دانلود و نمایش مقالات مرتبط با TTC value::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - TTC value

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 Safe, efficient, and comfortable velocity control based on reinforcement learning for autonomous driving
کنترل سریع ، کارآمد و ایمن بر اساس یادگیری تقویتی برای رانندگی خودمختار-2020
A model used for velocity control during car following is proposed based on reinforcement learning (RL). To optimize driving performance, a reward function is developed by referencing human driving data and combining driving features related to safety, efficiency, and comfort. With the developed reward function, the RL agent learns to control vehicle speed in a fashion that maximizes cumulative rewards, through trials and errors in the simulation environment. To avoid potential unsafe actions, the proposed RL model is incorporated with a collision avoidance strategy for safety checks. The safety check strategy is used during both model training and testing phases, which results in faster convergence and zero collisions. A total of 1,341 carfollowing events extracted from the Next Generation Simulation (NGSIM) dataset are used to train and test the proposed model. The performance of the proposed model is evaluated by the comparison with empirical NGSIM data and with adaptive cruise control (ACC) algorithm implemented through model predictive control (MPC). The experimental results show that the proposed model demonstrates the capability of safe, efficient, and comfortable velocity control and outperforms human drivers in that it 1) has larger TTC values than those of human drivers, 2) can maintain efficient and safe headways around 1.2s, and 3) can follow the lead vehicle comfortably with smooth acceleration (jerk value is only a third of that of human drivers). Compared with the MPC-based ACC algorithm, the proposed model has better performance in terms of safety, comfort, and especially running speed during testing (more than 200 times faster). The results indicate
Keywords: Car following | Autonomous driving | Velocity control | Reinforcement learning | NGSIM | Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG)
مقاله انگلیسی
2 فناوری تشخیص تصادفات ترافیکی برای تقاطع ها بر مبنای استخراج مسیر ویدئویی خودروها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
ما استقرار دستگاه مختصات زمینی با نرم افزار OPENCV برای دستیابی به مختصات واقعی را انجام دادیم، تمامی پیکسل های این مختصات به مختصات خودرویی تبدیل می شوند تا پارامترهایی همانند موقعیت و سرعت خودرو به دست بیایند. نرم افزار پلتفرم MFC که ما مورد استفاده قرار دادیم می تواند مستقیماً مسیر خودرو، سرعت و تصادفات ترافیکی متناطر با زمان TTC را به عنوان خروجی تولید کند. سطوح مختلفی از رنگ های مشخص شده بر روی نقشه ی نقاط توزیع تصادفات ترافیکی وجود دارند. ما از روش منحنی فراوانی تجمعی برای بررسی نمونه های تجمعی تصادفات استفاده کردیم و مقدار عددی TTC را به دست آوردیم که در مشخص نمودن تصادفات شدید و تصادفات کم اهمیت کاربرد دارد. در عین حال، تصادفات تعقیب خودرو، محتوای پژوهشی ما را غنی می سازد.
کلیدواژه ها: تصادفات ترافیکی | مقدار TTC | نرم افزار OPENCV | ارزیابی ایمنی جاده
مقاله ترجمه شده
3 فناوری تشخیص تصادفات ترافیکی برای تقاطع ها بر مبنای استخراج مسیر ویدئویی خودروها
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 11
ما استقرار دستگاه مختصات زمینی با نرم افزار OPENCV برای دستیابی به مختصات واقعی را انجام دادیم، تمامی پیکسل های این مختصات به مختصات خودرویی تبدیل می شوند تا پارامترهایی همانند موقعیت و سرعت خودرو به دست بیایند. نرم افزار پلتفرم MFC که ما مورد استفاده قرار دادیم می تواند مستقیماً مسیر خودرو، سرعت و تصادفات ترافیکی متناطر با زمان TTC را به عنوان خروجی تولید کند. سطوح مختلفی از رنگ های مشخص شده بر روی نقشه ی نقاط توزیع تصادفات ترافیکی وجود دارند. ما از روش منحنی فراوانی تجمعی برای بررسی نمونه های تجمعی تصادفات استفاده کردیم و مقدار عددی TTC را به دست آوردیم که در مشخص نمودن تصادفات شدید و تصادفات کم اهمیت کاربرد دارد. در عین حال، تصادفات تعقیب خودرو، محتوای پژوهشی ما را غنی می سازد.
کلیدواژه ها: تصادفات ترافیکی | مقدار TTC | نرم افزار OPENCV | ارزیابی ایمنی جاده
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi