دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Social performance::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Social performance

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 Social entrepreneurship orientation and company success: The mediating role of social performance
جهت گیری کارآفرینی اجتماعی و موفقیت شرکت: نقش واسطه ای عملکرد اجتماعی-2020
We examine the impact of social entrepreneurship orientation (SEO), a behavioral measure of the social en- trepreneurship of the organization, on the social and financial performance of a sample of Austrian firms. Despite growing research interests in social entrepreneurship, the field remains fragmented and this has led to calls for a careful examination of the implications of social entrepreneurship for firms. We draw on stakeholder theory and hybrid organizing to hypothesize that social performance mediates the SEO-financial performance relationship. By analyzing a sample of 1,156 companies, we find that the SEO-financial performance relationship is partially positively mediated by social performance even though the direct effect is negative. Our results show that social performance compensates for the otherwise negative effect SEO has directly with financial performance. We contribute to an understanding of the mechanisms by which an SEO affects firm performance and provide richer insights into the various aspects of performance. We discuss the future implications of our study and suggest promising avenues for further research on the SEO construct.
Keywords: Social entrepreneurship orientation | Hybrid organizing | Social performance | Financial performance | Empirical | Mediation
مقاله انگلیسی
2 Phase-based externality analysis for large hydropower projects
تجزیه و تحلیل بیرونی مبتنی بر فاز برای پروژه های بزرگ نیروگاهی-2020
The global pressure of reducing greenhouse gas emission with an increasing energy demand has promoted the development of hydropower projects. However, these projects are always involved with controversial issues even when providing great positive externalities. This calls for more comprehensively quantitative analysis of hydropower project externalities. This paper establishes an analysis framework for hydropower project externalities based on the Life Cycle Assessment methodology and the economic valuation of hydropower externalities, and then applies the framework to the assessment of the Three Gorges Project and the Xiluodu Project as cases. The results indicate that: (1) hydropower project externalities are multi-component and dynamic in different phases of project life cycle; (2) the construction of large hydropower projects is beneficial for social welfare promotion, but the enhancement doesnt appear immediately at the startup but with a lag; and (3) along the life cycle of a hydropower project, negative externalities are prominent in the early phases while positive ones account for a major proportion in the late phases, calling for special attention to risk management during the construction and benefit allocation management during project operation. The results and recommendations of this paper can also be applied to other types of public or private projects for better social performance.
Keywords: Externality | Life cycle assessment | Stakeholders | Hydropower project | The Three Gorges project | The Xiluodu project
مقاله انگلیسی
3 HRM institutional entrepreneurship for sustainable business organizations
کارآفرینی نهادی HRM برای سازمانهای تجاری پایدار-2020
As businesses experience greater pressures from a variety of stakeholders concerned with promoting a balanced approach to managing the com- peting demands for increased profitability, improved social conditions, and restoring the health of planet earth, new opportunities arise for HRM scholars and professionals to contribute to the pursuit of sustainability. However, the foundational logic of sustainability diverges significantly from the dominant perspective in todays business environment. Building upon the institutional theory literature, we introduce the concept of HRM institutional entrepreneurship to examine the paradoxes and emerging opportunities associated with the urgent need for more sustainable approaches for managing business organizations. As a guide to future work, we describe how the actions of HRM scholars and professionals can stimulate evolution from an HRM philosophy that relies on financial indicators to assess effectiveness towards an HRM philosophy that promotes a tripartite approach to sustainability, showing equal concern for economic, environmental and social performance. Focusing on organizational changes that improve environmental performance, we apply the concept of HRM institutional entrepreneurship to consider ways for HRM professionals to engage internal and external stakeholders in order to create value in organizations pursuing sustainability. Ultimately, activities that constitute HRM institutional entrepreneurship for sustainable business drive the development of capabilities that characterize ambidextrous organizations.
مقاله انگلیسی
4 A step to clean energy - Sustainability in energy system management in an emerging economy context
گامی برای پاکسازی انرژی - پایداری در مدیریت سیستم انرژی در یک زمینه اقتصادی در حال ظهور-2020
Due to high consumption of energy, its associated concerns such as energy security and demand, wastage of resources, and material-energy recovery are leading to the importance of sustainable energy system development. This is a high time to assess the sustainability in energy systems for meeting the requirements of energy with an enhanced economic, ecological, and social performance from a nation context. The energy system plays a significant role in deciding the economic progress of emerging economies such as India, China, Brazil, and Africa. In this paper, an original attempt has been made to list and evaluate important indicators for sustainability assessment of energy systems development and management in an emerging economy especially India. Firstly, based on the analysis of the extant literature and then followed by expert opinion, potential key sustainability assessment indicators for energy systems development and management were identified. Further, grey based Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory technique to understand the causal interactions amongst indicators and segregate them into cause and effect groups, is used. This work can provide useful aids to decision making bodies, sustainability practitioners and business organisations in selective implementation, monitoring and control of sustainable strategies in energy systems development and management and meeting sustainable development goals of clean energy in a nation context.
Keywords: Energy system development and | management | Sustainability assessment indicators | Grey DEMATEL | Clean energy | Sensitivity analysis | Emerging economy
مقاله انگلیسی
5 HRM institutional entrepreneurship for sustainable business organizations
کارآفرینی سازمانی HRM برای سازمانهای تجاری پایدار-2019
As businesses experience greater pressures from a variety of stakeholders concerned with promoting a balanced approach to managing the competing demands for increased profitability, improved social conditions, and restoring the health of planet earth, new opportunities arise for HRM scholars and professionals to contribute to the pursuit of sustainability. However, the foundational logic of sustainability diverges significantly from the dominant perspective in todays business environment. Building upon the institutional theory literature, we introduce the concept of HRM institutional entrepreneurship to examine the paradoxes and emerging opportunities associated with the urgent need for more sustainable approaches for managing business organizations. As a guide to future work, we describe how the actions of HRM scholars and professionals can stimulate evolution from an HRM philosophy that relies on financial indicators to assess effectiveness towards an HRM philosophy that promotes a tripartite approach to sustainability, showing equal concern for economic, environmental and social performance. Focusing on organizational changes that improve environmental performance, we apply the concept of HRM institutional entrepreneurship to consider ways for HRM professionals to engage internal and external stakeholders in order to create value in organizations pursuing sustainability. Ultimately, activities that constitute HRM institutional entrepreneurship for sustainable business drive the development of capabilities that characterize ambidextrous organizations.
مقاله انگلیسی
6 Four forces of supply chain social sustainability adoption in emerging economies
چهار نیروی پذیرش ماندگاری اجتماعی زنجیره تامین در اقتصادهای نوظهور-2018
Despite the growing stakeholder awareness on social sustainability issues, little is known about what influences firms to adopt social sustainability in their supply chain management practices and the benefits gained from such efforts. This is especially true for emerging economies in Asia and Southwestern Europe, where the social norms differ significantly. Building on stakeholders and institutional perspectives, we address the issue by exploring how pressures from customers, sustainability culture, government, and external stakeholders act as primary constituents of the firm in determining the extent to which firm consider supply chain social sustainability adoption in emerging economies. Further, we explore how such social sustainability adoption relates to the firm suppliers social performance, the buyers operational performance and the buying firms social reputation. We test the hypothesized model empirically using data from 244 Indian and 126 Portuguese firms. Our results are consistent with the hypothesized model; all factors show significant influence and positive links with the firms benefits.
keywords: Social sustainability |Emerging economy |Sustainability |Institutional mechanisms |Structural equation modeling
مقاله انگلیسی
7 Missing link between sustainability collaborative strategy and supply chain performance: Role of dynamic capability
از دست رفتن رابطه بین راهبرد مشارکتی ماندگاری و عملکرد زنجیره تامین: نقش قابلیت پویا-2018
Formulation of right strategies is believed to be able to bring sustainable performance across triple bottom line (TBL), i.e., economic, environmental and social aspects within and across organizations. The purpose of this research is to investigate the role of misaligned collaboration and dynamic capabilities on TBL performance. Misaligned collaboration signifies those configurations of collaboration that deviate from ideal profile of collaboration. The ideal profile of collaboration corresponds to superior performance. Collaboration has been operationalized through joint planning and resource sharing (JPRS) and collaborative culture (CC) which brings relational aspects into collaboration. Specifically, this research provides important extensions to the theory of profile deviation and dynamic capabilities (DC) perspective in the context of sustainable supply chain performance and misaligned collaboration utilizing the empirical evidence. Uniqueness of the proposed model is established by comparing with four other alternate models. We find both JPRSmisalign (misalignment of JPRS from the ideal profile) and CCmisalign (misalignment of CC from the ideal profile) influence all dimensions of TBL through DCs. Only direct influence of CCmisalign on operational and social performance is significant. Results convey the need of building DCs when collaboration is misaligned with its ideal profile, and this misalignment produces detrimental effects on DCs and TBL performance. This research contributes significantly by building unique model to develop and maintain sustainability. Further, theoretical and managerial contributions are highlighted and contested with existing knowledge.
keywords: Sustainability |Supply chain performance |Collaborative strategy |Profile deviation |Survey research
مقاله انگلیسی
8 Chinas “Mercantilist” Government Subsidies, the Cost of Debt and Firm Performance
کمک های مالی توازن اقتصادی دولت چین، هزینه بدهی و عملکرد شرکتی-2018
China has been adopting a “mercantilist” policy by lavishing massive government subsidies on Chinese firms. Using hand-collected subsidy data on Chinese listed companies, we find that firms receiving more subsidies tend to have a lower cost of debt. However, such firms fail to have superior financial performance. Instead, firms with more subsidies tend to be overstaffed, which demonstrates higher social performance. These results are mainly driven by non-tax-based subsidies rather than tax-based subsidies. Overall, our results suggest that the Chinese government uses non-tax-based subsidies to achieve its social policy objectives at the expense of firms’ profitability.
keywords: Government subsidies| Cost of debt| Firm performance
مقاله انگلیسی
9 Corporate social responsibility and CEO compensation structure
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و ساختار پرداخت غرامت CEO-2018
We examine how firms corporate social responsibility (CSR) performance affects CEO compensation structure. Traditional agency theory suggests that CEOs engage in CSR for their own interests at the expense of shareholders. A competing argument is that CEOs consider firms social performance as a business strategy to increase firm value and align their interests with those of shareholders. Our results support the latter prediction. We find that a firms social performance is negatively associated with the proportion of cash-based compensation, while it is positively associated with the proportion of equity-based compensation. These results are robust to the degree of corporate governance, and they are more pronounced for firms with high levels of inside director ownership and long director tenure. Overall, our findings highlight the positive impact of CSR performance on CEO compensation packages, implying that CEOs fiduciary behavior of engaging in CSR leads to mitigating agency problems and maximizing firm value.
keywords: Corporate social responsibility (CSR)| CEO compensation| CEO compensation structure| Equity-based compensation| Cash-based compensation| Corporate governance
مقاله انگلیسی
10 The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies
رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد: یک متاآنالیز شواهد تجربی در اقتصادهای نوظهور آسیایی-2017
The purpose of this study is to understand the relationship between green supply chain management (GSCM) practices and firm performance in the manufacturing sector in Asian emerging economies (AEE) based on empirical evidence. Through a systematic literature review, we identified 50 articles that surveyed 11,127 manufacturing companies in the AEE and were published between 1996 and 2015. Subsequently, a conceptual framework was developed and analyzed through a meta-analysis of 130 effects from 25,680 effect sizes. The findings revealed that the GSCM practices lead to better performance in four aspects: economic, environmental, operational, and social performance. Moreover, the results indicate that industry type, firm size, ISO certification, and export orientation moderate several of the GSCM practice-performance relationships. Moreover, the findings of this research help managers and policy makers to have more confidence in the adoption of GSCM practices to improve firm performance. Such results also help researchers to better channel their efforts in studying the GSCM practices in AEE. In addition, as meta-analysis has not been widely used in the supply chain management literature, our study is an important step in maturing the academic field by adopting this technique for confirming GSCM practice-performance relationships in the manufacturing sector of AEE.
Keywords: Green supply chain management | Asian emerging economies |Manufacturing sector |Performance
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi