دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sexual harassment::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Sexual harassment

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 From Slutwalks to Nirbhaya: Shifts in the Indian womens movement
از Slutwalks به Nirbhaya دگرگونی در جنبش زنان هند-2019
This paper takes a closer look at two significant mass-based feminist movements in India – Slutwalks and Nirbhaya agitation. Key questions guiding this paper are – why did Slut Walk Delhi, characterized as a ‘movement’ against victim blaming and sexual harassment fail to build momentum despite attempts at mobilization? What changed a year later that made Nirbhaya agitation a ‘successful mobilization’? In exploring these questions, the paper interrogates the tactics, discursive politics, and impact of these mobilizations on contemporary Indian womens movement; and argues that they mark an important moment of foregrounding debates on affirmative sexuality.
Keywords: Slutwalks | Nirbhaya | Indian womens movement | Protests | Urban public spaces | Police order | Sexuality
مقاله انگلیسی
2 مثلث تاریک و تمایل به آزار جنسی
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
تحقیقات اخیر در مورد آزار جنسی، روی اهمیت تفاوت های فردی در تمایل به ارتکاب چنین رفتارهایی تاکید دارند. مطالعات کنونی این یافته ها را با بررسی ارتباطات بین سه گانه یا مثلث تاریک ویژگی های شخصیتی (یعنی خودشیفتگی، روان آزاری و ماکیاولیسم) و تمایل به آزار جنسی تعمیم می دهند. مطالعه 1 (تعداد= 642 فرد اسرائیلی) مشخص می کند که ویژگیهای شخصیتی مثلث تاریک دارای ارتباطات مثبت منحصربه فردی با تمایل به آزار جنسی است. نتایج مشابهی برای مطالعه 2 (تعداد= 1909 فرد اسرائیلی) بدست می آید که نشان می دهد هر یک از ویژگیهای مثلث تاریک دارای ارتباط مثبت منحصربه فردی با تمایل به ارتکاب آزار جنسی اند. بعلاوه، مطالعه 2 تفاوت در ارتباطاتی را نشان می دهد که ویژگیهای مثلث تاریک با احتمال برداشت شده از برآوردهای مرتبط با اهدافی دارد که قربانیان یا مرتکبنی آزار جنسی بیان می کنند. بحث روی کارکردهای این نتایج برای درک روابط بین ویژگیهای شخصیتی مثلث تاریک و آزار جنسی تمرکز دارد.
واژگان کلیدی: مثلث تاریک | خودشیفتگی | روان آزاری | ماکیاولیسم | آزار جنسی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی