دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sri Lanka::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Sri Lanka

تعداد مقالات یافته شده: 12
ردیف عنوان نوع
1 Corporate cleaner production strategy development and environmental management accounting: A contingency theory perspective
توسعه استراتژی تولید پاک کننده شرکت و مدیریت حسابداری محیط زیست: دیدگاه نظریه احتمالی-2021
Despite the popularity of environmental management accounting as an approach to support corporate cleaner production measures, so far, how the environmental management accounting implementation differs according to the stage of cleaner production strategy development is largely unknown. This study thus sought to identify how the uses of environmental management accounting and information characteristics vary among organiza- tions at different stages of cleaner production strategy development. Drawing on the contingency theory view of environmental management accounting system sophistication, cleaner production strategy development stages, and environmental management accounting uses, it developed an analytical framework. Based on eighteen case studies of business in Sri Lanka, the study analyzed the different domain-based and functional uses of envi- ronmental management accounting and their characteristics according to their cleaner production strategy development (i.e., reactive, preventive and proactive stages). Overall, the study found that environmental management accounting uses to be limited and fragmented in organizations at the reactive and preventive stages except for using environmental management accounting for cost savings and efficiency improvements. However, the findings suggest that as and when organizations progress into higher levels of cleaner production strategy development, there is a relatively high level of use of environmental management accounting in terms of inte- grative tools, and for control and stewardship purposes.
keywords: تولید پاک کننده | نظریه احتمالی | پایداری شرکت | حسابداری مدیریت محیط زیست | سری لانکا | Cleaner production | Contingency theory | Corporate sustainability | Environmental management accounting | Sri Lanka
مقاله انگلیسی
2 تاثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعتی بر وفاداری مشتری به خرده فروشی خواروبار
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 34
این مقاله برای بار نخست به بررسی تاثیر فرهنگ ملی و ساختار صنعتی بر وفاداری مشتری در خرده فروشی خواروبار می پردازد. خرده فروش های خواروبار سابقه دیرینه و بی وقفه در زمینه گسترش بین المللی داشته و بسیار اهمیت دارد که بدانیم چگونه میزان وفاداری را می توان در زمینه های مختلف افزایش داد. تحلیل مضمونی گروه های هدف انجام شده در کشورهایی با ساختار و فرهنگ مختلف همچون بریتانیا کبیر و سریلانکا نگرش های منحصر ایجاد کرد. تفاوت های عمده پیرامون اولویت های مصرف کننده و نگرش برنامه های وفاداری و عوامل اصلی انواع وفاداری مختلف اند. مفاهیم نظری و مدیریتی بحث می شوند.
کلید واژه ها: وفاداری مشتری | فرهنگ ملی | ساختار صنعتی
مقاله ترجمه شده
3 Using intelligence to tackle the criminal elements of the illegal trade in Indian Star Tortoises Geochelone elegans in Asia
استفاده از هوش برای مقابله با عناصر مجرمانه و تجارت غیرقانونی لاک پشت های ستاره هندی Geochelone elegans در آسیا-2020
Illegal trade continues to be a primary threat to the survival of wild populations of Indian Star Tortoises Geochelone elegans (Sekhar et al., 2004; D’Cruze et al., 2015, 2016). Assessed as being Vulnerable in the IUCN Red List of Threatened Species (hereafter referred to as the Red List) (D’Cruze et al., 2016), the Indian Star Tortoise is native to India, Sri Lanka and Pakistan and is protected in all three countries. In addition to national legislation in place to protect the species, the Indian Star Tortoise has been listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) since 1975 and elevated to Appendix I in 2019. Yet despite these measures, there continues to be significant levels of poaching and black-market trade to supply the demand for these tortoises as pets. Indian Star Tortoises are smuggled out of their native countries to many parts of the world, and especially to Indonesia, Malaysia and Thailand (Shepherd et al., 2004; Nijman and Shepherd, 2007; Nijman and Shepherd, 2014; D’Cruze et al., 2015; Morgan, 2018). India is the main source, and from there the tortoises are often trafficked in large volumes. One recent study found at least 55,000 (mostly juvenile) tortoises had been collected from just one location (comprising 16 villages) from the Indian state of Andhra Pradesh over a period of one year (D’Cruze et al., 2015).
مقاله انگلیسی
4 School-level resource allocation and education outcomes in Sri Lanka
تخصیص منابع سطح مدرسه ای و خروجی های آموزشی در سریلانکا-2018
Sri Lanka’s public education system suffers from poor examination outcomes and wide disparities in academic achievement across schools. Using School Census data for the year 2016 and a multilevel modelling technique, we examine the link between school-level resources and student performance at the O-Levels. Controlling for several factors, we find that schools with larger shares of in-field and experienced teachers and qualified principals perform better at the O-Levels. Teacher commitment—measured by teacher absenteeism—also matters. Our findings hold several policy implications for improving the equity of school-level resource allocation and, subsequently, educational outcomes in Sri Lanka.
keywords: Public education |School-level resources |O-Levels |Multilevel modelling |Sri Lanka
مقاله انگلیسی
5 آمادگی بخش تجاری در مدیریت بلایا: مطالعه موردی با مشاغل در جنوب سریلانکا در هر دو جنبه بلایای طبیعی و فناوری
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 3 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 7
علیرغم نوع فاجعه، با توجه به اهمیت کمک به درآمد ملی، جامعه تجاری در میان گروه های آسیب پذیر احتمالی برجسته است. بر این اساس، این مطالعه موردی بر شناسایی خطرات اصلی طبیعی و فناوری که مشاغل در جنوب سریلانکا با آن مواجه هستند، تمرکز خواهد کرد. همچنین برنامه‌های اضطراری موجود کسب‌وکارها را تحلیل می‌کند و اینکه آیا کسب‌وکارها به اندازه کافی برای مدیریت بلایایی که باید در طول عملیات تجاری خود با آن‌ها مواجه شوند، آماده هستند یا خیر. انتظار می رود عوامل کلیدی موفقیت کسب و کارها برای مدیریت چنین شرایط فاجعه ای شناسایی شود. از نظر تئوری، باید برای حوادث غیرمنتظره پیش بینی شود و مدیریت باید از طریق برنامه اضطراری خود، تدارکات را حفظ کند. با این حال، کاربرد عملی آن مشکوک است. بنابراین، این مطالعه کسب‌وکارهای منتخب را بر اساس شیوه‌های موجود برای رویارویی با چنین بلایایی بررسی خواهد کرد. داده ها حتی با تجارب موقعیت های فاجعه قبلی و شیوه های تجاری آنها برای کاهش اثرات منفی آنها جمع آوری خواهد شد. این مطالعه به استان جنوبی سریلانکا محدود خواهد شد، به عنوان منطقه ای که در چند دهه گذشته تحت تأثیر انواع مختلف بلایا قرار گرفته است و همچنین شامل طیف گسترده ای از مشاغل است.
کلیدواژه ها: بخش کسب و کار | مدیریت بحران | آمادگی
مقاله ترجمه شده
6 کاهش درگیری انسان و تمساح در سریلانکا: منطقه مورد مطالعه رودخانه نیلوالا در ناحیه مارتا
سال انتشار: 2018 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 15
انسان ها و تمساح ها در سال های زیادی در سریلانکا به ویژه در نزدیکی منطقه رودخانه نیلوالا در ناحیه ماترا، زندگی می کنند، اما مرگ و میر آنها به ندرت رخ می¬دهد. با این حال، طی دهه گذشته، برای انسان ها در منطقه رودخانه نیلوالا، عمدتا طی سال های 2005، 2008، 2009، 2012، 2013، 2014 و 2015، خطرات وجود تمساح ها افزایش یافته است. حدود 26 حمله و کشته شدن 18 انسان توسط تمساح های آب شور از سال 2000 در این منطقه ثبت شده است. در مقابله با این حملات، مردم این منطقه چندین تمساح را کشته و تمساح های آب شور در معرض خطر قرار گرفته اند. بنابراین، بررسی کاهش درگیری بین انسان و تمساح در منطقه رودخانه نیلوالا در سریلانکا ضروری است. این مطالعه اساسا بر اساس داده های اولیه و ثانویه صورت گرفت. داده های اولیه از مصاحبه های نیمه ساختاری فراهم شد. حجم نمونه شامل چهل و پنج (45) پاسخ دهنده بود. داده های ثانویه از طریق کتاب های منتشر شده، گزارش های تحقیق، سمپوزیوم، مقالات مجلات و وب سایت ها و غیره جمع آوری شده است. داده ها از منابع مختلف و با استفاده از روش های کیفی و کمی آنالیز فراهم شد و در قالب نقشه ، متون و جداول ارائه شده است. این مطالعه نشان داد که حفاری شن ، افزایش جمعیت، استفاده از رودخانه برای نیازهای روزانه مانند شرب، حمام ، شستشوی لباس و ماهیگیری، ساختمان های غیر مجاز در رودخانه، جنگل های پوشیده ازخاروخاشاک، جریان آهسته رودخانه، علت اصلی درگیری تمساح انسان در منطقه رودخانه نیلوالا است. این مطالعه نشان می دهد که پیلادووا، فورت و تیهگدا، آسیب پذیر ترین مناطق درگیری های انسان و تمساح است. "Kimbulkotuwa" یا (تمساح بدون محوطه)Crocodile Excluding Enclosure (CEEs) یک روش اصلی برای مقابله با درگیری های انسان و تمساح در این منطقه است.
کليدواژگان: درگیری انسان-تمساح | کاهش | رود نیلوالا | فقر
مقاله ترجمه شده
7 Business sector preparedness in disaster management: case study with businesses in Southern Sri Lanka in both aspects of natural and technological disasters
آمادگی بخش کسب و کار در مدیریت بحران: مطالعه موردی با کسب و کار در جنوب سریلانکا در هر دو جنبه از بلایای طبیعی و تکنولوژیکی-2018
Despite the type of a disaster, business community is prominent among the possible vulnerable parties, when considering the importance of contribution towards the national income. Accordingly, this case study will focus on identification of major natural and technology related hazards faced by businesses in Southern Sri Lanka. It will also analyze existing contingency plans of businesses and whether the businesses are prepared enough to manage disasters which they have to face during their business operations. It is expected to identify the key success factors for businesses to manage such disaster situations. Theoretically, there should be a provision for unexpected incidents and the Management needs to keep a provision through their contingency plan. However, the practical application of it is questionable. Therefore, the study will investigate selected businesses on their existing practices to face such disasters. Data will be collected even with the experiences of prior disaster situations and their business practices to mitigate the negative effects of them. The study will be limited to the Southern Province of Sri Lanka, as an area that got affected by various types of disasters during the last few decades and also consists of a wide range of businesses.
Keywords: Business sector; Disaster management; Preparedness
مقاله انگلیسی
8 Energy management in South Asia
مدیریت انرژی در جنوب آسیا-2018
In this era, energy is essential to life and its continuous and ubiquitous supply brings much needed economic growth and prosperity to a region. Energy Management (EnM) contributes to the controlling and monitoring of energy and has recently become the subject of great significance. EnM involves analysis, conservation and imperative actions that leads to the minimization of the system losses for efficient use of available conventional and renewable energy resources of the region. This study evaluates the energy management in South Asia (SA) region, as it houses one-fourth of the worlds total population with India, Pakistan and Bangladesh being the most populous countries. The study accesses the regional energy mix, distributed generation strategy plans, and present the trends in EnM over the past few decades. South Asian Countries (SACs), especially Pakistan, India and Bangladesh have a huge potential of coal i.e. 17,550, 90,085 and 884 Million Tonnes, respectively. India has rightly explored nearly 70% of its coal potential, whereas Pakistan and Bangladesh despite having the largest potential of the coal have focused on oil (35.4%) and natural gas (91.5%) exploration respectively. It is im portant to note that India experiences the highest technical losses of 23.5%, followed by 17% percent and 14.11% losses by Pakistan and Bangladesh respectively. Energy Intensity (EI) values for Afghanistan, Bhutan and Sri Lanka have listed these countries as low EI terrain region. Pakistan, India and Bangladesh have EI values ranging between 10,000 and 20,000 btu per $2000 constant. SACs countries have monopolistic electricity markets, however steps are taken to partially implement competition and monopoly regulation by privatization and ensuring equal conditions for all vendors. Analysis show that the SACs are presently far behind to meet their energy demands. The paper also recommends introduction and implementation of effective EnM policies along with large scale utilization of non-conventional energy resources, which will bring necessary changes and will help SACs to overcome economic challenges. The study also concludes that the inclusion of renewable energy resources and development of competitive electricity markets would overall improve the EnM in SA.
Keywords: South Asia ، Energy management ، Energy market ، Energy policies ، Energy mix
مقاله انگلیسی
9 Success conditions for international development capacity building projects
شرایط موفقیت برای پروژه های ساختمانی ظرفیت توسعه بین المللی-2017
Current research on success factors fails to adequately explain why development projects will achieve success in one setting yet not in others, thus making improvements to project management practice difficult. By examining the underlying conditions enabling project success, we provide additional context and practical meaning for success factors. Through a case-study and a qualitative analysis of twenty interviews with project practitioners, we look into four capacity building projects in Ghana, Indonesia, Sri Lanka and Vietnam and draw out structural, institutional, and managerial success conditions, whether they are initial or emergent. We further propose a hypothesis that high levels of multi-stakeholder commitment, collaboration, alignment, and adaptation are necessary for projects to succeed. Thus, we put the ability of projects to deliver development into context and call on practitioners to harness their ability to trigger development through a better understanding of enabling success conditions or the right circumstances under which projects thrive.
Keywords: Success conditions | Success factors | International development projects | Project context | Capacity building
مقاله انگلیسی
10 Nominal uncertainty, real uncertainty and macroeconomic performance in a time-varying asymmetric framework_ Implications for monetary policy
عدم اطمینان اسمی ، عدم اطمینان واقعی و عملکرد اقتصادی کلان در یک چارچوب نامتقارن متغیر زمان- پیامدهای سیاست پولی-2017
This study examines the dynamic causal links and volatility spillovers of inflation, output growth and their uncertainties in four South Asian countries, namely, Pakistan, India, Bangladesh and Sri Lanka by utilizing asymmetric GARCH family models. Our empirical evidence supports a number of important conclusions. There is an overwhelming support for Friedman-Ball hypothesis of positive inflation-uncertainty trade-off for all countries excluding India and Sri Lanka. The Cukierman-Meltzer’s idea that inflation uncertainty generates inflation, hold for Bangladesh and Sri Lanka only and the Holland’s hypothesis of negative influence of inflation uncertainty on level inflation is supported by India only. The positive influence of output uncertainty on inflation (Devereux (1989) hypothesis) is supported by all countries excluding Bangladesh while nominal uncertainty (real uncertainty) has negative (positive) effect on output growth in Pakistan (Bangladesh). Output growth is reducing real uncertainty in all countries excluding Sri Lanka and nominal uncertainty in Pakistan only. There is significant negative relationship between inflation and output growth for Pakistan only while real uncertainty is positively (negatively) related with nominal uncertainty in India (Bangladesh). The estimated results are almost robust with the simultaneous estimation procedure for testing the main hypotheses. In general, there is asym metric effect and persistence of the GARCH parameters for all countries. The study suggests that the concerned central banks should pay more attention to the effects of macroeconomic un certainty and should focus their monetary policy strategy on stabilizing both output growth and inflation.
Keywords: Inflation | Output growth | Inflation uncertainty | Output uncertainty | South Asia
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi