دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Strategic management accounting::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Strategic management accounting

تعداد مقالات یافته شده: 8
ردیف عنوان نوع
1 Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems
حسابداران مدیریت و مدیریت استراتژیک مدیریت: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی-2021
This study aims to contribute to the scant contingency theory literature on the determinants of strategic man- agement accounting (SMA) practices and the role management accountants play. We develop and test a more complex theoretical model than in prior studies, to simultaneously examine the role of three variables: man- agement accountant networking, information systems (IS) quality and organizational culture. These have not been examined in a single model before in the SMA literature. Using data from 149 UK manufacturing business units and the partial least square structural equation modeling, our findings document a positive relationship between management accountant networking and the implementation of SMA practices. However, this rela- tionship is positively moderated by IS quality, which further enables management accountants to implement SMA practices. Unlike IS quality, we do not find empirical support for similar moderating effects by the outcome- oriented culture and innovation-oriented culture. Instead, the innovation-oriented culture has a significant in- direct positive effect on SMA implementation through management accountant networking but not a direct one. In contrast, we find a direct positive impact of outcome-oriented culture on SMA implementation but not an indirect one through management accountant networking. These results suggest that in outcome-driven business units, the implementation of SMA practices may not be limited to the accounting function. Managers in other functions may be motivated to implement SMA practices even when management accountants are not part of the process.
keywords: حسابداری مدیریت استراتژیک | شبکه حسابدار مدیریت | فرهنگ سازمانی | کیفیت سیستم اطلاعاتی | Strategic management accounting | Management accountant networking | Organizational culture | Information system quality
مقاله انگلیسی
2 The relevance of strategic management accounting to popular culture: The world of West End Musicals
ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عمومی: دنیای غرب پایان موزیکال-2017
The study of accounting and popular culture presents an exciting new research agenda for management accountants. This study examines this development from a strategy perspective. Specifically, this paper adds to our knowledge of the potential for Strategic Management Accounting in action by studying the novel setting of the world of West End Musicals. Using a case study approach, this study challenges conventional SMA thinking from a ‘strategy-as-practice’ perspective, using the process of developing a popular theatre portfolio of activities. Findings indicate that strategy is a complex practice which is an inherently social process: Theatre producers negotiate a route to the market that is mediated by validating intermediary organizations that contribute and communicate the reputation of new cultural products and thereby support the strategic process.
Keywords: Strategic management accounting| Popular culture | West End Musicals | Strategy as practice
مقاله انگلیسی
3 Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks
حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری : بررسی بانک نیجریه-2017
This paper attempts an empirical examination of the practicality of strategic management accounting (SMA) adoption in banks in Nigeria, a developing country. It investigates the extent of practice and contributions of SMA to strategic decision making. Survey data were obtained from 71 bank managers across 20 registered banks in Nigeria. Simple regression estimation technique and Pearson Chi-square test were used for data analysis. The results suggest that SMA is distinct in its features and orientation towards the practice of management accounting. The study found out that banks in Nigeria practice SMA; not as a concept, but as a principle of operation, and that SMA contributes significantly to strategic decision making in the area of competitive advantage and increased market share. The study offers value for banks in other developing economies in that it supports the argument that they can benefit from SMA adoption as part of banking strategies.
Keywords: Strategic management accounting | Decision making | Market share | Banks | Nigeria
مقاله انگلیسی
4 حسابداری مدیریت راهبردی و تصمیم گیری : مطالعه موردی در بانک های نیجریه
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 19 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 43
این مطالعه تلاش دارد تا آزمایشهای عملیاتی حسابداری مدیریت راهبردی (SMA) که در بانک های نیجریه ، کشوری در حال توسعه، به تصویب رسیده را مورد بحث و بررسی قرار دهد . این مطالعه به بررسی تصمیم گیری های انجام شده در SMA میپردازد . داده های مطالعه از 71 مدیر در 20 بانک به ثبت رسیده در نیجریه به دست امده اند . روش رگرسیون ساده و ازمون آماری کای اسکوئر پیرسون برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که SMA در نوع ویژگی و جهت گیری نسبت به مدیریت حسابداری متمایز است . مطالعه چنین نشان داد که بانکهایی که از SMA در نیجریه استفاده میکنند ، نه تنها بعنوان یک مفهوم ، بلکه بعنوان یکی از اصول عملکردی که SMA در آن نقش حایز اهمیتی در تصمیم گیریها در حیطه ی مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار دارد از آن استفاده میکنند . این مطالعه برای بانک ها در سایر اقتصادهای در حال توسعه ارزش خاصی قایل است و بنابراین این استدلال را مورد حمایت قرار میدهد که آنها میتوانند از تطبیق سازی با SMA بعنوان بخشی از استراتژیهای بانکی منفعت کسب کنند .
واژگان کلیدی : حسابداری مدیریت راهبردی | تصمیم گیری | سهم بازار | بانک ها | نیجریه.
مقاله ترجمه شده
5 Strategic management accounting and decision making: A survey of the Nigerian Banks
حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری: بررسی بانکهای نیجریه-2017
This paper attempts an empirical examination of the practicality of strategic management accounting (SMA) adoption in banks in Nigeria, a developing country. It investigates the extent of practice and contributions of SMA to strategic decision making. Survey data were obtained from 71 bank managers across 20 registered banks in Nigeria. Simple regression estimation technique and Pearson Chi-square test were used for data analysis. The results suggest that SMA is distinct in its features and orientation towards the practice of management accounting. The study found out that banks in Nigeria practice SMA; not as a concept, but as a principle of operation, and that SMA contributes significantly to strategic decision making in the area of competitive advantage and increased market share. The study offers value for banks in other developing economies in that it supports the argument that they can benefit from SMA adoption as part of banking strategies.
Keywords: Strategic management accounting | Decision making | Market share | Banks | Nigeria
مقاله انگلیسی
6 حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
این مقاله شامل رویکردهای مفهومی به تشکیل جریان اطلاعات یکپارچه حسابداریِ مدیریت استراتژیک شرکت است. ویژگی تطبیقی حسابداری استراتژیک و عملیاتی ارائه شده است. نویسندگان تعریف خود از حسابداری مدیریت استراتژیک را به عنوان یک مولفه از «حسابداری» کارکرد مدیریت و مکانیسم تحقق آن ارائه می کنند. آنها همچنین هدف و وظایف آن را بیان می کنند. سیستم های حسابداری هزینه های مدیریت استراتژیک که حسابداری را تشکیل می دهند، تحلیل شده اند و جریان اطلاعات یکپارچه شد تا استراتژی شرکت ایجاد و محقق شود. براساس روش هزینه کرد مبتنی بر فعالیت (ABC)، روش حسابداری مدیریت استراتژیک هزینه های شرکت در ساختارهای مدیریت فرآیندمدار پیشنهاد شده است. نویسندگان شش مرحله را در روش ABC پیشنهاد کرده و محتوای آنها را تعریف می کنند.
کلیدواژگان: روش هزینه کرد مبتنی بر فعالیت | هزینه های شرکت | جریان اطلاعات حسابداری یکپارچه | حسابداری مدیریت | هزینه های محصول | حسابداری مدیریت استراتژیک.
مقاله ترجمه شده
7 اثر سواد اطلاعاتی در عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش تعدیلی خودکارآمدی
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
این پژوهش تلاش می کند تا اثر واسطه ای حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) را در رابطه بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی ؛ و همچنین اثر واسطه ای خود کارآمدی را در ارتباط بین حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد مدیریتی مورد بررسی قرار دهد. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه ، پاسخ ها از 236 مدیر در موسسات بانکی در پکانبارو-اندونزی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش از تاثیر مستقیم سواد اطلاعاتی ، خود کارآمدی و استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بر عملکرد مدیریتی پشتیبانی کرد. تجزیه و تحلیل بیشتر در مورد اثر واسطه ای کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک نشان داد که حسابداری مدیریت استراتژیک ، ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد مدیریتی را تعدیل می کند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که اثر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) بر عملکرد مدیریتی بوسیله خود کارآمدی تقویت می شود. واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیک | سواد اطلاعاتی | خود کارآمدی | عملکرد مدیریتی
مقاله ترجمه شده
8 تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک در شرکت های رومانیایی : برخی از شواهد بررسی شده
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 17
مطالعه حاضر با هدف معرفی تکنیک های حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش آن در زمینه دست یابی به اهداف مدیریت معاصر- مدیریت استراتژیک شرکت رومانیایی، از طریق مطالعه ی این تکنیک ها، و پس از آن ,از طریق توزیع پرسشنامه در نمونه ای از شرکت های رومانیایی ارائه شده است .ما از روش توصیفی تحلیلی در بخش نظری این مطالعه، استفاده کردیم , و در ان تمام تلاشمان را برای نشان دادن مهم ترین ایده ها در مورد موضوع حسابداری مدیریت استراتژیک و تکنیک های ان به کار بردیم ، همچنین ما از رویکرد کاربردی در بخش عملی این مطالعه، از طریق پرسشنامه برای جمع آوری داده ها برای چهار روش از بیست نفر از چهار شرکت رومانیایی مختلف در Bucharest , استفاده کردیم .
کلمات کلیدی: حسابداری مدیریت استراتژیکی (SMA) | تکنیک و روش SMA | اهمیت | محدودیت ها | مزایای استفاده از تکنیک های SMA
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi