دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Sustainable development indicators::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Sustainable development indicators

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Sustainable business models and eco-innovation: A life cycle assessment
مدل های تجاری پایدار و نوآوری در محیط زیست: ارزیابی چرخه زندگی-2020
Eco-innovative business models are prominent elements of the development of sustainable production and consumption systems in organizations of all sizes, especially for small and medium enterprises, where a key challenge is to direct eco-innovation strategies toward the goals of their business model. Therefore, using product life cycle assessment, this research analyzed the alignment between the sus- tainable business model and the eco-innovative strategies of a Brazilian company in the veterinary homeopathy pharmaceutical industry. Disregarding the controversial discussion about homeopathy, this activity has shown significant growth, having a representative economic importance in the animal protein production chain. The research adopted a case study method for one of Brazil’s leading com- panies in this activity. Data were collected through interviews, process analysis and company records. The results were built through quantitative and qualitative techniques that demonstrated that the eco- innovations developed by the company are directed toward the creation of new production methods and, above all, new products. The management model was framed in the “adopt a management role” archetype, in accordance with the literature. It was found that eco-innovation strategies are important for the development of the company’s business model and that this alignment is possible only when there is a management system and investments in the company’s ability to eco-innovate in product, process and organizational structure.© 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Agribusiness | Sustainable development indicators | Organizational innovation | Veterinary medicine
مقاله انگلیسی
2 اندازه گیری و مقایسه توسعه پایدار محلی از طریق شاخص های مشترک: محدودیت ها و دستاوردهای عملی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 30
تلاش های زیادی برای استانداردسازی شاخص هایی انجام شده است که هدف آن ها ارزیابی، پایش و مقایسه توسعه پایدار در سطوح مختلف منطقه ای است. استدلال های موافق و مخالف با نیاز به طراحی شاخص های مشترک، متعدد و بسیار بحث برانگیز هستند، به همین دلیل هدف این مقاله کمک به مطالعه بر روی نتایج مربوط به شهرهایی است که از شاخص های محلی مشترک استفاده می کنند. هدف این مقاله بحث درباره محدودیت ها و دستاوردهای استانداردسازی این شاخص ها است. این مقاله در ابتدا به بررسی و تحلیل تلاش موسسات اروپایی و پروژه های پژوهشی تحت حمایت آن برای هماهنگ سازی شاخص های محلی توسعه پایدار می پردازد. در مرحله بعد به تحلیل یک برنامه در پرتغال (ECOXXI) می پردازد که از شاخص های مشترک برای مقایسه توسعه پایدار در شهرها و شهرداری ها استفاده می کند. شواهد از دو مطالعه موردی در شهرداری های اویراس و کاسکایس (که از این مجموعه شاخص ها استفاده کرده اند) واز طریق بررسی و تحلیل اسناد و مصاحبه های نیمه ساختیافته با مقامات دولتی مرتبط گردآوری شده است. درس های فراگرفته شده به مزایای اصلی به اشتراک گذاری دستورالعمل ها و ارائه یک رویکرد بالا به پایین و در عین حال منعطف نسبت به شاخص ها در صورت عدم وجود دستورالعمل های رسمی ملی یا اروپایی اشاره دارد. محدودیت های اصلی مربوط به مسائل ارتباطات و پشتیبانی سیاسی اندک و کاربرد این شاخص ها است.
کلیدواژه ها: توسعه پایدار | شاخص های محلی | سیستم های شاخص | مقایسه | الگوبرداری | حکومت محلی
مقاله ترجمه شده
3 استفاده از روش کمک تصمیم گیری چند معیاره برای پیاده سازی اصول توسعه پایدار در یک سازمان
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 37
پیاده سازی توسعه پایدار(SD) در یک سازمان کار دشواری می باشد. و دلیل آن بر مبنای این حقیقت است که ارتباط با جنبه های مخالف و متناقضی همچون ابعاد محیطی، اقتصادی و اجتماعی مشکل می باشد. در این مقاله از روش شناسی کمکی در تصمیم چندمعیاری(MCDA) برای فائق شدن بر این مشکلات استفاده کرده ایم. روش MCDA این فرصت را می دهد تا از ارزش گذاری مالی ابعاد مختلف توسعه پایدار (SD) اجتناب کنیم. این ابعاد به تنهایی پایدار نبوده و همگی نقشی را ایفا می کنند. شیوه های محتمل فراوانی در روش شناسی کمکی در تصمیم چندمعیاری (MCDA) وجود دارد. در این مقاله، روش ابتکاری را به منظور انتخاب شیوه مناسب تجمع برای مسئله توسعه پایدار مطرح می کنیم. بررسی موارد واقعی با اجرای رویکرد درجه بندی (یعنی ELECTRE) و رویکرد ترکیب تک معیاری (یعنی رویکردهای MAUT بر مبنای انتگرال چوکت) انجام شد تا به درجه بندی 22 اقدام راهبردی توسعه پایدار در نهادهای تخصصی و رتبه بندی 20 اقدام عملیاتی برای کنترل مصرف انرژی ساختمان موسسات پرداخته شود.
کلمات کلیدی: شاخص توسعه پایدار | طرح اقدام توسعه پایدار | تصمیم کمکی چند معیاری | انتگرال Choquet و ELECTRE
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi