دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Transformational leadership::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Transformational leadership

تعداد مقالات یافته شده: 14
ردیف عنوان نوع
1 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
2 High performance work practice implementation and employee impressions of line manager leadership
اجرای روش کاری دارای عملکرد بالا و گمان های کارکنان درباره رهبری مدیر خط-2018
Human resource management (HRM) research has documented the importance of high performance work practices (HPWPs) to organizations, and recent efforts have argued for increasing attention to the role of line manager implementation of HPWPs. To date, research in this area has focused largely on the organizational or employee implications of HPWP implementation, ignoring the process through which implementation affects outcomes. In this article, we use theory on impression formation to describe the perceptual process through which line manager implementation of HPWPs facilitates the formation of different employee impressions of manager leadership styles. We argue that this process is contingent upon employee attributions of implementation intent, which are influenced by the interaction of employee affective and attributional tendencies with line manager implementation style (i.e., political skill). Our conceptualization of this process contributes to HRM research by demonstrating the benefits of integrating it with leadership theory, as well as identifying the role of interpersonal perceptual processes in the effects of HPWPs.
keywords: High performance work practices |HR implementation |Line manager |Political skill |Transformational leadership |Transactional leadership
مقاله انگلیسی
3 Leadership, regulatory focus and information systems development project team performance
رهبری، تمرکز نظم و عملکرد تیم پروژه ای توسعه سیستمهای اطلاعاتی-2018
One primary function of a leader is to motivate followers to achieve project goals. Based on regulatory focus theory, actors may strive to the optional situation (promotion focus) or try to avoid not meeting the minimum requirements (prevention focus). This paper focuses on exploring the effect of leadership styles (transformational and transactional) on the collective regulatory focus of project team (promotion and prevention) and investigate the relationship between regulatory focus and project teamwork outcome. Data collected from 154 IS professionals shows that intelligent stimulation, idealized influence, and inspiration components of transformational leadership lead to promotion focus, and exception management and error-focus components of transactional leadership lead to prevention focus. Promotion focus associates with a higher quality system and less delay. The relationship between regulatory focus and project performance is contingent on the level of uncertainty.
keywords: Information system development project team |Transformational leadership |Transactional leadership |Collective regulatory focus |Uncertainty |Project performance
مقاله انگلیسی
4 بررسی تجربی از رابطه بین هوش هیجانی، سبکهای رهبری مبادله ای و تحول آفرین در بخش بانکداری
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تئوری رهبری و پژوهشِ مربوطه به اندازه کافی این موضوع را که چگونه احساسات رهبر بر سودمندی شان موثر است را در نظر نگرفته است. در حالی که تعداد قابل توجهی از تحقیقات در رهبری وجود دارند که در پی آن ادبیات مربوطه، نسبتا بر رابطه بین رهبری و هوش هیجانی تاکید کرده است. درک بهتر از هوش هیجانی و رابطه آن با سبک رهبری می تواند شکاف های موجود در ادبیات را از هم بگستراند و یک پیوند آگاهانه تر بین تئوری و عمل را ارائه نماید. این مطالعه با هدف گسترش دانش توسعه منابع انسانی از طریق بررسی هوش هیجانی و سبک رهبری انجام پذیرفت. کل نمونه شامل 381 کارمند بود که طی مطالعهء شرکت برآورد شد. یافته های این مطالعه نشان از این داشت که بُعد توانایی هوش هیجانی هیچ رابطه ای با برداشت از سبک رهبری ندارد. این یافته بر خلاف آنچه که از مرور متون و استناد همراه آن انتظار می رفت، در بر گرفته شد. نتایج حاصل از اطمینان به دست آمده نشان از ارتباط میان این موارد را در بر می گرفت، و به برخی از مشکلات بالقوه بعنوان یک توضیح ممکنه برای ارتباط معنی دار بین ابعاد متضمن گشته اشاره داشت.
کلمات کلیدی: هوش هیجانی | رهبری تحول آفرین | رهبری مبادله ای
مقاله ترجمه شده
5 نقش میانگر توانمندسازی روانشناختی بین رهبری تحول گرا و نگرش های کاری کارکنان
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
هدف این مطالعه اینست که روابط بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی و نگرش های کاری کارکنان را بررسی کند. پرسشنامه هایی به مدیران برتر شرکت های واقع در چین ایمیل شد. یافته ها نشان داد که رهبری تحول گرا رابطه مهمی با توانمندسازی روانشناختی دارد و توانمندسازی روانشناختی نیز رابطه مهمی با نگرش های کاری کارکنان دارد. البته همه ابعاد رهبری تحول گرا رابطه مهمی با توانمندسازی روانشناختی ندارد؛ و همچنین همه ابعاد توانمندسازی روانشناختی رابطه مهمی با نگرش های کاری ندارد. بنابراین توانمندسازی روانشناختی فقط تا حدودی در رابطه بین رهبری تحول گرا و نگرش های کاری کارکنان نقش واسطه ای دارد.
کلمات کلیدی: رهبری تحول گرا | نگرش های کاری کارکنان | توانمندسازی روانشناختی | مدلسازی معادله ساختاری | تحقیقات کمی
مقاله ترجمه شده
6 مشارکت سازمانی جمعی: مرتبط سازی مقدمات انگیزشی، پیاده سازی استراتژیک، و عملکرد شرکت
سال انتشار: 2015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 26 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 53
ما نظریه کاملی از مشارکت سازمانی جمعی را ارائه می دهیم که نظریه مشارکت (engagement theory ) رابا مدل مدیریت منابع یکپارچه می کند. ما پیشنهاد می دهیم که مشارکت به عنوان یک ساختار سطح سازمانی قابل بررسی است که تحت تاثیر فعالیت های سازمانی متمرکز بر انگیزش قرار دارد و منابع سطح شرکت را ارائه می دهد. به ویژه ما سه فعالیت متمایز سازمانی را به عنوان منابع مورد ارزیابی قرار می دهیم که شامل انگیزه بخشی به طراحی کار، فعالیت های مدیریت منابع انسانی و رهبری تحول گرای transformational leadership مدیرعامل (CEO) chief executive officer است که درک این مساله را ساده می کند که اعضای سازمان یک کلیت هستند که به طور فیزیکی، شناختی و عاطفی در یک کار مورد سرمایه گذاری واقع می شوند. پیشینه نظریه ما براساس این مفهوم قرار دارد که این منابع سازمانی در هنگام استفاده به صورت مشترک می توانند سبب حداکثرسازی هر یک از سه وضعیت روانشناختی مورد نظر شوند که برای مدیریت کامل الزامی هستند که شامل معنادار بودن روانشناختی، ایمنی و در دسترس بودن است. همچنین مدل مدیریت منابع بر ارزش اعضای تیم مدیریت در اجرا و فرآیند نظارت استراتژی شرکت به عنوان ابزاری برای ارتقا تاثیرات منابع سازمانی بر مشارکت سازمانی جمعیcollective organizational engagement تاکید دارد. ما به صورت تجربی این نظریه را براساس یک نمونه 300 تایی از شرکت ها تست می کنیم و مدارکی را ارائه می دهیم که نشان می دهد مشارکت سازمانی جمعی نقش واسطه ای بین سه منبع سازمانی و عملکرد شرکت ایفا می کند. علاوه بر این، ما در می یابیم که اجرای استراتژیک به طور مثبت رابطه بین سه منبع سازمانی و مشارکت سازمانی جمعی را تعدیل می کند. همچنین استدلال های مربوط به نظریه، تحقیق و فعالیت مورد بحث قرار می گیرند.
مقاله ترجمه شده
7 رهبری انتقالی در کارگروه خدمات مصرف کننده: مدل های رقابتی رضایت شغلی، تعهد تغییر و تضاد مشارکتی
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
این مقاله درباره اثرات رهبری انتقالی بر حل (مدیریت) تضاد مشارکتی از طریق ارزیابی مدل های مرتبط جایگزین مربوط به متعادل سازی نقش رضایت شغلی و تعهد تغییر بحث می کند. نمونه هایی از اطلاعات مربوط به کارکنان بخش خدمات مشتریان در کشور تایوان مورد ارزیابی واقع شده است. براساس تکنیک نمونه بوت استرپینگ ، یک مطالعه تجربی برای دستیابی به بهترین مدل تطبق انجام شده است. روند تحلیل مدل سلسه مراتبی تو در تو استفاده شده است که روش های متعادل سازی بوت استرپ، PRODCLIN2 و مقایسه مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) را در بر می گیرد. این تحلیل پیشنهاد می دهد که رهبری که یکپارچگی (تعهد به تغییر) را ترویج می دهد و الهام و انگیزه (رضایت شغلی) را فراهم می کند، به روشی مناسب می تواند ابزارهایی را برای حل تضاد های مشارکتی و همکاری فراهم کند.
مقاله ترجمه شده
8 یک بررسی تجربی برروی شیوه های رهبری مورد استفاده برای مدیریت نام تجاری جهانی سازمان های چند ملیتی در ایالات متحده ی آمریکا
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
هدف : هدف از این مطالعه پی بردن به کاربرد های شیوه های رهبری ،برای مدریت نام تجاری جهانی شان در ساز مان های چند ملیتی است که در ایالات متحده ی آمریکا درحال اجراست . طرح / متدولوژی / خط مشی : این طرح مطالعه ی کیفی از 370 واحد نمونه از تمام سطوح سازمان ها در جمع آوری داده ها برای تحلیل نهایی استفاده می کند. دست آوردها : شیوه ی مدریت موقعیتی گسترده ترین شیوه ی رهبری مورد استفاده در مدریت نام تجاری جهانی است .ضمنا،دیدگاه های انتقادی خاصی پیش آمده به هنگام بررسی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته اند . اصالت / ارزشمندی :ا ین اولین مطالعه جهت به وجود آوردن پی ریزی های درک کارکنان از رهبری می باشد.
کلمات کلیدی: مدیریت نام تجاری جهانی | رهبری کاریزماتیک | رهبری مبادله | رهبری تحول | رهبری کلاسیک | رهبری موقعیتی
مقاله ترجمه شده
9 بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته (متقابل) هوش هیجانی مدیران و سبک رهبری
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 27 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
هدف- هدف این مقاله، بررسی تأثیرات متقابل هوش هیجانی مدیران، سبک رهبری و خروجی¬های کارمند است. به ویژه، این مقاله در جستجوی بررسی اثرات تعدیلی بالقوه¬ی سبک رهبری تحولی بر روابط بین هوش هیجانی مدیران و نتایج(خروجی¬های) کارمند مانند عملکرد کارمند، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و استرس(فشار) شغلی می¬باشد. طراحی، روش شناسی، رویکرد- این مطالعه در دو سازمان بزرگ در شانگهای چین و بر جامعه¬ی آماری¬ای متشکل از مدیران و زیردستان به تعداد323 نفر انجام شده. هوش هیجانی از طریق مقیاس هوش هیجانی ونگ و سبک رهبری به واسطه¬ی پاسخنامه چندعاملی¬رهبری سنجیده شدند. نتایج- یافته¬ها نشان دادند که سبک رهبری تحولی مدیران به شدت رابطه¬ی بین هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی کارمند را تعدیل می¬کند. با این وجود، سبک رهبری تحولی مدیران هیچ¬گونه اثر تعدیلی¬ای را بر رابطه¬ی بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد کارمند، تعهد سازمانی و استرس شغلی گزارش نکرده است. اصالت/ارزش-نتایج این تحقیق به بینش¬های موجود در رابطه با ارتباطات متقابل هوش هیجانی مدیران، سبک رهبری و خروجی¬های کارمند کمک می¬کند و نشان می¬دهد شدت تاثیر هوش هیجانی مدیران بر رضایت شغلی باید از طریق یک متغیر سوم، رهبری تحولی نشان داده شود.
واژگان کلیدی- هوش هیجانی | رهبری تحول | عملکرد کارکنان | رضایت شغلی | تعهد سازمانی | استرس شغلی
مقاله ترجمه شده
10 ارزیابی هوش احساسی، رفتار رهبری و تعهد سازمانی در یک موسسه آموزش عالی
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 16
تعهد کارکنان به ویژه کارکنان آکادمیک، برای دانشگاه ها بسیار ضروری است؛ چون تعهد آنها می تواند مرتبط با موضوعات خاصی باشد، مانند کار آموزش و پژوهش، موفقیت دانشجویان، برنامه های خاص یا کل دانشگاه به عنوان یک سازمان. سطح پایین تعهد منجر به بروز رفتارهای کاری منفی می شود. این مطالعه بررسی می کند آیا ساختارهای رفتار رهبری و هوش هیجانی می توانند منجر به تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان آکادمیک در یک موسسه آموزش عالی شوند. مجموعا 169 کارمند دانشگاه بر اساس نمونه گیری صحنه و خوشه در این مطالعه انتخاب می شوند. نتیجه نشان می دهد که رابطه ای چشمگیر و معنادار بین هوش هیجانی و رفتار رهبری در تعهد سازمانی وجود دارد.
واژگان کلیدی: تعهد سازمانی | هوش هیجانی | رهبری تحولی | رهبری تبادلی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi