دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sustainability::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Sustainability

تعداد مقالات یافته شده: 279
ردیف عنوان نوع
1 Deep Learning-Driven Particle Swarm Optimisation for Additive Manufacturing Energy Optimisation
بهینه سازی ازدحام ذرات با محوریت یادگیری عمیق برای بهینه سازی انرژی تولید افزودنی-2019
The additive manufacturing (AM) process is characterised as a high energy-consuming process, which has a significant impact on the environment and sustainability. The topic of AM energy consumption modelling, prediction, and optimisation has then become a research focus in both industry and academia. This issue involves many relevant features, such as material condition, process operation, part and process design, working environment, and so on. While existing studies reveal that AM energy consumption modelling largely depends on the design-relevant features in practice, it has not been given sufficient attention. Therefore, in this study, design-relevant features are firstly examined with respect to energy modelling. These features are typically determined by part designers and process operators before production. The AM energy consumption knowledge, hidden in the design-relevant features, is exploited for prediction modelling through a design-relevant data analytics approach. Based on the new modelling approach, a novel deep learning-driven particle swarm optimisation (DLD-PSO) method is proposed to optimise the energy utility. Deep learning is introduced to address several issues, in terms of increasing the search speed and enhancing the global best of PSO. Finally, using the design-relevant data collected from a real-world AM system in production, a case study is presented to validate the proposed modelling approach, and the results reveal its merits. Meanwhile, optimisation has also been carried out to guide part designers and process operators to revise their designs and decisions in order to reduce the energy consumption of the designated AM system under study.
Keywords: Additive Manufacturing | Energy Consumption Modelling | Prediction and Optimisation | Deep Learning | Particle Swarm Optimisation
مقاله انگلیسی
2 Project financing in nuclear new build, why not? The legal and regulatory barriers
بودجه پروژه در ساختمان جدید هسته ای ، چرا نه؟ موانع قانونی و نظارتی-2019
This paper investigates the legal barriers to apply project finance for building nuclear power plants. Countries such as the UK, Turkey and emerging economies (i.e. Malaysia and Indonesia) are increasingly seeking to attract private investors for nuclear projects using project finance. This is an innovative approach, and until now the only cases registered are Hinckley Point C in the UK and Akkuyu in Turkey. This paper scrutinises the mismatches between the requirements of project finance and nuclear law. Nuclear law introduces specific requirements affecting the security interest of private lenders, hindering the bankability of nuclear projects on a non-recourse basis. The paper emphasises that the performance-based regulatory approach is more compatible with project finance compared to the prescriptive based one. Furthermore, the paper examines the gaps between nuclear and holistic energy law, looking at the financing of energy infrastructures. Improving nuclear law enables to apply project finance to nuclear power plants, facilitating their deployment. Consequently, nuclear law plays a central role in promoting sustainable energy mixes characterised by reduced carbon emissions.
Keywords: Nuclear law | Energy law | Project financing | Special Purpose Vehicle (SPV) | Special Project Entity (SPE) | Sustainability
مقاله انگلیسی
3 The impact of Brexit on the future of UK forensic science and technology
تأثیر Brexit در آینده علم و فناوری پزشکی قانونی انگلیس-2019
This article seeks to assess the prospects of UK forensic science and technology in a post-Brexit world by analysing four interlocking issues: Brexit itself, the evolution of national criminal justice organisational and funding priorities, the increasing interrelationship of science and technology in the forensic domain and the relatively disadvantaged place of forensic science and technology within the contemporary ‘scientific state’ paradigm. The results are generally pessimistic for the likely future of forensic science. This conclusion is reinforced by scepticism about the wisdom of proceeding with Brexit. The article is structured to identify the potential implications of British political decisions on its national forensic science capabilities and capacity. Some aspects of the analysis are likely to have a wider resonance for international discourse about the future sustainability of forensic science and technology, however, particularly the interface between the globalisation of science and technology with justice.
Keywords: Brexit | Forensic science and technology | International criminal justice cooperation | Fiscal austerity | National science policy
مقاله انگلیسی
4 پایدار بودن شیوه های غذایی خانواده های ایتالیایی :رژیم غذایی مدیترانه ایی،پیوستگی با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
تحقیق حاضر بر آن است تا تا عوامل موثر بر ادبیات مصرف مواد غذایی پایدار برای بررسی الگوهای رژیم غذایی روزانه خانوارهای ایتالیایی بمنظور ارزیابی میزان پیروی از رژیم مدیترانه ایی همراه با مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی را مورد بررسی قرار دهد . تحلیل بر اساس داده های سازمان آمار ملی ایتالیا و بررسی ابعاد زندگی روزانه برای سال 2014 انجام شد ، آمار گیری چند منظوره که روی 44984 نفر و در 18864 خانوار انجام شد . از مدل پروبیت دو مرحله ایی هکمن برای ارزیابی معادلات و تاثیر رژیم ترکیبی خانوارها و پایبندی به رژیم مدیترانه ایی در کنار مصرف مواد غذایی ارگانیک و محلی استفاده شد. یافته های مطالعه تشان میدهند که هم خانوارهایی که دارای فرزند هستند و هم افرادی که پایبندی بسیار شدیدی به رژیم مدیترانه ایی دارند به احتمال بیشتر از هر دو محصولات ارگانیک و محلی استفاده میکنند ، در حالیکه افزایش اندازه خانوارها احتمالا با کاهش خرید محصولات محلی همراه است . علاوه بر این ،وضعیت اقتصادی خوب و داشتن سطوح بالاتر تحصیلی منجر به اقفزایش احتمال مصرف مواد ارگانیک شده است . برخی از تفاوتهایی که در این راستا وجود دارد را میتوان در دامنه های کم بیان نمود ، با این وجود ، ابن نتایج بینش وسیع و جامعی را برای ایتالیا و حمایت از نیازمندیها هم برای سیاستمداران و هم بازاریان ایجاد میکند تا بتوانند به دامنه ی وسیعی از ابتکارات در زمینه ی مصرف کننده های اموزش دیده دست پیدا کنند و دسترسی به محصولات غذایی پایدار را ممکن سازند .
کلید واژه ها: غذای پایدار | مواد غذایی آلی | غذای محلی | رژیم غذایی مدیترانه ای | روش دو مرحله ای Heckman
مقاله ترجمه شده
5 Move your money? Sustainability Transitions in Regimes and Practices in the UK Retail Banking Sector
پول خود را جابجا کنید؟ انتقال پایداری در رژیم ها و رویه ها در بخش بانکی خرده فروشی انگلستان-2019
We present and test a new conceptual framework for understanding sustainable transitions in co-evolutionary sociotechnical systems. We apply this in the first study of sustainable transitions in UK retail banking. This system has suffered recently from banking crises, and links to environmentally-sensitive industries such as fossil fuels. Sustainability-focused values-based banks are a potential solution, but have had little impact on mainstream banking systems. We aim to understand the constraints on a potential transition and how to overcome them. Our new approach identifies the intersections between transitions in regimes (using the multi-level perspective MLP) and transitions in practices (using social practice theory SPT), two competing conceptual frameworks in the literature. We ask: what are the intersections between transitions in the banking regime and banking practices, and how may critical points of constraint be unlocked to become points of opportunity, thereby aiding a transition to more sustainable banking systems? We present new empirical findings from a mixed-method case study of the UK banking sector and two values-based banks in particular. Interventions for growing sustainable banking are identified and we demonstrate the added-value of the combined approach through indicating strategies for unlocking the transformative potential of sustainable innovations..
Keywords: Sociotechnical transitions | Sustainable banking | Ethical banking | Social practices | Innovation niches | Multi-Level Perspective | Niche-building | Values-based bankin
مقاله انگلیسی
6 The nexus of sustainability practices and financial performance: From the perspective of Islamic banking
ارتباط میان شیوه های پایداری و عملکرد مالی: از منظر بانکداری اسلامی-2019
This paper evaluated the nexus between sustainability practices and financial performance from the Islamic banking perspective. For the purpose, this study proposed a sustainability measurement framework for Islamic banking. A decade of sustainability data 2008e2017 was collected from the annual reports using a weighted content analysis technique. Results of the Generalized Method of Moments GMM statistical method showed that sustainability practices have a significant positive association with the financial performance indicators of the Islamic banks indicating management and the shareholders perspective. The impact of sustainability practices on the financial performance of the Islamic banks measured from the market perspective was found insignificant. In-depth analysis revealed that the market is not interested in banks spending for its environmental and social sustainability except for their economic sustainability practices. Based on the Islamic financial index created of management, shareholders and the market financial performance indicators, the results showed that sustainability practices have a significant positive association with the Islamic financial index as well. The finding generally implies that improvement in sustainability practices will add financial values to the management, shareholder and the market financial performance indicators of the Islamic banking industry across the world. Results of this study are also providing insights to the policymakers of the Islamic banking industry around the world regarding efficient sustainability management, achieving higher sustainability ratings, and improving the subsequent financial performance through efficient sustainability practices
Keywords: Sustainability practices | Financial performance | Islamic banking | Endogeneity
مقاله انگلیسی
7 The impact of social and environmental sustainability onfinancial performance: A global analysis of the banking sector
تأثیر پایداری اجتماعی و زیست محیطی بر عملکرد مالی: یک تحلیل جهانی از بخش بانکی-2019
While there is ample evidence that non-financial firms’ financial performance and social andenvironmental performance are related, evidence for the banking sector remains limitedand inconclusive. This paper examines the impact of access to finance and environmentalfinancing on the financial performance of the banking sector globally. Based on cross-sectional linear regressions and non-linear threshold regressions of 713 banks from 75countries over the period 2013–2015, we find that access to finance has significantly posi-tive effects on banks’ financial performance in most estimation models controlling for bothbank-specific and macroeconomic variables. The positive impact on financial performanceis channeled through loan growth and management quality. We find that for banks withtotal assets less than USD 2 billion, access to finance has a significantly positive impact onreturn to equity. The paper concludes by discussing policy Keywords:Sustainability | Bank performance | ESG | Access to finance | Environmental financing | Threshold
مقاله انگلیسی
8 Nutrition-Focused Food Banking in the United States: A Qualitative Study of Healthy Food Distribution Initiatives
بانکداری مواد غذایی با محوریت تغذیه در ایالات متحده: یک مطالعه کیفی از ابتکارات توزیع مواد غذایی سالم-2019
Background Nutrition-focused food banking is broadly defined as organizational and programmatic efforts to address nutrition-related health disparities among charitable food clients. Additional information is needed to systematically describe how US food banks, as key influencers of the charitable food system, are working to advance nutrition-focused food banking initiatives in their communities. Objective Our aim was to describe food bank leadershipeidentified organizational strategies, “best practices,” and innovative programs for advancing nutrition-focused food banking in the United States. Design We conducted semi-structured qualitative interviews to elicit information about the nutrition-focused food banking practices and processes being employed by US food banks. Participants/setting Participants comprised a purposive sample of food bank executives (n¼30) representing a diverse selection of food banks across the United States. Interviews were conducted between April 2015 and January 2017 at national food bank conferences. Analysis Two researchers independently reviewed transcripts to identify themes using code-based qualitative content analysis. Results Executive leader descriptions of specific strategies to support nutrition-focused food banking centered primarily around the following four major themes: building a healthier food inventory at the food bank; enhancing partner agency healthy food access, storage, and distribution capacity; nutrition education outreach; and expanding community partnerships and intervention settings for healthy food distribution, including health care and schools. Conclusions Study findings indicate that food banks are implementing a variety of multilevel approaches to improve healthy food access among users of the charitable food system. Further evaluation is needed to assess the reach, scalability, and sustainability of these various approaches, and their effectiveness in reducing determinants of nutrition-related health disparities.
Key Words: Food bank | Food insecurity | Fruits and vegetables | Community nutrition | Qualitative research
مقاله انگلیسی
9 تولید نخاله ساختمانی به یک نگرانی درحال رشد برای شهرهای درحال رشد تبدیل شده است
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 5 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 14
چگونه شهرهای درحال رشد به صورت پایدار گسترش می یابند؟ تولید انبوه زباله تبدیل به یک چالش اصلی در بسیاری از شهرهای درحال رشد به ویژه در کشورهای درحال توسعه شده است. تولید سالانه زباله ساخت و تخریب در چین حدود 4/2 بیلیون تن در دهه گذشته برآورد شده است که 15 برابر بیشتر از تولید زباله جامد شهری می باشد. هند تولید زباله ساخت و تخریب کمتری نسبت به چین دارد و همچنان مقدار آن به همان بزرگی 530 میلیون تن سال 2013 می باشد. با این حال فقط حدود 5% زباله ساخت و تخریب در این کشورها مورد استفاده مجدد قرار گرفته است و بقیه آنها تاحد زیادی در مکان های انباشت زباله دفع می شوند. از آنجاییکه چین و سایر کشورهای درحال توسعه به شهری سازی خود در دهه های بعدی ادامه می دهند، مدیریت زباله ساخت و تخریب همچنان یک چالش قابل توجه برای پایداری شهری ازنظر محیط زیست، اقتصاد و ایمنی خواهد بود. بنابراین ما تولید و مدیریت زباله ساخت و تخریب و نیز چالش های پیش روی شهرهای دارای گسترش سریع را در چین و سایر کشورهای درحال توسعه به صورت انتقادی مرور کردیم. ما همچنین ویژگی های فعلی سیستمهای کلیدی زباله ساخت و تخریب را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مقایسه کردیم. توصیه هایی برای اقدامات سریع توسط سیاست گذاران در شهرهای درحال رشد ارائه می شود.
مقاله ترجمه شده
10 Relationship among land price, entrepreneurship, the environment, economics, and social factors in the value assessment of Japanese cities
رابطه قیمت زمین ، کارآفرینی ، محیط زیست ، اقتصاد و عوامل اجتماعی در ارزیابی ارزش شهرهای ژاپن-2019
Assessing the value of local areas and cities, including examining the entrepreneurial, environmental, economic, and social dimensions of sustainability, has become key to fostering development. Such assessments can be conducted using a land-price function. This study analysed the land-price function using a geographically weighted regression model of land price, and explanatory variables related to entrepreneurial, environmental, economic, and social factors. To consider these factors, specific data scores were taken into account. A correlation analysis showed that six variables are essential for future value analyses: these are entrepreneurship, nature conservation, resource recycling, social vitality, the local governments financial viability, and environmental quality. Using these six variables to conduct preliminary regression analyses via four models, the study found that entrepreneurship, social vitality, and environmental quality have a positive impact on land prices in local areas and cities, while nature conservation, resource recycling, and the local governments financial viability have a negative impact. The result of a geographically weighted regression analysis showed that the areas around large cities in Japan have benefitted more from entrepreneurship and social vitality than have the areas around small and mid-sized cities. While large cities may be better equipped to promote environmental policies, small and mid-sized cities could promote entrepreneurship and social vitality policies using their environmental advantages
Keywords: Entrepreneurship | Environment | Economy | Society | Land-price function | Geographically weighted regression model
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی