دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Word-of-mouth communication::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - Word-of-mouth communication

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 روابط مصرف کنندگان با نام های تجاری و جوامع نام تجاری-نقش های چندجانبه و رضایت
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 39
این مقاله آشنایی مصرف کننده با نام تجاری و رضایت مصرف کننده را به عنوان عوامل رابطه مندی عمده ترکیب می کند تا به مطالعه روابط میانی و نیز تاثیرات آنها بر وفاداری مشتری و تبلیغات شفاهی بپردازد. مطالعه تجربی با توجه به اهداف چندگانه و تاثیر متقابل شناخت در جوامع نام تجاری، ارتباط چندجانبه و زمینه محور شناخت و رضایت را آشکار می سازد. در حالی که تاثیر شناخت بر وفاداری به نام تجاری منوط به رضایت مشتری است، رضایت تاثیر عمده ای بر رفاداری جامعه ندارد. به علاوه، جوامع نام تجاری به طور ویژه برای دستیابی به مشتریان جدید مفید اند، در حالی که افزایش چندانی در وفاداری به نام تجاری یافت نشد. به طور کلی به مدیران توصیه می گردد که ساختارهای مد نظر مربوط به اهداف مرتبط مختلف شناخت را تعیین کنند.
کلید واژه ها: آشنایی مصرف کننده با نام تجاری | رضایت مشتری | جوامع نام تجاری | وفاداری مشتری | تبلیغات شفاهی
مقاله ترجمه شده
2 Consumers’ relationships with brands and brand communities – The multifaceted roles of identification and satisfaction
روابط مصرف کنندگان با مارک ها و جوامع برند - نقش چندوجهی شناسایی و رضایت-2017
This study integrates consumer-brand identification and customer satisfaction as core relationship drivers to study their interrelationships as well as the effects on customer loyalty and word-of-mouth communication. Considering multiple interacting targets of identification in brand communities, the empirical study unfolds the multifaceted, context-specific relevance of identification and satisfaction: While the effect of identification on brand loyalty is mediated by customer satisfaction, satisfaction has no significant effect on community loyalty. Moreover, brand communities are particularly useful for gaining new customers, whereas no increase in brand loyalty could be found. Managers are generally advised to specify constructs of interest related to different relevant targets of identification.
Keywords: Consumer-brand identification | Customer satisfaction | Brand communities | Customer loyalty | Word-of-mouth communication
مقاله انگلیسی
3 Online word-of-mouth antecedents, attitude and intention-to-purchase electronic products in Pakistan
سوابق تبلیغات دهانی، نگرش و قصد برای خریداری محصولات الکترونیکی در پاکستان-2016
Online word-of-mouth communication, a phenomenon that has taken hold over the last decade, is bringing major change to the lives of individuals, and specifically to consumers. Considering the rapid growth in online communication with the advent of virtual medi- ums, and the lack of attention this receives in developing countries, this empirical research examines the impact of online communication on consumers’ buying intentions. The study investigated the outcomes of online word-of-mouth communication on consumers’ prefer- ences, the variables influencing an individual in using positive word-of-mouth, and their effect on consumers’ attitudes and intentions to buy electronic products. The theoretical foundation for this study, the heuristic–systematic model and attitude formation theory, laid a strong framework for collecting data from 251 internet users, which covers six mea- sures: speaker’s trustworthiness, speaker’s expertise, speaker’s experience, word-of-mouth use, attitude and purchase intentions. Data analysis used confirmatory factor analysis and structural equation modeling to understand the effect of exogenous variables over endoge- nous variables, and the effect of a mediator variable between two constructs. The results show that the impact of online word-of-mouth communication, received from a trustwor- thy and experienced source, on receiver’s purchase intentions is mediated by attitude.© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Online word-of-mouth communication | Heuristic–systematic model | Speaker trustworthiness | Speaker expertise | Speaker experience | Consumer buying intentions
مقاله انگلیسی
4 رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه
سال انتشار: 2011 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
حامل کم هزینه ) (LCCSیک مزیت رقابتی نسبت به حامل های خدمات کامل ) (FSCSدر چندین کشور به دلیل کرایه های پایین تر و سطوح مشابهشان از کیفیت خدمات را دارا هستند. همه مشتریان نیاز هایشان به طور یکسان نیست، و ویژگی های بازار موجود در صنعت ) (LCCSممکن است در نگرش مشتریان نفوذ کند. بنابراین، این مطالعه به بررسی اهمیت نسبی از کیفیت خدمات شناخته شده و همچنین ارتباط بین درک کیفیت خدمات، رضایت مشتری و قصد رفتاری با استفاده از روش چند بعدی می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ابعاد قابل توجهی از رضایت مشتری، ملموس و قابل پاسخ گویی هستند. علاوه بر این، این مطالعه عواقب قابل توجهی از رضایت مشتری از جمله ارتباطات دهان به دهان، نیت خرید، و رفتار شکایت را نشان می دهد. بر اساس این نتایج، حامل باید ملموس و قابل پاسخ گو بودن را برای افزایش رضایت مشتری و نیات رفتاری توسعه دهد.
واژگان کلیدی : حامل های کم هزینه | ادراک کیفیت خدمات | رضایت مشتری | نیات رفتاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi