دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Supply Chain, Risk, Resilience, Vulnerability, Performance measurement مدیریت ریسک، مرور ادبیات، ، دستهبندي ریسکهاي زنجیره تامین، مدیریت ریسک زنجیره تامین::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Supply Chain, Risk, Resilience, Vulnerability, Performance measurement مدیریت ریسک، مرور ادبیات، ، دستهبندي ریسکهاي زنجیره تامین، مدیریت ریسک زنجیره تامین

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 مدیریت ریسک زنجیره تامین: مرور ادبیات
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژي، ناپایداريهاي مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تامین میشود. مدیریت چنین ریسکهایی، جهت کاهش آسیبپذیري زنجیره تامین، ضروري میباشد. مدیریت ریسک زنجیره- تامین اخیراً توجهات بسیاري را به خود جلب نموده و مقالات زیادي در این زمینه منتشر شده است. در این مقاله به مرور ادبیات موضوع مدیریت ریسک زنجیره تامین و بررسی مقالات منتشر شده در این حوزه در سالهاي 2000 تا 2010 پرداخته شده است. رویکردهاي بهکار گرفته شده در مقالات به شش گروه مدلسازي، شبیه سازي، رویکرد مفهومی، مطالعه موردي، مرور ادبیات و مطالعه میدانی تقسیم، و ریسکهایی که در مقالات به آنها پرداخته شده، شناسایی شده است. همچنین به این موضوع که کدامیک از فازهاي شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته، در چه صنایعی پیاده سازي شده و نیز تکنیکهاي مورد استفاده، توجه شده است. بررسیها نشان میدهد که در مقالات عمدتا به بررسی روشهاي برخورد با ریسک توجه شده و اغلب رویکردهاي مفهومی و استراتژيهاي کاهشی ارائه شده است. همچنین میتوان دریافت که این موضوع در صنایعی نظیر صنایع تولیدي، هوا و فضا، الکترونیک، سیستمهاي اطلاعات و غیره قابل پیادهسازي است
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi