دانلود و نمایش مقالات مرتبط با heterografts::صفحه 1
دانلود بهترین مقالات isi همراه با ترجمه فارسی 2
نتیجه جستجو - heterografts

تعداد مقالات یافته شده: 2
ردیف عنوان نوع
1 ایمنی و عملکرد بلوک استخوانی جدید دگرپیوندزنی کلاژنازه برای تقویت جانبی ستیغ آرکی برای ایمپلنت گذاری مرحله ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 28
اهداف: ارزیابی عملکرد و ایمنی جایگذاری پیوند بلوک استخوانی دگرپیوندزنی کلاژنازه (CXBB) برای تقویت جانبی استخوان در ستیغ آرکی پیش از قرار دادن ایمپلنت. مواد و روش ها: در بیماران دارای شکاف دندانی واحد یا چندگانه و از بین رفتن شدید افقی ردیف آرکی، یک روش تقویت ردیف با استفاده از CXBB تثبیت شده با پیچ کردن استئوسنتز به ستیغ استخوان آتروفیک انجام شد و با ذرات معدنی استخوان گاوی پروتئین زدایی شده (DBBM) و غشای کولاژن دو لایه ی محلی (NBCM) تکمیل شد. بیماران قبل و ظرف 24 ساعت پس از تقویت، با CBCT معاینه شدند. بیشت و شش هفته بعد از عمل، یک روش بازآیند برای ارزیابی عرض استخوان و دسترسی برای قرار دادن ایمپلنت کافی ارزیابی شد. نتایج: 15 بیمار، 28 CXBB دریافت نمودند و در 13 بیمار، روش بازآیند انجام شد. 11 بیمار (84.6%) حجم استخوانی کافی برای قرار دادن ایمپلنت بدون ترازیابی اضافی یا تقویت ثانویه ی استخوان داشتند. متوسط عرض ستیغ در خط مبنا، 2.83 میلی متر (انحراف معیار 0.57) و متوسط عرض ستیغ در بازآیند، 6.90 میلی متر (انحراف معیار 1.22) بود، و متوسط عرض ستیغ، 4.12 میلی متر (انحراف معیار 1.32) افزایش یافت. پارگی بافت نرم حین روند پیگیری در 5 مورد از 14 بیمار (35.7%) در نقاط زمانی مختلف اتفاق افتاد. به علاوه، شاهد شیوع بالای افتادن ایمپلنت جدید بودیم (30.8% [مبتنی بر بیمار]). نتایج: CXBB به بهره ی عرض ستیغ افقی قابل ملاحظه ای دست یافت و امکان قرار دادن ایمپلنت ثانویه در اکثر بیماران فراهم شد. با اینحال، وقوع پارگی بافت نرم می تواند تا حد زیادی بر نتایج درمان ایمپلنت بعدی تأثیر بگذارد.
کلیدواژه: تقویت ستیغ آرکی | درمان بالینی | ایمپلنت های دندانی | هتروگرافت (دگرپیوند) | ایمنی و عملکرد
مقاله ترجمه شده
2 ایمنی و عملکرد بلوک استخوانی جدید دگرپیوندزنی کلاژنازه برای تقویت جانبی ستیغ آرکی برای ایمپلنت¬گذاری مرحله¬ای
سال انتشار: 2017 - تعداد صفحات فایل pdf انگلیسی: 10 - تعداد صفحات فایل doc فارسی: 24
اهداف: ارزیابی عملکرد و ایمنی جایگذاری پیوند بلوک استخوانی دگرپیوندزنی کلاژنازه (CXBB) برای تقویت جانبی استخوان در ستیغ آرکی پیش از قرار دادن ایمپلنت. مواد و روش¬ها: در بیماران دارای شکاف دندانی واحد یا چندگانه و از بین رفتن شدید افقی ردیف آرکی، یک روش تقویت ردیف با استفاده از CXBB تثبیت¬شده با پیچ¬ کردن استئوسنتز به ستیغ استخوان آتروفیک انجام شد و با ذرات معدنی استخوان گاوی پروتئین¬زدایی¬شده (DBBM) و غشای کولاژن دو لایه¬ی محلی (NBCM) تکمیل شد. بیماران قبل و ظرف 24 ساعت پس از تقویت، با CBCT معاینه شدند. بیشت و شش هفته بعد از عمل، یک روش بازآیند برای ارزیابی عرض استخوان و دسترسی برای قرار دادن ایمپلنت کافی ارزیابی شد. نتایج: 15 بیمار، 28 CXBB دریافت نمودند و در 13 بیمار، روش بازآیند انجام شد. 11 بیمار (84.6%) حجم استخوانی کافی برای قرار دادن ایمپلنت بدون ترازیابی اضافی یا تقویت ثانویه¬ی استخوان داشتند. متوسط عرض ستیغ در خط مبنا، 2.83 میلی¬متر (انحراف معیار 0.57) و متوسط عرض ستیغ در بازآیند، 6.90 میلی¬متر (انحراف معیار 1.22) بود، و متوسط عرض ستیغ، 4.12 میلی¬متر (انحراف معیار 1.32) افزایش یافت. پارگی بافت نرم حین روند پیگیری در 5 مورد از 14 بیمار (35.7%) در نقاط زمانی مختلف اتفاق افتاد. به علاوه، شاهد شیوع بالای افتادن ایمپلنت جدید بودیم (30.8% [مبتنی بر بیمار]). نتایج: CXBB به بهره¬ی عرض ستیغ افقی قابل ملاحظه¬ای دست یافت و امکان قرار دادن ایمپلنت ثانویه در اکثر بیماران فراهم شد. با اینحال، وقوع پارگی بافت نرم می¬تواند تا حد زیادی بر نتایج درمان ایمپلنت بعدی تأثیر بگذارد.
مقاله ترجمه شده
rss مقالات ترجمه شده rss مقالات انگلیسی rss کتاب های انگلیسی rss مقالات آموزشی
logo-samandehi