دانلود و نمایش مقالات مرتبط با amperometry::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - amperometry

تعداد مقالات یافته شده: 3
ردیف عنوان نوع
1 تشخیص سریع و همزمان فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و تلخی و شراب قرمز توسط زبان الکترونیکی آمپرومتری چندکاناله
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
زبان الکترونیکی مبتنی بر سیستم تزریق جریان مجهز به اشکارساز آمپرومتری چندکاناله برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و مزه ی تلخ شراب قرمز استفاده شد. آشکارساز از 4 الکترود کربنی شیشه ای تشکیل شده، اینها در یک پیکربندی مربعی چیده شده اند و دو الکترود موازی (در موقعیت های E_1=+400 و E_2=+800 mv) پشت دو الکترود دیگر قرار گرفتند (در موقعیت های E_3=+800 و E_4=-400 mv). این پیکربندی ها امکان دستیابی به اطلاعاتی در خصوص میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (E_1) و کل محتوای فنولی (E_2 و E_3) را فراهم می آورند. E_1/E_2 برای بیان نسبت آنتی اکسیدان های قوی به ضعیف استفاده شد. E_3/E_4 برای بیان شاخص برگشت پذیری به کار رفت. نهایتاً، نسبت E_2/E_3 برای کنترل سیستم استفاده شد. در مجموع، 4 الکترود به 7 متغیر ختم شدند و این نمودار الگوی مشخصه را پدید آورد. در مجموع 11 متغیر توسط تحلیل مؤلفه ی اصلی (PCA) برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و میزان تلخی نمونه های شراب قرمز، تحلیل شدند. نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی با شاخص فولین-سیکالتو همبسته است (R^2=0.94). تلخی با توصیفگرهای زبان الکترونیکی همبستگی دارد (R^2=0.81). در مجموع، تحلیل با زبان الکترونیکی پیشنهادی در مقایسه با تحلیل حسی کلاسیک، ساده (تنها یک رقیق سازی نیاز است)، سریع (تحلیل برای هر نمونه کمتر از 20 ثانیه طول می کشد)، هدفمند (دقت در حد 5%، این به شکل RSD% بیان می شود) و ارزان است.
کلیدواژه ها: شراب قرمز | زبان الکترونیکی | آمپرومتری | آنتی اکسیدان ها | تلخی
مقاله ترجمه شده
2 A wireless potentiostat for mobile chemical sensing and biosensing
پتانسیواستات بی سیم برای سنجش شیمیایی همراه و biosensing-2015
Wireless chemical sensors are used as analytical devices in homeland defence, home-based healthcare, food logistics and more generally for the Sensor Internet of Things (SIoT). Presented here is a battery- powered and highly portable credit-card size potentiostat that is suitable for performing mobile and wearable amperometric electrochemical measurements with seamless wireless data transfer to mobile computing devices. The mobile electrochemical analytical system has been evaluated in the laboratory with a model redox system – the reduction of hexacyanoferrate(III) – and also with commercially available enzymatic blood-glucose test-strips. The potentiostat communicates wirelessly with mobile devices such as tablets or Smartphones by near-field communication (NFC) or with personal computers by radio-frequency identification (RFID), and thus provides a solution to the ‘missing link’ in connectivity that often exists between low-cost mobile and wearable chemical sensors and ubiquitous mobile com- puting products. The mobile potentiostat has been evaluated in the laboratory with a set of proof-of- concept experiments, and its analytical performance compared with a commercial laboratory po- tentiostat (R2 ¼ 0.9999). These first experimental results demonstrate the functionality of the wireless potentiostat and suggest that the device could be suitable for wearable and point-of-sample analytical measurements. We conclude that the wireless potentiostat could contribute significantly to the ad- vancement of mobile chemical sensor research and adoption, in particular for wearable sensors in healthcare and sport physiology, for wound monitoring and in mobile point-of-sample diagnostics as well as more generally as a part of the Sensor Internet of Things.& 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
Keywords: Potentiostat | Amperometry | Biosensor | Glucose test-strip | Radio-frequency identification | Near-field communication | Wireless sensor | Internet of things
مقاله انگلیسی
3 بررسی آبکاری آلیاژ Ni-Co-Fe-Zn در DMSO با اثر MHD
سال انتشار: 2012 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 25
این مقاله، آبکاری مغناطیسی آلیاژ Ni-CO-Fe-Zn را در حلال دی متیل سولفوکسید با بودن و نبودن میدان مغناطیسی موازی پایدار (PPMF) در سطح کاتودی گزارش می دهد. متوجه شدیم که، ته نشست جریان با حضور PPMF (9 T) در مقایسه با نبود PPMF افزایش پیدا می کند. درصد ارتقای جریان زمانی بالا می رود که با وجود PPMF برای مدت 1 ساعت به ترتیب در -1.10، -1.20 و -1.30 ولت ته نشست کند. ته نشینی در پتانسیل های بالا با وجود PPMF نیز کارآیی را بالا می برد. خط ترکیبی مرجع محاسبه شده برای Ni حدودا 25% بود، اگرچه فلزات نجیب (مانند Ni,Co) رفتار ته نشینی غیرعادی را با وجود عناصری با نجابت کمتر مانند Zn و Fe نشان می دهند. رشد و تشکیل هسته نیز در زمان انجام فرآیند گالوانیزه کردن بررسی شدند. این مورد نشان داد که، تشکیل هسته و ضرایب انتسار زمانی ارتقا پیدا می کنند که از PPMF و افزایش پتانسیل به کار رفته استفاده می شود. فرسایش شیمیایی سطح آلیاژ با پتانسیل مدار باز و اسپکتروسکوپی جریان متناوب شیمیایی ارزیابی گردید. نتایج بدست آمده نشان دادند که مقاومت فساد تدریجی با افزایش مقدار فلزات نجیب، افزایش پیدا می کند.
کلمات کلیدی: گالوانیزه کردن مغناطیسی | گالوانیزه کردن آلیاژ | تشکیل هسته | رسوب گیری غیرعادی | فرسایش شیمیایی.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi