دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Supply chain resilience::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - Supply chain resilience

تعداد مقالات یافته شده: 15
ردیف عنوان نوع
1 Managing micro and small enterprise supply chains: A multi-level approach to sustainability, resilience and regional development
مدیریت زنجیره تأمین شرکت های خرد و کوچک: رویکردی چند سطح برای پایداری ، انعطاف پذیری و توسعه منطقه ای-2021
Amidst the high number of frameworks associated with supply chain sustainability (SCS), proper consideration to the role and importance of micro and small enterprises (MSEs) has been missing in the literature. To address this research gap, this paper investigates the driving factors that support MSE supply chains to achieve sustainability. We employ institutional and complexity theories to broaden our understanding of the dynamics behind neglected supply chain structures, especially the ones predominantly formed by MSEs. An in-depth nested case study is carried out in a MSE supply chain in an emerging economy, where 33 supply chain players were involved in the data collection. Using a combination of deductive and inductive approaches to analyze the data, we find that to truly implement SCS, research and practice should consider not only the strategic, structural and process levels, but also the contextual level, which is critical dimension to SCS dynamics. Results show that MSE supply chains contribute significantly to regional socio-economic development due to their local roots and regional history. Also, findings demonstrate that MSE supply chains have enhanced resilience to crises (e.g., economic, political and other disruptions) because they are often focused on long-standing economic activities within the regional ecosystems. This paper contributes to theory by arguing that SCS is a much more complex phenomenon in practice than the current theory implies. Therefore, incorporating the diversity from reality and the peculiarities of MSE supply chains into the SCS debate helps the literature to get closer to the SCS practice.
Keywords: Supply chain sustainability | Micro and small enterprise supply chains | Supply chain resilience | Regional development | Emerging economy
مقاله انگلیسی
2 Impact of COVID-19 on the Indian seaport transportation and maritime supply chain
تأثیر COVID-19 در حمل و نقل و تأمین دریایی بندر دریایی هند-2021
Impacts of COVID-19 in maritime transportation and its related policy measures have been investigated by more and more organizations and researchers across the world. This paper aims to examine the impacts of COVID-19 on seaport transportation and the maritime supply chain field and its related issues in India. Secondary data are used to analyze the performance indicators of major seaports in India before and during the COVID-19 crisis. We further explore and discuss the expert’s views about the impact, preparedness, response, and recovery aspects for the maritime-related sector in India. The results on the quantitative performance of Indian major seaports during the COVID-19 indicate a negative growth in the cargo traffic and a decrease in the number of vessel traffic compared to pre-COVID-19. The expert survey results suggest a lack of preparedness for COVID-19 and the need for developing future strategies by maritime organizations. The overall findings of the study shall assist in formulating maritime strategies by enhancing supply chain resilience and sustainable business recovery process while preparing for a post-COVID-19 crisis. The study also notes that the Covid-19 crisis is still an ongoing concern, as the government, maritime organizations, and stakeholders face towards providing vaccine and remedial treatment to infected people. Further, this study can be expanded to the global maritime supply chain business context and to conduct interdisciplinary research in marine technical fields and maritime environment to measure the impact of COVID-19.
Keywords: COVID-19 | India | Seaports | Maritime | Supply chain | Stakeholders | Sustainability
مقاله انگلیسی
3 Review of supply chain management within project management
بررسی مدیریت زنجیره تأمین در داخل مدیریت پروژه-2021
Supply chain management (SCM) adoption in a project-based environment brings substantial benefits but re- quires careful planning and execution. The current research examines a number of publications that are relevant to both SCM and project management in project management journals. First, we identify the key antecedents of successful SCM implementation in a project-based environment. Then we category these factors into four main areas, namely, IT integration, organizational coordination, risk management, and supply chain resilience and complexity. Third, we explore inter-relationships among these factors through a comprehensive literature re- view. A broad and enhanced understanding of the conceptual integration of SCM with project management is provided by exploring application areas outside the more common integration domain of the construction in- dustry. This research presents and interprets this integration using a system gram that visually illustrates a SCM strategy adoption pathway and depicts the complex procedures in an understandable manner.
Keywords: Project management | Supply chain management | Systemigram | Implementation strategy
مقاله انگلیسی
4 An agent-based model for supply chain recovery in the wake of the COVID-19 pandemic
An agent-based model for supply chain recovery in the wake of the COVID-19 pandemic-2021
The current COVID-19 pandemic has hugely disrupted supply chains (SCs) in different sectors globally. The global demand for many essential items (e.g., facemasks, food products) has been phenomenal, resulting in supply failure. SCs could not keep up with the shortage of raw materials, and manufacturing firms could not ramp up their production capacity to meet these unparalleled demand levels. This study aimed to examine a set of congruent strategies and recovery plans to minimize the cost and maximize the availability of essential items to respond to global SC disruptions. We used facemask SCs as an example and simulated the current state of its supply and demand using the agent-based modeling method. We proposed two main recovery strategies relevant to building emergency supply and extra manufacturing capacity to mitigate SC disruptions. Our findings revealed that minimizing the risk response time and maximizing the production capacity helped essential item manufacturers meet consumers’ skyrocketing demands and timely supply to consumers, reducing financial shocks to firms. Our study suggested that delayed implementation of the proposed recovery strategies could lead to supply, demand, and financial shocks for essential item manufacturers. This study scrutinized strategies to mitigate the demand–supply crisis of essential items. It further proposed congruent strategies and recovery plans to alleviate the problem in the exceptional disruptive event caused by COVID-19.
Keywords: Risk and disruption | COVID-19 pandemic | Supply chain resilience | Essential item | Recovery strategy
مقاله انگلیسی
5 Improving supply chain resilience through industry 4:0: A systematic literature review under the impressions of the COVID-19 pandemic
بهبود انعطاف پذیری زنجیره تأمین از طریق صنعت 4:0: بررسی ادبیات سیستماتیک تحت تأثیر همه گیری COVID-19-2021
The COVID-19 pandemic is one of the most severe supply chain disruptions in history and has challenged practitioners and scholars to improve the resilience of supply chains. Recent technological progress, especially industry 4.0, indicates promising possibilities to mitigate supply chain risks such as the COVID-19 pandemic. However, the literature lacks a comprehensive analysis of the link between industry 4.0 and supply chain resilience. To close this research gap, we present evidence from a systematic literature review, including 62 papers from high-quality journals. Based on a categorization of industry 4.0 enabler technologies and supply chain resilience antecedents, we introduce a holistic framework depicting the relationship between both areas while exploring the current state-of-the-art. To verify industry 4.0’s resilience opportunities in a severe supply chain disruption, we apply our framework to a use case, the COVID-19-affected automotive industry. Overall, our results reveal that big data analytics is particularly suitable for improving supply chain resilience, while other industry 4.0 enabler technologies, including additive manufacturing and cyber-physical systems, still lack proof of effectiveness. Moreover, we demonstrate that visibility and velocity are the resilience antecedents that benefit most from industry 4.0 implementation. We also establish that industry 4.0 holistically supports pre-disruption resilience measures, enabling more effective proactive risk management. Both research and practice can benefit from this study. While scholars may analyze resilience potentials of under-explored enabler technologies, practitioners can use our findings to guide industry 4.0 investment decisions.
Keywords: Industry 4.0 | Supply chain risk management | Supply chain resilience | Supply chain disruption | Digital supply chain | Literature review
مقاله انگلیسی
6 Investigating the effect of horizontal coopetition on supply chain resilience in complex and turbulent environments
بررسی تأثیر همکاری افقی بر انعطاف پذیری زنجیره تأمین در محیطهای پیچیده و آشفته-2021
Today supply chain operations are continuously threatened by frequent and unpredictable disruptions. To survive in such complex and fast-changing environments, firms need to develop resilient strategies for their supply chains. To this regard, previous studies in literature have shown that cooperative relationships play a relevant role. However, there are evidence that firms more often prefer a coopetition strategy, where both cooperative and competitive relationships are simultaneously adopted to manage supply chain relationships. Despite the relevance of this topic, how coopetitive relationships influence resilience has been less investigated so far. In this paper, we use a complex adaptive system approach to conceptualize horizontal coopetition in supply chains and develop a novel agent-based model to simulate its effect on supply chain resilient performance in different environmental conditions, characterized by increasing level of complexity and frequency of disruptions. Results show that coopetition can be beneficial for supply chain resilience and that environmental complexity (turbulence) positively (negatively) moderates this relation. Theoretical contributions and managerial implications are finally discussed.
Keywords: Coopetition | Horizontal coopetition | Supply chains | Resilience | Agent-based model
مقاله انگلیسی
7 Towards a resilient food supply chain in the context of food safety
به سمت زنجیره تأمین مواد غذایی انعطاف پذیر در زمینه ایمنی مواد غذایی-2021
Global food supply chains have been constantly challenged by various food safety incidents or crisis. Traditional approaches on enhancing robustness of the food supply chain are not sufficient to ensure a safe food supply to the society, while building resilience as a more comprehensive approach has shown to be a good alternative option. With a resilience thinking, the food supply chain is not targeting to achieve a state of zero food safety risks, but rather to pursue the capacity to adapt and manage food safety shocks. A resilient food supply chain can still be vulnerable under the constant pressure of food safety hazards and the changing food chain environment, but has the capacity to adapt to and recover from the shocks. This study aimed to1) provide a clear definition for resilient food supply chains in the context of food safety; 2) provide a procedure to assess food safety resilience; 3) specify how a resilient food supply chain can be quantified and improved by providing a numerical example in a case study. Three dimensions of resilience factors, being time, degree of impacts caused by the food safety shocks, and degree of recovery, are suggested for assessing supply chain resilience. Results of a case study on Salmonella spp. in the pork supply chain show that the proposed framework and modelling allow for selecting the most effective strategies (having alternative suppliers, enhancing animal resilience as examples for the considered case) for improving the resilience of the supply chain for food safety.
Keywords: Resilience | Framework | Quantification | Risk | Hazards | Modelling
مقاله انگلیسی
8 Modelling of supply chain disruption analytics using an integrated approach: An emerging economy example
مدل سازی تجزیه و تحلیل اختلال در زنجیره تامین با استفاده از یک رویکرد یکپارچه: یک مثال اقتصاد در حال ظهور-2021
The purpose of this paper is to develop a framework to identify, analyze, and to assess supply chain disruption factors and drivers. Based on an empirical analysis, four disruption factor categories including natural, human- made, system accidents, and financials with a total of sixteen disruption drivers are identified and examined in a real-world industrial setting. This research utilizes an integrated approach comprising both the Delphi method and the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP). To test this integrated method, one of the well-known examples in industrial contexts of developing countries, the ready-made garment industry in Bangladesh is considered. To evaluate this industrial example, a sensitivity analysis is conducted to ensure the robustness and viability of the framework in practical settings. This study not only expands the literature scope of supply chain disruption risk assessment but through its application in any context or industry will reduce the impact of such disruptions and enhance the overall supply chain resilience. Consequently, these enhanced capabilities arm managers the ability to formulate relevant mitigation strategies that are robust and computationally efficient. These strategies will allow managers to take calculated decisions proactively. Finally, the results reveal that political and regulatory instability, cyclones, labor strikes, flooding, heavy rain, and factory fires are the top six disruption drivers causing disruptions to the ready-made garment industry in Bangladesh.
Keywords: Supply chain management | Disruption factors and drivers | Fuzzy analytic hierarchy process | Delphi method
مقاله انگلیسی
9 Does social capital matter for supply chain resilience? The role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment
آیا سرمایه اجتماعی برای مقاومت زنجیره تأمین اهمیت دارد؟ نقش ظرفیت جذب و تراز مدیریت زنجیره تأمین بازاریابی-2020
Marketing in an increasingly tumultuous marketplace requires resilience -the ability to withstand, adapt, and flourish despite turmoil and adverse change- that extends beyond firm boundaries. Although external resources are arguably essential to achieve resilience, little is known how and when firms social capital derived from interorganizational relationships can lead to supply chain resilience. Therefore, we investigate the role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment in realizing the potential impact of social capital on supply chain resilience. Using data obtained from dual respondents from 265 Turkish firms, we test the mediating role of absorptive capacity and the moderating role of marketing-supply chain management alignment. Our findings indicate absorptive capacity mediates the relationship between social capital and supply chain resilience, and the links between social capital and absorptive capacity and social capital and supply chain resilience are stronger when marketing-supply chain management alignment is high. We also find that supply chain resilience is positively associated with organizational performance, empirically supporting the proposed value of supply chain resilience for firm strategy. Accordingly, our paper highlights that both absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment are necessary to realize the actual value of social capital for supply chain resilience and ensuing performance.
Keywords: Supply chain resilience | Social capital | Absorptive capacity | Marketing-supply chain management | alignment
مقاله انگلیسی
10 What causes organizations to fail? A review of literature to inform future food sector (management) research
چه عواملی باعث شکست سازمان ها می شود؟ مروری بر ادبیات جهت آگاهی از تحقیقات مربوط به بخش غذایی (مدیریت) آینده-2020
Background: Organizational failure in food markets is a potential threat to food security. Thus, a greater understanding of the factors that influence organizational failure and reduce supply chain resilience is essential to underpin agile and dynamic food supply chains. Scope and approach: The aim of this paper is to contribute to the understanding of system level factors that influence organizational failure in food supply chains in order to conceptualize the horizontal and vertical in- teraction of such factors at the three levels described: the micro system, the meso system and the macro system level. A systematic review, based on a specific search strategy, incorporated articles from the fields of management, business and economics research. Whilst 616 articles were initially identified, only 41 of these were within the established inclusion criteria and reviewed. A model of organizational failure, determined here as “The House of Cards Model”, is developed, that can then be empirically tested in further research. Key findings and conclusions: A hierarchy was developed to contextualize the factors deemed to be of influence. The macro (external environment) level includes criteria such as economic conditions, formal institutions, government policies, competitors and rumors. The factors addressed in the meso (organizational) level include organization age and size, location, property structure, client, supplier and shareholder relationships, financial resources, physical resources, human resources and succession process. At the micro (individual) level the managers’ skill, characteristics, actions and mindset are of influence. This paper contributes to advancing the debate and underpins further empirical research on organizational failure in food supply chains.
Keywords: Organizational | Failure | Meso | Micro | Macro | Factors
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi
بازدید امروز: 2865 :::::::: بازدید دیروز: 9616 :::::::: بازدید کل: 19149 :::::::: افراد آنلاین: 31