
Emerging evidence suggests that there is a meaningful link between overseas experience and entrepreneurial activity. However, we find very limited inquiry at the individual-level into why cross-cultural exposure seems to enhance proclivities to engage in entrepreneurship. Drawing from Schema Theory, we argue that breadth of cross-cultural experience cultivates entrepreneurial intentions through the role of alertness—a set of schematic aptitudes for spotting commercial potential. Using a sample of lay individuals from the U.S. (N ¼ 581) with diverse entrepreneurial and overseas experience, we find support for our model. Our findings help explain why cross-cultural experiences can be so impactful for nascent venturing. The greater the diversity of foreign cultural exposure one attains, the greater it expands scanning and search, association and connection, and evaluation and judgment schemata salient to the pursuit of new venture opportunities.
Keywords: Cross-cultural experience| Cognition | Schema theory | Entrepreneurial intentions | Alertness
مقاله انگلیسی
2 نظريه طرحواره هاي ذهني از لحاظ هوشیاری کارآفرینانه
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 13 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
این مقاله به بررسی مفهوم هوشیاری کارآفرینانه کرزنر - مکانیزم و مقدمات آن – می پردازد. با الهام از نظریه تصمیم گیری و طرحواره ذهني، مدلی ایجاد شده است تا نحوه تغییرات در محیط را بواسطه هوشیاری کارآفرینانه و توجه واقع بر کارآفرینان را نشان دهد. هوشیاری کارآفرینانه در طرح واره های منحصر به فردی به کار می رود و به کارآفرین اجازه می دهد تا به تغییرات محیطی معنا ببخشد و این معنا توسط سایر مدیران داده نخواهد شد. استدلال شده است که هوشیاری به کارآفرینان اجازه می دهد تا فرصت هایی را کشف نمایند که نمی توان آنها را بواسطه غنی سازی طرحواره ای، تداعی طرحواره ای و آماده سازی طرحواره ای مطرح نمود. بنابراین ممکن است این سه پیشینه، مبنایی برای افزایش هوشیاری کارآفرینانه ایجاد نمایند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi