دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Taguchi::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی

با سلام خدمت کاربران عزیز، به اطلاع می رساند ترجمه مقالاتی که سال انتشار آن ها زیر 2008 می باشد رایگان بوده و میتوانید با وارد شدن در صفحه جزییات مقاله به رایگان ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه جستجو - Taguchi

تعداد مقالات یافته شده: 7
ردیف عنوان نوع
1 یک الگوریتم ترکیبی بهبود یافته فازی کلنی مورچه ای به کار رفته برای متعادل سازی بار در محیط محاسبه ابری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
این مقاله یک الگوریتم ترکیبی نوین را برمبنای منطق فازی و مفاهیم بهینه سازی کلنی مورچه ای (ACO) جهت بهبود متعدل سازی بار در محیط ابری توضیح می دهد. متاسفانه تعداد زیاد درخواست های پردازش شده و نیز سرورهای دردسترس در هر نمونه t، الگوریتم های سنتی متعادل سازی بار را غیرمفید می کند. الگوریتم پیشنهادی متعادل سازی بار و اهداف زمان پاسخ را در ابر مدنظر قرار می دهد. به علاوه، عملکرد الگوریتم ACO شدیدا" با مقادیر پارامترهای ACO همبسته است. دیدگاه معرفی شده (1) از طراحی تجربی تاگوچی برای شناسایی بهترین مقدار پارامترهای ACO استفاده می کند (2) و یک مدول فازی برای ارزیابی مقدار فرومون به منظور بهبود مدت زمان محاسبه تعریف می کند. شبیه سازی های به دست آمده ازطریق بستر تحلیلگر ابری نشانگر مفید بودن الگوریتم فازی ترکیبی ACO در مقایسه با سایر الگوریتم های متعادل سازی بار هستند.
کلیدواژه ها: بهینه سازی کلنی مورچه ای | منطق فازی | محاسبه ابری | متعادل سازی بار | تاگوچی | زمان پاسخ
مقاله ترجمه شده
2 Optimizing a vendor managed inventory (VMI) supply chain for perishable products by considering discount: Two calibrated meta-heuristic algorithms
بهینه سازی مدیریت موجودی فروشنده (VMI) زنجیره تامین برای محصولات فاسد شدنی با در نظر گرفتن تخفیف: دو الگوریتم فرا ابتکاری کالیبره-2017
Vendor Managed Inventory (VMI) is one of the inventory management strategies that reduce costs, increase responsiveness and improve collaboration between the members of supply chain. Although the VMI can reduce response time and deterioration in perishable supply chain (PSC), but there is a few reports on using VMI for PSC. In this paper VMI strategy is used for managing the inventory of per ishable product at two-level supply chain with single vendor and multiple retailers. After passing a speci fic time of product lifetime that called the critical time, the product would be perished by a probability distribution function. It is probable that the inventory of product is not sold after the critical time, there fore the management system will use discount to stimulate demand. Then a proposed model is formu lated as a nonlinear programming model. The objective function of the proposed model is minimizing the total cost of supply chain including the cost of fixed ordering, holding, discount, and deterioration whereas replenishment cycles and order size for retailers and also production time needed to supply inventory of each retailer can be determined through the proposed model. Since the model is a NP-hard problem, a Genetic algorithm (GA) and a Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm are developed for solving it appropriately and the results are presented that PSO algorithm has a better performance for solving of the proposed model in this paper. Taguchi method is an applied to calibrate the parameters of the algorithms into provide reliable solution. Finally, the conclusion and further research are presented.
Keywords: Vendor managed inventory | Perishable supply chain | Discount | Genetic algorithm |Particle swarm optimization
مقاله انگلیسی
3 Influence of cutting fluid conditions and cutting parameters on surface roughness and tool wear in turning process using Taguchi method
تاثیر شرایط سیال برش و پارامترهای برش بر زبری سطح و ابزار لباس در فرایند تبدیل با استفاده از روش تاگوچی-2016
In this experimental work, the effect of various cutting fluid levels and cutting parameters on surface roughness and tool wear was studied. Taguchi orthogonal array was employed to minimize the number of experiments. The experiments were carried out on mild steel bar using a TiCN + Al2O3 + TiN coated carbide tool insert in the CNC turning process. The effect of feed rate was found to be the dominant factor contributing 34.3% to surface roughness of the work-piece. The flow rate of the cutting fluid also showed a significant contribution (33.1%). However, cutting speed and depth of cut showed little contribution to surface roughness. On the other hand, cutting speed (43.1%) and depth of cut (35.8%) were the dominant factors influencing tool wear. However, application of cutting fluid (13.7%) showed a considerable contribution, while the feed rate gave the least contribution to tool wear. The optimum cutting conditions for desired surface roughness and tool wear were at a high level of cutting speed, medium level of depth of cut, low level of feed rate and lowflow high-velocity (LFHV) cutting fluid flow from the selected levels.
Keywords: Cutting fluid | Cutting parameters | Surface roughness | Tool wear | Taguchi method
مقاله انگلیسی
4 Performance of coated and uncoated mixed ceramic tools in hard turning process
عملکرد ابزار سرامیک مخلوط پوششدار و بدون پوشش در فرایند تبدیل سخت-2016
The present contribution deals with the study of the effects of cutting speed, feed rate and depth of cut on the performance of machining which traditionally named ‘‘machinability”. The focus is made on the effect of the pre-cited cutting parameters on the evolution of sur- face roughness and cutting force components during hard turning of AISI D3 cold work tool steel with CC6050 and CC650 ceramic inserts. Also, for both ceramics a comparison of theirwear evolution with time and its impact on the surface equality was proposed. The plan-Keywords:Hard turningning of experiments was based on Taguchi’s L16orthogonal array. The analysis of varianceSurface roughness Cutting forceTool wear Taguchi method RSM(ANOVA), the signal-to-noise ratio and response surface methodology (RSM) were adopted.Consequently, the validity of proposed linear regression model was checked and the most important parameter affecting the surface roughness and cutting force components were determined. Furthermore, in order to determine the levels of the cutting regime that lead to minimum surface roughness and minimum machining force the relationship between cutting factors was analyzed. The results revealed that the surface quality obtained with the coated CC6050 ceramic insert is 1.6 times better than the one obtained with uncoated CC650 ceramic insert. However, the uncoated ceramic insert was useful in reducing the machining force.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Keywords: Hard turning | Surface roughness | Cutting force | Tool wear | Taguchi method | RSM
مقاله انگلیسی
5 A robust hybrid approach based on particle swarm optimization and genetic algorithm to minimize the total machine load on unrelated parallel machines
یک روش ترکیبی قوی بر اساس بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک برای به حداقل رساندن بار دستگاه ها بر روی ماشین های موازی غیر مرتبط-2016
This paper dealt with an unrelated parallel machines scheduling problem with past-sequence-dependentsetup times, release dates, deteriorating jobs and learning effects, in which the actual processing timeof a job on each machine is given as a function of its starting time, release time and position on thecorresponding machine. In addition, the setup time of a job on each machine is proportional to theactual processing times of the already processed jobs on the corresponding machine, i.e., the setup timesare past-sequence-dependent (p-s-d). The objective is to determine jointly the jobs assigned to eachmachine and the order of jobs such that the total machine load is minimized. Since the problem is NP-hard, optimal solution for the instances of realistic size cannot be obtained within a reasonable amountof computational time using exact solution approaches. Hence, an efficient method based on the hybridparticle swarm optimization (PSO) and genetic algorithm (GA), denoted by HPSOGA, is proposed to solvethe given problem. In view of the fact that efficiency of the meta-heuristic algorithms is significantlydepends on the appropriate design of parameters, the Taguchi method is employed to calibrate and selectthe optimal levels of parameters. The performance of the proposed method is appraised by comparingits results with GA and PSO with and without local search through computational experiments. Thecomputational results for small sized problems show that the mentioned algorithms are fully effectiveand viable to generate optimal/near optimal solutions, but when the size of the problem is increased, theHPSOGA obtains better results in comparison with other algorithms.
Keywords:Unrelated parallel machines scheduling | Deteriorating jobs | Learning effect | Release dates | P-S-D setup times | Meta-heuristic algorithms
مقاله انگلیسی
6 Application of Particle Swarm Optimization for Optimizing the Process Parameters in Turning of PEEK CF30 Composites
استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات برای بهینه سازی پارامترهای فرآیند در تبدیل از PEEK CF30 کائوچو و مواد مرکب-2016
This work deals with optimization of multiple characteristics in Computer Numerical Control (CNC) turning of reinforced Poly Ether Ether Ketone (PEEK CF30) with TiN coated tools under dry condition. The considered criteria included specific cutting pressure, machining force and cutting power. Three controllable factors of the turning process consisting of cutting speed, depth of cut and feed rate were incorporated. Taguchi design of experiments method was used to arrange the experimentation task. The developed response surface models were then employed with particle swarm optimization (PSO) to optimize the cutting conditions. PSO program gives the minimum values of the considered criteria and the corresponding optimal cutting conditions.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd.Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu-Mures, Faculty of Engineering.© 2016 The Authors. Published by Elsevier Ltd. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).Peer-review under responsibility of the “Petru Maior” University of Tirgu Mures, Faculty of Engineering
Keywords: PEEK CF30 | Design of experiments (DOE) | Response surface methodology (RSM) | particle swarm optimization (PSO).
مقاله انگلیسی
7 Investigation on the effect of cooling of the tool using heat pipe during hard turning with minimal fluid application
بررسی اثر خنک کننده ابزار با استفاده از لوله های حرارتی در طول تبدیل سخت با استفاده از حداقل مایع-2016
Hard turning with minimal fluid application is a recently developed technique to alleviate the problem associated with cutting fluid. During this process, very small quantity of cutting fluid is applied as a narrow high velocity pulsing jet at the cutting zone. As the quantity of cutting fluid is very small, some auxiliary cooling of tool using heat pipe was attempted in the present work to enhance heat dissipation and thus improving cutting performance. Heat pipe was installed in vertical position in contact with the tool for extracting more heat from the tool. The influence of heat pipe cooling of tool on the cutting performance was analyzed by Taguchi’s design of experiments. It was observed that the use of heat pipe in minimal fluid application reduced cutting temperature and tool wear to a maximum of 22% and 15%, respectively, in comparison with conventional hard turning with minimal fluid application without the aid of heat pipe. It appears that heat pipe can be successively employed as a mean of cooling the tool during hard turning with minimal fluid application.
Keyword: Hard turning | Minimal fluid application | Pulsed jet | Heat pipe
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi