دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sliding mode control::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Sliding mode control

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 Robust congestion control in cognitive radio network using event-triggered sliding mode based on reaching laws
کنترل تراکم قوی در شبکه رادیویی شناختی با استفاده از حالت کشویی ناشی از رویداد بر اساس دستیابی به قوانین-2020
In a band-limited spectrum, an increase in requests for various services of wireless applications is a matter of apprehension. To fulfill the expectations of immense wireless users, effective management and efficient use of the band-limited spectrum is highly desired. Cognitive Radio emerges as a solution to the problem of spectrum scarcity by opportunistically sharing the spectrum among licensed and unlicensed users. A careful balance of spectrum usage among different priority class users must be ensured to avoid network congestion. A robust congestion controller with three different reaching laws has been studied in this work for optimal spectrum utilization in Cognitive Radio Network. The sliding mode controller, which is eminent for its robustness and disturbance rejection capabilities has been combined with a novel dynamic event-triggering scheme to reduce energy expenses and computational complexities. The controller adequacy has been supported by simulations.
مقاله انگلیسی
2 Motion control of a space manipulator using fuzzy sliding mode control with reinforcement learning
کنترل حرکت یک مکانیزم فضا با استفاده از کنترل حالت کشویی فازی با یادگیری تقویتی-2020
The free-flying space manipulators present challenges in controlling the motions of both the spacecraft bus and the manipulator, because of the highly-coupling system dynamics and the unknown space environment disturbances. Although the sliding mode controllers are robust to the unknown disturbances and system uncertainties, the chattering effect could affect the pointing accuracy and the lifetime of the actuators. This paper first introduces the dynamics of a CuBot, which is a 3-rigid-link manipulator based on the CubeSat platform. To maintain the robustness while decreasing the chattering effect, an innovative reinforcement learning based fuzzy adaptive sliding mode controller is proposed. To maintain the robustness while reducing the chattering effect, an innovative reinforcement learning based fuzzy adaptive sliding mode controller is proposed. The switching gain is updated to estimate the lumped upper bound of the system uncertainties and the unknown disturbances, and then a new fuzzy logic adaptive law is applied on the switching gain to decrease the chattering effects. On top of that, the fuzzy logic rules are tuned by an innovative modified reinforcement learning mechanism to achieve the better tracking performance. The uniformly ultimately bounded tracking errors are guaranteed by the proposed control scheme, and the effectiveness is validated by the simulation results.
Keywords: CubeSat | Fuzzy logic inference | Reinforcement learning | Sliding mode control | Space manipulator
مقاله انگلیسی
3 طراحی تکامل‌یافته‌ی یک تثبیت کننده‌ی سیستم قدرت مد لغزشی فازی وفقی غیرمستقیم برای سیستم‌های قدرت چندماشینه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
در این مقاله یک تثبیت کننده‌ی سیستم قدرت مبتنی بر مد لغزشی فازی وفقی غیرمستقیم برای میرا کردن حالت‌های نوسانی محلی و درون حوزه‌ای برای سیستم‌های قدرت چندماشینه ارائه شده است. طراحی کنترل کننده‌ی پیشنهاد شده بر اساس یک کنترل فازی وفقی که ترکیبی از یک کنترل کننده‌ی انتگرالی تناسبی با یک کنترل کننده‌ی مد لغزشی است می‌باشد. انحراف سرعت ژنراتور و مشتق آن بعنوان سیگنال‌های ورودی به یک سیستم منطق فازی که توابع سیستم قدرت ناشناخته را تقریب می‌زند انتخاب شده‌‌اند و از یک رگولاتور انتگرالی تناسبی برای حذف برخوردهای نامطلوب مد لغزشی استفاده شده است. با استفاده از استنتاج لایپانف ، قوانین انطباق در یک طرح فازی وفقی غیرمستقیم که بدقت تغییرات را در شرایط عملکردی سیستم توان دنبال می‌کند توسعه یافته‌اند. کارایی تثبیت کننده‌ی پیشنهادی برای یک سیستم قدرت دو حوزه‌ای چهار ماشینه که در معرض انواع مختلف اغتشاشات قرار دارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی که با نتایج بدست آمده با یک PSS قدیمی، با یک تثبیت کننده‌ی مبتنی بر منطق فازی و با یک PSS فازی وفقی مقایسه شده‌اند، به وضوح مؤثر بودن و مقاومت روش پیشنهادی را نشان می‌دهند.
کلمات کلیدی: کنترل مد لغزشی | PI | منطق فازی | کنترل وفقی | سیستم قدرت چندماشینه | تثبیت کننده‌ی سیستم قدرت.
مقاله ترجمه شده
4 کنترل حالت لغزشی: آموزش
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 23
ماهیت اساسی کنترل حالت لغزشی تشریح می شود. تاکید بر ارائه چارچوب تئوریکی سازنده برای تسهیل طراحی عملی وضع شده است. توسعه یافته گی ها با مثال¬های عددی نشان داده می شود.
کلمات کلیدی: کنترل مد لغزشی | عدم قطعیت | سوئیچها | معادلات | ماتریس های متقارن | دینامیک | آموزش ها
مقاله ترجمه شده
5 کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل لغزش برای کنترل مقاوم سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت (SMIB) ارائه شده است. هدف از این مطالعه برای غلبه بر برخی ضعف های پایدار کننده سیستم قدرت متداول (CPSS)، پایدار کننده سیستم قدرت منطق فازی (FPSS) و کنترل کننده مدل لغزش (SMC).است. وقتی PSS متداول به کار گرفته شده است، آن عملکرد ضعیف منجر می شود. SMC می تواند برای رسیدن به ثبات مقاوم در سیستم قدرت مورد استفاده قرار گیرد. اگر چه، در حضور عدم قطعیت بزرگ، بهره سوئیچینگ بالاتر مورد نیاز است، که دامنه بالاتر چترینگ تولیدکند. در این مطالعه، یک کنترل کننده منطق فازی مستقیم طراحی شده است و کنترل کننده مدل لغزشی برای جبران کردن خطاهای تقریب فازی اضافه شده است. نتایج شبیه سازی به وضوح اثربخشی و اعتبار روش ارائه شده، از لحاظ همگرایی، زمان و دقت.را نشان می دهد
کلمات کلیدی: پایدار کننده سیستم قدرت | کنترل کننده منطق فازی | کنترل مدل لغزشی | ماشین سنکرون
مقاله ترجمه شده
6 ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
- در سال های اخیر، با توجه به مشکلات محیطی و اقتصادی ، ساخت ماشین جدید قدرت و خط انتقال مشکل شده است. از این رو بهتر است به منظور افزایش قابلیت انتقال قدرت از خطوط انتقال موجود را تا محدوده حرارتی به جای ساخت خطوط انتقال جدید استفاده کرد. برای بالا بردن توانایی قدرت، کنترل کننده FACTS مانند SSC، TCSC، SVC توسعه یافته است. اما این کنترل کننده ها به طور جداگانه نمی توانند توان واقعی و راکتیو را جبران کنند. از این رو کنترل کننده به نام، کنترل جریان توان یکپارچه (UPFC) با استفاده از دو کنترل کننده سری و شنت با یک لینک خازن DC مشترک توسعه داده شده است. این خازن معایبی مانند قابلیت اطمینان مؤثر ، هزینه بالا و غیره را دارد. این مقاله یک توپولوژی جدید برای UPFC بر اساس طرحی ماتریس مبدل پیشنهاد می کند. مبدل های ماتریس (MCS) اجازه می دهد که مبدل توان ac/acمستقیم بدون لینک های ذخیره انرژی dc بنابراین MC مبتنی برUPFC (MC-UPFC) حجم و هزینه را کاهش می دهد ، کاهش تلفات توان خازن، همراه با قابلیت اطمینان بالاتر است. مبانی نظری کنترل توان مستقیم (DPC) بر اساس روش های کنترل مدل لغزشی برای مدل دینامیکیMC-UPFC از جمله فیلتر ورودی تاسیس شده اند. در نتیجه، توان اکتیو و راکتیو خط ، همراه با تغذیه AC توان راکتیو، می تواند به طور مستقیم با انتخاب مبدل ماتریس مناسب کنترل شده و حالت سویچینگ پاسخ دینامیکی و حالت پایدار را تضمین می کند
مقاله ترجمه شده
7 STATCOM سه فاز مبتنی بر منعکس کننده منبع جریان تک فاز
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 8
این مقاله سه فاز ایستا همزمان جبران ساز (STATCOM) را بر اساس یک منعکس کننده منبع جریان ارائه می کند. به جای منعکس کننده فعلی نمونه سه فاز، آن یک مبدل قدرتمند توپولوژی را با تنها یک منعکس کننده فعلی تک فاز استفاده کرده است . یک مدل پویا STATCOM در مختصات αβ به عنوان پایه ای برای طراحی کنترل استفاده می شود. سیستم کنترل از ساختار آبشاری استفاده می کند که در آن یک حلقه درونی جریان ac سریع و یک حلقه بیرونی کنترل فعلی dcآهسته استفاده شده است. برای حلقه درونی، یک روش حالت کشویی برای تولید فرکانس فضا بردار αβ مورد استفاده قرار می گیرد. این کنترل کننده سریع و قوی جریان STATCOM فعال است . برای حلقه بیرونی یک کنترل کننده PI استفاده می شود. شبیه سازی کامپیوتری، اجازه اعتبار STATCOM پیشنهادی و سیستم کنترل آن را ارائه داده است.
کلمات کلیدی: STATCOM | اینورتر جریان منبع | تک فاز | کنترل کننده حالت کشویی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi