دانلود و نمایش مقالات مرتبط با behavioral loyalty::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی
نتیجه جستجو - behavioral loyalty

تعداد مقالات یافته شده: 4
ردیف عنوان نوع
1 نقش ارزش های مد نظر مشتریان در برندهای تفریحگاه جامع مقصد
سال انتشار: 2020 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 8 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 27
هدف این مقاله بررسی روابط بین ویژگی های برندهای تفریحگاه های جامع و ارزش های مد نظر مشتریان و وفاداری رفتاری است. این مقاله طور ویژه بر مقاصد تفریحی جامعه نوپدید در جنوب شرق آسیا، مالزی می پردازد. مطالعات کیفی و کمیتی در زمینه مقاصد تفریحی جامعه نوپدید وجود دارد. در مطالعه 1، نظریه وسیله –هدف و تکنیک نردبانی برای استخراج زنجیره های انباشتی ارزش (از جمله ارزش های مربوط به برند تفریحگاه جامع) از بین 20 مصاحبه مفصل در مالزی به کار رفتند. در مطالعه 2، تاثیر ارزش چند بعدی مد نظر بر واکنش آنها به برند تفریحگاه جامع با استفاده از نظرسنجی داده های آنلاین بررسی شد. یافته ها نشان می دهد ویژگی های اجتماعی، لذت جوئی و نوع دوستانه در نگرش مشتریان به ویژگی های مختلف برندهای تفریحگاه جامع نمایان است. این مطالعه مفاهیمی برای محققان، تامین کنندگان خدمات و سیاست گذاران در زمینه مدیریت و بازاریابی موفق مقصد در کشورهای در حال توسعه فراهم می کند.
واژگان کلیدی: ارزش مد نظر | ویژگی های برند | نظریه وسیله-هدف | تکنیک نردبانی | بازاریابی مقصد | مدیریت مقصد | تفریحگاه جامع | مالزی
مقاله ترجمه شده
2 The role of customers’ perceived values of integrated resort brands in destination
نقش ارزشهای درک شده مشتریان از مارکهای تفریحی یکپارچه در مقصد-2020
This study aims to examine the linkages between attributes of integrated resort brands and customers perceived values behind behavioral loyalty. Especially, this study focuses on emerging integrated resort destinations in South East Asia, Malaysia. Both qualitative and quantitative studies are applied in emerging integrated resort destinations. In Study 1, means-end theory and laddering technique to derive aggregate value chains (e.g. integrated resort brand-related values) from 20 in-depth interviews in Malaysia. In Study 2, the impact of multidimensional customers perceived value on their responses toward the integrated resort brand is examined using an online data survey. Findings demonstrate that social, hedonic, and altruistic attributes are important elements in evaluating customers loyalty towards integrated resort brands. Thus, the current study highlights how personal values of economic, social, hedonic, and altruistic attributes are reflected in customers’ perceptions of the different attributes of integrated resort brands. This study provides implications for researchers, service providers, and policymakers with regard to successful destination marketing and management in developing countries.
Keywords: Perceived value | Brand attributes | Means-end-theory | Laddering technique | Destination marketing | Destination management | Integrated resort | Malaysia
مقاله انگلیسی
3 کیفیت رابطه به عنوان پیش بینی کننده وفاداری مشتری B2B در بخش داروسازی: شاهدی از کشور اردن
سال انتشار: 2019 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 17 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
این مقاله با هدف بررسی تاثیر پذیری ابعاد کیفیت رابطه ( به عنوان مثال اعتماد، رضایت و تعهد) بر جنبه های وفاداری یعنی وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری است. روش نظرسنجی کمی برای دستیابی به اهداف مطالعه مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این، یک تکنیک نمونه گیری آسان برای انتخاب نمونه پزشکان در حال کار در بخش مراقبت های بهداشتی دولتی در کشور اردن به کار گرفته شد. در مجموع 500 پرسشنامه توزیع شد که408 پرسشنامه در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. داده ها بوسیله مدلسازی معادلات ساختاری اعمال شده برای تست مدل مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و فرضیه ها نیز از نظر کمی مورد تست و از نظر کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که هر دو جنبه وفاداری مشتری ( یعنی وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی) به صورت مثبت بر ابعاد کلی کیفیت رابطه ( یعنی اعتماد ، رضایت و تعهد) تاثیر می گذارند و یک رهنمود را برای شرکت های داروسازی در کشور اردن در راستای تمرکز بر بهبود کیفیت روابط بین نمایندگان دارویی و پزشکی شان و پزشکان فراهم می کند و این ناشی از اهمیت چنین عواملی در بهبود وفاداری مشتری است که در مدیریت مثبت و موثر مشتریان شان و افزایش فرصت های کسب و کاری در آینده منعکس می شود.
کلمات کلیدی: وفاداری نگرشی | B2B | وفاداری رفتاری | کیفیت رابطه | SEM
مقاله ترجمه شده
4 تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری در خرده فروشی
سال انتشار: 1015 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 6 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 22
قدردانی مشتری نشان دهنده هسته عاطفی روابط متقابل و نقش نیروی کلیدی در توسعه و نگهداری موفق مبادلات رابطه ای فروشنده – خریدار است. با توجه به مصاحبه شخصی با 239 عضو از برنامه های کارت وفاداری از بخش فروشگاههای زنجیره ای، این مطالعه نشان می دهد که گزینه های سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند به عنوان مثال پست الکترونیکی مستقیم،پاداش ملموس، ارتباطات بین فردی و در مان ترجیحی که تاثیرات مختلف بر قدردانی مشتریان و در نتیجه وفاداری در رفتار را نشان می دهد. به ویژه، نتایج این مطالعه نشان می دهد که در رمان ترجیحی موثرترین تاکتیک های بازاریابی رابطه مند به منظور افزایش قدردانی مشتری به دنبال آن ارتباطات میان فردی و پاداشهای ملموس است. مفاهیم مدیریت برای خرده فروشان برای افزایش قدردانی مشتریان مورد بحث است.
کلید واژه ها: قدردانی مشتری | بازاریابی رابطه مند با خرده فروشی | برنامه وفاداری.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi