دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Security::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Security

تعداد مقالات یافته شده: 819
ردیف عنوان نوع
1 خوشامدگویی یا نه؟ - حس امنیت، تعلق خاطر و نگرش های افراد بومی نسبت به فرهنگ پذیری مهاجران
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
تنوع فرهنگی به دلیل مهاجرت تبدیل به یک وضوع کلیدی در بسیاری از جوامع امروزی شده است. این سوال که چگونه جمعیت بومی این توسعه ها را تجربه می کند دارای اهمیتی اساسی برای روابط بین فرهنگی است و پایه ای را برای فرهنگ پذیری مهاجران ایجاد می کند. ما با الهام از تحقیقات مربوط به تعلق خاطر و چند فرهنگی بودن، در اینجا فرض می کنیم که حس امنیت عمومی و خصوصی می تواند به نگرش های مثبت تر به تنوع فرهنگی مربوط شود درحالیکه حس تهدید می تواند به آزادی کمتر مربوط شود. به صورت صریح تر، مطالعه حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه تعلق خاطر عمومی افراد بومی (امن یا ترسان) و نیز حس امنیت (فرهنگی یا اقتصادی) خاص آنها می تواند به تجربیات آنها درباره فرهنگ پذیری مهاجران در کشور چند فرهنگه لوکزامبورگ مربوط شود. نمونه ما شامل 134 فرد لوکزامبورگی با میانگین سنی 02/45 (انحراف معیار 41/17) بود که یک پرسشنامه آنلاین را پر کردند. نتایج نشان داد که تعلق خاطر عمومی خود – گزارش شده توسط افراد ترسان رابطه ای مثبت با جهت گیری های غیر خوشامدگویانه ترِ فرهنگ پذیری دارد. روابط بین تعلق خاطر عمومی و جهت گیری های فرهنگ پذیری توسط حس امنیت فرهنگی وساطت می شود که تاثیراتی قوی روی جهت گیری های (غیر) خوشامدگویانه افراد بومی نسبت به دلستگی عمومی دارند. یافته ها بیانگر این هستند که جهت گیری های غیر خوشامدگویانه درقبال مهاجران که شامل آزادی برای برقراری رابطه و تبادل فرهنگی می شود، با حس امنیت فرهنگی و اقتصادی که به صورت جزئی توسط یک تعلق خاطر عمومی امن یا ترسان منحرف می شود، رابطه دارد. بنابراین به نظر می رسد که حس امنیت یک پایه امنی را برای دامنه و آزادی تنوع فرهنگی فراهم می کند که به منظور مواجهه موفقیت آمیز با چالش های جوامع چند فرهنگه امروزی مورد نیاز هستند.
مقاله ترجمه شده
2 تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 4 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 13
مقاله حاضر دو خط تحقیقی را پوشش می دهد که تعلق خاطر و شبکه های اجتماعی را به هم مرتبط می کند. یک نفر روی شبکه های تعلق خاطر تمرکز می کند (افرادی که نیازهای تعلق خاطر یک شخص را برآورده می کنند) و تفاوت های مربوط به ترکیب و سن و سال را در رابطه با این شبکه ها بررسی می کند. یکی دیگر تعلق خاطر را با تحلیل شبکه های اجتماعی ادغام می کند تا بررسی کند که چگونه تفاوت های فردی در تعلق خاطر بزرگسالان با مدیریت و ویژگی های شبکه های اجتماعی مثل تراکم، چندگانگی و مرکزیت مرتبط است. ما نشان می دهیم که شبکه های تعلق خاطر اکثر افراد کوچک و سلسله مراتبی است و یک شخص برای این تعلق خاطر عاملی اساسی می باشد (اغلب یک مادر یا شریک عشقی، بسته به سن). به علاوه، شیوه تعلق خاطر ویژگی ها و مدیریت شبکه را پیش بینی می کند به گونه ای که ناامنی با بسته نزدیکی، چندگانگی و مرکزیت کمتر و مدریت ضعیف تر (حفظ کمتر، فروپاشی بیشتر) همراه است.
مقاله ترجمه شده
3 A new architecture of Internet of Things and big data ecosystem for secured smart healthcare monitoring and alerting system
معماری جدید اینترنت اشیاء و اکوسیستم داده های بزرگ برای نظارت بر سیستم مراقبت سلامت هوشمند و سیستم هشدار دهنده امن-2018
Wearable medical devices with sensor continuously generate enormous data which is often called as big data mixed with structured and unstructured data. Due to the complexity of the data, it is difficult to process and analyze the big data for finding valuable information that can be useful in decision making. On the other hand, data security is a key requirement in healthcare big data system. In order to overcome this issue, this paper proposes a new architecture for the implementation of IoT to store and process scalable sensor data (big data) for health care applications. The Proposed architecture consists of two main sub architectures, namely, Meta Fog-Redirection (MF-R) and Grouping and Choosing (GC) architecture. MF-R architecture uses big data technologies such as Apache Pig and Apache HBase for collection and storage of the sensor data (big data) generated from different sensor devices. The proposed GC architecture is used for securing integration of fog computing with cloud computing. This architecture also uses key management service and data categorization function (Sensitive, Critical and Normal) for providing security services. The framework also uses MapReduce based prediction model to predict the heart diseases. Performance evaluation parameters such as throughput, sensitivity, accuracy, and f-measure are calculated to prove the efficiency of the proposed architecture as well as the prediction model.
Keywords: Wireless sensor networks ، Internet of Things ، Big data analytics ، Cloud computing and health car
مقاله انگلیسی
4 A Study of Big Data for Business Growth in SMEs: Opportunities & Challenges
مطالعه داده های بزرگ برای رشد اقتصادی در SMEs: فرصت ها و چالش ها-2018
In today’s world the data is considered as an extremely valued asset and its volume is increasing exponentially every day. This voluminous data is also known as Big Data. The Big Data can be described by 3Vs: the extreme Volume of data, the wide Variety of data types, and the Velocity required processing the data. Business companies across the globe, from multinationals to small and medium enterprises (SMEs), are discovering avenues to use this data for their business growth. In order to bring significant change in businesses growth the use of Big Data is foremost important. Nowadays, mostly business organization, small or big, wishes valuable and accurate information in decision-making process. Big data can help SMEs to anticipate their target audience and customer preferences and needs. Simply, there is a dire necessity for SMEs to seriously consider big data adoption. This study focusses on SMEs due to the fact that SMEs are backbone of any economy and have ability and flexibility for quicker adaptation to changes towards productivity. The big data holds different contentious issues such as; suitable computing infrastructure for storage, processing and producing functional information from it, and security and privacy issues. The objective of this study is to survey the main potentials & threats to Big Data and propose the best practices of Big Data usage in SMEs to improve their business process
Keywords: SME, Big Data, Efficieny, Analytics, Competitive Advantage
مقاله انگلیسی
5 Carry
حمل-2018
We apply the concept of carry, which has been studied almost exclusively in currency markets, to any asset. A security’s expected return is decomposed into its “carry,” an ex-ante and model-free characteristic, and its expected price appreciation. Carry predicts returns cross-sectionally and in time series for a host of different asset classes, including global equities, global bonds, commodities, US Treasuries, credit, and options. Carry is not explained by known predictors of returns from these asset classes, and it captures many of these predictors, providing a unifying framework for return predictability. We reject a generalized version of Uncovered Interest Parity and the Expectations Hypothesis in favor of models with varying risk premia, in which carry strategies are commonly exposed to global recession, liquidity, and volatility risks, though none fully explains carry’s premium.
keywords: Carry trade |Predictability |Stocks |Bonds |Currencies |Commodities |Corporate Bonds |Options |Liquidity risk |Volatility risk
مقاله انگلیسی
6 Belief-free price formation
شکل گیری قیمت آزاد از اعتقاد-2018
We analyze security price formation in a dynamic setting in which long-lived dealers repeatedly compete for the opportunity to trade with short-lived retail traders. We characterize equilibria in which dealers’ pricing strategies are optimal irrespective of the private information that each dealer may possess. Thus, our model’s predictions are robust to different specifications of the dealers’ information structure. These equilibria reconcile, in a unified and parsimonious framework, price dynamics that are reminiscent of well-known stylized facts: excess price volatility, price to trading flow correlation, stochastic volatility and inventory-related trading.
keywords: Financial market microstructure |Informed dealers |Price volatility |Belief-free equilibria
مقاله انگلیسی
7 Big Data fingerprinting information analytics for sustainability
تحلیل اطلاعات انگشت گذاری داده های بزرگ برای پایداری-2018
Web-based device fingerprinting is the process of collecting security information through the browser to perform stateless device identification. Fingerprints may then be used to identify and track computing devices in the web. There are various reasons why device-related information may be needed. Among the others, this technique could help to efficiently analyze security information for sustainability. In this paper we introduce a fingerprinting analytics tool that discovers the most appropriate device fingerprints and their corresponding optimal implementations. The fingerprints selected in the result of the performed analysis are used to enrich and improve an open-source fingerprinting analytics tool Fingerprintjs2, daily consumed by hundreds of websites. As a result, the paper provides a noticeable progress in analytics of dozens of values of device fingerprints, and enhances analysis of fingerprints security information
Keywords: Big Data ، Fingerprinting ، Web tracking ، Security ، Analytics
مقاله انگلیسی
8 The buyers’ perspective on security design: Hedge funds and convertible bond call provisions
دیدگاه خریداران درمورد طراحی ضمانت: سرمایه های مزایده ای و تامین های فراخوانی سرمایه ای قابل تبدیل-2018
We provide evidence that security design reflects the interplay of capital supplier and security issuer preferences. While call provisions have historically been the default option in convertible security design, only a minority of post-2005 issues are callable. Because hedge funds dominate the market for new convertibles today and because convertible arbitrage is less risky without callability, the recent diminution in the frequency of call provisions in new convertible bond issues illustrates the importance of the preferences of the suppliers of capital in security design.
keywords: Security design |Supply of capital |Call provisions |Convertibles |Hedge funds
مقاله انگلیسی
9 A survey towards an integration of big data analytics to big insights for value-creation
مروری به سوی تجمیع تحلیل داده های بزرگ به بینشی بزرگ برای ایجاد ارزش-2018
Big Data Analytics (BDA) is increasingly becoming a trending practice that generates an en ormous amount of data and provides a new opportunity that is helpful in relevant decision making. The developments in Big Data Analytics provide a new paradigm and solutions for big data sources, storage, and advanced analytics. The BDA provide a nuanced view of big data development, and insights on how it can truly create value for firm and customer. This article presents a comprehensive, well-informed examination, and realistic analysis of deploying big data analytics successfully in companies. It provides an overview of the architecture of BDA including six components, namely: (i) data generation, (ii) data acquisition, (iii) data storage, (iv) advanced data analytics, (v) data visualization, and (vi) decision-making for value-creation. In this paper, seven Vs characteristics of BDA namely Volume, Velocity, Variety, Valence, Veracity, Variability, and Value are explored. The various big data analytics tools, techniques and tech nologies have been described. Furthermore, it presents a methodical analysis for the usage of Big Data Analytics in various applications such as agriculture, healthcare, cyber security, and smart city. This paper also highlights the previous research, challenges, current status, and future di rections of big data analytics for various application platforms. This overview highlights three issues, namely (i) concepts, characteristics and processing paradigms of Big Data Analytics; (ii) the state-of-the-art framework for decision-making in BDA for companies to insight value-crea tion; and (iii) the current challenges of Big Data Analytics as well as possible future directions.
Keywords: Big data ، Data analytics ، Machine learning ، Big data visualization ، Decision-making ، Smart agriculture ، Smart city application ، Value- reation ، Value-discover ، Value-realization
مقاله انگلیسی
10
پلت فرم eTRIKS: مفهوم و بهره برداری از پلت فرم مبتنی بر ابر بسیار مقیاس پذیر برای تحقیق و توسعه برنامه های کاربردی-2018
We describe the genesis, design and evolution of a computing platform designed and built to improve the success rate of biomedical translational research. The eTRIKS project platform was developed with the aim of building a platform that can securely host heterogeneous types of data and provide an optimal environment to run tranS MART analytical applications. Many types of data can now be hosted, including multi-OMICS data, preclinical laboratory data and clinical information, including longitudinal data sets. During the last two years, the platform has matured into a robust translational research knowledge management system that is able to host other data mining applications and support the development of new analytical tools.
Keywords: Computing ، Cloud ، eTRIKS ، tranSMART ، Hosting ، Analysis ، Security ، Translational research ، Authentication ، Platform ، Storage ، Web application ، Knowledge management
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی