دانلود و نمایش مقالات مرتبط با bitterness::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - bitterness

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 Postharvest environmentally and human-friendly pre-treatments to minimize carrot waste in the supply chain caused by physiological disorders and fungi
پیش تصفیه های دوستانه محیط زیست و انسانی پس از برداشت برای به حداقل رساندن ضایعات هویج در زنجیره تأمین ناشی از اختلالات فیزیولوژیکی و قارچ ها-2021
Background: Carrot is one of the most important horticultural crops, with an annual worldwide production exceeding 40 million tonnes. Carrots are sold either fresh intact or fresh-cut as minimally processed vegetables (MPV). In the postharvest supply chain, physiological disorders, fungal decay, and their combinations reduce the quality of fresh intact and MPV carrots. MPV carrots are more susceptible to quality changes than fresh intact carrots due to a higher loss of protective epidermis, greater number of wounded cells, and increased respiration rates. Scope and approach: The current review summarizes different environmentally and human-friendly treatments applied in the postharvest supply chain to minimize the adverse effects of handling and storage on physiological disorders and fungal decay. Key findings and conclusions: Bitterness, white blush, and browning are the most critical physiological disorders of fresh and MPV carrots. Bitterness can be prevented by storing carrots in well-ventilated rooms without ethylene- producing fruit and vegetables, while white blush and browning can be controlled by the application of heat treatment, ultraviolet (UV)-irradiation, hydrogen sulfide (H2S), and edible films. Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea, Alternaria radicina, and Berkeleyomyces spp. (formerly Thielaviopsis spp.) are important fungi causing carrot postharvest losses and waste. Fungal decay of carrots can be controlled by selecting healthy carrots and applying natural compounds, ozone (O3), heat treatment, UV-irradiation, inorganic salt, and/or biocontrol agents, and their combinations. However, a successful combination of different sustainable treatment methods requires treatment compatibility, and -omics techniques may reveal the best combinations of sustainable treatment methods.
Keywords: Daucus carota | Horticulture | Supply chain | Ozone | UV-Irradiation | Heat treatment
مقاله انگلیسی
2 تشخیص سریع و همزمان فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و تلخی و شراب قرمز توسط زبان الکترونیکی آمپرومتری چندکاناله
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
زبان الکترونیکی مبتنی بر سیستم تزریق جریان مجهز به اشکارساز آمپرومتری چندکاناله برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و مزه ی تلخ شراب قرمز استفاده شد. آشکارساز از 4 الکترود کربنی شیشه ای تشکیل شده، اینها در یک پیکربندی مربعی چیده شده اند و دو الکترود موازی (در موقعیت های E_1=+400 و E_2=+800 mv) پشت دو الکترود دیگر قرار گرفتند (در موقعیت های E_3=+800 و E_4=-400 mv). این پیکربندی ها امکان دستیابی به اطلاعاتی در خصوص میزان فعالیت آنتی اکسیدانی (E_1) و کل محتوای فنولی (E_2 و E_3) را فراهم می آورند. E_1/E_2 برای بیان نسبت آنتی اکسیدان های قوی به ضعیف استفاده شد. E_3/E_4 برای بیان شاخص برگشت پذیری به کار رفت. نهایتاً، نسبت E_2/E_3 برای کنترل سیستم استفاده شد. در مجموع، 4 الکترود به 7 متغیر ختم شدند و این نمودار الگوی مشخصه را پدید آورد. در مجموع 11 متغیر توسط تحلیل مؤلفه ی اصلی (PCA) برای تشخیص فعالیت آنتی اکسیدانی، کل محتوای فنولی و میزان تلخی نمونه های شراب قرمز، تحلیل شدند. نتایج فعالیت آنتی اکسیدانی با شاخص فولین-سیکالتو همبسته است (R^2=0.94). تلخی با توصیفگرهای زبان الکترونیکی همبستگی دارد (R^2=0.81). در مجموع، تحلیل با زبان الکترونیکی پیشنهادی در مقایسه با تحلیل حسی کلاسیک، ساده (تنها یک رقیق سازی نیاز است)، سریع (تحلیل برای هر نمونه کمتر از 20 ثانیه طول می کشد)، هدفمند (دقت در حد 5%، این به شکل RSD% بیان می شود) و ارزان است.
کلیدواژه ها: شراب قرمز | زبان الکترونیکی | آمپرومتری | آنتی اکسیدان ها | تلخی
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi