دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Separation::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Separation

تعداد مقالات یافته شده: 48
ردیف عنوان نوع
1 بازیابی انتخابی کبالت از جریان های ثانویه پس از فرآوری باتری های NIMH با استفاده از سیانکس 301
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
کبالت به عنوان یک ماده خام اساسی برای اتحادیه اروپا تلقی می شود. از آنجاییکه تامین محدودی دارد تلاشهای قابل توجهی باید برای توسعه روشهای ماندگار جهت بازیافت کبالت از منابع جایگزین صورت گیرد. فرآوری هیدرومتالورژیکی باتری های مصرف شده NiMH یک جریان متمرکزی حاوی کبالت (8/11 گرم بر لیتر) و ناخالصی ها (3/2 گرم بر لیتر نیکل، 2/0 گرم بر لیتر آلومینیوم، 3/9 گرم بر لیتر منگنز و 6/4 گرم بر لیتر عناصر کمیاب زمین) در بستر اسید نیتریک تولید می کند. در این مطالعه، جداسازی انتخابی کبالت از سایر یونهای موجود بررسی شد. کبالت به صورت انتخابی از آلومینیوم، منگنز و عناصر کمیاب زمین با استفاده از یک مولار سیانکس 301 در کروسن جداسازی شد. از رفتار سنتیکی متفاوت درطی استخراج با سیانکس 301 برای جداسازی یونهای کبالت و نیکل به صورت انتخابی استفاده شد. آنتالپی محاسبه شده برای فرآیند استخراج کبالت برابر است با – 11.37 ± 0.5 kJ/ که بیانگر این است که استخراج کبالت در سیستم بررسی شده یک واکنش گرمازا می باشد. از تاثیر دما روی استخراج کبالت برای دستیابی به انتخابی بودن بهتر برای نیکل استفاده شد. کبالت ازطریق زدایش انتخابی با 4 مولار اسید کلریدریک در دمای محیط بازیافت شد. خلوص نهایی محصول زدایش برابر با 9/99 درصد بود.
مقاله ترجمه شده
2 Childrens influence on dual residence arrangements: Exploring decision-making practices
تاثیر بچه ها روی امکانات اقامتگاه دوواحدی: بررسی روشهای تصمیم گیری-2018
Dual residence, where children live with each parent for approximately equal amounts of time, is increasingly common for children who have experienced parental separation or divorce. This article explores the perspectives of Swedish children growing up in dual residence arrangements, focusing on their influence over the residence arrangements and practices therein. Alternating ones home life across two households requires organizing and a great deal of decision-making to make everyday life work for children and their families. Drawing on twenty qualitative in-depth interviews with children aged 9 to 17, this paper explores these decision-making practices. Findings demonstrate that children want to have the choice to influence and take part in the decision-making practices of their dual-residence arrangements, and that most children do influence the way their dual-residence arrangements are shaped albeit to different degrees. However, some children are prevented from having this influence despite their wish to have a say. Barriers and enablers are further discussed in relation to childrens influence within their families.
keywords: Dual residence |Shared residence |Joint physical custody |childrens influence |Decision-making |Family practices
مقاله انگلیسی
3 One-fund separation in incomplete markets with two assets
جداسازی تک سرمایه ای در بازارهای غیرکامل با دو دارائی-2018
This paper provides a necessary and sufficient condition for one-fund separation to occur in incomplete-market economies where finitely many agents with distinct risk aversion and heterogeneous beliefs are allowed to trade two assets. The condition involves joint restrictions on risk aversion, beliefs and asset payoffs. Thus, such joint restrictions may be indispensable for fund separation in incomplete markets, which is in contrast with the preference-based and return-distribution-based approaches. When the condition for one-fund separation holds, agents could behave in equilibrium as if there were a single fund which delivers the aggregate asset payoffs in the economy. Otherwise, agents choose optimal shares in distinct proportions.
keywords: One-fund separation| Incomplete markets| Heterogeneous beliefs| Risk aversion
مقاله انگلیسی
4 Automated UHPLC separation of 10 pharmaceutical compounds using software-modeling
جداسازی اتوماتیک UHPLC از 10 ترکیب دارویی با استفاده ازنرم افزار مدل سازی-2018
Humanmistakesarestilloneofthemainreasonsofunderlyingregulatoryaffairsthatinacompliancewith FDA’s Data Integrity and Analytical Quality by Design (AQbD) must be eliminated. To develop smooth, fast and robust methods that are free of human failures, a state-of-the-art automation was presented. For the scope of this study, a commercial software (DryLab) and a model mixture of 10 drugs were subjected to testing. Following AQbD-principles, the best available working point was selected and conformational experimental runs, i.e. the six worst cases of the conducted robustness calculation, were performed. Simulated results were found to be in excellent agreement with the experimental ones, proving the usefulness and effectiveness of an automated, software-assisted analytical method development.
Keywords: Automated resolution modeling ، In-silico method development ، Reduction of human error in (U)HPLC ، Data integrity ، Time efficiency ، DryLab
مقاله انگلیسی
5 How do sellers use live chat to influence consumer purchase decision in China?
چگونه فروشنده ها از چت های زنده برای اثرگذاری روی تصمیم خرید مشتری در چین استفاده می کنند؟-2018
Uncertainty brought about by the separation of information flow and product flow has become a critical obstacle to e-commerce development. From the perspective of presence and uncertainty, we attempt to determine whether live chat usage can influence consumer purchase decision and how live chat can be used to do so. Logit regression models are adopted to analyze data collected from an online store in Taobao.com. We find that: (1) live chat usage is positively associated with consumer purchase decisions; and (2) the behavior of sellers when using live chat can affect consumer purchase decision.
keywords: Behavioral research |Big data|China |Communication |Data analytics |E-commerce|Live chat |Purchase decisions |Social presence |Uncertainty reduction
مقاله انگلیسی
6 The spiritual or secular tourist? The experience of Zen meditation in Chinese temples
گردشگر مذهبی یا غیر مذهبی؟ تجربه عبادت بوداییان در معابد چینی-2018
By exploring the meditation camps in Nuonatayuan and Hongfa Temples, the paper examines what motivates tourists to experience Zen meditation in Chinese temples, and how they shape those experiences. The study is based on participant observation and thus includes material drawn from observation, informal and formal interviews, personal experiences and secondary documentation. From the analysis, it can be seen that the meditative experience includes sacred and secular experiences, while in the commercial setting the experience shifts to and fro between secularism and sacredness. It is noted that the tourist context of separation from daily life, the landscape values of the locations, the temple atmosphere, the sharing of experiences with like-minded individuals, contact with monks and mentors all contribute to the senses of personal wellness that participants obtain.
keywords: Zen meditation |Experience |Tourism context |Sacred |Secular
مقاله انگلیسی
7 The process of social alignment and misalignment within a complex IT project
فرآیند همترازی و ناهمترازی اجتماعی با یک پروژه پیچیده فناوری اطلاعات-2018
Project management is more efficient and effective when project stakeholders are socially aligned on what the project objectives are and how they should be achieved. This outcome occurs because social alignment reduces the friction amongst stakeholders each time a project management decision is made. Yet, how social alignment develops or dissolves over time in a complex project is unknown. This research develops a dynamic model of social alignment and misalignment, and it identifies some of the project controls that appear to affect their development. Drawing on interview and observational data from 17 respondents involved in a complex health-IT project over a two-year period, we show that social alignment and misalignment involve eight stages – separation, disrespect, lack of cross-discipline participation and social misalignment through to learning, respect, cross-discipline participation and ultimately, social alignment. The research has implications for how researchers theorize social alignment in complex projects and how practitioners can facilitate its development.
keywords: Social Alignment |Project Management |IT Project |Stakeholders |Project Stakeholders
مقاله انگلیسی
8 Similarity simulation of mining-crack-evolution characteristics of overburden strata in deep coal mining with large dip
شبیه سازی شباهت ویژگی های تکامل معدنکاری-کراک سطوح غرقابی در معدن زغال سنگ عمیق با شیب زیاد-2018
Figuring out the mining-crack-evolution characteristics of overburden strata is very important to roof control, gas drainage, disaster prevention and high efficient mining. In order to obtain the mining-crack-evolution charac teristics of overburden strata in deep coal mining with large dip, in this study, No.1221 coal mining face of Zhao coal mine is chosen as the research object to establish an in-house experiment system of similarity simulation. The experiments could measure the stress and displacement of overburden strata, which can provide useful infor mation to investigate the mining-crack-evolution characteristics, displacement variations and movement char acteristics of overburden strata associated the coal mining face. Experimental results show that with the advancing of coal mining face, the scope of gob increases gradually, and formation of the false roof of overburden strata basically reflects the evolution process of collapsing. The overburden strata weight is constantly transferred to the front and rear of coal mining face, which forms the supporting pressures on both sides of coal pillars, and causes the gangues collapsing in gob. The large dip of coal seam results in pressure disequilibrium in stress increasing zone. Thus, the stress on the underside of gob becomes larger and larger, while the stress on upper side of gob decreases. The strata separation appears in the overburden strata of roof. Pressure-relief zone is mainly concentrated in the side of outlet roadway. Along the inclination direction of coal mining face, the crack development and strata separation are obvious, which create the passages for gas flow and migration. The sim ilarity simulation results provide fundamental information for better understanding those mining-crack-evolution characteristics of overburden strata, which has become more and more important to control the roadway stability in coal mining and optimize the layout of gas drainage boreholes for improving mining safety.
Keywords: Similarity simulation ، Deep coal seam ، Coal mining face ، Overburden strata ، Mining-crack- evolution characteristics
مقاله انگلیسی
9 Data mining and clustering in chemical process databases for monitoring and knowledge discovery
داده کاوی و خوشه بندی در پایگاه داده های فرایند شیمیایی برای نظارت و کشف دانش-2018
Modern chemical plants maintain large historical databases recording past sensor measurements which advanced process monitoring techniques analyze to help plant operators and engineers interpret the meaning of live trends in databases. However, many of the best process monitoring methods require data organized into groups before training is possible. In practice, such organization rarely exists and the time required to create classified training data is an obstacle to the use of advanced process monitoring strate gies. Data mining and knowledge discovery techniques drawn from computer science literature can help engineers find fault states in historical databases and group them together with little detailed knowledge of the process. This study evaluates how several data clustering and feature extraction techniques work together to reveal useful trends in industrial chemical process data. Two studies on an industrial scale separation tower and the Tennessee Eastman process simulation demonstrate data clustering and feature extraction effectively revealing significant process trends from high dimensional, multivariate data. Pro cess knowledge and supervised clustering metrics compare the cluster results against true labels in the data to compare performance of different combinations of dimensionality reduction and data clustering approaches.
Keywords: Data mining ، Data clustering ، Dimensionality reduction ، Knowledge discovery
مقاله انگلیسی
10 Research on social data by means of cluster analysis
تحقیق در مورد داده های اجتماعی با استفاده از تجزیه و تحلیل خوشه ای-2018
This paper presents a data mining study and cluster analysis of social data obtained on small producers and family farmers from six country cities in Ceará state, northeast Brazil. The analyzed data involve demographic, economic, agriculture and food insecurity information. The goal of the study is to establish profiles for the small producer families that reside in the region and to identify relevant features which differentiate these profiles. Moreover, we provide an efficient data mining methodology for analysis of social data sets which is capable of handling its natural challenges, such as mixed variables and abun dance of null values. We use the Silhouette method for the estimation of the best number of natural groups within the data, along with the Partitioning Around Medoids clustering algorithm in order to com pute the profiles. The Correlation-Based Feature Selection method is used to identify which social criteria are the most important to differentiate the families from each profile. Classification models based on sup port vector machines, multilayer perceptron and decision trees were developed aiming to predict in which of the identified clusters an arbitrary family would be best fit. We obtained a good separation of the families into two clusters, and a multilayer perceptron model with approximately 93.5% prediction accuracy.
Keywords: Clustering ، Social data ، Classification ، Pam ، Data mining
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی