دانلود و نمایش مقالات مرتبط با end-member::صفحه 1
بلافاصله پس از پرداخت دانلود کنید
نتیجه جستجو - end-member

تعداد مقالات یافته شده: 1
ردیف عنوان نوع
1 N-FINDR: الگوریتمی برای تعیین سریع عضو نهایی طیفی مستقل در داده¬های ابرطیفی
سال انتشار: 1999 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 18
تحلیل مجموعه داده¬های ابرطیفی به تعیین طیف پایه¬ی معینی تحت عنوان اعضای نهایی نیاز دارد. پس از آنکه این طیف را یافتیم، مکعب تصویر را می¬توان در فراوانی کسری هر ماده در هر پیکسل خالص¬سازی کرد. چندین روش برای انجام روند تعیین اعضای نهایی وجود دارد که اکثر آنها به دخالت یک زمین¬شناس مجرب نیاز دارند. اغلب فرض می¬شود این اعضای نهایی در تصویر به شکل پیکسل¬های خالص یا خالص¬سازی¬شده وجود داشته باشند. در این مقاله، روشی مبتنی بر هندسه¬ی مجموعه¬های محدب برای یافتن مجموعه¬ی یکتایی از خالص¬ترین پیکسل¬ها در یک تصویر، پیشنهاد می¬شود. این روش بر این واقعیت تکیه دارد که در N بُعد طیفی، حجم N دربردارنده¬ی سیمپلکس¬های تشکیل¬شده از خالص¬ترین پیکسل¬ها از هر حجم دیگری که از هر ترکیبی از پیکسل¬ها تشکیل شده، بزرگتر است. این الگوریتم با متورم¬سازی یک سیمپلکس درون داده¬ها کار می¬کند، و کار خود را با مجموعه¬ای تصادفی از پیکسل¬ها آغاز می¬کند. برای هر عضو نهایی و هر پیکسل، عضو نهایی با طیف پیکسل جایگزین شده و حجم مجدداً محاسبه می¬شود. چنانچه حجم افزایش یافته باشد، طیف پیکسل جدید جایگزین آن عضو نهایی می¬شود. این روش تا زمانیکه هیچ جایگزینی دیگری انجام نشود، ادامه می¬یابد. این الگوریتم با موفقیت اعضای نهایی موجود در مجموعه¬ داده¬های ساختگی را استنباط نمود و ظاهراً عملکرد آن در داده¬های با کیفیت کمتر از حد اعلا، نظام¬مند است. اعضای نهایی طیفی برای مجموعه داده¬های AVIRIS Cuprite که انطباق بسیار خوبی با طیف مرجع دارند، استخراج شدند، و نقشه¬های فراوانی حاصله با نقشه¬های معدنی انتشاریافته همخوانی دارند.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi