دانلود و نمایش مقالات مرتبط با distributed generation (DG)::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - distributed generation (DG)

تعداد مقالات یافته شده: 18
ردیف عنوان نوع
1 A novel control approach based on hybrid Fuzzy Logic and Seeker Optimization for optimal energy management between micro-sources and supercapacitor in an islanded Microgrid
یک روش کنترل جدید مبتنی بر منطق فازی ترکیبی و بهینه سازی جستجوگر برای مدیریت بهینه انرژی بین منابع کوچک و ابر رسانا در یک میکروگرید جزیره ای-2020
This work presents a novel control technique for proportional power sharing among parallel VSCs connected to an islanded Microgrid in a distributed generation system consisting of Photovoltaic (PV) and Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) as two micro-sources. For tracking the maximum solar energy, a Seeker Optimized Fuzzy based Dynamic PI (FSOA-DPI) controller is implemented for the Modified Perturb and Observe MPPT method. Again, for the optimum cost management of the Microgrid system, DPI controller based decentralized Virtual Impedance Drooping (VID) technique is implemented for suitable load sharing between the two hybrid micro-sources. An Energy Storage System (ESS) regulated by FSOA-DPI controller is also proposed for this Microgrid system to ensure the better transient and sub-transient stability during fault occurrence. The dynamic response and stability of the system with proposed method is compared and contrasted with conventional PI controller based method during load sharing for ensuring the robust control under conditions of nonlinear load and faults. The harmonic analysis has been carried out by Fast Fourier Transform (FFT) and the values indicate that the Total Harmonic Distortion (THD) is well within the prescribed IEEE standard limits. Validation and justification of the improvements achieved by the proposed controller are realized using Matlab/Simulink environment.
Keywords: Microgrid | Distributed generation (DG) | Hybrid micro-source | Photovoltaic (PV) | Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) | Virtual Impedance Drooping | Seeker Optimization Approach (SOA)
مقاله انگلیسی
2 Day-ahead energy management and feeder reconfiguration for microgrids with CCHP and energy storage systems
مدیریت انرژی روز و تنظیم مجدد فیدر برای میکروگرید با CCHP و سیستمهای ذخیره انرژی-2020
Energy management featuring distribution feeder reconfiguration (DFR) and reactive power control, improves the technical and economic efficiency of microgrids. The present work proposes a framework that leverages scenarios to jointly manage the real and reactive power dispatches of the controllable generation resources as well as the topology of the distribution feeder. Multiple operation measures are optimized including the operation cost, real power loss, the voltage stability index (VSI), and the greenhouse gas emissions of the microgrid. Hybrid Big Bang- Big Crunch (HBB-BC) algorithm is used to solve the formulated optimization problem. Nondispatchable and dispatchable distributed generation units (DGs), as well as the battery and thermal energy storage systems (BESS and TESS), are considered as a hybrid energy system. Combined cooling, heating, and power (CCHP) units are considered as dispatchable DGs and wind and solar photovoltaic generations are considered as non-dispatchable DGs. The efficiency of the proposed model and solution algorithm is investigated using a 33-bus microgrid, and the simulation outcomes are discussed.
Keywords: Combined cooling, heating, and power (CCHP) | Distribution feeder reconfiguration (DFR) | Distributed generation (DG) | Energy storage system (ESS)
مقاله انگلیسی
3 Optimal energy management in the smart microgrid considering the electrical energy storage system and the demand-side energy efficiency program
مدیریت بهینه انرژی در میکروگرید هوشمند با توجه به سیستم ذخیره انرژی الکتریکی و برنامه بهره وری انرژی طرف تقاضا-2020
Smart MicroGrids (MGs) are known as a powerful platform for exploiting the Electrical Energy Storage Systems (EESSs). On the other hand, the Energy Efficiency Programs (EEPs) are recognized as an integral and highly valuable element of smart MGs investments and operations. While the EEPs are known to be long-term programs, they affect the short-term programs such as day ahead energy management. In this paper, the optimal energy management program model associated with EESSs and EEPs namely EMPEESSs EEPs has been proposed. The problem takes the investment rate on the EEPs into account while solving optimal energy management problem. To do this, the EEPs have been applied to the demand model. Furthermore, the proposed demand model has been used in the optimal energy management of the smart microgrids. The proposed objective function has been modeled as Mixed Integer Non-Linear Programming (MINLP) for the optimal energy management. Moreover, the GAMS software is used to solve the formulated optimization problem. The results of different scenarios confirm that the EEPs and EESSs are effective programs for the smart MGs energy management. The results are analyzed, and the best cost optimal solution is identified.
Keywords: Energy Efficiency Programs (EEPs) | Electrical demand | Thermal demand | Distributed Generation (DG) | Energy storage | Energy management
مقاله انگلیسی
4 جایابی و اندازه دهی مطلوب تولید پراکنده همراه با پیکربندی دوباره شبکه های توزیع برای حداکثر کردن کاهش تلفات با استفاده از یک روش ابتکاری مبتنی بر UVDA جدید
سال انتشار: 2016 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 12 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 40
روش های زیادی برای تولید پراکنده (DG) در شبکه های توزیع برای به حداقل رساندن از دست دادن قدرت ولتاژ متوسط (MV) خطوط ارائه شده است. با این حال، تحقیقات بسیار کمی برای پیکربندی شبکه موازی با جایابی و اندازه دهی DG برای حداکثر کردن کاهش انجام شده است. در این مقاله، یک روش اکتشافی بر اساس توزیع ولتاژ یکنواخت بر اساس الگوریتم پیکر بندی دوباره "(UVDA) برای پیکر بندی دوباره همزمان و جایابی و اندازه دهی ارائه شده است. نتایج از کاربرد روش ارائه شده در دو شبکه توزیع شناخته شده و یک شبکه واقعی با بررسی مشخص استحکام روش بدست آمده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی قادر به ارائه بهترین راه حل مشکل است که تا کنون یافت شده است. همچنین، روش ارائه شده برای سیستم های توزیع واقعی در مقیاس بزرگ برای پیدا کردن راه حل بهینه در یک دوره بسیار کوتاه از زمان قابل اجرا است.
کلمات کلیدی: مکان نسل و اندازه توزیع شده | شبکه توزیع | به حداقل رساندن اتلاف توان | پیکر بندی دوباره | UVDA
مقاله ترجمه شده
5 راهبری محافظت بهینه برای سیستم های توزیع mesh با DG با استفاده از رله های جریان بالای دو تنظیمه
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 9 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 29
در حضور تولید توزیع یافته (DG)، مهم است که از سیستم محافظتی سریع و قابل اعتماد برای شبکه ی توزیعی به منظور اجتناب از قطع و وصلی های ناخواسته DG اطمینان حاصل شود. در این مقاله رله های جریان زیاد دو تنظیمه برای محافظت شبکه های توزیع توری با DG پیشنهاد شده است. رله های با تنظیمات دوگانه با دو ویژگی معکوس زمانی تجهیز شده اند که تنظیم هر یک به جهت نقصی بستگی پیدا خواهد کرد. مسئله ی محافظت برای رله های جهتی دو تنظیمه به عنوان یک مسئله ی برنامه نویسی غیرخطی فرمول بندی شده است که در آن هدف به حداقل رساندن زمان کلی عملیات رله ها در طول عملیات اولیه و پشتیبانی می باشد. برنامه ی محافظتی پیشنهادی با استفاده از رله های دو تنظیمه با روش قراردادی که بر رله های قراردادی یک تنظیمه وابسته است،در این مقاله مورد مقایسه قرار گرفته شده است. برنامه ی پیشنهادی به شبکه ی توزیع قدرت سیستم IEEE 30 باسه مجهز به DG همزمان و مبتنی بر معکوس ساز، اعمال شده است. نتایج نشان می دهند که برنامه ی راهبری محافظتی پیشنهادی با رله های دو تنظیمه می تواند به صورت قابل توجهی زمان کلی عملیات رله ها را کاهش داد و آن را به گزینه ایی جذاب برای سیستم های توزیع با DG تبدیل کند.
کلمات کلیدی: رله های جهتی جریان بالا | تولید توزیع یافته (DG) | بهینه سازی | محافظت | راهبری | ویژگی های انتقال (تریپینگ)
مقاله ترجمه شده
6 مروری بر استراتژی های هماهنگ سازی و طرح های حفاظتی برای ریزشبکه ها
سال انتشار: 2014 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 7 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
تولید پراکنده (DG) از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می کند و هدف آن کاستن اثرات تولید توان از سوخت های فسیلی بر تغییر اقلیم هاست. ریز شبکه ها (MG ها) روشی برای اتصال داخلی چندین منبع انرژی تجدیدپذیر ولتاژ ضعیف (LV) و بار جهت سیستم توزیع فراهم می آورند. ریزشبکه های چندگانه (MMG ها) سیستم های توزیع تولیدات پراکنده (DG ها) و MG های دارای ولتاژ متوسط (MV) را یکپارچه ساخته اند. طراحی سیستم حفاظتی برای MG ها چالش های بسیاری در برخواهد داشت که ناشی از پخش دو طرفه از DG ها و همچنین سطوح پایین تر جریان خطا به دلیل منابع تولید پراکنده ی متصل به اینورتر در ریزشبکه های ایزوله است. این مقاله راهکارهای هماهنگ سازی و طرح های حفاظتی را که برای ریزشبکه ها جهت پرداختن به این چالش ها پیشنهاد شده اند، مرور می کند. راهکارهای هماهنگ سازی حفاظتی مبتنی بر ارتباطات و درجه بندی زمانی دربردارنده ی عملکرد نسبی آنها نیز تعریف شده اند. مزایا و محدودیت-های طرح های حفاظتی موجود برای ریزشبکه مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. از آنجاکه اکثر این طرح های حفاظتی به ریزشبکه های نسبتاً کوچک اعمال می شوند، ممکن است نیاز باشد برای پیکربندی های ریزشبکه-های بزرگتر در سیستم های قدرت عملی بسط داده شوند. برخی از اهداف آتی برای پژوهش در طراحی سیستم حفاظتی هم برای ریزشبکه ها و هم ریزشبکه های چندگانه نیز در این مقاله ذکر شده است.
کلیدواژه: ریزشبکه ها | ریزشبکه های چندگانه | راهکارهای هماهنگ سازی | طرح های حفاظتی.
مقاله ترجمه شده
7 Performance study of a synchronization algorithm for a 3-phase photovoltaic grid-connected system under harmonic distortions and unbalances
بررسی عملکرد یک الگوریتم هماهنگ سازی برای فتوولتائیک سیستم 3 فاز-شبکه متصل تحت تحریف هارمونیک و نامتعادل-2014
In a distributed generation (DG) system, several renewable agents are connected to the low-voltage 3- phase utility grid through an inverter which is used as power condition and must guarantee the higher efficiency of the renewable agent. To attain this level of efficiency, a unitary power factor (FP) between the inverter currents and the utility grid voltages is necessary, and a synchronization algorithm is needed for the perfect synchronization between the renewable agent and the 3-phase utility grid. Within this context, this paper gives a performance study of the Positive Sequence Detector plus a Synchronous Ref erence Frame Phase-Locked Loop (PSD + dqPLL) as the synchronization algorithm, evaluating its accuracy under different conditions and studying their advantages and drawbacks. A grid-connected photovoltaic system with a nominal power of 6 kW is used so as to evaluate the behavior of the synchronization algorithm when the 3-phase utility grid is affected by some disturbances such as voltage unbalances, frequency variations and harmonic distortions. Firstly, several simulations with a disturbed 3-phase util ity grid using MATLAB/SIMULINK from The MathWorks, Inc. are shown, and secondly, the previous tests are run in a Real-Time Digital Simulation (RTDS) platform in order to validate the obtained results with simulations. Keywords: Photovoltaic Voltage Source Inverter Positive Sequence Detector Real-Time Digital Simulation Distributed Generation Grid-Connected system
مقاله انگلیسی
8 Modeling of a PV system with grid code compatibility
مدل سازی یک سیستم PV با سازگاری کد شبکه-2014
Increasing penetration of Renewable Energy Sources (RES) to the power systems leads to the continuous evolution of grid interconnection requirements, which now include Low Voltage Ride Through (LVRT) practically for all types of generating units connected to the MV or HV networks, including photovoltaics (PV). It is essential that the Distributed Generation (DG) models used in power system studies properly represent the enhanced response characteristics ofthe stations. In this paper, a model is presented for a PV system with grid-code compatibility, which is suitable for power system dynamic and transient analysis studies. For this purpose, an overall control strategy is introduced to achieve LVRT capability, while elements essential for the correct representation of the dynamic performance of the system, such as the Phase Locked Loop (PLL) and the output LCL filters, are properly accounted for. Time domain simulations are provided for balanced and unbalanced voltage dips, in order to demonstrate the performance of the PV system and evaluate the accuracy of the proposed simplified model. The response of the detailed switching model is also included in the simulation results. Keywords: PV Grid codes LVRT Dynamic model PLL LCL filter
مقاله انگلیسی
9 A control strategy for microgrid inverters based on adaptive three-order sliding mode and optimized droop controls
یک استراتژی کنترل برای اینورترهای شبکه میکرو بر اساس حالت کشویی تطبیقی سه مرتبه و کنترل افت بهینه سازی-2014
Robust control and seamless formation are the two crucial problems that affect smart microgrids. This paper proposes a new solution for microgrid inverters in terms of circuit topology and control struc ture. The combined three-phase four-wire inverter, which is composed of three single-phase full-bridge circuits, is adopted in this study. The control structure is based on the inner adaptive three-order sliding mode closed-loop, the immediate virtual output-impedance loop, and the outer power control loop. Three significant contributions are obtained: (1) the microgrid inverters effectively reject both voltage and load disturbances with the adaptive sliding-mode controllers regardless of whether the inverters are operating in the grid-connected mode, islanding mode, or transition from the grid-connected mode to the islanding mode; (2) the virtual output impedance loop is applied to make a resistive equivalent output impedance of the inverters and to meet the requirements of the inverter parallel operation in the islanding mode; (3) the proposed droop method reduces the line inductive impedance effects and improves the power sharing accuracy by optimizing the droop coefficients. The theoretical analysis and test results validate the effectiveness of the proposed control scheme Keywords: Microgrid inverter Distributed generation (DG) Adaptive three-order sliding-mode control Droop control Disturbance rejection Nonlinear load
مقاله انگلیسی
10 سیستم های انرژی یکپارچه و متراکم برای تولید توزیع شده
سال انتشار: 2013 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 11 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 31
سیستم های تولید توزیع شده معمولا شامل منابع محلی انرژی، ذخیره سازی، و بارها هستند. تقریبا همیشه، این کمیت ها دارای مبدل های قدرت خودشان برای واسطه گری شبکه و پردازش انرژی هستند. داشتن مبدل فردی دارای مزایایی مانند کنترل فردی انعطاف پذیرتر و طراحی ساده است اما ادغام قابلیت را تشویق نمی کند. بنابراین کاهش نیمه رساناها برای یک طراحی یکپارچه و متراکم امکان پذیر نیست. با پرداختن به این امر، تعدادی از سیستم های یکپارچه تولید انرژی که از 25% نیمه رسانای کمتر استفاده می کنند ارائه شده است. این سیستم بسته به انواع منابع، ذخیره سازی ها، و بارهای مونتاژ شده می تواند یک یا سه فاز باشد. در مقایسه با راه حل های دیگر که از سوئیچ های بیشتری استفاده می کنند، آنها می توانند در حالت شبکه گره خورده و یا مستقل بدون هیچ مصالحه ای در اجرای مورد نظر عمل کنند. برای تایید عملکرد سیستم های یکپارچه ارائه شده، تست آزمایشی در حال حاضر در دو سیستم نمونه که در آزمایشگاه مونتاژ شده اند انجام شده است.
کلیدواژه ها: تولید توزیع شده (DG) | ذخیره سازی انرژی | سیستم های انرژی | ریز شبکه | عرض مبدل های پالس مدوله
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi