دانلود و نمایش مقالات مرتبط با Work engagement::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - Work engagement

تعداد مقالات یافته شده: 6
ردیف عنوان نوع
1 رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور کارکنان رستوران- نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی سازمانی و تعامل کاری
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 18 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 26
هدف: هدف این مطالعه پیشنهاد و آزمایش یک مدل واسطه ای متوالی است به نحوی که رهبری تحول گرا سبب ایجاد سرمایه اجتماعی سازمانی (OSC) می شود که به نوبه خود سبب ارتقاء رفتارهای مشتری محور از طریق تعامل کاری می گردد.
رویکرد روش طراحی: مدل مطالعه با استفاده از یک نمونه 229 موردی از کارکنان در 23 رستوران در بریتانیا مورد آزمایش قرار گرفته است. چندین منبع داده مورد استفاده قرار گرفته است به طوری که رهبری تحول گرا، OSC و تعامل کاری توسط کارکنان امتیازدهی شده است، در حالی که رفتارهای مشتری محور کارکنان توسط ناظران مورد امتیازدهی قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج حاصل از مدل سازی تعمیم یافته و چند سطحی ساختاری از مدل پیشنهادی حمایت می کند و آشکار کرده است که OSC و تعامل کاری به طور متوالی نقش واسطه ای بین رهبری تحول گرا و رفتارهای مشتری محور ایفا می کند.
ارزش اصالت: این مطالعه درخواست تحقیق درباره پیوند میان رهبری و رفتارهای مشتری محور و مکانیزم های بالقوه را از طریقی مورد بررسی قرار می دهد به طوری که این رابطه ممکن است رخ دهد.
کلید واژه ها: رهبری تحول گرا | رفتارهای مشتری محور | سرمایه اجتماعی سازمانی | تعامل کاری | رستوران ناهار خوری
مقاله ترجمه شده
2 The role of trust in building rural tourism micro firm network engagement: A multi-case study
نقش اعتماد در ساخت شبکه شرکتی گردشگری روستایی: یک مطالعه چند موردی-2018
This study examines the role of trust in building rural tourism micro firm network engagement in three case environments in Ireland, Canada and the USA. Researchers have rarely addressed the role of trust in tourism business relationships beyond acknowledging that it is a critical factor in network relationships/exchanges. This study contributes to the existing body of knowledge by exploring the content of member interactions and relationships that lead to trust in rural micro firm tourism networks using a relationship lens underpinned by social exchange theory. Applying a longitudinal interpretivist lens in each case, findings suggest that bonding, bridging and linking interactions have profound implications for rural tourism micro firms who may not have access to a larger social system of stakeholder relationships due to their relatively isolated location. The resultant framework offers insight into the generation of trust as an evolving asset in a rural tourism micro firm network setting.
keywords: Trust |Micro firm |Rural tourism networks |Social exchange theory
مقاله انگلیسی
3 Empowering supervision and service sabotage: A moderated mediation model based on conservation of resources theory
نظارت بر اختیاردهی و خرابکاری خدمات: یک مدل واسطه ای آرام برمبنای نظریه حفظ منابع-2018
In this study, we examine the relationship between empowering supervision and service sabotage by hospitality service employees. Drawing on conservation of resources theory, we explain the mediating role of work engagement. In addition, we further investigate the moderating role of general self-efficacy in strengthening the relationship between empowering supervision and work engagement. Using time-lagged data from eleven hotels in China, we found that, by enhancing work engagement, empowering supervision negatively influenced service employees service sabotage. Furthermore, our findings suggested that general self-efficacy strengthened both the direct effect of empowering supervision on work engagement and the indirect effect of empowering supervision on service sabotage via work engagement such that the relationships were stronger when general self-efficacy was high rather than low. Based on the study findings, theoretical and managerial implications and future research directions are discussed.
keywords: Empowering supervision |Service sabotage |Work engagement |General self-efficacy |Conservation of resources theory
مقاله انگلیسی
4 Goal orientations, leader-leader exchange, trust, and the outcomes of project performance
جهت گیری های هدف، تبادل رهبر - رهبر، اعتماد و خروجی های عملکرد پروژه-2018
Previous research demonstrates the importance of goal orientation, leader-leader exchange, and trust in work engagement and performance. However, how the relationships among these three variables influence project performance remains unclear. Complementing and extending prior research, this study uncovers how leader-leader exchange and trust affect the relationship between goal orientations and project performance. A cross-sectional analysis of 320 auditing project managers from 50 financial service companies shows that leader-leader exchange and trust mediate how goal orientations influence project performance. We also find that trust further moderates the effect of leader-leader exchange on project performance. Subsequent quantitative analysis of structural equation modeling reveals that leader-leader exchange has the largest direct effect on project performance; team-mastery goal orientation has the second-largest direct effect but the largest total effect. Implications for research and practice are discussed.
keywords: Project performance |Goal orientations |Leader-leader exchange |Trust
مقاله انگلیسی
5 Driving employees to serve customers beyond their roles in the Vietnamese hospitality industry: The roles of paternalistic leadership and discretionary HR practices
تحریک کارکنان به خدمت رسانی به مشتریان فراتر از وظیفه خود در صنعت مهمانداری ویتنام: نقش های رهبری فضولانه و روشهای احتیاطی منابع انسانی-2018
Our research primarily seeks to assess how paternalistic leadership behaviors – authoritarianism, benevolence, and morality – influence extra-role customer service via employee work engagement as a mediator. The data for our research model were gleaned from four- or five-star hotels in Ho Chi Minh City, Vietnam. To test the hypotheses of the research model, structural equation modelling was employed. Our research findings cast light on the mediation mechanism of employee work engagement for the positive relationships between benevolence and morality components of paternalistic leadership and extra-role customer service behavior, as well as for the negative relationship between authoritarian behavior and extra-role customer service behavior. Additionally, benevolent and moral behaviors were found to attenuate this negative association between authoritarian behavior and extra-role customer service. Discretionary HR practices were proved to play the moderating role for the relationships between the three paternalistic leadership behaviors and employee work engagement in that discretionary HR practices fortified the positive link between benevolent or moral behavior and work engagement and alleviated the negative link between authoritarian behavior and work engagement.
keywords: Paternalistic leadership |Extra-role customer service |Work engagement |Discretionary HR practices |Hospitality |Vietnam
مقاله انگلیسی
6 تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران: تست مدلسازی معادلات ساختاری
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف: این مطالعه بررسی تاثیر محیط بالینی پرستاری حرفه‌‌ای و توانمندسازی روان شناختی بر تعامل کاری پرستاران را هدف قرار می‌دهد.
پیش زمینه: پژوهش‌های قبلی تایید کردند که محیط کاری پرستاران و توانمندسازی روان شناختی آن‌ها بر تعامل تاثیر مثبتی دارد. به هر حال، کمتر در مورد مکانیزم‌هایی آن‌ها را پیوند می‌دهد اطلاعات وجود دارد.
روش: یک طراحی پیش بینی کننده، غیر آزمایشی برای تست مدل در یک نمونه تصادفی با 300 پرستار بالینی از دو بیمارستان سطح اول تیانجین، چین استفاده شده است. شاخص درگیر شدن در کار الترش، شاخص محیط بالینی کار پرستاری و شاخص توانمندسازی روان شناختی برای سنجش متغیرهای مطالعه استفاده شدند.
نتایج: مدلسازی معادلات ساختاری یک برازش خوب از مدل را برای داده بر اساس شاخص‌های برازش گوناگون نشان می‌دهد ( ، شاخص برازش نکوئی = 0.967)، که نشان می‌دهد که هم محیط عملی حرفه‌ای و هم توانمندسازی روان شناختی به صورت مثبتی مستقیما بر تعامل کاری تاثیر دارند و محیط بالینی حرفه‌ای می‌تواند به صورت غیر مستقیم برای تعامل کاری از طریق میانجیگری توانمندسازی روان شناختی تاثیر گذارد.
نتیجه گیری: مطالعه از فرضیه حمایت می‌کند. توانمندسازی روان شناختی روابط بین محیط بالینی و تعامل کاری را تعدیل می‌کند.
پیامدهایی برای مدیریت پرستاران: مدیران باید محیط بالینی پرستاری حرفه‌ای را فراهم کنند و پرستاران را به لحاظ روان شناختی برای افزایش تعامل توانمند سازند.
کلمات کلیدی: محیط | پرستار | توانمندسازی روان شناختی |تعامل کاری
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi