دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Wealth effect::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Wealth effect

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 Can entrepreneurship bring happiness? Evidence from China
آیا کارآفرینی می تواند خوشبختی به همراه داشته باشد؟ مدارکی از چین-2020
This paper investigates the relationship between entrepreneurial activities and the happiness of entrepreneurs. We estimate the effects of entrepreneurial decision-making, business experience and other factors on happiness by using China Household Finance Survey data. Our results derived from maximum likelihood estimation methods indicate that entrepreneurial decision-making and entrepreneurial experience affect household happiness significantly. The family well-being is significantly increased if the family is entrepreneurial, and it will be higher if actively entrepreneurial. Both entrepreneurial experience and entrepreneurial investment of time have signif- icantly positive effect on the probability of family well-being. In addition, we find that the mechanism by which entrepreneurship brings happiness to households is through raising household income and wealth, that is, income effects and wealth effects.
Keywords: Entrepreneurial activities | Happiness | Income effect | Wealth effect
مقاله انگلیسی
2 The likelihood of management involvement, offer premiums, and target shareholder wealth effects: Evidence from the 2002–2007 LBO wave
احتمال دخالت مدیریت، حق بیمه، پیشنهادات، و اثرات هدف ثروت سهامداران: شواهدی از موج 2002-2007 LBO-2016
This study analyzes the likelihood of management’s involvement, the determinants of the offer premium and the market’s reaction to the target in order to evaluate the pervasiveness of the agency cost motive and the information asymmetry motive in LBO transactions in the most recent LBO wave. In addition, we consider the role that market volatility plays in the key elements of LBOs. There is strong evidence to suggest that market volatility plays an important role in determining all three elements under investigation due to its effect on the market value of the firm. In addition, management’s involvement has a strong positive effect on offer premiums indicating that positive information asymmetry remains to be a motive for management’s involvement in LBOs. The agency cost hypothesis is also supported in all three analyses and there is evidence that increased financial distress costs are a concern to private equity groups.
Keywords: Leveraged buyout | Management buyout | Agency cost hypothesis | Information asymmetry hypothesis | Offer premiums | Market volatility
مقاله انگلیسی
3 اثر ثروت بدست آمده ی سهامداران از سود سهام در یک محیط منحصر بفرد
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 16 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 36
ما اثر ثروت بدست آمده ی سهامداران از سود سهام را با استفاده از یک مجموعه داده ی منحصربفرد از عمان که در آن بسیاری حساسیت های بازار که برای توضیح اثر اعلام سود سهام به کار می روند یا وجود ندارد و یا محدود است، بررسی می کنیم. ما تعامل مثبتی از بازار سهام نسبت به توزیع های سود سهام یافتیم. ما همچنین به این نتیجه رسیدیم که شرکت هایی که سود سهام خود را توزیع می کنند تغییرات مطلوبی را در کارایی عملکرد در طی دوره ی هفت ساله ی توزیع سود سهام تجربه کرده اند. نتایج ما نشان می دهند که سودهای سهام در اصل برای اشاره به کارایی عملکرد آینده و به میزان کمتری برای کاهش نوسانات قیمت سهام به یک رنج بهینه مورد استفاده قرار می گیرد.
کلمات کلیدی: سود سهام | رنج نوسان | ساختار بازار | شیوع تقاضا – پیشنهاد | زنگ (به صدا درآوردن زنگ)
مقاله ترجمه شده
4 The effect of housing and stock market wealth on consumption in emerging and developed countries
اثر مسکن و بازار سهام ثروت بر مصرف در کشورهای در حال ظهور و توسعه-2014
This study examines the long- and short-run relationship between private consumption, housing wealth, stock market wealth and income. In order to asses this relationship empirically, we use pooled mean group estimators of dynamic heterogeneous panel data on a sample of 30 developed and emerging economies. The sample countries are segmented into three separate panels: a developed bank-based panel, a developed market-based panel, and an emerging bank-based panel. Empirical estimates support the existence of longand short-run stock market wealth effects in both groups ofdeveloped countries, with the effect being particularly strong in the developed market-based countries. A moderate long-run housing wealth effect is confirmed only for the developed bank-based countries, while a very strong short-run housing wealth effect is present in the developed market-based countries. As far as the emerging countries are concerned, the evidence is somewhat inconclusive, but it does seem to suggest that both wealth effects are effective in the long run, with housing wealth being more dominant. Keywords: Private consumption Wealth Panel cointegration Emerging economies
مقاله انگلیسی
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi